Деловодна информация
00299
 
да
да
04/05/2020 (дд/мм/гггг)
00299-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Търговище 000875920
пл. Свобода
Търговище BG334 7700 България
инж. Димо Димов - директор дирекция УТ, Теодора Христова - гл. експерт отдел НПО +359 060168-651/+359 060168-751
hristova.t@targovishte.bg +359 06016-2212

Интернет адрес/и

http://www.targovishte.bg

https://ezop.uslugi.io/public/obshtina_targovishte/#95


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://ezop.uslugi.io/public/obshtina_targovishte/#95
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Търговище 000875920
пл. Свобода, Център за административно обслужване - работно място №5
Търговище BG334 7700 България
Ивелина Златева +359 060168-716
zlateva.i@targovishte.bg +359 060162-212

Интернет адрес/и

http://www.targovishte.bg

http://ezop.uslugi.io/public/obshtina_targovishte/#95

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изп. на СМР за цялостна рек. и разш. на бул. „Тр. Китанчев” от ул. „3 март” до бул. „Цар Освободител” по проект „Развитие, обнов. и модерн. на на гр. среда в гр. Т-ще–етап 2”,осъщ. по ОПРР 2014-2020"
45233000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на строително-монтажни работи за цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев“ от ул. „3 март“ до бул. „Цар Освободител“ в гр. Търговище - етап 2.
За обекта е издадено разрешение за строеж № РС - 01 - 83/30.06.2014 г. и заповед №3-01-652/15.06.2015 г., по чл.154, ал.5 ЗУТ, неразделна част от издаденото разрешение за строеж, а именно „Цялостна реконструкция и разширение на бул.”Трайко Китанчев” от ул. „3 март” до бул. „Цар Освободител”, с прилежаща зеленина и велоалея, като елемент с обслужващи обществени функции, допълващ градската среда”, от О.Т.608,609 (кръстовище с ул. „3 март”) до О.Т. 695,696 (кръстовище с бул. „Цар Освободител”).
Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в ЧАСТ II. „Техническата спецификация“, както и в инвестиционния проект, неразделна част от документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1282319.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Поръчката ще се изпълнява в гр. Търговище. Мястото за изпълнение на СМР е, както следва: бул. „Трайко Китанчев” от ул. „3 март“ до бул. „Цар Освободител“.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на строително-монтажни работи за цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев“ от ул. „3 март“ до бул. „Цар Освободител“ в гр. Търговище - етап 2.
За обекта е издадено разрешение за строеж № РС - 01 - 83/30.06.2014 г. и заповед №3-01-652/15.06.2015 г., по чл.154, ал.5 ЗУТ, неразделна част от издаденото разрешение за строеж, а именно „Цялостна реконструкция и разширение на бул.”Трайко Китанчев” от ул. „3 март” до бул. „Цар Освободител”, с прилежаща зеленина и велоалея, като елемент с обслужващи обществени функции, допълващ градската среда”, от О.Т.608,609 (кръстовище с ул. „3 март”) до О.Т. 695,696 (кръстовище с бул. „Цар Освободител”).
Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в ЧАСТ II. „Техническата спецификация“, както и в инвестиционния проект, неразделна част от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1282319.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
270

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище – етап 2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.,

Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка финансиране не е осигурено и изпълнението на дейноститие по настоящата поръчка ще започне при осигуряване на финансиране на проект на Община Търговище: „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище – етап 2". В този смисъл договорът е с отложено изпълнение.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката II-pa група, минимум III-та /трета/ категория.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за удостоверение се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Деклариране: Участникът попълва в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел А: „Годност“:
- поле 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: …….– при попълване на предоставения от възложителя DOC формат на ЕЕДОП
или
- поле Вписване в съответен професионален регистър Икономическият оператор е вписан в съответните професионални регистри – при попълване на предоставения от възложителя XML формат на ЕЕДОП.
Участниците посочват групата и категорията на строителните обекти, за които са вписани в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и валидност.
Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл.112, ал.1, т.2 ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/).
В случай, че избран за изпълнител е участник чуждестранно ЮЛ, което предоставя трансгранично, временно или еднократно на територията на Р. България строителни услуги, то следва да представи преди сключване на договор удостоверение за вписване в ЦПРС с обхват групата и категорията на строежа, който позволява изпълнението на поръчката или копие на удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България (чл. 25а от ЗКС).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят определя критерий за подбор по чл. 61, ал.1, т.2 от ЗОП, а именно: Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“.
Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т.2 ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалентен документ, издаден от съответните компетентни органи на държава - членка на Европейския съюз или на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.
Забележка: За участник, установен/регистриран в Р. България, застраховката „Професионална отговорност”, следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ в размер на 200 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност” се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Деклариране:Част ІV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП следва да бъде попълнен в:
- поле 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на ... – при попълване на предоставения от възложителя DOC формат на ЕЕДОП
или
- поле Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ – при попълване на предоставения от възложителя XML формат на ЕЕДОП.
Участниците посочват застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Възложителят поставя критеий за подбор по чл. 63, ал.1, т.1, буква "а" от ЗОП, а именно: Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности, с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката. Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП, съгласно чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП участникът представя списък на строителството, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, който съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.2.Възложителят поставя критеий за подбор по чл. 63, ал.1, т.2 от ЗОП, а именно: Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството. Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т.2 ЗОП участникът, съгласно чл.64, ал.1, т. 3 от ЗОП представя списък на техническите лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството.
3. Възложителят поставя критеий за подбор по чл. 63, ал.1, т.8 от ЗОП, а именно: Участникът следва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката. Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП участникът, съгласно чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП представя декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката. 4. Възложителят поставя критеий за подбор по чл. 63, ал.1, т.10 от ЗОП, а именно: Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват строителство. Доказателство: При необходимост на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие от валиден сертификат за прилаганата система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент/и, както и други доказатества, които възложителят приеме за подходящи.


1.Участникът, през посл. 5 год., считано от датата на подав. на офертата, следва да е изпълнил мин. 1 дейност за стр., идент. или сходни с предмета* и обема** на поръчката. *Под „дейност, сходна с предмета на общ. поръчка“ следва да се разбира: изгр. и/или реконстр., и/или осн. ремонт, и/или рехаб. на пътища и/или улици.**Под „дейност, сходна с обема на общ. поръчка“ следва да се разбира изв. на стр. дейност с мин. обем-250 л.м. Линейността не зависи от кратността на изпълн. на дейностите и може да бъде реализ. в една или повече на брой изпълнени дейности. При участие на обед., които не са ЮЛ,съотв. с критерия за подбор се док. от обед. участник, а не от всяко от лицата, вкл. в него. Когато участникът предв. участие на подизп., съотв. с крит. за подбор се док. и от тях, съобр. вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. По отн. на критериите, свързани с опит за изпълн. на поръчката, участн. могат да се позоват на капац. на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълн. на частта от поръчката, за която е необх. този капацитет. Декл.: Участникът попълва в Част IV: , раздел В: - поле 1а) Само за общ. поръчки за стр... – при попълване на DOC формат на ЕЕДОП
или
- поле За поръчки за стр.: изв. стр. дейности от конкретния вид Само за общ. пор. за стр.:…. – при попълване наXML формат на ЕЕДОП. В това поле участн. следва да посочат опис. на изп. от тях стр. през опред. от възл. период с посочв. на описание на дейностите за стр., сумите, датите и получ. 2.Участн. следва да разп. с техн. лица и/или организ., вкл. или не в структурата на участника, включ. тези, които отговарят за контрола на качеството, а при общ. поръчки за стр. – лицата, които ще изпълняват строителството .Минимални изисквания към техн. лица:•Технически ръководител на обекта:Да има завършено образ., отгов.на изискв. на чл. 163а, ал. 2 и 3 от ЗУТ или еквивалент.•Отговорник за контрола на качеството: Да притежава удост. за контрол върху качеството на изпълн. на стр. или еквивал.;•Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството:притежаващ актуално удост. за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провежд. на период. обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осиг. на здравосл. и безоп. усл. на труд или еквив.;При участие на обед.,които не са ЮЛ,съотв. с крит. за подбор се док. от обед. участник,а не от всяко от лицата,вкл. в него.Когато участникът предв. участие на подизп.,съотв. с критерия за подбор се доказва и от тях,съобр. вида и дела от поръчката,който ще изпълняват.По отн. на крит., свързани с проф. компет. и опит за изпълн. на поръчката, участниците могат да се позоват на капац. на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълн. на частта от поръчката, за която е необх. този капацитет.Декл.: Част IV: , Раздел В: от ЕЕДОП следва да бъде попълнен в: - поле 2) Той може да използва следните технически лица ... – при попълване на DOC формат на ЕЕДОП
или
- поле За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат стр. При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва следните технически лица .... – при попълване на XML формат на ЕЕДОП.
В това поле участниците следва да посочат трите имена на съотв. експерт и подробна информ. по отнош. на проф. комп. на лицето, което ще организира и извърши стр., в това число инф. за придоб. образ., проф. квал. на експерта.
3.Участникът следва да разполага със следното технич. оборудване, необх. за изпълн. на поръчката:Асфалтополагаща машина-мин.1 бр.;Уплътнителна техника-валяци с тегло над 13т, гумени валяци-мин.1 бр.;Грейдер за подравняване и даване на необходимото ниво и наклон на рециклирания пласт-мин.1 бр.;Техника за разстилане на свързващото вещество-Дозатор-мин. 1 бр.;Рециклатор-мин. 1 бр. ... Информацията продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора, изпълнителят представя:
- Гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства - в размер на 100 % от авансово предоставените средства.
- Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1) Парична сума;
2) Банкова гаранция;
3) Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

06/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/06/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Община Търговище, гр. Търговище 7700, пл. "Свобода", зала №28

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от Раздел III.1.3) ...При участие на обед.,които не са ЮЛ, съотв. с критерия за подбор се доказва от обед. участник, а не от всяко от лицата, вкл. в него.Когато участникът предв. участие на подизп.,съотв. с критерия за подбор се доказва и от тях,съобр. вида и дела от поръчката,който ще изпълняват.Третите лица трябва да отгов. на съотв. критерий за подбор,за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основ. за отстраняване от процедура.Декл.:Част IV, Раздел В от ЕЕДОП следва да бъде попълнен в :- Поле 9) Следните инстр., съор. или технич. оборудв. ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: – при попълване на DOC формат или - поле Инстр., съор. или технич. оборудване Следните инстр., съор. или технич. оборудв. ще бъдат на негово разпол. за изп. на договора: – при попълване на XML формат. В това поле участниците следва да посочат и-ция за технич. оборудване,в това число: вид,марка и модел,регистрационен номер (когато е приложимо), собствено/наето/лизинг или на др. правно основ.4.Участникът трябва да прилага с-ми за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквив. с обхват строителство.Сертификатът трябва да е издаден от независими лица,които са акредитирани по съотв. серия европейски стандарти от ИА „Българска служба за акредитация“ или от друг нац. орган по акредитация,който е страна по Многостр. споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация,за съотв. област или да отговарят на изискв.за признаване съгл. чл. 5а,ал. 2 от Закона за нац. акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквив. сертификати,издадени от органи,установ. в други държави членки.Възложителят приема и други доказ. за еквив. мерки за осигур. на качеството,когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съотв. срокове по незав. от него причини.При участие на обединение, което не е ЮЛ,изискв. за сертификатите се док. от всеки участник в обед.,който ще извършва строителството съобразно разпред. на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в договора за създ. на обединението.При участие на подизп.,същите следва да отговарят на горепос. изискване съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват.Декл.: Част IV, раздел Г следва да бъде попълнен в:
- поле Иконом. оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че иконом. оператор отговаря на стандартите за осигур. качеството, …… – при попълване на DOC формат на ЕЕДОП
или
- поле Сертификати от независими органи, удостов. стандарти за осигуряване на качеството – при попълване на XML формат.В това поле участниците следва да посочат данни за валиден сертификат по стандарт EN ISO 9001:2015 С-ма за управл. на качеството или еквив.Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка финансиране не е осигурено и изпълнението на дейноститие по настоящата поръчка ще започне при осигуряване на финансиране на проект на Община Търговище: „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище – етап 2”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. Част от дейностите по изпълнение, ще бъдат финансирани със средства на Община Търговище. В този смисъл договорът е с отложено изпълнение.
От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е на лице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП.Възложителят отстранява и от участие участник за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП. При провеждане на процедурата се прилагат специфични национални основания за отстраняване, подробно описани в документацията.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава от всяко заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок след изтичане на 14- дневния срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва