Деловодна информация
00717
К-1269 05/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00717-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бойчиновци 000320566
ул. Г.Генов № 2
Бойчиновци BG312 3430 България
Петър Винешки +359 9513-2236 / +359 882-104724
munb@mail.orbitel.bg +359 9513-2236

Интернет адрес/и

http://www.boychinovtsi.bg

http://www.boychinovtsi.bg/section-150-content.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://boychinovtsi.bg/currentNews-1062-newitem.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово,
45000000      
Строителство

В предмета на обществената поръчка са включени строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и рехабилитация на общински сгради на територията на община Бойчиновци, а именно:
Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово, община Бойчиновци.
ОП 2 Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Охрид, община Бойчиновци.
ОП 3 Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Пали лула, община Бойчиновци.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
238877.05      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово, 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Община Бойчиновци, с. Владимирово.

Предмет на настоящата обществена поръчка е: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово, с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
117316.12      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 07/05/2022 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ПРСР 2014-2020, проект № BG06RDNP001-7.008-0027-С01 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово

II.2) Описание 1

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Охрид, общин 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Община Бойчиновци, с. Охрид.

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово, с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
82363.93      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 07/05/2022 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ПРСР 2014-2020, проект № BG06RDNP001-7.008-0027-С01 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово

II.2) Описание 1

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Пали лула, о 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Община Бойчиновци, с. Пали лула.

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово, с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
39197.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 07/05/2022 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ПРСР 2014-2020, проект № BG06RDNP001-7.008-0027-С01 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците, регистрирани на територията на Р. България следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от: пета категория съгл. чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „б” от ЗУТ и първа група съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1 и т. 1.4.1 от ПРВВЦПРС, към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.
Доказване на посоченото изискване за годност
Документът, с който се доказва изискването, е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката: строежи от пета категория, първа група, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването за годност се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които ще изпълняват строителство, съобразно вида и дела от поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЕ ПОСТАВЯ КАТО КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЕ ПОСТАВЯ КАТО КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на заявлението или на офертата – за строителство; ВАЖИ ЗА ЦЯЛАТА ПОРЪЧКА.

Участникът следва да е изпълнил за последните пет години от датата на подаване на офертата минимум едно строителство, с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка.
Под строителство „сходно“ с това в обществената поръчка следва да се счита въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради и/или ремонт и/или реконструкция и/или ново строителство на сгради.
Възложителят не поставя изискване за обем на изпълненото строителство.
Доказване на посоченото изискване по т. 3.1
Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Списък на строителството, сходно или идентично с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, който съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата - в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
При подаване на оферта участникът декларира съответствието с изискванията по т.3.1 като попълват част IV Критерии за подбор, раздел В, Технически и професионални способности, 1а) и 1б) в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва съответствие с поставените изисквания по т. 3.1
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП се представя и всеки от посочените подизпълнители.
Критериите за технически и професионални възможности т. 3.1 се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела на дейностите, които ще извършват.
Третите лица (ако има такива), на чиито капацитет, участникът се позовава за доказване на критериите за подбор по т. 3.1, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техният капацитет.
Минималните изисквания по т. 3.1, в случай на участие на обединение, се прилагат към обединението като цяло.
Възложителят няма да приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.
В случай че във връзка с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, при провеждане на процедурата избраният изпълнител е представил някои от изброените документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор не е необходимо да ги представя повторно
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срокът за изпълнение на СМР е по предложение на участника, който в своето „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”- Образец № 2 следва да предложи Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни.
Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на откриване на строителната площадка.
Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на Участника, но не може да надвишава 150 /сто и петдесет/ календарни дни и да е по-кратък от 70 /седемдесет/ календарни дни.
Плащания:
Авансово плащане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 50 %
/петдесет процента/ от стойността на договора, платимо в 10 - дневен срок, след:
- получаване на средства в сметката на Община Бойчиновци от Държавен фонд „Земеделие“ – РА;
- след съгласуване на обществената поръчка и сключване на допълнително споразумение с РА по договора за предоставяне на финансовата помощ за вписване на избрания изпълнител;
- изпращане на Уведомително писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съгласуване.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/05/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/05/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В сградата на Община Бойчиновци, град Бойчиновци, ул. Г. Генов № 2

Отварянето на офертите е публично На него могат да присъстват участниците,техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Прогнозните стойности за отделните ОП са изчислени на база на отпуснатите средства от ДФ „Земеделие” и Общински бюджет на Община Бойчиновци както следва:
За ОП 1: 111 878,66 лв., финансирани от ДФ „Земеделие”, 5 437,46 лв. финансирани от Общински бюджет.
За ОП 2: 65 407,16 лв., финансирани от ДФ „Земеделие”, 16 956,77 лв. финансирани от Общински бюджет.
За ОП 3: 21 843,25 лв., финансирани от ДФ „Земеделие”, 17 353,75 лв. финансирани от Общински бюджет.
При изготвяне на финансовото предложение и попълване на КСС (приложение № 3.1), кандидатите трябва да вземат под внимание максималният предвиден финансов ресурс както от ДФ „Земеделие”, така и от Общински бюджет, като двете предвидени стойности не бива да бъдат надвишавани.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 (един) % от стойността на договора без ДДС и не се предвижда частичното й освобождаване.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Чл. 197, ал.1, т.4 - за публично състезание.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва