Деловодна информация
00712
ОП-20-13 05/05/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
05/05/2020 (дд/мм/гггг)
00712-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Поморие 000057179
ул. Солна №5
Поморие BG341 8200 България
Мирослав Динолов - Директор Дирекция Обществени поръчки +359 59622004
dop@pomorie.bg +359 59625236

Интернет адрес/и

www.pomorie.bg

https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=468


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=468
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции"
45233142      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие по три обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2700000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Поморие

Извършване на ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на улици в гр. Поморие с дължина - /38,708км./ и общински път №BGS1142- гр. Поморие - /1,600км./. Обща дължина – 40,308 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
900000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Улици в гр. Ахелой, с. Порой, с. Гълъбец, с. Горица, с. Медово, с. Бата, с. Страцин, с. Косовец, с. Белодол, с. Козичино, с. Лъка, с. Александрово, гр. Каблешково, с. Каменар, с. Дъбник, с. Габерово 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Ахелой, с. Порой, с. Гълъбец, с. Горица, с. Медово, с. Бата, с. Страцин, с. Косовец, с. Белодол, с. Козичино, с. Лъка, с. Александрово, гр. Каблешково, с. Каменар, с. Дъбник, с. Габерово

Извършване на ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на улици в гр. Ахелой -/10,298 км/, с. Порой - /10,000 км./, с. Гълъбец - /11,280 км./, с. Горица - /18,785 км./, с. Медово - /11,000 км./, с. Бата - /10,037 км./, с. Страцин - /10,190 км./, с. Косовец - /5,820 км./, с. Белодол - /7,050 км./, с. Козичино - /7,100 км./, с. Лъка - /7,477 км./, с. Александрово - /5,800км./, гр. Каблешково - /17,566 км./, с. Каменар - /6,700 км./, с. Дъбник - /3,362 км./, с. Габерово -/4,000 км./. Обща дължина – 146,465 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
900000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Общински пътища извън урбанизираните територии 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

на територията на Община Поморие

Извършване на ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на общински пътища извън урбанизираните територии:
1. път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата - /4,500км./
2. път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково - /3,000км/
3. път №BGS1143 с. Козичино - /8,000км./
4. път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица - /13,000км./
5. път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин - /15,000км./
6. път №BGS1146 с. Александрово - /1,000км./
7. път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец - /3,700км./
8. път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово - /3,550км./
9. път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие - /12,500км./
Обща дължина – 64,25 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
900000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - втора група строежи, четвърта категория (за обособени позиции № 1, № 2 и № 3), а за чуждестранните лица - регистрация в аналогичен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която са установени.
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А.Годност на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи - обект на настоящата обществена поръчка.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на сключване на договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за застрахователен риск „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката за обособени позиции № 1, № 2 и № 3 е втора група, четвърта категория строежи, а обхватът на поръчката е строителство).
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (Обектът предмет на поръчката за обособени позиции № 1, № 2 и № 3 е втора група строежи, четвърта категория, а обхватът на поръчката е строителство).
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.


Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за застрахователен риск „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката за обособени позиции № 1, № 2 и № 3 е втора група, четвърта категория строежи, а обхватът на поръчката е строителство).
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (Обектът предмет на поръчката за обособени позиции № 1, № 2 и № 3 е втора група строежи, четвърта категория, а обхватът на поръчката е строителство).
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите следва да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката.
Забележка: За „строителство, сходно с предмета на поръчката“, следва да се разбира строителство и/или реконструкция на пътища и/или улици, ремонт и поддържане на пътища и/или улици.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка съобразно декларираното в ЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
А. Технически ръководител - 1 (един) брой
Б. Помощник ръководител текущо поддържане - 1 (един) брой
В. Отговорник по контрола на качеството - 1 (един) брой
Удостоверяване: При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП - Част IV: Критерии за подбор, раздел В. Технически и професионални способности. Декларирането в ЕЕДОП на персонала и ръководния състав, които ще изпълняват поръчката, следва да съдържа следната информация: три имена на лицето; вид на правоотношението с лицето; образование - степен, специалност; номер, дата и издател на диплома/сертификат/удостоверение за преминато обучение, професионален опит;
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, съобразно декларираните в ЕЕДОП обстоятелства.
3. Участникът е необходимо да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Удостоверяване: При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП - част IV, буква „В”, като посочват:
- механизация, машини и автомобили, които ще бъде използвани при изпълнение на обществената поръчка - данни за регистрационен номер, марка и модел, характеристики;
- данни за вида и броя на наличните комплектни знаци за въвеждане на временна организация и безопасност на движение;
- основание за ползването им от участника - собственост, наем, лизинг или др. основание;
- местонахождение на асфалтовата база, основание за ползване;
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в ЕЕДОП.
4. Участниците следва да са внедрили и да прилагат в строителната си дейност система за управление на качеството по стандарт БДС ЕN ISO 9001 или еквивалент, за което да има издаден валиден сертификат с предмет, съдържащ строителство.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП. Необходимата информацията за доказване на изискването се посочва в приложните полета на Част IV, раздел Г от ЕЕДОП.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на валиден сертификат за система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001 или еквивалентен с изискания обхват.


1.Участникът,през последните 5(пет) години,считано от датата на подаване на офертите следва да е изпълнил минимум 1(едно) строителство,идентично или сходно с предмета на поръчката.
2.Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:
А.Технически ръководител- 1(един) брой – Проф. област /квалификация/:Строителен инженер,специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или аналогична специалност.Опит:минимум 3(три) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици.
Б.Помощник ръководител текущо поддържане -1(един) брой –Проф.област /квалификация/:Строителен инженер,специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или „Промишлено и гражданско строителство“ или професионална квалификация Строителен техник или аналогична специалност.Опит:минимум 3(три) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици.
В.Отговорник по контрола на качеството -1(един) брой –Проф.област /квалификация/:Средно специално техническо образование и завършено обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството.Опит:Минимум 2(две) години в областта на пътното строителство и/или пътното поддържане.
3.Участникът е необходимо да разполага с инструменти,съоръжения и техническо оборудване,необходими за изпълнение на поръчката:
3.1.Минимум следната специализирана тежка механизация,машини и автомобили за ремонт и поддържане:
-Универсална машина за поддържане на пътищата -2бр.
-Пътна фреза с работна ширина 1000 мм -1бр.
-Пътна фреза с работна ширина 500 мм -1бр.
-Автогудронатор-1бр.
-Асфалтополагаща машина -1бр.
-Валяк бандажен вибрационен /двуосен / 8 ,10 т.-1бр.
-Валяк бандажен вибрационен /двуосен / до 2,5 т.-1бр.
-Пневматичен валяк-1бр.
-Автогрейдер -1бр.
-Челен товарач -2бр.
-Автомобил – поливомияч с мотометачка -1бр.
-Каналочистач -1бр.
-Колесен багер – мин.0,5 м3 -1бр.
-Автокран с товароподемност до 5т.-1бр.
-Автокран до 10 т-1бр.
-Автомобил – самосвал-3бр.
-Автомобил – бордови -1бр.
-Компресор за сгъстен въздух -1бр.
-Патрулни коли -1бр.
3.2.Минимум следната малогабаритна механизация за ремонт и поддържане:
-Моторна фугорезачка за асф.и бетонови повърхности-1бр.
-Моторна виброплоча-1бр.
-Моторна дърворезачка-2 бр.
-Моторна клонокастрачка /храсторез/-2 бр.
-Моторна косачка-2бр.
-Моторна духалка-2бр.
-Моторен /или пневматичен/ къртач-1бр.
-Моторна пръскачка за битумни емулсии-1бр.
-Пароструйка-1бр.
-Ел.агрегат-1бр.
-Електрожен /заваръчен апарат/-1бр.
-Автомобил за сигнализация -1бр
- Ръчна мот.трамбовка (жабка) -1бр.
3.3.Минимум следния брой комплектни знаци за въвеждане на временна организация и безопасност на движение (ВОБД) при изпълнението на строително монтажни работи,в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 август 2010г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците на МРРБ (обн.ДВ.бр.74 от 21.09.2010 г.)
-ВОД при краткотрайни и подвижни ремонтни работи -30 бр.
-ВОД при дълготрайни ремонтни работи без отбиване на движението-6бр.
-ВОД при дълготрайни ремонтни работи с отбиване на движението-3бр.
3.4.Участникът следва да разполага с асфалтова база.Под "асфалтова база" се разбира стационарна или мобилна асфалтосмесителна инсталация,въведена в експлоатация по реда на ЗУТ и която е сертифицирана от оторизиран орган за производство на асфалтовите смеси.
4.Участниците следва да са внедрили и да прилагат в строителната си дейност система за управление на качеството по стандарт БДС ЕN ISO 9001 или еквивалент,за което да има издаден валиден сертификат с предмет,съдържащ строителство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.
Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.
Участникът, определен за Изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора за общeствена поръчка за всяка обособена позиция. По отношение на Гаранцията за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

07/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/06/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на общинска администрация - Поморие на адрес: гр. Поморие, ул. Солна №5

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото са налице основанията за отстраняване, съгласно чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1-5 от ЗОП.
При подаване на оферта за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Възложителят може да не отстрани от процедурата участник, за когото са налице основания за отстраняване, ако участникът представи предвидените в чл. 56, ал. 1 ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност.
Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 ЗОП възможност за доказване на предприети мерки за надеждност, за времето, определено с присъдата или акта.
2. Специфични национални основания за изключване са следните:
- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва