Деловодна информация
00122
11-00-113 08/04/2020 (дд/мм/гггг)
не
00122-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Червен бряг 000414154
ул. Антим I №1
Червен бряг BG314 5980 България
инж.Евгения Николова - ст.експерт ОППП +359 065992340
evgeniq_nikolova17@abv.bg +359 065992351

Интернет адрес/и

www.chervenbryag.bg

https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha?ptype=&type=publicRace&status=&number=&start=&end=


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha?ptype=&type=publicRace&status=&number=&start=&end=
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради
71520000      
Услуги

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Услуга – Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи.
Предметът на обществената поръчка е Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради-кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на Община Червен Бряг”.
Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, а именно: упражняване на строителен надзор за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка и изготвяне на технически паспорт за обектите.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6881.82      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на Община Червен бряг, обл. Плевен.

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Услуга – Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи.
Предметът на обществената поръчка е Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради-кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на Община Червен Бряг”.
Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, а именно: упражняване на строителен надзор за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка и изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт до възложителя съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
6881.82      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането по настоящата обществена поръчка е със средства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, подмярка 7.2. „Инвестиции в

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройство (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция, до ДВ бр.82, от 26.10.2012 година), или валидно Удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на ДНСК, съобразно изискванията на чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗУТ и Наредба №РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.
Лицензът трябва да е в срока на неговата валидност. В случай, че срокът на валидност на лиценза изтича преди срока за изпълнение на поръчката, участникът трябва да представи декларация, че ще го поднови в установените в наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейски съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Минималната застрахователна сума по застраховката следва да бъде съобразена с изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004 г. ). За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.
Доказване:
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП (Образец № 2), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б: икономическо и финансово състояние;
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност", когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.62, ал.1, т. 2 от ЗОП - Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност".
Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителен надзор.


Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Минималната застрахователна сума по застраховката следва да бъде съобразена с изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004 г. ). За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си, да е изпълнил поне една дейност - услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на поръчката.
Доказване: При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В - Технически и професионални способности.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, най-много за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с доказателства за извършената услуга, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, най-много за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с доказателства за извършената услуга, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
2. Участникът следва да притежава сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството EN ISO 9001:2015 и/или еквивалентно. Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
Доказване: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната част-Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП, като по отношение на притежавания от него Сертификат за прилагане на горепосочения стандарт впише информация относно: (1) наименование на стандарта, който прилага, (2) неговия обхват, (3) дата на издаване, срокът му на валидност и (4) публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на този сертификат (в случай на приложимост).
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Заверено копие от валиден сертификат ЕN ISO 9001:2015. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.64, ал.1, т. 10 от ЗОП. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.


1. Участникът следва за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си, да е изпълнил поне една дейност - услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на поръчката.
Под „идентична или сходна с тази на поръчката дейност - услуга” се имат предвид дейности, свързани с упражняване на строителен надзор на строежи и/или дейности по изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционни проекти съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ ;
2. Участникът следва да притежава сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството EN ISO 9001:2015 и/или еквивалентно.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За обезпечаване на авансовото плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ след подписване на договора, представя гаранция/обезпечение за авансово предоставените средства в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на договора;
Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер на 3%- от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът сам избира формата на гаранциите
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/05/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/05/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала - ет. 6 на Община Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. Антим І, № 1

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 179, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/04/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва