Деловодна информация
00035
08-00-46.1 04/05/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
04/05/2020 (дд/мм/гггг)
00035-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Костинброд 000776363
ул.Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
Тереза Власайкова-експерт социални дейности; Теодор Атанасов - старши юрисконсулт; Снежа Трендафилова - директор на дирекция ОП и ОП и П и главен юрисконсулт +359 72168752/ +359 888819158/ +359 72168712
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168777

Интернет адрес/и

http://www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/26872


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://kostinbrod.bg/archives/26872
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Закупуване и доставка на хранителни продукти до кухнята на ВЦДОХЗ ОП 2020-4
15000000      
Доставки

Закупуване и доставка на хранителни продукти до кухнята на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания – с. Безден. Поръчката включва доставка на основни групи хранителни продукти: Хляб и хлебни изделия; Месо и месни продукти, риба; Мляко и млечни продукти; Плодове и зеленчуци; Зеленчукови и плодови консерви; Други хранителни продукти.
Видовете, ориентировъчните количества и други специфични изисквания към хранителните продукти, предмет на доставка са определени в Техническата спецификация, неразделна част от документацията на обществената поръчка. Доставките се извършват периодично по заявка на Възложителя. Доставките ще се извършват ежедневно, всеки работен ден, не по-късно от следните часове: (1) хляб и хлебни изделия – до 6:50 часа; (2) всички останали продукти – до 9:00 часа.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
264103.41      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
15100000      
15200000      
15300000      
15400000      
15500000      
15600000      
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Доставките ще се извършват по местонахождението на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания – с. Безден, а именно: Землище на с. Опицвет, вилна зона Бистрица, кв. 5 А

Закупуване и доставка на хранителни продукти до кухнята на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания – с. Безден. Поръчката включва доставка на основни групи хранителни продукти: Хляб и хлебни изделия; Месо и месни продукти, риба; Мляко и млечни продукти; Плодове и зеленчуци; Зеленчукови и плодови консерви; Други хранителни продукти. Видовете, ориентировъчните количества и други специфични изисквания към хранителните продукти, предмет на доставка са определени в Техническата спецификация,неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. Доставките се извършват периодично по заявка на Възложителя. Доставките ще се извършват ежедневно, всеки работен ден, не по-късно от следните часове: (1) хляб и хлебни изделия – до 6:50 часа; (2) всички останали продукти – до 9:00 часа.
Критериите по-долу
 
ДА Ком 1 - срок за реакция, в случай на рекламация    15
Ком 2 - управление на критични точки    45
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
264103.41      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
22

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Средствата, се очакват от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство(ФМ на ЕИП). Проектно предложение: Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания BGLD-1.004

Описание на проектното предложение: В България, средно на година, от рак се разболяват около 200 деца на възраст от 0 до18г. Шансовете за пълно излекуване са между 65 и 85%. Лечението е продължително и тежко. Всяко дете, преминало през лечение на рак, е дете в риск и има огромна потребност от период на психическо възстановяване. Продължителното лечение изисква специфични грижи и хранене.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя критерий за годност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя критерии относно икономическото и финансово състояние.

Възложителят не поставя критерии относно икономическото и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да има изпълнени за последните три години от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. При подаване на офертата участникът представя изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности чрез попълване на Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП съгласно описаното в нея, като описва вид и обем на доставените продукти.
На основание чл.67, ал. 5 от ЗОП и при подписване на договора определеният изпълнител, за доказване изпълнението на изискването представя Списък на доставките по чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документите, които доказват извършената доставка.
2. Участникът да разполага за периода на изпълнение на договора за обществена поръчка със специализирани транспортни средства, които отговарят на нормативните санитарно-хигиенни изисквания за транспорт на хранителни продукти от групите храни, включени в техническата спецификация на поръчката и определени като такива съгласно пар. 1, т.12 от ДР на Закона за храните. При подаване на офертата участникът представя изискуемата информация относно горепосочените изисквания за технически и професионални способности чрез попълване на Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП съгласно описаното в нея, като представя информация относно данни за превозното средство, посочване на вид на суровините и храните, които могат да се превозват, както и данни за основанието за ползването на транспортното средство.
3. Участниците трябва да разполагат с обект, регистриран по чл. 12 от Закона за храните, за производство и/или търговия с храни, за групите храни, включени в техническата спецификация към настоящата поръчка, а за чуждестранните участници – с обект, регистриран съгласно аналогични регистри/списъци, в съответствие с националното законодателство на държавата, в която са установени. При подаване на офертата участникът представя необходимата информация относно горепосоченото изискване чрез попълване на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП съгласно описаното в нея. Участникът посочва номер и дата на издаване на валиден документ, удостоверяващ правото да извършва съответната дейност; издател; групите храни за които се отнася и данни за основанието за ползване на регистрирания обект, а за чуждестранни лица – данни за документ, удостоверяващ правото да осъществява възлаганата дейност в държавата, в която ще се извършва реализацията. На основание чл.67, ал. 5 от ЗОП и при подписване на договора определеният изпълнител, за доказване изпълнението на изискването се представя Декларация по чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, в която се посочва информация относно данни за превозното средство, вид на суровините и храните, които могат да се превозват, както и данни за основанието за ползването на транспортното средство.
4. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация съобразно предмета на поръчката и да има внедрена система за управление на безопасността на храните в хранителната верига по стандарт EN ISO 22000:2005 или еквивалентен с обхват на сертификация съобразно предмета на поръчката. При подаване на офертата участникът декларира съответствието си чрез попълване на ЕЕДОП, част IV, раздел Г. На осн.чл.67, ал.5 от ЗОП и при подписване на договор се представят заверени копия от сертификатите или други еквивалентни документи, удостоверяващи внедряването на съответните стандарти.


1. Минимално изискване по т.1: 1 (една) изпълнена дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката
Под Дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката“ да се разбира: доставка на видове и количества хранителни продукти, както следва: - Мляко и млечни продукти – доставка на млечните произведения без значение за вид, консистенция, преработка, съдържание и разфасовка, с общ обем от 200 кг., прясно мляко -1000 л. и кисело мляко – 2000 бр.;
- Месо и месни продукти – доставка на охладено и/или замразено месо и месни продукти с общ обем от 800 кг.;
- Риба, рибни продукти – доставка на охладена и/или замразена и/или морска и/или сладководна риба с общ обем от 200 кг.;
- Зърнени храни и храни на зърнена основа - доставка на хляб с общо количество минимум 1000 бр. и тестени изделия минимум 800 бр. независимо от състава, вида и размера на опаковките н продуктите, доставка на макарони и/или спагети с общ обем – 150 бр. без значение разфасовка; варива - с общ обем 100 кг., яйца с общ обем 1200 бр., независимо от състав, вид, размер, опаковка на продуктите; - Зеленчуци-сурови, консервирани, замразени - доставка на стерилизирани/консервирани/храни с общ обем 300 бр., на замразени зеленчуци с общ обем 200 кг. и пресни зеленчуци с общ обем 500 кг.; - Плодове-пресни,замразени,изсушени,консервирани - доставка на стерилизирани/консервирани/храни с общ обем 100 бр., доставка на сурови/пресни плодове и зеленчуци с общ обем 500 кг. 2. Минимално изискване по т.2: Участникът следва да разполага с минимум 2 /два/броя хладилни автомобила и минимум 2 /два/броя транспортни средства за превоз на хранителни продукти от неживотински произход. 3. Минимално изискване по т.3: минимум един обект, регистриран по чл. 12 от Закона за храните, за производство и/или търговия с храни, за групите храни, включени в техническата спецификация към настоящата поръчка, а за чуждестранните участници – с обект, регистриран съгласно аналогични регистри/списъци, в съответствие с националното законодателство на държавата, в която са установени. 4. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация съобразно предмета на поръчката и да има внедрена система за управление на безопасността на храните в хранителната верига по стандарт EN ISO 22000:2005 или еквивалентен с обхват на сертификация съобразно предмета на поръчката.Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема и еквивалентни сертификати издадени от органи установени в други държави. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора. Гаранцията се предоставят в една формите по ЗОП: 1.парична сума – чрез превод по банкова сметка на община Костинброд - в УниКредитБулбанк, BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG11UNCR966033690391112. б.гаранция; 3.застраховка, за обезпечаване на изпълнението. Определеният за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Възложителят предвижда възможност за извършване на авансово плащане съгласно условията, посочени в проекта на договор срещу гаранция за авансово предоставените средства. Условията за задържане и освобождаване на гаранциите са в проекта на договор. Договорът се сключва при условията на чл.114 от ЗОП и ще е изпълнява под условие от финансиране. Към момента на откриване на процедурата: няма финансиране.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

18/09/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Общинска администрация Костинброд, гр.Костинброд, ул. Охрид №1, ет.2

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие заверено - вярно с оригинала от участника/.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Ще бъдат отстранени от участие участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, от ЗОП. Участникът се отстранява и в случаите, когато е обединение и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.Обстоятелствата, които съставляват основания за отстраняване, не трябва да са налице спрямо под-изпълнителите и спрямо всяко трето лице, на чийто капацитет се позовава участника. В случай, че за някое от тези лица е налице основание за отстраняване, възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето лице или подизпълнител. Обстоятелства, при които участникът се отстранява от участие в процедурата:1.Лицето е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;2.Лицето е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;3.Лицето има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналог.задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;4.Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 на ЗОП.5.Установено е, че участника:а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказ.декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;б) не е предоставил изискваща се информация, св.с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпъл. на критериите за подбор;6.Установено е с вл.в сила наказ.постановление или съд.решение, че при изпълнение на договор за общест.поръчка уч-ка е нарушил на чл.61, ал.1, чл. 62, ал.1 или ал.3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228,, ал.3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от КТ и чл. 13, ал.1 от Закона за труд.миграция и труд.мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгл.закон-то на държавата, в която уч-кът е установен;7.Налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;8.Обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чужд.лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгл. закон-то на държавата, в която е установен;8.Лишен е от правото да упраж опред.професия или дейност съгла.закон-то на държавата, в която е извършено деянието;Пояснение:под „определена професия или дейност“ да се разбира професия или дейност, св.с производство и/или търговия с храни;9.Док.е, че е виновен за неизпъл.на договор за общест.поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсроч. му прекр., изпл. на обезщетения или други подобни санкции, с изкл-е на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стои?ността или обема на договора;10.Уча-кът е опитал да: а) повлияе на вз. на решение от страна на възложителя, св. с отстраняването, подбора или възлагането, вкл.чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.11.Специф.осн-я за отстр.: на осн.чл.3, ал.8 от ЗИФОДРЮПДРKТЛТДС уч-кът да не е дружество, рег.в юрисдикция с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица, вкл.ч/з граж.дружесво, в което уч.друж-во рег.в юрисд.с префер.дан.режим; да не са свърз.лица по см.на чл.101, ал.11 от ЗОП;да не са налице обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ;други основания за отстраняване по чл.107 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. Жалба може да се подава от всяко заинтересовано лице.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
дирекция Обществени поръчки и оперативни програми и проекти при община Костинброд
ул.Охрид №1
Костинброд 2230 България
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72167712
http://kostinbrod.bg/archives/26872 +359 72176777

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва