Деловодна информация
00373
2089 05/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00373-2020-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, ст. 335 - Деловодство
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
gergana.malamova@trakia-uni.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200504uYaV2683120
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Подобряване на енергийната ефективност на учебни корпуси на Педагогически факултет и Медицински колеж към Тракийски университет Стара Загора в У.П.И.IV3921, кв. 525, Стара Загора
45000000      
Строителство

Настоящият проект е разработен на основание:- Скици №№15-212430-02.03.2020 г.;15-212434-02.03.2020 г.;15-212439 02.03.2020 г.; 15-212442-02.03.2020г.изд.от СГКК Стара Загора;- Скица №431-18.02.202 г.,изд.от Община Стара Загора с виза на главния архитект от 23.03.2020г. и заверена от ВК ЕООД и EVN Стара Загора;-Влязъл в сила План за застрояване зап. №1978/04.11.1997г.).Проектът касае мерки за подобряване на енергийната ефективност за учебните корпуси на ПФ и МК,които са част от Тракийския университет в Стара Загора.Сградите представляват част от общ комплекс,който включва и ДИПКУ.В предишен период от време са извършени мероприятия,свързани с подобряване на енергийната ефективност на учебните корпуси на ДИПКУ.По тази причина в настоящия проект са разработени мерки за подобряване на енергийната ефективност само на корпусите на ПФ и МК, които на общата ситуация са означени като блок А, блок Б и блок В.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
438276.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Педагогически факултет и Медицински колеж гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

Проектът предвижда монтиране на плочи от експандиран пенополистрол по всички фасадни плоскости от кота +0,00 нагоре и разделителни ивици от минерална вата съгласно разпоредбите на Наредба №Iз-1971 както хоризонтални, така и вертикални на изискуемите отстояния една от друга. По страниците на съществуващите прозорци се предвижда полагане на ивици от екструдиран пенополистирол. От кота +0,00 надолу до терена или околната настилка се предвижда топлоизолацията да бъде с плочи от еструдиран пенополистирол. Тъй като не бива да се поврежда шорца на корниза на сградата, в проекта е предложен детайл, който предвижда монтиране на водобран от ламарина с PVC покритие с подходящ профил. Върху готовата топлоизолирана плоскост ще бъде изпълнена полимерна шпакловка и полимерна мрежа, а като финишно покритие – влачена силикатна мазилка. По страниците на прозорците се предвижда изпълнение на гладка силикатна мазилка. По цокъла на сградата се предвижда изпълнение на мозаечна мазилка.
Предвижда демонтиране на съществуващите плафониери с луминесцентни или LED тръби, а след приключване на топлоизолационни работи, на същите места трябва да се монтират нови със същите качества и параметри, но след съгласие на възложителя.В проходимото подпокривно пространство на блок А и блок Б се предвижда свободно полагане на дюшечета минерална вата. Покривът на блок В над панелите е тип единичен топъл, т.е. липсва проходимото подпокривно пространство. Тъй като на последния етаж там е разположена зала за масови събирания (аула), тя ще бъде предмет на отделна разработка. По тази причина за блок В не се предвиждат мероприятия за подобряване на топлоизолацията на покрива му.
Възложителят публикува към настоящата поръчка целият изготвен и одобрен проект по всички посочени части, ведно с обяснителните записки и чертежи.Описанието на предвидените СМР, тяхното количество и обем е посочено в Количествената сметка.
Критериите по-долу
 
ДА Предложение за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
438276.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
100

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката или еквивалентен документ от съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или еквивалентен на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съответстващи на изпълнение на строежи от посочена категория. Възложителят поставя изискване участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – I-ва група, четвърта категория. Ако участникът е обединение, изискването се отнася до този член на обединението, за когото се предвижда извършването на СМР. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел А от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва със следните документи: - заверено копие от валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай, че участникът е чуждестранно лице, преди сключване на договора той може да представи еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която е установен, доказващ вписването на участника в съответен регистър на тази държава или еквивалентен документ от съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съответстващи на изпълнение на строежи от посочена категория. В случай, че определеният за изпълнител участник е чуждестранно лице, то преди сключването на договор за възлагане на поръчката, същият следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, вкл. че е извършил съответна регистрация, когато е необходимо (чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка“ следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни и/или строително ремонтни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради, включващи кумулативно следните дейности: - топлинно изолиране на външни стени; - топлинно изолиране на покрив; - топлоизолация на под; - доставка и монтаж на дограма; - подмяна или монтаж на ел. инсталация в сгради или елементи от тях. Изискванията трябва да са изпълнени за всяка посочена изпълнена дейност. Възложителят не поставя изискване за обем на дейностите. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва със следните документи: - Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойностите, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на дейностите, както и дали строителството е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да разполага с технически и ръководен персонал с професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка и пряко ангажирани с изпълнението на строителството. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставените от Възложителя изисквания, като попълнят информацията в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва със следните документи: - Списък съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата и техния опит.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност по строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка“ следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни и/или строително ремонтни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради, включващи кумулативно следните дейности: - топлинно изолиране на външни стени; - топлинно изолиране на покрив; - топлоизолация на под; - доставка и монтаж на дограма; - подмяна или монтаж на ел. инсталация в сгради или елементи от тях. Изискванията трябва да са изпълнени за всяка посочена изпълнена дейност. Възложителят не поставя изискване за обем на дейностите.
2. Участникът следва да разполага с технически и ръководен персонал с професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка и пряко ангажирани с изпълнението на строителството, а именно: - Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер" или "архитект", или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или еквивалент– при чуждестранни участници и б) специфичен опит като технически ръководител на минимум на 1 строителен обект, сходен с предмета на поръчката (съгл. определенията, посочени в т. 7.1), изпълнен през последните 5 години. - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) лице, притежаващо удостоверение за завършен курс/обучение по здравословни и безопасни условия на труд в строителството съгласно по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентен документ – при чуждестранни участници и б) специфичен опит като специалист/координатор по безопасност и здраве – минимум 1 обект в областта на строителството. - Отговорник по контрола на качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) Отговорник по контрола на качеството – Да има успешно завършен курс по контрол на качеството и б) специфичен опит Отговорник по контрола на качеството на минимум 1 обект в областта на строителството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/05/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

23/11/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/05/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град, Ректорат - ст. 340

Получените оферти се отварят на публично заседание на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.
2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
4. Съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП, обществените поръчки се възлагат въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. На основание чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, критерият за възлагане за определяне на икономически най-изгодната оферта в настоящата обществена поръчка е ”Оптимално съотношение качество/цена“ съгласно приложената Методика за комплексна оценка на офертите (Приложение № 2 – неразделна част от Документацията за участие).До оценяване и разглеждане се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и настоящите Указания за участие.Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.
5. Възложителят предвижда следната схема на плащане: - Авансово плащане в размер на 20 % от стойността на договора с ДДС. Извършва се в срок до 20 дни след подписване на Акт Образец 2 за откриване на строителната площадка и след представяне на фактура и застраховка/банкова гаранция покриваща размера му със срок на валидност 30 дни след крайния срок на договора. Гаранцията за авансово плащане се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Авансовото плащане се приспада пропорционално от междинните и окончателно плащания. - Възложителят извършва до 2 (две) междинни плащания на база на действително изпълнени работи, в 30-дневен срок след подписване на протокол по образец за извършени СМР и представени оригинални фактури. - Общият размер на авансово и междинни плащания не може да надхвърля 80 % от сумата по стойността на договора с ДДС; - Окончателно плащане - извършва се в срок от 30 /тридесет/ календарни дни от окончателно приключване на всички дейности на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Акт – образец № 15 и представяне от Изпълнителя на Възложителя на одобрените от лицето, осъществяващо строителен надзор, регламентирани разходно-оправдателни документи (Протокол образец 19 и актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г. и Сметка 22), доказващи изпълнението на всички дейности по договора, справки за междинните плащания и окончателна стойност на дължимата сума и фактура.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва