Деловодна информация
00645
12-08-17 04/05/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
05/05/2020 (дд/мм/гггг)
00645-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ветово 000530504
ул. Трети март №2
Ветово BG323 7080 България
Ивелин Димитров +359 81612253
vetovo@abv.bg +359 81612253

Интернет адрес/и

www.vetovo.com

https://vetovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/dostavka-na-xranitelni-produkti-po-devet-op/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vetovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/dostavka-na-xranitelni-produkti-po-devet-op/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищните столове, детската кухня и социалните заведения в община Ветово по девет обособени позиции“.
15000000      
Доставки

Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнители, които да извършват доставки на хранителни продукти за нуждите на нуждите на училищните столове, детската кухня и социалните заведения в община Ветово по обособени позиции, за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на сключване на договора.
Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти
Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти
Обособена позиция № 3: Масла и мазнини
Обособена позиция № 4: Яйца
Обособена позиция № 5: Картофи, кореноплодни и варива
Обособена позиция № 6: Риба, рибни продукти и други морски храни
Обособена позиция № 7: Зърнени храни и храни на зърнена основа
Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях
Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти
Видът и количеството хранителните продукти са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
452000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Месо и месни продукти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

На територията на населени места от състава на община Ветово, обл.Русе

№ Артикул Мярка Прогнозно количество за 3 години
1 Кайма смес /свинско и говеждо месо/, замразена кг 1801,5
2 Кайма смес /телешко месо - 60% и св.месо 40%/, замразена кг 1470
3 Мляно месо - 100% телешко, замразено кг 300
4 Кебапче - 0,060 кг. смес /свинско и говеждо месо/, замразено бр 24660
5 Кюфте - 0,060 кг. смес /свинско и говеждо месо/, замразено бр 23910
6 Кебапче - 0,060 кг. /свинско /, замразено бр 3000
7 Кюфте - 0,060 кг. /свинско /, замразено бр 3000
8 Карначе, замразено кг 744
9 Телешки шол -охладен кг 1428,9
10 Свинско месо за готвене -охладено кг 1350
11 Сурова наденица - смес /свинско иговеждо месо/ , охладена кг 300
12 Варена наденица с чубрица кг 990
13 Кренвирши вакуум опаковка кг 300
14 Кренвирши смес /свинско и говеждо месо/, вакуум опаковка от 0,500 кг. бр 120
15 Салам Шпек, вакуум опаковка кг 150
16 Пилешки бутчета, охладени кг 4311
17 Пилешки дроб, замразен кг 660
18 Свински пастет /0,180 кг./ бр 60
19 Луканка, вакуум опаковка кг 60
21 Свински бут без кост, охладен кг 2466
22 Свински ребра, охладени кг 300
23 Пилешко филе натурално замразено кг 919,5
24 Пиле цяло натурално, замразено кг 4575
25 Пуешко филе натурално, замразено кг 180
26 Заешко месо, охладено кг 150
27 Агнешко месо, охладено кг 15
28 Кебапче - 0,060 кг. смес /свинско и говеждо месо/, замразено бр 2400
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Мляко и млечни продукти“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
15511000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

На територията на населени места от състава на община Ветово, обл.Русе

№ Артикул Мярка Прогнозно количество за 3 години
1 Краве прясно мляко - от 3% до 3,6% масленост /1л. кутия/ бр 6672
2 Краве прясно мляко - 2% масленост /1л. кутия/ бр 2478
3 Краве кисело мляко - 2% масленост /0,400 кг. кофичка/ бр 960
4 Краве кисело мляко - 2% масленост /0,400 кг. кофичка/ бр 7200
5 Краве кисело мляко - 3% масленост/0,400 кг. кофичка/ бр 6000
6 Краве кисело мляко - 3,6% масленост/0,400кг. кофичка/ бр 4860
7 Краве кисело мляко - 3,6%масленост /0,400 кг. кофичка/ бр 1800
8 Сирене от краве мляко, без растителни мазнини /ПВЦ кутия/ кг 468
9 Бяло саламурено сирене от краве мляко /ПВЦ кутия/ кг 330
10 Кашкавал от краве мляко /вакуум опаковка/ кг 159
11 Извара кг 15
12 Преходно мляко /от 6 до 12 месеца/ -кутия 0,900 кг. бр 150
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
46200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Масла и мазнини 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

На територията на населените места от състава на община Ветово, обл.Русе

№ Артикул Мярка Прогнозно количество за 3 години
1 Краве масло без добавени растителни мазнини /пакет 0,125 кг./ Бр. 39
2 Краве масло пълномаслено,масленост не по-малко от 82% /пакет 1 кг./ бр 621
3 Олио - слънчогледово, рафинирано /бутилка по 1 литър/ Бр. 2169
4 Олио /бутилка/ - 1 л. Бр. 1440
5 Маргарин за готвене /кутия/- 1 кг. Бр. 150
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Яйца 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03142500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

На територията на населените места от съставана на община Ветово, обл.Русе

№ Артикул Мярка Прогнозно количество за 3 години
1 Пресни яйца L, (клас А) бр 19500
2 Яйчен прах- 1,000 кг кг 33
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Картофи, кореноплодни и варива 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03212100      
03212211      
03221210      
03211300      
03221220      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

На територията на населени места от състава на община Ветово, обл.Русе

№ Артикул Мярка Прогнозно количество за 3 години
1 Картофи кг 7326
2 Зрял боб - пакетиран кг 3147
3 Зрял боб, лющен - пакетиран за детски заведения кг 30
4 Леща - пакетирана кг 2415
5 Ориз - пакетиран кг 2280
6 Ориз – пакетиран бланширан кг 300
7 Грах - замразен кг 348
8 Леща - червена кг 360
9 Сладки картофи кг 360
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Риба, рибни продукти и други морски храни 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03311000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

На територията на населени места от състава на община Ветово, обл.Русе

№ Артикул Мярка Прогнозно количество за 3 години
1 Риба скумрия филе /замразена/ кг 3435
2 Риба хек филе кг 2310
3 Риба пангасиус филе кг 600
4 Панирани рибни хапки /замразени/ кг 600
5 Бяла риба филе(замразено) кг 900
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зърнени храни и храни на зърнена основа 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03211900      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

На територията на населените места от състава на община Ветово, обл.Русе

№ Артикул Мярка Прогнозно количество за 3 години
1 Хляб бял - 0,650 кг. бр 7560
2 Хляб бял - 0,700 кг. бр 3000
3 Хляб пълнозърнест - 0,550 кг. бр 4995
4 Хляб типов - 0,500 кг. бр. 1500
5 Брашно тип 500 - 1 кг. /пакет/ кг 1395
6 Козунак 0,500 кг. бр 630
7 Кус-кус - 0,400 кг. /пакет/ бр 360
8 Макарони пакет - 0,400 кг. бр 2310
9 Фиде - 0,400 кг. /пакет/ бр 3225
10 Тутманик - 0,180 кг. бр 300
11 Кифла с мармалад - 0,180 кг. бр 2100
12 Рогче със сирене - 0,180 кг. бр 300
13 Кори за баница - 0,500 кг. бр 60
14 Нишесте /пакетче/ - 0,060 кг. бр 7890
15 Грухана пшеница пакетирана кг 15
16 Грис пшеничен /пакетиран/ кг 585
17 Галета - 0,100 кг. /пакет/ бр 150
18 Оризови макарони кг 15
19 Царевичен грис кг 15
20 Амарант кг 15
21 Киноа кг 15
22 Нахут кг 15
23 Елда кг 15
24 Каша Слънчо /без глутен/ бр 30
25 Каша Слънчо /с глутен/ бр 30
26 Пудинг бр 150
27 Безмлечна зърнена каша бр 30
28 Брашно по БДС. кг 90
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Плодове зеленчуци и продукти от тях 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

На територията на населените места от състава на община Ветово, обл.Русе

№ Артикул Мярка Прогнозно количество за 3 години
1 Ябълки кг 5880
2 Кайсия кг 300
3 Праскови кг 630
4 Сини сливи кг 30
5 Грозде кг 312
6 Дини кг 2040
7 Нектарини кг 390
8 Банани кг 6081
9 Киви кг 30
10 Мандарини кг 2490
11 Портокали кг 3135
12 Пресни гъби кг 675
13 Домати кг 2940
14 Пресен пипер червен кг 1230
15 Пресен пипер зелен кг 1050
16 Зеле кг 3783
17 Краставица кг 3912
18 Лук стар кг 3930
19 Моркови кг 2175
20 Тиквички кг 330
21 Круша кг 1440
22 Пъпеш кг 945
23 Спанак замразен кг 1005
24 Замразени зеленчуци кг 885
25 Лимони кг 57
26 Чесен стар кг 120
27 Зелен боб замразен кг 225
28 Спанак пресен кг 150
29 Тиква кг 1080
30 Червено цвекло кг 30
31 Целина глави кг 30
32 Карфиол пресен кг 60
33 Брюкселско зеле замразено кг 15
34 Авокадо кг 60
35 Манго кг 90
36 Дюли кг 30
37 Бамя замразена кг 6
38 Карфиол замразен кг 30
39 Тиква замразена кг 90
40 Броколи замразени кг 90
41 Патладжан кг 36
42 Копър/магданоз кг 6
43 Сушени сливи без костилки кг 90
44 Сушени смокини кг 45
45 Сушени боровинки кг 30
46 Сушени кайсии кг 75
47 Тиквички замразени кг 30
48 Замразени зеленчуци с картофи кг 90
49 Натурален сок 100 % - 1 л. (Нектарина) кг 3450
50 Нектар 0,500 л. бр 30
51 Компот /буркан 0,680 кг./ праскова бр 618
52 Компот /буркан 0,680 кг./ слива бр 570
53 Компот /буркан 0,680 кг./ дюля бр 330
54 Компот /буркан 0,680 кг./ малина бр 150
55 Гювеч /буркан 0,680 кг./ бр 2928
56 Домати консерва /0,680 кг./ бр 5850
57 Пипер печен белен консерва /0,680 кг./ бр 405
58 Паприкаш /буркан 0,680 кг/ бр 3900
59 Зелен боб /буркан 0,680 кг./ бр 2940
60 Кисели краставички /буркан 0,680 кг./ бр 450
61 Салатен боб /0,680 кг./ бр 300
62 Грах /буркан 0,680 кг./ бр 1680
63 Бамя /буркан 0,680 кг./ бр 15
64 Замразени плодове кг 6
65 Сок концентрат - 0,500 л. бр 90
66 Грах консерва кутия - 0,820 кг. бр 1260
67 Домати консерва цели белени - 0,800 кг. бр 2820
68 Праз лук кг 90
69 Замразена сладка царевица, пакети по 1 кг кг 5
70 Конфитюр екстра качество, буркан 0,360 гр.бр. 10
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Други хранителни продукти 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

На територията на населени места от състава на община Ветово, обл.Русе

№ Артикул Мярка Прогнозно количество за 3 години
1. Ванилия - 0,002 кг. Бр. 660
2. Дафинов лист /изсушени листа/ - 0,010 кг. Бр. 480
3. Джоджен /сух/ - 0,010 кг. Пакетче Бр. 888
4. Девесил /сух/ - 0,010 кг. Пакетче Бр. 360
5. Магданоз /сух/ - 0,010 кг. Пакетче Бр. 1920
6. Копър /сух/ - 0,010 кг. Пакетче Бр. 390
7. Канела - 0,010 кг. Бр. 540
8. Сол готварска /йодирана/ - 1 кг. кг 702
9. Целина /суха/ - 0,010 кг. Бр. 645
10. Черен пипер /млян/ - 0,010 кг. Бр. 1800
11. Чубрица /суха/ - 0,010 кг./ пакетче Бр. 1770
12. Сода бикарбонат - 0,080 кг. пакетче Бр. 75
13. Бакпулвер - 0,010 кг. пакетче Бр. 150
14. Лимонтозу - 0,010 кг. пакетче Бр. 120
15. Суха подправка микс кг 30
16. Червен пипер /пакетче/ - 0,060 кг. кг 1665
17. Чесън на прах /пакетче/ - 0,010 гр. Бр. 495
18. Какао на прах - 0,100 кг. Бр. 90
19. Чай билков /20бр. пакетчета в опаковка/ опаковка 60
20. Овесени ядки - 1 кг. кг 75
21. Орехи - ядки кг 15
22. Маслини - кг /черни, нискосолени/ кг 480
23. Оцет /винен/ - 0,700 л. Бр. 210
24.
Рафинирана бяла захар, кристална
/1кг. - пакетирана/ кг 1905
25. Пудра захар /пакет/ - 0,500 кг. кг 66
26. Халва тахан кг 870
27. Обикновени бисквити – 0,120 кг. пакет Бр. 750
28. Бисквити – 0,330 кг пакет (Закуска) Бр. 2070
29. Локум – кутия 0,140кг, обикновен или
цветен Бр. 210
30. Лютеница 0,300кг. /буркан/ - за детски заведения. Бр. 1278
31. Лютеница /буркан - 0,560 кг./ Бр. 1260
32. Мешана туршия /1,700кг./ Бр. 150
33. Мариновани гъби /0,680кг./ Бр. 60
34. Месна консерва - 0,300 кг /свинско със зеле, боб със свинско/ Бр. 450
35. Шоколад с ядки - 0.090 кг Бр. 1500
36. Шоколад млечен - 0.090 кг Бр. 2550
37. Пълнозърнести бисквити - 0.110 кг Бр. 300
38. Кафява захар кг 15
39. Шоколад - 0.040 кг Бр. 3000
40. Суха паста 12 бр. в кутия Бр. 600
41. Боза 1 л. Бр. 360
42. Картофено пюре кг 90
43. Кимион Бр. 300
44. Обикновени вафли, кутия 20 броя Бр. 300
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да има регистрация на обект/и в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението му/им за производство и/или търговия на едро с храни от животински и от неживотински произход с обхват на регистрацията, включващ всички хранителни продукти по групи, за съответната обособена позиция, за която се подава офертата, съгласно чл.12 от Закона за храните, а за чуждестранно лице – аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участника.Участникът да разполага най-малко с един обект, регистриран по смисъла на чл. 12 от Закона за храните или ако участникът е чуждестранно лице – най-малко един обект с аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участника.Забележка:При участие в повече от една обособена позиция, изискването се прилага кумулативно по отношение на групите хранителни продукти, включени в обособените позиции, за които се подава оферта. Обектът може да бъде един, но с регистрация за производство и/или търговия с различните групи хранителни продукти, включени в обособената/ите позиция/и, за която/ито се подава оферта.Под „обхват на удостоверението за регистрация на обект за производство и/или търговия на едро с храни от животински и от неживотински произход”, участниците следва да имат предвид следното:За ОП № 1: Месо и месни продукти: Производство и/или търговия на едро с Месо и месни продукти, съгласно § 1, т. 12 от ДР на ЗХ. За ОП № 2: Мляко и млечни продукти с обхват: Производство и/или търговия на едро с Мляко и млечни продукти, съгласно § 1, т. 12 от ДР на ЗХ. За ОП № 3: Масла и мазнини с обхват: Производство и/или търговия на едро с Масла и мазнини, съгласно § 1, т. 12 от ДР на ЗХ За ОП № 4: Яйца с обхват: Производство и/или търговия на едро с Яйца, съгласно § 1, т. 12 от ДР на ЗХ. За ОП № 5: Картофи, кореноплодни и варива с обхват: Производство и/или търговия на едро с Картофи, коренплодни и варива, съгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за храните. За ОП № 6: Риба, рибни продукти и други морски храни с обхват: Производство и/или търговия на едро с Риба, рибни придукти и други морски храни, съгласно § 1, т. 12 от ДР на ЗХ. За ОП № 7: Зърнени храни и храни на зърнена основа с обхват: Производство и/или търговия на едро с Зърнени храни и храни на зърнена основа, съгласно § 1, т. 12 от ДР на ЗХ. За ОП № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях с обхват: Производство и/или търговия на едро с Плодове, зеленчуци и продукти от тях, съгласно § 1, т. 12 от ДР на ЗХ. За ОП № 9: Други хранителни продукти с обхват: Производство и/или търговия на едро с Други хранителни продукти, съгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за храните Деклариране:Участникът попълва Част ІV, раздел А, т.1 от (ЕЕДОП), като се посочва: № и дата на удостоверението на регистрирания обект, адрес на обекта, вид на обекта (за производство или за търговия), групи храни, които се произвеждат или предлагат в регистрирания обект, посочване на валидността на регистрацията (безсрочна или временна по смисъла на чл. 12а от Закона за храните), компетентен орган, издал удостоверението, уеб адрес, откъдето може да се направи справка за наличието на регистрацията на декларирания обект, респ. аналогична информация за еквивалентната регистрация на чуждестранните лица-участници в процедурата.Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора чл. 112, ал. 1 ЗОП възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да докаже декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, чрез представяне на: Заверено от участника копие на Удостоверение за регистрация на обект, съгласно чл. 12 от Закона за храните или еквивалент, а за чуждестранно лице – аналогична рег-я, респ. вписване в аналогичен проф. рег., съгл. Зак-твото на държ. членка, в която е установен участника.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не залага финансови и икономически изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка. Под „сходен“ предмет следва да се разбира търговия с храни и/или доставка на всякакви хранителни продукти. Забележка: Посоченият критерий за подбор се отнася за всички Обособени позиции. Деклариране: Участникът попълва Част ІV, раздел В, т.1б) от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочва: дейностите, стойностите, датите, получателите, групи хранителни продукти (видове). Доказване: В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП горното изискване се доказва с представяне на: Списък на изпълнените доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, от които доказателства да е видна информацията, декларирана в ЕЕДОП.
2. Участникът трябва разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Деклариране: За обос.поз.№№№ 1,2, 3, 4 и 6 Участникът попълва Част ІV, раздел В, т. 9) от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочва: транспортните средства, с които разполага, рег. номера, марка, модел, категория на транспортните средства, № и дата на издаденото удостоверение, вид на суровините и храните от животински произход, за които са регистрирани транспортните средства по чл. 246 от Закона за ветеринаромедицинската дейност, последно изменен и допълнен с ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018 г.
За обос.поз.№№№ 5, 7, 8 и 9:Участникът попълва Част ІV, раздел В, т. 9) от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва: транспортните средства, с които разполага, рег. номера, марка, модел, категория на транспортните средства, № и дата на Свидетелство за регистрация.
За всички Обособени позиции:
Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора чл. 112, ал. 1 ЗОП горното изискване се доказва с представяне на: Декларация за техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.


1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, т.е. при участие за повече от 1 обособена позиция е необходимо участникът да е изпълнил минимум една дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка.
Под „сходен“ предмет следва да се разбира търговия с храни и/или доставка на хранителни продукти.
Забележка:
Посоченият критерий за подбор се отнася за всички Обособени позиции.
2.Участникът трябва разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
- САМО за Обособени позиции с №№ 1,2, 3, 4 и 6, съдържащи хранителни продукти от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях:
Минимални изисквания:
Участникът трябва да разполага минимум с 2 (два) броя хладилни транспортни средства, във връзка с изпълнението на предмета на поръчката, като транспортните средства следва да бъдат регистрирани в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които участникът участва.
Забележка:
Ако участникът участва за повече от една от горепосочените позиции, изискването за минимум два броя хладилни транспортнисредства, регистрирани в ОДБХ се прилага общо за всички позиции, т.е достатъчно е участникът да разполага с минимум 2 (два) броя хладилни транспортни средства, регистрирани в ОДБХ, за позициите, за които участва, с оглед покриване на заложения критерий за подбор.
- САМО за Обособени позиции с №№ 5, 7, 8 и 9:
Минимални изисквания:
Участникът трябва да разполага минимум с 2 (два) броя транспортни средства, във връзка с изпълнението на предмета на поръчката.
Забележка:
Ако участникът участва за повече от една от горепосочените позиции, изискването за минимум два броя транспортни средства, се прилага общо за всички позиции, т.е достатъчно е участникът да разполага с минимум 2 (два) броя транспортни средства за позициите, за които участва, с оглед покриване на заложения критерий за подбор.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е на лице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП.
2.При провеждане на процедурата се прилагат специфични национални основания за отстраняване, подробно описани в документацията.
3.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС.
Продължава в Допълнителна информация
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:55 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

10/10/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/06/2020 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

Сградата на Община Ветово на адрес: град Ветово, ул. Трети март №2, Заседателна зала(ново крило, етаж 2)

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощените им представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


След изтичане 3-год. срок на отделните договори по обособените позиции.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

4.Заявките за доставка на хранителните продукти се предават на изпълнителя ежедневно не по-късно от 17:00 часа на деня, предхождащ доставките. Заявките се изпращат на изпълнителя по посочена от него електронна поща, при условията на договора. Доставките на стоките се извършват до франко склада на съотвения обект, съгласно предварителните заявки до 09:30 часа на следващия работен ден. В случай на възникнала спешна необходимост, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ осъществяването на експресни доставки в рамките на 2 (два) часа от заявяването. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото и да изпрати свои представители до складовата база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от къде да получи необходимите му хранителни продукти в рамките на 2 (часа) от заявяването. Под "спешна необходимост" следва да се разбира настъпването на обстоятелства от извънреден характер, във връзка с възникнала нужда от допълнителна доставка на хранителни продукти, които не са заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответния за това срок и времето за доставка на същия се явява недостатъчно кратко за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Обстоятелства от извънреден характер са такива, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени при сключване на договора.
5.Специфични условия за цена и начин на ценообразуване:За формирането на крайните предлагани цени за хранителните продукти по всяка от обособените позиции участниците трябва да използват метода на определяемите цени, като имат предвид два елемента:
- базова цена – статистически представителна и променяща се във времето цена на съответния продукт. Юридическото лице, упълномощено от държавата и Европейската комисия да следи за състоянието на базара в областта на селскостопанската продукция е „Система за агропазарна информация“ ЕООД (САПИ) към Министерство на земеделието и храните. За база при формирането на крайните цени се взема информацията, предоставена от „САПИ“ ЕООД за състоянието на цените на едро за Област Русе;
- отстъпка или надценка – с постоянен размер, определена като % от базовата цена на продукта. Участниците следва да предложат отсъпката или надценката, с която ще изпълняват доставката на хранителните продукти, като предлагания процент надценка не може да бъде по-висок от 8% (осем процента).
Предлаганите цени трябва да бъдат в лева с включен ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая. Цената следва да е окончателна и да е посочена за всеки артикул от съотвената обособена позиция. Участниците следва да посочат обща стойност в лева с вкл. ДДС за всеки артикул от обособената позиция и обща стойност на обособената позиция без вкл.ДДС и с вкл. ДДС. Пред време действието на договора базовите цени ще се актуализират като отразяват динамиката на пазара в реално време, за да позволят обективно определяне на сумите за плащане в сроковете, и начина, определени в договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 - срещу решението за откриване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва