Деловодна информация
00392Община Провадия
РД 0510-273 08/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00392-2020-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Провадия 000093638
ул. Дунав №39
Провадия BG331 9200 България
Богдана Стойчева +359 51842702
b_stoycheva@provadia.bg +359 51842164

Интернет адрес/и

www.provadia.bg

http://www.provadia.bg/proc_provadia.php?id=252&dr=0


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.provadia.bg/proc_provadia.php?id=252&dr=0
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Основен ремонт тротоарни настилки по улици "Бойчо Желев", "Хаджи Димитър" и "Георги Димитров" в гр. Провадия 2020 - ОП - 10
45000000      
Строителство

Основен ремонт тротоарни настилки по улици "Бойчо Желев", "Хаджи Димитър" и "Георги Димитров" в гр. Провадия - в рамките на обществената поръчка е предвидено извършване на основен ремонт на тротоарни настилки, вкючващо изпълнение на следните дейности: демонтаж тротоарна, бетонова и асфалтова настилка, тънък изкоп за подравняване, подравняване и уплътняване с пясък до 10 см., настика с нови бетонови плочи с размер 40/40/5, фугиране с циментов разтвор 1:1, натоварване и превоз на строителни материали. Прогнозното количество на тротоарни настилки, на които следва да бъде извършен основен ремонт е 3023.70 кв.м.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
124999.76      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233161      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Провадия - ул. "Бойчо Желев", ул. "Хаджи Димитър" и ул. "Георги Димитров"

Основен ремонт тротоарни настилки по улици "Бойчо Желев", "Хаджи Димитър" и "Георги Димитров" в гр. Провадия - в рамките на обществената поръчка е предвидено извършване на основен ремонт на тротоарни настилки, вкючващо изпълнение на следните дейности: демонтаж тротоарна, бетонова и асфалтова настилка, тънък изкоп за подравняване, подравняване и уплътняване с пясък до 10 см., настика с нови бетонови плочи с размер 40/40/5, фугиране с циментов разтвор 1:1, натоварване и превоз на строителни материали. Прогнозното количество на тротоарни настилки, на които следва да бъде извършен основен ремонт е 3023.70 кв.м.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на СМР    15
Цена
85
II.2.6) Прогнозна стойност
124999.76      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
100

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят поставя изискване участниците да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя със следният обхват: строителни дейности по обекти минимум Втора група, трета категория, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 година за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от Закона за устройството.
Съгласно чл. 60 от Закона за обществените поръчки, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Участниците декларират съответствието си с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят поставя изискване участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност” с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, а именно в строителството по смисъла на чл. 137 от ЗУТ за строежи минимум трета категория.
При участие на обединение, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
За чуждестранните участници – да имат застраховка професионална отговорност за строителство или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за строителство за съответната категория строеж.
Участниците декларират съответствието си с посоченият критерий за подбор в ЕЕДОП.


Участникът да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност” с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, а именно в строителството по смисъла на чл. 137 от ЗУТ за строежи минимум трета категория, т.е. минималният размер на застрахователна сума за строителя е 200 000,00 лева.
Документи за доказване на съответствието с критерия за подбор: копия от застраховки „Професионална отговорност” с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, а именно в строителството по смисъла на чл. 137 от ЗУТ за строежи минимум трета категория.
Документите се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката.
2. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката.
Участниците декларират съответствието си с посочените критерии за подбор в ЕЕДОП.


1.Участникът през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката за минимум 1 (един) обект.
Под „строителство, сходно с предмета на поръчката“ следва да се разбира строителни работи в чийто обхват са включени строителни дейности, свързани с изграждане, реконструкция, ремонт и/или рехабилитация на съоръжения от уличната и/или пътната мрежа и/или елементи от транспортната и/или инженерната инфраструктура..
2. Участникът трябва да разполага минимум със следното техническо оборудване за изпълнение на предмета на поръчката:
- товарен автомобил (самосвал) – 1 брой;
- багер или челен товарач – 1 брой;
- машина за механично трамбоване – 1 брой.
При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с критериите за подбор се доказва съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица съгласно чл.65 от ЗОП. В случай, че участникът е посочил в офертата си че ще ползва подизпълнители, за тях се прилага чл.66 от ЗОП.
Документи за доказване на съответствието с критериите за подбор:
- По т.1 – списък на строителството за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверение/я за добро изпълнение, който съдържа стойността, датата на която е приключило строителството, мястото и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
- По т.2 – декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката.
Документите се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В предложението за изпълнение на поръчката, участникът посочва своето предложение относно Срок за изпълнение на СМР в календ. дни, като същите не може да бъде по-кратък или по-дълъг от срока, посочен от Възложителя като миним., респективно максимал. срокове за изпълнение на СМР.
Преди сключване на договора от изпълнителя се изисква гаранция, обезпечеваща изпълнението на договора в размер на 5% от стойността на договора. Участникът сам избира формата, по която представя гаранцията за изпълнение - парична сума, банк. гаранция или застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълн-ля. Редът и условията за освобожд. на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора, публикуван в профила на купувача и представляващ неразделна част от документацията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 120

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

зала 204 в сградата на Общинска администрация - Провадия, находяща се на адрес гр. Провадия, ул. Дунав №39

Получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят на публични заседания, на които могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

I. Опаковката на офертата на участника съдържа следните документи за участие в процедурата:
1. Заявление за участие, включващо:
1.1. ЕЕДОП;
1.2. Документ за доказване на предприетите мерки за надеждност (ако е необходимо);
1.3. За участници - обединения, които не са юридически лица се представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението.
2. Офертата съдържа:
2.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя и приложени към него Програма за организация и изпълнение на договора (предоставена задължително и на електронен носител във формат "*.doc", линеен график за изпълнение на предвидените дейности и диаграма на работната ръка.
2.2. Ценово предложение с приложена количествено - стойностна сметка и анализи на единичните цени.
II. От участие в процедурата се отстранява участник, при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и по чл.55, ал.1 от ЗОП. Възложителя ще отстрани от участие в процедурата и:
- участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията;
- участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
- участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, посочени в Приложение №10 към ЗОП;
- участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал.3-5 от ЗОП;
- участници, които са свързани лица;
- участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин или срок;
- участник, който след покана от страна на Възложителя не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си;
- участник за когото са налице обстоятелствата по чл.3, т.8 във връзка с чл.4 и чл.5, ал.1, т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТС;
- участник, за който са налице ограниченията след освобождаване от висша публична длъжност по смисъла на чл.69 от ЗПКОНПИ.
III. Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП. Съгласно чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП преди сключване на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя документи, удостоверяващи липсата на основания за отстранявано от процедурата, както и за съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и за третите лица, ако има такива.
IV. Участниците могат да получат информация относно задължения свързани с данъци и осигуровки, спазване на мерките за опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната от НАП, МОСВ, Агенция по заетостта и Главна инспекция по труда.
V. При подготовка на офертата си, участниците следва да се съобразят със следните максимални предели при формиране на икономическите показатели: часова ставка - до 5,00 лева/час; допълнителни разходи върху ФРЗ - до 100 %; допълнителни разходи върху механизация - до 40%; доставно - складови разходи за материали - до 8%; печалба - до 8%.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават по реда на чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва