Деловодна информация
00122
11-00-141 30/04/2020 (дд/мм/гггг)
не
00122-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Червен бряг 000414154
ул.Антим №1
Червен бряг BG314 5980 България
инж.Евгения Николова – ст.експерт +359 65992340
evgeniq_nikolova17@abv.bg +359 65992351

Интернет адрес/и

https://www.chervenbryag.bg/

https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha?ptype=procedures&type=publicRace&status=&number=&start=&end=


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha?ptype=procedures&type=publicRace&status=&number=&start=&end=
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградите на ПГХТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“, гр.Червен бряг: „Основен учебен корпус“ , „Работилница и столова“ и „Физкултурен салон“
45000000      
Строителство

Настоящата обществена поръчка предвижда изпълнение на дейности, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите, включени в сградният фонд на комплекса от сгради на „Професионална гимназия за хранителни технологии „Юрий Гагарин“ в гр. Червен бряг.
Основната цел е, чрез изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност, да се повиши енергийната ефективност на сградите, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление. Реализацията на съпътстващите ги строително-ремонтни дейности, от своя страна ще доведе до създаване на една модерна, приветлива ефективна работна и учебна среда.
Предвижда се да се изпълни цялостен ремонт на покривните конструкции, вътрешно осветление и внедряване на съвременни мерки за енергийна ефективност - Топлинно изолиране на външни стени, Топлинно изолиране на покрив, Топлинно изолиране на под и Енергоспестяващо осветление.
Подлежащите на интервенции сгради са, както следва: прод.в доп.инф.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1129142.16      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45310000      
45320000      
45400000      
45261000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

гр.Червен бряг, Професионална гимназия за хранителни технологии „Юрий Гагарин“

Подлежащите на интервенции сгради са, както следва:
Основен учебен корпус, с РЗП 1371.1 м2, с идентификатор 80501.806.307.1
Технологична работилница със столова, с РЗП 882.5 м2 , с идентификатор 80501.806.307.2
-ЧАСТ АРХИТЕКТУРА1.ОСНОВЕН УЧЕБЕН КОРПУС: Стените и покрива на сградата ще се топлоизолират, ще се изгради нова покривна хидроизолация и отводнителната система ще се поднови изцяло.Достъпът до вторият етаж на сградата ще се осъществява чрез подемник монтиран по детайл на производителят на главното стълбище, намиращо се непосредствено до главният вход.В проекта са заложени мерки от Доклада за обследване за енергийна ефективност на сградата.Обект на тази разработка са мерки:Енергоспестяваща мярка /EM/ 1 – Топлинно изолиране на Външни стени, EM 2 – Топлинно изолиране на покрив;ЕM 3 – Топлинно изолиране на под.ЕM 4 – Осветление. С извършване на гореописаните мерки и въвеждане на предвидените мерки за енергийна ефективност се цели класът на енергопотребление на сградата да се повиши от „G“ на B“.2.РАБОТИЛНИЦА И СТОЛОВА-Стените и покрива на сградата ще се топлоизолират, ще се изгради нова покривна хидроизолация и отводнителната система ще се поднови изцяло. Денивелацията на терена от двора до кота +0,00 на сградата се преодолява чрез съществуващото стълбище и чрез новопроектирана стоманобетонна рампа, отговаряща на изискванията на Наредба №4 от 2009г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. Достъпът до вторият етаж на сградата ще се осъществява чрез подемник монтиран по детайл на производителят на главното стълбище, намиращо се непосредствено до главният вход.В проекта са заложени мерки от Доклада за обследване за енергийна ефективност на сградата.Обект на тази разработка са мерките разписани и за подобект основен учебен корпус, включително Подмяна на съществуваща дограма.С извършване на гореописаните мерки и въвеждане на предвидените мерки за енергийна ефективност се цели класът на енергопотребление на сградата да се повиши, от „G“ на „B“.-ЧАСТ ЕЛЕКТРО.Следва да бъдат подменени енергоемките светлоизточници (ЛНЖ и ЛЛ) с нови LED такива в годните за употреба осветителни тела и подмяна на изпочупените и деформирани осветителни тела с нови такива с LED светлоизточник. Изграждането на нова осветителна инсталация в обекта не се предвижда.Предвижда се изграждане на нова мълниеотводна инсталация;ЧАСТ ВИК-Съгласно посоченото в част Архитектура;ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ: ОСНОВЕН УЧЕБЕН КОРПУС:Сградата е със застроена площ от 685,60 м2 < 1000 м2 и не се изисква изграждане на брандмауери и допълнителни пожароустойчиви стени. Светлата височина на използваните помещения е 3,35 м.R- Носимоспособност /мин./ - запазва конструкцията при въздействие на огън от една или повече страни.Е- Непроницаемост /мин./ - издържане на въздействие на огън само от една страна и при преминаване на пламъци или горещи газове да предотвратява пренасянето на огъня към неизложената страна.І- Изолираща способност - издържа огън само от едната страна и да предотвратява пренасянето на огън и интензивното предаване на топлина от изложената към неизложената страна. РАБОТИЛНИЦА И СТОЛОВА-Светлата височина на използваните помещения е следната:•На първият етаж Н св.= 3,40 м.•На вторият етажН св.= 4,00 м.R- Носимоспособност /мин./ - запазва конструкцията при въздействие на огън от една или повече страни.Е- Непроницаемост /мин./ - издържане на въздействие на огън само от една страна и при преминаване на пламъци или горещи газове да предотвратява пренасянето на огъня към неизложената страна.І - Изолираща способност - издържа огън само от едната страна и да предотвратява пренасянето на огън и интензивното предаване на топлина от изложената към неизложената страна.
Физкултурен салон, с РЗП 269.3 м2, прод.в доп.инф
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1129142.16      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. Настоящата процедура се открива при условията на чл.114 от ЗОП като към датата на откриване на процедурата,не е осигурено финансиране.

прод.от II.2.4)ЧАСТ АРХИТЕКТУРА - Стените и покрива на сградата ще се топлоизолират, ще се изгради нова покривна хидроизолация и отводнителната система ще се поднови изцяло. Денивелацията на терена от двора до кота +0,00 на сградата се преодолява чрез новопроектирано стълбище и стоманобетонна рампа. За обектите са предвидени и други дейности, детайлно разписани в техническата спецификация.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват минимум категорията на обекта, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено:
*строежи от I група, IV категория*, включват: строежи по чл. 137 ал. 1 т. 4 б. „б“ от ЗУТ – жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители.
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
На етап подаване на оферта, обстоятелството се удостоверява с посочване на информация в раздел А: „Годност“, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, относно документа за регистрация (наименование на документа; номер на вписване на документа в съответния Регистър; срок на валидност на контролния талон, неразделна част от Удостоверението за вписване в Регистъра или друг еквивалентен документ; групата и категорията/ите строеж/и), и посочва наименованието на органа или службата, извършила регистрацията и издала документа за упражняване на професионална дейност).
Участниците-чуждестранни лица, следва да декларират, че притежават документ от който да е видно, че имат право да изпълняват възлаганата дейност в Република България, както и че са извършили съответната регистрация ,когато е необходимо.
Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение, с представяне на заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от първа група, четвърта категория , или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица, или съответен валиден аналогичен документ.
В случай, че избраният за изпълнител е чуждестранно лице, при подписване на договора следва да представи копие на валидно Удостоверение от Камара на строителите в България по реда на чл. 17, ал. 3 от ЗКС.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За доказване на поставеното изискване, на етап подаване на офертата участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (Обектът предмет на поръчката е първа група строежи, четвърта категория). Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно: заверено копие на застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ.

1.Участниците следва да притежават Застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват минимум четвърта категория, а именно: в размер не по-малък от 100 000 лв. (сто хиляди лева), съобразно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. На етап подаване на оферта, участникът попълва строителството/вата, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, вида на изпълнените дейности, датите и получателите, (попълва се съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности;
Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с доказателства за извършеното строителство (удостоверения за добро изпълнение, препратка към публичен регистър, както и всички други документи, доказващи изпълнението на строителството), които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида строителство, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
2.На етап подаване на оферта участникът декларира персонала за изпълнение на обществената поръчка, с посочване на името и професионалната компетентност (квалификацията, притежаваните сертификати и/или удостоверения, общия и специфичен професионален опит) на всяко от лицата (попълва се съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.6);
Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение, с представяне на документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, а именно: списък на персонала за изпълнение на обществената поръчка, с посочване на името и професионалната компетентност (квалификацията, притежаваните сертификати и/или удостоверения, общия и специфичен професионален опит) на всяко от лицата.


1.Участникът, пред последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил минимум 1 строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.Забележка: За „идентично или сходно, строителство, с предмета на поръчката“ се приема: изпълнение на строителство за изграждане и/или реконструкции и/или основен ремонт и/или въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда/и минимум четвърта категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б „б“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната.Забележка: Дейностите (строителството), се считат за „изпълнени”, когато са приети, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, съставен е Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя/Инвеститора.Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството.Забележка !! Възложителят не поставя изискване за обем на сходното строителство !Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство2.Участникът следва да разполага с екип за изпълнение на строителството, включващ експерти с позиции,квалификация и проф.опит- Технически ръководител - технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 и чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ или еквивалент, а за чуждестранни лица с еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени; опит като технически ръководител на обект с предмет сходен или идентичен на предмета на поръчката.прод.в доп.инф.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Участникът, определен за Изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора за обществената поръчка. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция;в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Гаранцията във формата на парична сума може да се внасе по банков път по сметка на Община Червен бряг , IBAN: BG58DEMI92403300081716, BIC: DEMIBGSF, „Търговска банка Д” АД.Гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно проекта на договор ред.2.Гаранция която обезпечава авансовото плащане, е в размер на 100 % от тези средства и се освобождава съгл.проекта на договор.Плащания: Авансово плащане в размер на 20 % от общата предложена цена за изпълнение на Договора ;2.Междинни плащания до 90 (деветдесет) % от общата предложена цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС и 3.Окончателно плащане за оставащата сума .
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/05/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/05/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателната зала в сграда на Община Червен бряг, находяща се на ул."Антим"№1,ет.6

Съгласно разпоредбите на чл.54, ал.2 от ППЗОП, на публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени лица, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

прод.от II.1.4) -Основен учебен корпус, с РЗП 1371.1 м2, с идентификатор 80501.806.307.1-Работилница и столова, с РЗП 882.5 м2, с идентификатор 80501.806.307.2-Физкултурен салон, с РЗП 269.3 м2, с идентификатор 80501.806.307.3
ВАЖНО !!Към момента на откриване на обществената поръчка не е осигурено финансиране, необходимо за изпълнение на обекта. На основание чл. 114 от ЗОП, възложителят е предвидил клауза за отложено изпълнение. Това обстоятелство е посочено в проекта на договор, неразделна част от настоящата документация.
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, участник, за когото са налице основанията за отстраняване в чл. 54 и 55 от ЗОП и специфичните национални основания за отстраняване, съгласно раздел ІІI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ т. 2 УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ.
прод. от III.1.3)- Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството - лице, притежаващо Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, а за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Опит като контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност на обект с предмет сходен или идентичен на предмета на поръчката.
Длъжностно лице по безопасност и здраве /ЗБУТ/ – да притежава валидно удостоверение за безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МРРБ или еквивалент, а за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Опит като специалист по безопасност и здраве в строителството на обект с предмет сходен или идентичен на предмета на поръчката.
Важно !! Един експерт може да съвместява две или повече от горепосочените дейности/позиции, ако притежава необходимите квалификации и правоспособност за изпълнение на отделните дейности/позиции , съгласно действащото законодателство

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 198, от ЗОП в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, или от връчване на решение за избор на изпълнител или за прекратяване , съгласно чл. 197 от ЗОП; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/04/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва