Деловодна информация
00728
ОП-055-00-107 05/05/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
05/05/2020 (дд/мм/гггг)
00728-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Народно събрание на Република България 000695018
пл. Народно събрание 2
София BG411 1169 България
Екатерина Георгиева, Николай Бациев +359 29392459
dus@parliament.bg +359 29809677

Интернет адрес/и

www.parliament.bg

www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/531


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/531
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Народно събрание на Република България 000695018
пл. Александър І № 1
София BG411 1169 България
Радостина Кирилова +359 29393059
r.kirilova@parliament.bg +359 29813131

Интернет адрес/и

www.parliament.bg

www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/531

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

законодателна дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Строително-монтажни работи (СМР) – текущ ремонт на хоризонтален водопровод в сутерена на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1
45332200      
Строителство

Подробно описание на видовете работи, изискванията към влаганите материали и начина на изпълнение, както и количествата СМР, са дадени в Техническите спецификации и Количествената сметка(Приложение № 3 към документацията за участие). Ремонтните работи включват:демонтаж на стара водопроводна инсталация - Ф110 полиетилен в т.ч. тръби, фитинги, спирателни кранове и последващ монтаж посредством залепване (заварка) на полиетиленови тръби и фитинги - колена, разклонители и съединители. Строително-монтажните работи, свързани с подмяната на хоризонтален водопровод, не се категоризират като строеж по смисъла на ЗУТ и са „Текущ ремонт“ по смисъла на § 5, т. 43 от ДР на ЗУТ.Извършването на оглед е по преценка на участника. Огледите могат да се извършват всеки работен ден, до изтичане на срока за подаване на оферти за участие в процедурата, в интервала от 9.00 часа до 16.00 часа, като датата и часът на огледа се съгласуват предварително с възложителя на тел. 02/939 24 59.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
42000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

сграда на Народното събрание в гр. София, „пл. Княз Александър I“ №1

Подробно описание на видовете работи, изискванията към влаганите материали и начина на изпълнение, както и количествата СМР, са дадени в Техническите спецификации и Количествената сметка(Приложение № 3 към документацията за участие). Ремонтните работи включват:демонтаж на стара водопроводна инсталация - Ф110 полиетилен в т.ч. тръби, фитинги, спирателни кранове и последващ монтаж посредством залепване (заварка) на полиетиленови тръби и фитинги - колена, разклонители и съединители. Строително-монтажните работи, свързани с подмяната на хоризонтален водопровод, не се категоризират като строеж по смисъла на ЗУТ и са „Текущ ремонт“ по смисъла на § 5, т. 43 от ДР на ЗУТ.Извършването на оглед е по преценка на участника. Огледите могат да се извършват всеки работен ден, до изтичане на срока за подаване на оферти за участие в процедурата, в интервала от 9.00 часа до 16.00 часа, като датата и часът на огледа се съгласуват предварително с възложителя на тел. 02/939 24 59.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
42000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срокът за изпълнение на СМР не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет календарни дни), считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка.Гаранционният срок за всички видове изпълнени работи не може да бъде по-кратък от 10 (десет) години и започва да тече от датата на подписване на окончателния двустранен приемно-предавателен протокол.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на пета група строежи – отделни видове строителни и монтажни работи (изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации), а чуждестранните лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
На етап подаване на офертата участниците декларират съответствието си с поставения критерий за подбор в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“, където посочват данни за притежаваното от тях Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на пета група строежи – отделни видове строителни и монтажни работи (изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации) или аналогичнен документ за чуждестранните лица съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени (издател, номер и дата на документа, категория/и строителство, наличие на талон за валидност за 2020 г. и др.).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП за доказване на съответствие с поставения критерий за подбор участникът представя документи по чл. 60, ал. 1 от ЗОП– доказателства за наличие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на пета група строежи – отделни видове строителни и монтажни работи (изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации) и на талон за валидност за 2020 г. При участие на чуждестранни лица, в случаите по чл. 67, ал. 5 ЗОП, за доказване на съответствие с поставения критерий за подбор същите следва да представят аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Забележка: В случай че определеният изпълнител е чуждестранно лице, по силата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП следва в срок не по-дълъг от 1 (един) месец, считано от датата на влизане с сила на решението за избор на изпълнител, да се впише в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на пета група строежи – отделни видове строителни и монтажни работи, даващо му право да извършва строителни дейности от съответния вид на територията на Република България, или да представи удостоверение по чл. 25а от Закона за камарата на строителите.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ за дейностите по предмета на поръчката – строителство, покриваща минималната застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентна за участник установен/регистриран извън Република България, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ за дейностите по предмета на поръчката – строителство, покриваща минималната застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентна за участник установен/регистриран извън Република България, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
На етап подаване на офертата участникът декларира съответствието си с поставения критерий за подбор в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, буква Б „Икономическо и финансово състояние“, където посочва данни за притежаваната от него застраховка „Професионална отговорност“ (издател, вид, номер и дата на документа, професионалната дейност, предмет на застраховката, застрахователна сума и др.).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП за доказване на съответствие с поставения критерий за подбор участникът представя документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП– доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, за дейностите по предмета на поръчката – строителство, покриваща минималната застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Забележка: Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Всеки участник следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката*, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
*Под „дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката“ да се разбира изграждане и/или ремонт на водопроводни инсталации в жилищни и/или обществени сгради.


Всеки участник следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката*, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
*Под „дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката“ да се разбира изграждане и/или ремонт на водопроводни инсталации в жилищни и/или обществени сгради.При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП, част IV Критерии за подбор, раздел В — Технически и професионални способности, като посочва съответните данни за изпълнени дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП за доказване на съответствие с поставения критерий за подбор се представят следните документи: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва участник,който отговаря на условията на чл.10, ал.1 ЗОП, както и минималните изисквания за допустимост, определени с критериите за подбор. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора за обществената поръчка е в размер на 5 % от максималната му обща стойност без ДДС. Определеният за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума,банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
(Продължава в раздел VІ.3.)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

сградата на Народното събрание, София 1169, пл. "Княз Александър І" № 1, етаж първи, зала №132

участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от ІІІ.2.2. Определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение в съответствие с изискванията, заложени в т.1, раздел VI от документацията за участие. Възложителят упражнява правата си по гаранцията при условията на проекта на договор. Документът за гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител при сключване на договора.
Възложителят освобождава гаранцията при условията, посочени в проекта на договор, без да дължи лихви за периода, през който същата е престояла при него. Плащането на цената ще се извършва в български левове по банков път, в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на окончателен двустранен приемно-предавателен протокол за действително (фактически) вложени материали и извършени СМР. В случай че подписването на окончателен двустранен приемно-предавателен протокол за действително (фактически) вложени материали и извършени СМР не бъде извършено до 14.12.2020 г., Възложителят заплаща 100 % от максималната обща стойност на договора авансово срещу представена от определения изпълнител в срок до 17.12.2020 г. надлежно оформена фактура и гаранция в една от формите, съгласно чл.111, ал. 5 ЗОП, покриваща 100 % (сто процента) от стойността на авансовото плащане с включен ДДС. В срок до 5 (пет) работни дни след подписването на окончателен двустранен приемно-предавателен протокол, изпълнителят връща на възложителя авансово надплатените суми, в случай че има такива (разликата между авансово платената сума и дължимата такава за фактически вложени материали и извършени СМР), или възложителят упражнява правата си по гаранцията за авансово плащане за размера на надплатеното.
На основание чл. 104, ал. 2 ЗОП възложителят ще извърши оценката на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор. Проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения. Действията на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършват в последователност, съгласно чл. 61 от ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва