Деловодна информация
00712
ОП-20-12 04/05/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
04/05/2020 (дд/мм/гггг)
00712-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Поморие 000057179
ул. Солна 5
Поморие BG341 8200 България
Мирослав Динолов - Директор на Дирекция Обществени поръчки +359 59622004
dop@pomorie.bg +359 59625236

Интернет адрес/и

www.pomorie.bg

https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=467


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=467
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие”
45233252      
Строителство

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да изпълни строителни и монтажни работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“. Предвижда се изпълнение на СМР и дейности по одобрени инвестиционни проекти по отделните части (обяснителни записки, количествени сметки, и чертежи по отделните части), приложени към документацията.
Целта на проекта е с изпълнението му да се осигури директна транспортна свързаност на улици от две населени места - гр. Ахелой и гр. Каблешково на територията на Община Поморие с по-висок клас път. Целевият резултат, постигнат с реконструираната и рехабилитирана съществуваща общинска улична мрежа е възстановени и подобрени транспортно-експлоатационни качества и носимоспособност на настилката и осигуряване на нормални условия за безопасност на движението и подобрено отводняване с обща дължина- 2.958 км.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1104120.12      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

град Ахелой и град Каблешково

извършване на строително-монтажни работи (СМР) включващи :
1. УЛИЦА „РИЛА“, ГР.АХЕЛОЙ - от ОТ43 до ОТ 56;
2. УЛИЦА „РИЛА“, ГР.АХЕЛОЙ - от ОТ4 до ОТ 43;
3. УЛИЦА „СТРУМА“, ГР.АХЕЛОЙ - от ОТ50 до ОТ 57а;
4. УЛИЦА „СТРУМА“, ГР.АХЕЛОЙ - от ОТ25 до ОТ 50;
5. УЛИЦА „ИВАН ВАЗОВ“, ГР.КАБЛЕШКОВО
- от ОТ283 до ОТ157 - ДЯСНО ПЛАТНО и от ОТ284 до ОТ156 - ЛЯВО ПЛАТНО;
6. УЛИЦА „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, ГР.КАБЛЕШКОВО - от ОТ314 до ОТ125;
7. УЛИЦА „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“, ГР.КАБЛЕШКОВО - от ОТ108 до ОТ110.
8. ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА УЛИЦА „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ ДО УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1104120.12      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр.Ахелой и гр.Каблешково,общ.Поморие”,подмярка7.2„Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфр

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава регистрация в ЦПРС към камарата на строителите в Република България, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват втора група, четвърта категория, по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 2, подточка 2.4.1. от Правилника за реда на вписване и водене на ЦПРС, която да му позволява извършването на строителни работи, предмет на настоящата обществена поръчка, а за чуждестранно лице-еквивалентен документ или декларация от компетентните органи, съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответния професионален регистър на държавата, в която лицето е установен и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, които са предмет на настоящата обществена поръчка, придружена с превод на български език. В случай на участник – обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителството.
Удостоверяване: за удостоверяване на поставеното изискване, участниците декларират в ЕЕДОП - в електронен вид, Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, данните за вписване в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответния професионален регистър на държавата-членка, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, предмет на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
Доказване: Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 60, ал. 1 от ЗОП - Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи. В случай на обединение изискването се покрива от участника, който ще извършва дейностите по строителство. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват дейностите по строителство. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени. Съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри, а именно: в офертата трябва да се докаже регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която са установени.
Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника,документът да се представи на оригиналния език и в превод на български език, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП избраният изпълнител трябва да представи документ, издаден от компетентен орган, който удостоверява, че съответната регистрация е извършена.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Документи за доказване на изискването по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – заверено копие от валидна застраховка „Професионална отговорност“.

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ или еквивалент, покриваща минималната застрахователна сума за строежи, с обхват втора група, четвърта категория, съгласно Наредбата за условията и реда на задължителното застраховане в проектирането и строителството или съответно валиден аналогичен документ.
Изискването не се прилага за лице от държава-членка на ЕС или от друга държава, страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, което се установява на територията на РБ и е предоставило еквивалентна застраховка професионална отговорност или гаранция в друга държава-членка или в страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, Възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване на чл. 27, ал. 2 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
Удостоверяване: за удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП - в електронен вид, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка „Професионална отговорност“, по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалент, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ за чуждестранните лица. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката- обектът, предмет на поръчката е четвърта категория строеж.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване посредством попълване на изискуемата информация в ЕЕДОП - в електронен вид, Част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“.
2. Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП: Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, както и за лицата, които ще изпълняват строителството, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Удостоверяване: За удостоверяване на съответствието при подаване на офертата, участникът декларира съответствие с поставеното изискване в ЕЕДОП – в електронен вид, Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл.112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица:
- Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
- Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.


1. Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата поне една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката. Под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ следва да се разбира: изпълнение на СМР или СРР - изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на улици/пътища от Общинската и/или Републиканска пътна мрежа и съоръженията към тях.Обемът на поръчката е 2.958 км.
2. Участникът следва да разполага с лица - ръководен състав, които ще отговарят за изпълнението на конкретната обществена поръчка: 1.Технически ръководител - 1 брой: Проф. област квалификация): висше образование, образователна степен „Магистър“ по специалност „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или „Промишлено и гражданско строителство“ или еквивалентна специалност, с не по-малко от 5 години професионален опит, да е ръководил минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на поръчката- ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на улици и/или пътища от Общинската и/или Републиканската пътна мрежа. 2. Инженер по част „Пътна“ - 1брой:Проф. област (квалификация): висше образование по специалност „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ или еквивалентна специалност, с не по-малко от 3 години професионален опит, да е участвал в екип на подобна позиция на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на поръчката - ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на улици и/или пътища от Общинската и/или Републиканската пътна мрежа.3. Инженер по част „Конструктивна“ - 1 (eдин) брой:Проф.област (квалификация): висше образование по специалност „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ или „Железопътно строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или „Промишлено и гражданско строителство“ или „Строителство на транспортни съоръжения“ или еквивалентна специалност, с не по-малко от 3 години професионален опит, да е участвал в екип на подобна позиция на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на поръчката - ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на улици и/или пътища от Общинската и/или Републиканската пътна мрежа.4. Инженер по част „Геодезия“ - 1 брой: Проф. област (квалификация) : висше образование по специалност „Геодезия“ или „Маркшайдерство и геодезия“ или еквивалентна специалност, с не по-малко от 3 години професионален опит, да е участвал в екип на подобна позиция на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на поръчката - ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на улици и/или пътища от Общинската и/или Републиканската пътна мрежа. 5. Отговорник по контрол на качеството -1брой: Проф. област (квалификация): висше или средно образование по специалност „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или „Промишлено строителство“ или еквивалентна специалност, с не по-малко от 3 години професионален опит, да притежава Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнението в строителството, да е участвал в екип на подобна позиция на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на поръчката - ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на улици и/или пътища от Общинската и/или Републиканската пътна мрежа.6. Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) 1 брой:Проф. област (квалификация): строителен инженер или професионална квалификация строителен техник или еквивалентни, със завършен курс за КБЗ или еквивалент, с не по-малко от три години професионален опит, да е участвал в екип на подобна позиция на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на поръчката - ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитацияи/или основен ремонтна улици и/или пътища от ОПМ и/или РПМ.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Отстранява се от участие в процедурата участник, когато е налице някое от изброените основания в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 ЗОП и в чл. 55, ал. 1, т. 1-5 ЗОП. Забележка: Може да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание в чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
Само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани със строителство, съгласно чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП са пречка относно участието в процедурата. Може да не се отстрани от процедурата участник, за когото са налице посочените основания ако представи предвидените в чл. 56, ал. 1 ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за да се гарантира неговата надежност.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/06/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

в сградата на Община Поморие, находяща се на адрес: гр. Поморие, ул. „Солна” № 5.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариално заверено пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: а). депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б). банкова гаранция в полза на Възложителя или в). застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията. При гаранция-парична сума, същата се внасят по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN BG 02UNCR70003317000103, BIC UNCRBGSF на в „УниКредит Булбанк” АД.
2. Специфични национални основания за изключване (попълва се в ЕЕДОП):
A. Участникът, следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
Б. Участникът (единствено и само той), не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 ЗОП.
B. За участникът не следва да е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
Г. За участникът не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Д. Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
3. Органите в Република България, предоставящи информация за данъци, околна среда, закрила на заетостта и условията на труд са: НАП, МОСВ, АЗ и ИА "ГИТ".

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва