Деловодна информация
02317
***5 22/04/2020 (дд/мм/гггг)
не
02317-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I-ДОБРИЧ ЕООД /ДКЦ I-ДОБРИЧ ЕООД 124140855
ул.Димитър Петков №3
Добрич BG332 9300 България
инж. Милена Костадинова +359 58601474/+359 8799891
m.kostadinova.dkc@gmail.com +359 58601610

Интернет адрес/и

www.dkc1dobrich.com

www.dkc1dobrich.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.dkc1dobrich.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Търговско дружество

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставки на лекарствени продукти, и медицински изделия за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД” по обособени позиции
33600000      
Доставки

Доставки на лекарствени продукти, и медицински изделия за нуждите на ДКЦ I-Добрич ЕООД със следните обособени позиции:
Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти ;Обособена позиция №2 – Медицински изделия – убождащи и режещи ;Обособена позиция №3 – Медицински изделия – хирургични игли и конци ;Обособена позиция №4 – Медицински изделия – други .
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
15164.11      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Лекарствени продукти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Добрич,ул.Димитър Петков №3, сградата на ДКЦ 1-Добрич ЕООД, ет.4, кабинет 424

Доставка на лекарствени продукти по вид и количества, съгласно спецификация и предварителна заявка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6529.82      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Промени в договора се допускат само при наличието на основанията по чл.116 от ЗОП.

II.2) Описание 1

Медицински изделия - убождащи и режещи 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33141320      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Добрич,ул.Димитър Петков №3, сградата на ДКЦ 1-Добрич ЕООД, ет.4, кабинет 424

Доставка на Медицински изделия - убождащи и режещи по вид и количества, съгласно спецификация и предварителна заявка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5426.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Промени в договора се допускат само при наличието на основанията по чл.116 от ЗОП.

II.2) Описание 1

Медицински изделия – хирургични игли и конци 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33141125      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Добрич,ул.Димитър Петков №3, сградата на ДКЦ 1-Добрич ЕООД, ет.4, кабинет 424

Доставка на Медицински изделия – хирургични игли и конци по вид и количества, съгласно спецификация и предварителна заявка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
477.49      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Промени в договора се допускат само при наличието на основанията по чл.116 от ЗОП.

II.2) Описание 1

Медицински изделия – други 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Добрич,ул.Димитър Петков №3, сградата на ДКЦ 1-Добрич ЕООД, ет.4, кабинет 424

Доставка на Медицински изделия – други по вид и количества, съгласно спецификация и предварителна заявка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2730      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Промени в договора се допускат само при наличието на основанията по чл.116 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

5.1.В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват като кандидати всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения.
5.2. Всеки участник може да представи оферта за една, няколко или всички обособени позиции.
5.3. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.
5.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.
5.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си, ако при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители.
5.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
Участникът декларира липсата на основания за отстраняване от участие в процедурата и съответствие с поставените критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП в електронен вид (еЕЕДОП). В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя и се посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не са поставени критерии за подбор, свързани с икономическото и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

•Лекарствените продукти следва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина- валидно разрешение за употреба в страната или удостоверение за регистрация съгласно предвиденото в чл.23 ал.1 от ЗЛПХМ. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба в страната или удостоверението за регистрация през срока на договора, участникът декларира в съответствие с чл.55 ал.6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични;
•лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, следва да отговарят на изискванията на чл.68 от ЗКНВП;
•Минималният срок на годност на лекарствените продукт: не по-малко от 80% от общия срок на годност към момента на доставката
Количествата в обособената позиция са прогнозни и Възложителят не се задължава да ги закупи в пълен обем, а зависят от потребностите му и финансовата му обезпеченост.
•Медицинските изделия да имат нанесена „СЕ” маркировка в съответствие с изискванията на чл.15 от ЗМИ;
•Медицинските изделия да имат инструкция за употреба (кратка характеристика) на всяко предложено в процедурата медицинско изделие на български език, за което се изисква съгласно Наредба за съществените изисквания за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл.2, ал.1, т.3 от Закона за медицинските изделия - във формата на фотокопие, заверено от кандидата с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.
•Остатъчният срок на годност на доставяните медицински изделия трябва да бъде не по-малък от 80% от обявения върху опаковката срок на производителя.
•Медицинските изделия да имат нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган по чл.64, ал.2 от ЗМИ, когато процедурите, определени в наредбите по чл.18 от ЗМИ, изискват нанасянето му;
•Медицинските изделия да имат нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или упълномощения представител и вносителя;
•Всяка доставка трябва да се придружава от сертификат, удостоверяващ качеството на доставката.
•Количествата в обособената позиция са прогнозни и Възложителят не се задължава да ги закупи в пълен обем, а зависят от потребностите му и финансовата му обезпеченост.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Мястото за изпълнение на поръчката е „ДКЦ-I Добрич”ЕООД гр.Добрич ул. „Димитър Петков” № 3. Срокът за изпълнение е до 3 календарни дни, считано от получаване на заявката от Изпълнителя по електронната му поща, с транспорт и за сметка на Изпълнителя до „ДКЦ-I Добрич”ЕООД.
• Минималният срок на годност на лекарствените продукт: не по-малко от 80% от общия срок на годност към момента на доставката
Количествата в обособената позиция са прогнозни и Възложителят не се задължава да ги закупи в пълен обем, а зависят от потребностите му и финансовата му обезпеченост.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/05/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

14/07/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/05/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр.Добрич,ул.Димитър Петков №3, сградата на ДКЦ 1-Добрич ЕООД, ет.4, Заседателна зала

На отварянето на офертите имат право да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Промени в договора се допускат само при наличието на основанията по чл.116 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1,т.1 във връзка с чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в десет дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/04/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва