Деловодна информация
3486ДЕТСКА ГРАДИНА ЗДРАВЕЦ ГРАД ПЛОВДИВ
РД-20-110 14/04/2020 (дд/мм/гггг)
не
3486-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДЕТСКА ГРАДИНА ЗДРАВЕЦ 000458752
ул. Георги Икономов № 12а
Пловдив BG421 4000 България
Стоян Даскалов - директор +359 884202475
cdgzdravec@abv.bg +359 32699014

Интернет адрес/и

http://cdgzdravec.eu/

http://cdgzdravec.eu/?page_id=30


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://cdgzdravec.eu/?page_id=30
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЗДРАВЕЦ“ – гр. Пловдив по пет обособени позиции.
15000000      
Доставки

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЗДРАВЕЦ“, гр. Пловдив по следните пет обособени позиции:
Обособена позиция 1 „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”;
Обособена позиция 2 „Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”;
Обособена позиция 3 „Доставки на хляб и тестени изделия”;
Обособена позиция 4 „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”;
Обособена позиция 5 „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”.
Извършват се доставки на хляб, мляко и млечни хранителни продукти, месо, месни хранителни продукти, риба и яйца, пресни плодове и зеленчуци, пакетирани хр. продукти и плодови и зеленчукови консерви, при спазване на изискванията, посочени в Техническите спецификации. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на ДГ и финансовия ресурс, с който разполага да не възлага доставки за цялото количество и стойност.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
166233.46      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставки на мляко и млечни хранителни продукти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15511000      
15530000      
15540000      
15500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Доставките ще бъдат извършвани до франко склада на ДГ „ЗДРАВЕЦ” - сградата, находяща се на адрес град Пловдив, ул. "Георги Икономов" № 12а.

Периодични доставки на стоките в съответствие с техническата спецификация за ОП 1. Прогнозни к-ва за 2 години, както следва (стока/кг./к-во за 2 год.): 1.Краве кисело мляко 2%- Кофичка 0,400 кг.-7000; 2. Краве кисело мляко 3.6% - Кофичка 0,400 кг.- 7000; 3. Прясно краве мляко 1.5% - 1 литър - 2800; 4. Прясно краве мляко 3.6% - 1 литър -7000; 5. Сирене краве - кг. - 700; 6. Сирене овче - кг.- 20;
7. Кашкавал -кг. - 350; 8. Масло -кг. - 450; 9. Извара - кг. - 150; 10. Топено сирене - кг.- 30; 11. Сирене Крема - кг.- 30;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
47473.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Предвидена е гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за съответната обособена позиция без включен ДДС.

II.2) Описание 1

Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
15131500      
15131400      
15131410      
03311000      
03142500      
15115100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Доставките ще бъдат извършвани до франко склада *(сградата) на ДГ „ЗДРАВЕЦ“, намираща се на адрес град Пловдив, ул. "Георги Кондолов" № 11а

Периодични доставки на стоките в съответствие с техническата спецификация за ОП 2. Прогнозни к-ва за 2 години, както следва (стока/кг./к-во за 2 год.): 1. Пиле - кг.-1000; 2. Пилешко филе - кг. - 50; 3. Пуешко филе - кг.- 30; 4. Филе от риба скумрия - кг. - 900; 5. Филе от бяла риба /хек, мерлуза/ -кг. - 500; 6. Филе от риба сьомга - кг.- 30; 7. Филе от риба пастърва -кг.- 30; 8. Филе от пангасиус - кг. - 50; 9. Телешки шол - кг. - 50; 10. Свински бут без кост кг. - 700; 11. Агнешки бут /заден, преден/ - кг. - 20; 12. Заешко месо - кг. - 30; 13. Свинско филе - кг. - 30; 14. Мляно месо "Стара планина" или еквивалент - кг. - 700; 15. Варена шунка свинска - кг. - 100; 16. Варена шунка от птиче месо - кг. - 100; 17. Варено свинко филе -кг. - 100; 18. Варено филе от птиче месо - кг.- 100; 19. Кокоши яйца Клас „А", тегловна категория „М" - брой - 11500; 20. Кокоши яйца Клас „А", тегловна категория „L" - брой -11500.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
39982.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Предвидена е гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за съответната обособена позиция без включен ДДС.

II.2) Описание 1

Доставки на хляб и тестени изделия. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15810000      
15811100      
15813000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Доставките ще бъдат извършвани до франко склада *(сградата) на ДГ „ЗДРАВЕЦ“, намираща се на адрес град Пловдив, ул. "Георги Кондолов" № 12а.

Периодични доставки на стоките в съответствие с техническата спецификация за ОП 3. Прогнозни к-ва за 2 години, както следва (стока/кг./к-во за 2 г.):
1. Бял хляб - 0,650 кг./бр. - 4000; 2. Пълнозърнест хляб - 0,700кг./бр. - 3000; 3. Баница със сирене - 0,100 кг./бр. - 600; 4. Кифла с мармалад - 0,100 кг./бр. - 600; 5. Козуначена кифла - 0,100 кг./бр. - 600; 6. Козунак - 0,500 кг./бр. - 400; 7. Кифла с локум - 0,100 кг./бр. - 600.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Предвидена е гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за съответната обособена позиция без включен ДДС.

II.2) Описание 1

Доставки на пресни плодове и зеленчуци 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15332100      
15331100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Доставките ще бъдат извършвани до франко склада на ДГ „ЗДРАВЕЦ” - сградата на ДГ, намираща се на адрес град Пловдив, ул. "Георги Кондолов № 12а.

Периодични доставки на стоките в съответствие с техническата спецификация за ОП 4. Прогнозни к-ва за 2 години, както следва (стока/кг./к-во за 2 г.): 1. Банани - кг.- 4200; 2. Портокали - кг.- 1700; 3. Мандарини-кг.- 700; 4. Грейпфрут -кг.- 300; 5. Лимони - кг. - 50; 6. Киви-кг.- 1200; 7. Ягоди -кг.- 100; 8. Праскови- кг.-400; 9. Нектарини -кг.- 400; 10. Кайсии -кг.- 800; 11. Череши - кг. - 400; 12. Круши - кг.-1700; 13. Сливи -кг.-400; 14. Ябълки- кг.- 4000; 15. Грозде десертно - кг.- 1000; 16. Диня - кг. - 1300; 17. Пъпеш-кг.-1000; 18. Тиква-кг.-200; 19. Манго-кг.-100; 20. Авокадо-кг.-100; 21.Помело-кг.-50; 22. Ананас-кг.-50; 23. Пащърнак- кг. -50; 24. Домати-кг.-1200; 25. Краставици-кг.-1600; 26. Зеле-кг.-1500; 27. Картофи-кг.-1300; 28. Гъби-кг.-50; 29. Кромид лук- кг.-800; 30. Моркови-кг.-1200; 31. Зелен фасул-кг.-50; 32. Сладки пиперки-кг.-100; 33. Тиквички-кг.-300; 34. Патладжан-кг.- 50; 35. Кервиз-кг.- 80; 36. Магданоз - кг.-80; 37. Копър-кг.- 50; 38. Маруля-кг.-50; 39. Салата Айсберг-кг.- 50; 40. Спанак-кг.-100; 41. Броколи-кг.- 200; 42. Карфиол-кг.- 200; 43. Праз-кг.-200; 44. Чесън-кг.-50; 45. Пресен лук-кг.-10; 46. Пресен чесън-кг.-10; 47. Червено цвекло-кг.-50.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
49843.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Предвидена е гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за съответната обособена позиция без включен ДДС.

II.2) Описание 1

Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03200000      
15800000      
15830000      
15851000      
15863000      
15871000      
15872000      
15600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Доставките ще бъдат извършвани до франко склада на ДГ „ЗДРАВЕЦ” - сградата на ДГ, намираща се на адрес град Пловдив, ул. "Георги Кондолов" № 12а.

Периодични доставки на стоките в съответствие с техническата спецификация за ОП 5. Прогнозни к-ва за 2 години, както следва (стока/кг./к-во за 2 г.):
1 .Захар кристална -кг.- 450; 2. Захар пудра-кг.- 80; 3. Брашно-кг. - 600; 4. Нишесте-кг.- 80; 5. Фасул зрял-кг.-250; 6. Леща-кг.-250; 7. Нахут -кг.- 150; 8. Киноа-кг.-80; 9. Булгур-кг. - 80; 10. Ориз-кг.-250; 11. Грис-кг.-80; 12. Сол-кг.-45; 13. Олио-л.-600; 14. Зехтин-л.-40; 15. Оцет.-л.- 40; 16. Макаронени изделия-кг.-150; 17. Пълнозърнести макарони-кг.-100; 18. Спагети-кг.-50; 19. Жито-кг.-80; 20. Овесени ядки - кг.-80; 21. Корнфлейкс- кг.-50; 22. Халва-кг.-100; 23. Елда-кг.-50; 24. Бисквити-кг.-100; 25. Червен пипер-кг.-10; 26. Какао на прах-кг.-5; 27. Галета-кг.-5; 28. Сода-бикарбонат-0,100 кг./бр.-100; 29. Джоджен- 0,010 кг./бр.-300; 30. Целина/кервиз/-0,010 кг./бр.-50; 31. Девисил- 0,010 кг./бр.-30; 32. Чубрица трапезна-0,040 кг./бр.-750; 33.Шарена сол-0,040-кг./бр.-30; 34. Дафинов лист-0,010 кг./бр.-50; 35. Кимион-0,010 кг./бр.-130; 36. Канела-0,010 –кг./бр.- 100; 37. Ванилия-0,2 гр./бр.-1400; 38.Бакпулвер-0,010 кг./бр. 50; 39. Чай кутия-600; 40. Мая-0,010 кг./бр.-700; 41. Мая кутия- 0,500 кг.-5; 42.Мед-кг.-100; 43. Орехови ядки-кг.-20; 44. Стафиди-кг.-20; 45. Кори за баница-кг.-200; 46. Домашна юфка -кг.-10; 47. Грах- Буркан 720 ml-900; 48. Гювеч Буркан 720 ml -200; 49. Домати Буркан 720 ml-1800; 50. Зелен фасул Буркан 720 ml - 800; 51.Нахут Буркан 580 ml -100; 52. Лютеница Буркан 580 ml -350; 53. Кисели краставички Буркан 720 ml – 30; 54. Паприкаш Буркан 720 ml-50; 55. Капия Буркан 720 ml -100; 56. Стерилизирани гъби Буркан 580 ml -60; 57. Конфитюр асорти екстра качество Буркан 370 ml -150; 58. Конфитюр ягоди екстра качество Буркан 370 ml -150; 59. Мармалад от плодове шипков Буркан 370 ml - 150; 60. Мармалад от плодове Буркан 370 ml – 60; 61. Сок ананас -л.-100; 62. Сок портокал - л.-100; 63. Нектар -л.-150; 64. Замразени печени червени чушки-кг.-10; 65. Замразени броколи -кг.- 10; 66. Замразен спанак-кг.-10; 67. Замразен зелен фасул -кг.-10; 68. Замразен грах - кг.-10; 69. Чия- кг. -20.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20601.63      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Предвидена е гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за съответната обособена позиция без включен ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.1. Изпълнението предмета на поръчката следва да се осъществява от лице, което притежава Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните (ЗХ), за най-малко един обект за производство и/или за търговия с храните/групите храни, предмет на съответната обособена позиция, издадено от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта, съответно да е вписан в регистъра по чл. 14 от ЗХ.
Чуждестранните участници следва да притежават аналогичен документ, съответно вписване в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
- Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. 1.
- Съответствието с поставения критерий се доказва със заверено копие на Удостоверение за регистрация по чл. 12 от ЗХ, а за чуждестранни участници – на аналогичния документ.
- Преди сключване на договор, лицата - участник, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват дейности по предмета на поръчката/обособената позиция, трябва да предоставят актуални документи, удостоверяващи правото да изпълняват дейността по предмета на поръчката/обособената позиция в Република България - заверено копие на Удостоверение за регистрация по чл. 12 от ЗХ, издадено ОДБХ по местонахождението на обекта.
1.2. Участникът трябва да има собствен или нает транспорт за целия срок на договора, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти. Транспортирането следва да е съобразено с изискванията, посочени в Глава IV от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно хигиената на храните. Транспортирането на особено бързоразвалящите се хранителни продукти се извършва съгласно изискванията на БДС 12545-74 "Транспорт на хранителните продукти. Общи хигиенни норми и изисквания", съгласно чл. 6 Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти – САМО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2.
- Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. 1.
- Съответствието с поставения критерий се доказва със списък с транспортните средства, както и декларация (свободен текст), че същите ще бъдат на разположение на участника за целия срок на договора. Товарните автомобили трябва да имат издадено на името на участника „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински произход - САМО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2.
- Преди сключване на договор, лицата - участник, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват дейности по предмета на поръчката/обособената позиция, трябва да предоставят Списък с транспортните средства, декларация (свободен текст), че същите ще бъдат на разположение на участника за целия срок на договора, както и „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински произход, а за чуждестранни участници – на аналогичния документ - САМО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2.
Документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, се представят при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставя изискване.

Не се поставя изискване.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Не се поставя изискване.

Не се поставя изискване.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на всички доставки по предмета на поръчката ще се осъществява след предварителна писмена заявка от страна на детското заведение, като доставките ще се извършват в сроковете, посочени в документацията за участие в поръчката за съответната обособена позиция. Доставките ще се извършват франко склада, посочен във всяка заявка - административния адрес на детската градина. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно проекта на договор, техническото и ценово предложения за съответната обособена позиция – неразделна част от документацията за обществената поръчка. Изпълнителят се задължава да осигурява за своя сметка и да представя на възложителя, актуален бюлетин за цените на едро за област Пловдив, издаден от САПИ ЕООД, за хранителните продукти, предмет на съответната обособена позиция, чийто цени подлежат на актуализация, в сроковете съгласно проекта на договор и документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/05/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/09/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/05/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на Детска градина "Здравец" - учителска стая, намираща се на адрес: град Пловдив, ул. "Георги Кондолов" № 12а.

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Срокът на действие на договорите за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на влизането им в сила или до изчерпване на стойността на договорите, което обстоятелство настъпи по-рано.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

I. Възложителят отстранява от участие в процедурата/обособената позиция участник:
1. За когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като не се прилага възможността по чл. 55, ал. 4 ЗОП.
2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП;
3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен когато са налице условията по чл. 4 от закона.
4. За когото са налице ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, на основание ЗПКОНПИ.
5. За когото е налице свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 ЗОП.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.
Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са съгласно чл. 40 от ППЗОП.
Основанията за отстраняване са прилагат за подизпълнителите и за третите лица, както и когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лева. Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
II.1.Общата стойност на договора за всяка обособена позиция е равна на прогнозната стойност за позицията. Посочените в техническите спецификации и ценовите предложения – КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ (КСС), прогнозни количества стоки имат роля за остойностяване на ценовите предложения и КСС, като получената обща стойност на всяко ценово предложение служи единствено за целите на оценката, и не представлява общата стойност на съответния договор. Стойността е максимална и не е обвързваща за страните по договора, като Възложителят има право в зависимост от нуждите на ДГ и финан. ресурс, с който разполага да не възлага доставки за цялата стойност.
2. Срокът на действие на договорите за изпълнение на обществената поръчка е 24 месеца, считано от датата на влизането им в сила или до изчерпване на стойността на договорите, което обстоятелство настъпи по-рано. Договорите, които ще бъдат сключени по съот. обособени позиции влизат в сила след изтичане срока на действие или изчерпване на стойността на договорите, действащи към датата на обявяване на общ. поръчката, посочени в документацията.
3.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за съответната обособена позиция без вкл. ДДС. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:
А) парична сума, платима по банкова сметка на ДГ „ЗДРАВЕЦ”.
Б) оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя със срок на валидност за целия срок за изпълнение на договора по съответната обособена позиция. При необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
В) застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност за целия срок за изпълнение на договора по съот. обособена позиция. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/04/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва