Деловодна информация
00012
15-08-23 07/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00012-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Попово 000875856
ул. Ал. Стамболйски № 1
Попово BG334 7800 България
Звено Обществени поръчки +359 60840234
ob_porachki@popovo.bg +359 60840024

Интернет адрес/и

http://www.popovo.bg/bg/

http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/123-procedurizop/2496-remont-pmreja-07052020.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/123-procedurizop/2496-remont-pmreja-07052020.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В РАМКИТЕ НА ГРАД ПОПОВО“
45233200      
Строителство

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В РАМКИТЕ НА ГРАД ПОПОВО“, съгласно техническа спецификация и документация за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
25941.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Мястото за изпълнение на поръчката са републиканските пътища в рамките на град Попово.

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В РАМКИТЕ НА ГРАД ПОПОВО“, съгласно техническа спецификация и документация за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25941.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
50

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Съгласно Споразумителен протокол за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на град Попово, обществената поръчка се финансира съвместно със средства от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което да му позволява извършване на строителни работи от предмет на настоящата поръчка: строежи от Втора група, Трета категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.3 от ПРАВИЛНИК за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. При участници чуждестранни лица – да са вписани в съответния регистър и за съответната категория съгласно приложимото законодателство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ за строежи от съответната категория.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

3.1. Участникът следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) години считано от датата на подаване на офертата.
Под „сходно” следва да се разбира строителни работи по полагане на асфалт на пътни настилки.
3.2. Участникът следва да разполага с технически лица, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, както и с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката
3.3 Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчка


3.1. Минимално ниво: Участникът следва да е изпълнил строителство на минимум 1 (един) обект, идентично или сходно с предмета на поръчката.
3.2. В техническия състав за изпълнение на обществената поръчка да са включени следните специалисти:
- Технически ръководител - с придобита професионална квалификация „Строителен инженер” или „Строителен техник”, и не по-малко от 5 години професионален опит;
- Отговорник по контрола на качеството, който да притежава съответното удостоверение и не по-малко от 5 години професионален опит;
- Координатор по безопасност и здраве, който да притежава съответното удостоверение и не по-малко от 3 години професионален опит
3.3. Минимално ниво:
- Товарен автомобил за извозване на фрезован материал – 1 бр.;
- Машина за механизирано разкъртване на асфалтови настилки – 1 бр.;
- Асфалторазстилач за машинно полагане на асфалтови настилки – 1 бр.;
- Валяк за уплътняване на асфалтови смеси – 1 бр.;
- Машина за полагане на грунд по настилки – 1 бр;
- Машина за почистване и продухване на настилки – 1 бр.;
- Товарен автомобил за возене на асфалтова смес – 1 бр..
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/05/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

25/11/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/05/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административна сграда на община Попово, ет. 1, залата на ЦАУИ

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % (един процент) от прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС и се представя в съотвествие с чл. 111 от ЗОП и условията описани в документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва