Деловодна информация
00022
10-00-193 30/04/2020 (дд/мм/гггг)
не
00022-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
пл. Акад. Николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
Величко Праматаров +359 33120283
obstina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

https://www.asenovgrad.bg/bg

http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200430GzOI1981452
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Външна техническа помощ при изпълнението на проект: „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци"
71541000      
Услуги

Настоящата обществена поръчка има за цел да подпомогне Екипа за управление на проект: „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Куклен, Лъки и Садово“, чрез предоставяне на следните експерти:
1. Специалист техническо изпълнение,
2. Инженер транспортна техника и технологии,
3. Еколог.
ЕУП е отговорен солидарно за правилното, точно и своевременно изпълнение и отчитане на проекта през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), за съблюдаване на предпоставки за възникване на рискове от нередности и тяхното предотвратяване и за осигуряване на благоприятна среда за изпълнение на проекта.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
138000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71541000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Асеновград

Предмет на обществената поръчка е осигуряване на следните експерти, които да бъдат включени в Екипа за управление на проекта - Специалист техническо изпълнение, Инженер транспортна техника и технологии, Еколог.Освен осигуряването на гореописаните експерти, в задълженията на изпълнителя на обществената поръчка влизат следните основни дейности:
1. Осигуряване на мониторинг при изпълнението на дейностите по проекта;
2.Упражняване на контрол върху дейността на изпълнителите на договорите по проекта;
3.Следене за спазване на графика за изпълнение на проектните дейности;
4.Следене за недопускане на нередности при изпълнението на проекта;
5.Предоставяне на становища по компетентност в хода на изпълнението на дейностите по проекта
6.Участие в изготвянето на междинни отчети съгласно изискванията на УО на ОПОС за отчитане на проекта
7.Участие в проверки на място на изпълнителите по договорите по проекта
8.Оказване на съдействие на възложителя при извършване на проверки от контролни органи в хода на изпълнение на проекта
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
138000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 16/01/2022 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. на РСУО – регион Асеновг

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три години.
Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ от ЕЕДОП.
За доказване на посочените изисквания, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП:
1. заверено копие от годишните финансови отчети или техни съставни части за последните три приключили финансови години (2017, 2018 и 2019 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква;
2. справка по години за реализирания оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2017, 2018 и 2019 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


2.1 Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три години, считано от крайния срок за подаване на оферта, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2017, 2018 и 2019 г.), в размер на 100 000 лв.
*** "Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката" по смисъла на §2, т. 67 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки е: сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка.
Под „дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка” се имат предвид: дейности по осигуряване на техническа помощ за управлението на проекти и/или дейности по предоставяне на експерти, осигуряващи техническа помощ при управлението на проекти и/или дейности по консултантски услуги, свързани с управление и/или подготовка на проекти.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

3.1.Участникът следва за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне една дейност - услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП за дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на услугите, които са идентични или сходни с тези на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
3.2.Участникът следва да разполага с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 3.2. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП. Посочва се пълната информация, необходима за доказване на въведените към всеки от експертите минимални изисквания, в това число: номер, дата и учебно заведение, издало дипломата за висше образоване; описание на общия професионален опит; описание на идентичните или сходни услуги, с посочване на конкретни обекти.
За доказване на посочените изисквания по т. 3.2 участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП:
1. Доказателства за посочените в ЕЕДОП обстоятелства относно професионалната компетентност на предложените ключови експерти - списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.


3.1.Участникът следва за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне една дейност - услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
Под „сходен предмет с този на поръчката дейности - услуги” се считат дейности по осигуряване на техническа помощ за управлението на проекти и/или дейности по предоставяне на експерти, осигуряващи техническа помощ при управлението на проекти и/или дейности по консултантски услуги, свързани с управление и/или подготовка на проекти .
Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълнените услуги.
3.2. Участникът следва да разполага с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката, в минимален състав, както следва:
Специалист техническо изпълнение – строителен инженер
Образование и квалификация: Висше образование, образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“ или еквивалентна, професионално направление “Tехнически науки”
Специфичен опит:
Изпълнена минимум 1 услуга свързана с упражняване на инвеститорски контрол и/или строителен надзор и/или осъществяване на техническа помощ при изпълнение на дейности по проектиране, СМР, доставка и монтаж на оборудване на инфраструктури обекти в сектор околна среда, в рамките на които експертът е упражнявал контрол и/или надзор: върху работата на изпълнителите на СМР при качественото изпълнение на дейностите съгласно одобрените проекти и действащите нормативни актове, в това число и извършване на проверка за изготвени протоколи за приемане на извършени СМР, както и контрол при подготовката на необходимата документация в съответствие с нормативните изисквания за приключване на инвестиционните дейности, при контрол за качеството на влаганите строителни материали, изпитване и въвеждане в експлоатация на новоизградената инфраструктура или еквивалентни услуги;
Инженер Транспортна техника и технологии
Образование и квалификация: Висше образование, образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“ или еквивалентна , професионално направление “Технически науки”
Специфичен опит:
Изпълнена минимум 1 услуга свързана с упражняване на инвеститорски контрол и/или строителен надзор и/или осъществяване на техническа помощ при изпълнение на дейности по СМР, доставка и монтаж на оборудване на инфраструктурни обекти в сектор околна среда, в рамките на които експертът е упражнявал контрол и/или надзор на: съответствието на доставеното оборудване и механизация с техническите спецификации; съответствието на доставеното оборудване, съоръжения и техника с българските стандарти; участие при провеждането на изпитания за съответствието на машините и оборудването; участие при провеждането на проби или изпитвания или еквивалентни услуги.
Еколог
Висше образование, образователно –квалификационна степен минимум „бакалавър“ или еквивалентна в област "Природни науки, математика и информатика", Професионално направление 4.4. “Науки за земята” или в област „Технически науки“ или еквивалентни.
Специфичен опит:
Изпълнена минимум 1 услуга свързана с подготовката и/или изпълнението и/или контрола на инфраструктурни проекти в сектор управление на отпадъците.
Цитираните области на висше образование и професионални направления са в съответствие с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.
Възложителят приема еквивалентни образователни степени и специалности от лица, придобили образованието си в чужбина, или получили специалност с друго наименование, но еквивалентна на изискуемата. Тежестта за доказване на еквивалентността е на участника.
Участникът трябва да посочи отделни лица за всяка от позициите от експертния състав.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора.
Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:
1. под формата на банкова гаранция – в оригинал;
2. парична сума (платежно нареждане в копие)
3. застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане под формата на платежно нареждане по посочената в документацията банкова сметка/банкова гаранция/застраховка (свободна форма) относно авансовото плащане, което е в размер на 20 % от възнаграждението по договора. Тази гаранция се освобождава до три дни след връщане или усвояване (приспадане) на аванса и е с валидност като предложения срок за изпълнението на предмета на поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/05/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/05/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

сградата на Община Асеновград - гр. Асеновград, пл. "Акад. Николай Хайтов" №9, стая 517

На отварянето могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата лицата, за които са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП.
Възложителят отстранява от участие в процедурата и лица, за които са налице следните обстоятелства:
1. Ако свързани лица са подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. Ако за участника са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).
3.Ако за участника и за лицата, които го представляват са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/04/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва