Деловодна информация
00122
11-00-143 30/04/2020 (дд/мм/гггг)
не
00122-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Червен бряг 000414154
ул. Антим I №1
Червен бряг BG314 5980 България
инж.Евгения Николова - ст.експерт ОППП +359 65992340
evgeniq_nikolova17@abv.bg +359 65992351

Интернет адрес/и

https://www.chervenbryag.bg/

https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha?ptype=procedures&type=publicRace&status=&number=&start=&end=


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha?ptype=procedures&type=publicRace&status=&number=&start=&end=
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с изпълнение на обект: “Рехабили
71312000      
Услуги

За рехабилитацията на общински път PVN 1187 (Червен бряг - Чомаковци-Девенци-Телиш) от км 8+500 до км 16+500 има изготвен идеен проект. Проектът обхваща частта от пътя между с. Девенци и с. Телиш. Настоящата обществена поръчка предвижда изготвяне на оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142 от Закона за устройство на територията, упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнението на СМР съгласно чл. 168 от Закона за устройство на територията, в т.ч. изготвяне на окончателен доклад и Технически паспорт на обекта.1. Комплексен доклад за оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142 от Закона за устройство на територията. 2. Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнението на СМР съгласно чл. 168 от Закона за устройство на територията в т.ч. изготвяне на окончателен доклад и Технически паспорт на обекта.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
56504.06      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71312000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

общински път PVN 1187 (Червен бряг - Чомаковци-Девенци-Телиш) от км 8+500 до км 16+500, частта от пътя между с. Девенци и с. Телиш, Община Червен бряг

За рехабилитацията на общински път PVN 1187 (Червен бряг - Чомаковци-Девенци-Телиш) от км 8+500 до км 16+500 има изготвен идеен проект. Проектът обхваща частта от пътя между с. Девенци и с. Телиш. Настоящата обществена поръчка предвижда изготвяне на оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142 от Закона за устройство на територията, упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнението на СМР съгласно чл. 168 от Закона за устройство на територията, в т.ч. изготвяне на окончателен доклад и Технически паспорт на обекта.
1. Комплексен доклад за оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142 от Закона за устройство на територията
След изготвянето на проектната документация, същата ще бъде предоставена своевременно на Консултанта за изготвяне експертно писмено становище по проектните разработки от Работния проект и оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите, в т.ч. и на част «Конструктивна».
2. Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнението на СМР съгласно чл. 168 от Закона за устройство на територията в т.ч. изготвяне на окончателен доклад и Технически паспорт на обекта.
Предметът на обществената поръчка е подробно описан в Раздел 1 - Техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изготвяне на Комплексния доклад за оценка(С1)    20
Срок за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт (С2)    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
56504.06      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
570

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект ,,По-добра връзка на Александрия и Червен бряг към ТЕН-Т мрежата”, Програма „Интеррег V-А” Румъния – България 2014-2020“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или за чуждестранните участници в процедурата – аналогичен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, съгласно законодателството на държавата членка в която е установен.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност, на данните, посочващи уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа и неговата валидност, а за чуждестранни лица съответен аналогичен документ или удостоверение от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга държава- страна по Споразумението за ЕИО, съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ или декларация за наличието на такава регистрация, допускаща съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на дейностите обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи валидно към датата на сключване на договора Удостоверение по чл. 167, ал. 1 от ЗУТ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за застрахователен риск „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията за всяка от дейностите, включена в предмета на поръчката (оценка на съответствие и упражняване на строителен надзор).

Минималната застрахователна сума от 100 000,00 лв е съгласно чл. 5, ал. 3, т. 3 и ал. 4, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, Приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата.
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на категорията на строежа, предмет на поръчката - III категория строежи.
Удостоверяване: При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП, ЧАСТ ІV, раздел Б, като посочват уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа (вида на застраховката, стойността и валидността й, както и издателя/застрахователя.)
Доказване: Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ за консултант, извършващ оценка на съответствието на инвестиционните проекти и консултант, извършващ строителен надзор с покритие, съответстващо на изискванията в чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за трета категория строеж.
Чуждестранните участници, представят заверено копие на еквивалентни документи за застраховки с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнение на услуги с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
2. Участникът трябва да разполага с екип от физически лица, чрез които ще упражнява дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.


1. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнение на услуги с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. * Под услуги с предмет сходен и/или идентичен с този на настоящата поръчка да се разбира изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания за строежите и упражняване на строителен надзор на обекти за изграждане/реконструкция/рехабилитация/основен ремонт на пътища.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В. Технически и професионални способности, на данни за дейности с предмет идентичен или сходен с тази на настоящата обществена поръчка – предмет, стойностите, датите и получателите. Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. Участникът трябва да разполага с екип от физически лица, чрез които ще упражнява дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, трябва да включва съответните специалисти, които притежават квалификация и правоспособност да оценяват съответствието на всички части на инвестиционните проекти за да оценяват съответствието на всички части на инвестиционните проекти за видовете строежи по отделни категории съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ, включително правоспособен Координатор по безопасност и здраве и експерт по контрола на влаганите в строителството материали, но не по-малко от следните специалности:-Транспортно строителство, пътно строителство или железопътно строителство;- Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията;- Специалностите, свързани със санитарно-хигиенните изисквания към строежите (лекари с придобита специалност в системата на здравеопазването по "Комунална хигиена", "Трудова медицина", "Обща хигиена", "Хранене и диететика", "Хигиена на детско-юношеската възраст" и "Радиационна хигиена"; инженери и архитекти с придобита специалност в системата на здравеопазването по "Санитарно инженерство"); - Пожарна и аварийна безопасност или пожарна безопасност и защита на населението; Всички членове на екипа следва да са със завършено висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", да имат най-малко 5 години стаж по специалността, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, изм. ДВ. бр.70 от 3 Септември 2019 г. и да са участвали в изготвянето на оценка на съответствие на поне един инвестиционен проект и в упражняване на строителен надзор по време на строителството на поне един въведен в експлоатация обект с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. *Под „обект с предмет, идентичен или сходен, с тези на поръчката“ да се разбира изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания за строежите и упражняване на строителен надзор при изграждане/реконструкция/рехабилитация/основен ремонт на пътища. *Забележка: Едно лице не може да съвместява две или повече длъжности. Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация, като се посочват данни за образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и специфичен опит.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на експертите, съобразно декларираното в ЕЕДОП, както и документи, които доказват професиона
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Първото плащане в размер на 10%/десет процента/ от цената се извършва в 30 дневен срок въз основа на следните документи: приемо-предавателен протокол за приемане на изготвените оценки за съответствие на инвестиционния проект и КДОС, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, издадено Разрешение за строеж и фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.2. Междинното плащане в размер на 20%/двадесет процента/ от цената се извършва в 30 дневен срок въз основа на следните документи: подписан Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителна площадка за обекта и фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.3.Окончателното плащане в размер на 70%/седемдесет процента/ от цената се извършва в 30 дневен срок въз основа на следните документи:
приемане на строежа и издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация за обекта;представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на окончателен доклад и прод.в доп.инф.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/05/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/05/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала - ет. 6 на Община Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. Антим І, № 1

на публичните заседания могат да присъстват представители на участниците и на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

продължава от III.2.2.: и Технически паспорт на строежа;подписването на приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на изпълнението по Договора и издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на оригинална фактура за дължимата сума. За сключване на договора за обществената поръчка избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС.
Възложителят отстранява участник при наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, при наличие на специфичните национални основания за отсраняване, както и при наличие на обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 179, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/04/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва