Деловодна информация
0652
96 00-13 01/04/2020 (дд/мм/гггг)
не
0652-2020-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Септември 000351825
ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Кирил Герасимов +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/216-96-00-13-20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/216-96-00-13-20
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Покупка на моторно гориво – бензин и дизел, за нуждите на общинска администрация при община Септември”.
63712600      
Услуги

Предмета на обществената поръчка се изразява в mокупка на моторно гориво – бензин и дизел, за нуждите на общинска администрация при община Септември, както следва:
Бензин А- 95Н – 1 610, 00 (хиляда шестстотин и десет) литра + 10%.
Дизелово гориво – 61 000, 00 (шестдесет и един хиляди) литра + 10%.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
117706.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
63712600      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

община Септември и Р. България

1. ОБЩО КОЛИЧЕСТВО:
Бензин А- 95Н – 1 610, 00 (хиляда шестстотин и десет) литра + 10%.
Дизелово гориво – 61 000, 00 (шестдесет и един хиляди) литра + 10%.
Посочените количества са прогнозни за срока на договора. При изпълнение на поръчката количествата на закупените горива ще се определят от реалните нужди и потребности на възложителя за срока на действие на договора.
2.ХАРАКТЕРИСТИКА:
Подлежащият на доставка (зареждане) бензин следва да отговаря на изискванията на Приложение № 1 към Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
Подлежащото на доставка (зареждане) дизелово гориво следва да отговаря на изискванията на Приложение № 2 към Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
Начин установяване на количеството на горивата: Извършва се в момента на зареждане на автомобила според измервателно устройство и показанията на бензиноколонката;
3. ПРОИЗХОД:
Европейски съюз.
4.КАЧЕСТВО:
Съгласно БДС или еквивалент и Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол (обн. ДВ, бр. 66/25.07.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 88/24.10.2014 г.).
Качеството на горивата да отговаря на техническите изисквания, условия, реда и начина за техния контрол, съгласно Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
Орган, установяващ качеството на горивото – Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.
Участникът избран за изпълнител, трябва да е в състояние по всяко време да удостовери съответствието на предлаганите от него партиди бензин и дизел за автомобили с изискванията за качество съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, както и всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в Р. България.
5.ОПАКОВКА:
Наливно.
6.ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО:
2019 г. / 2020 г./2021г.
7.СРОК НА ГОДНОСТ: Съгласно БДС или еквивалент.
8.СРОК НА ДОСТАВКА И СРОК НА ДОГОВОРА:
Срок на доставка: Ежедневно на бензиностанциите на Продавача.
Срок на договора: Изпълнението на поръчката е за срок от 24 (двадесет и четири) календарни месеца или или до достигане на максимално допустимата стойност на Договора.
9.МЯСТО НА ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА (ФРАНКИРОВКА): Бензиностанции на Продавача на територията на Община Септември и Република България.
10.АКТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ПРЕДАВАНЕТО НА СТОКАТА: Фискален бон.
11.НАЧИН НА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО: Извършва се в момента на зареждане на автомобила, според измервателното устройство и показанията на съответната колонка.
12. УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА: Цената на заплащане на гориво е продажната цена за един литър с ДДС за гориво на колонка на бензиностанциите на изпълнителя в деня на зареждане, намалена със съответната договорена отстъпка, след представяне на фактура и отчет за зареденото гориво по автомобили от изпълнителя. Фактурирането се извършва един път на месец.
13.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Банков превод (платежно нареждане) след издаване на фактура.
14.СРОК НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА: До 30 (тридесет) календарни дни след издаване на фактура. Фактуриране един път на месец до последния ден на съответния месец, като представянето на фактурите в община Септември, гр. Септември да става не по – късно от 5 / пет / работни дни от тяхното издаване.
15.РЕКЛАМАЦИОНЕН СРОК И НАЧИН НА УРЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИТЕ: За количество - в момента на получаване на стоката в присъствието на представител на изпълнителя и представител на възложителя. За качество - до 10 (десет) дни след излизане на пробите за качество.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
117706.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка, ще се финансира със средства от бюджета на община Септември.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изисква!
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква!

Не се изисква!
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да разполага с бензиностанция/ии на територията на Р. България.
При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с попълване на еЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“, като посочва, точното местонахождение/адрес на бензиностанцията/ите, начина на управление: собствена или наета. При деклалиране на наемни правоотношения да се посочи, срока на действието им.
Определения за изпълнител участник, следва да разполага с декларираните бензиностанции за целия срок на договора за обществена поръчка!
При подаване на оферта, участниците, техните подизпълнители и трети лица (ако има такива) декларират съответствието си с поставените от възложителя и относими към тях критерии за подбор чрез попълване на електронен Единен европейски документ (ЕЕДОП).
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представят следните документи, чрез който се доказва достоверността на декларираната в еЕЕДОП информация, а именно: Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство).
Съгласно чл. 112, ал. 9 от ЗОП, възложителят няма да изисква документи:
1. които вече са му били предоставени и са актуални;
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на изискуемите по ЗОП, документи съобразно законодателството си. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за съответните обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът/избрания изпълнител представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.


1. Участникът да разполага с бензиностанции на територията на Р. България, като следва да има на разположение минимум 1 (една) бензиностанция, на територията на община Септември поради позициониране на моторните превозни средства, за които е предназначено горивото предмет на поръчката в административния център на община Септември - гр. Септември, както и интензивно използване на същите в обхвата на административно териториалната единица - община Септември.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва общо за обединението като цяло, т. е. всеки един от съдружниците може да декларира/докаже изискването на възложителя.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи преди сключване на договора, гаранция за обезпечаване на изпълнението му в размер на 1 (един) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да се представи, по избор на избрания за изпълнител участник в една от следните форми:
•парична сума, преведена по сметка на община Септември: Банка: Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик, банкова сметка: IBAN: BG69SOMB91303347055701, BIC код: SOMBBGSF;
•банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя;
•застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорноста на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/04/2020 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

община Септември, гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, заседателна зала (стая).

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
2. Условията за изпълнение на поръчката са указани в Техническата спецификация и документацията за обществена поръчка.
3. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т.5 от ЗОП, чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДР и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
4. Възложителят сключва писмен договор при условие, че определения изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
5. Максимално допустима стойност на договора е в размер на 117 706, 80 лв. (сто и седемнадесет хиляди седемстотин и шест лева и осемдесет стотинки) без ДДС, съответно 141 248, 16 лв. (сто четиридесет и един хиляди двеста четиридесет и осем лева и шестнадесет стотинки) с ДДС.
Цената на заплащане на горивото е продажната цена за един литър с ДДС за колонка на бензиностанция/ите на изпълнителя в деня на зареждане, намалена със съответната договорена отстъпка, след представяне на фактура и отчет за зареденото гориво по автомобили от изпълнителя. Фактурирането се извършва един път на месец.
Плащането на цената се извършва чрез банков превод (платежно нареждане) след издаване на фактура.
Срока за плащане на цената е до 30 (тридесет) календарни дни след издаване на фактура. Фактурирането се извършва един път на месец до последния ден на съответния месец, като представянето на фактурите в община Септември да става не по – късно от 5 (пет) работни дни от тяхното изадаване.
Участникът няма право да оферира единична цена на литър гориво в размер по-голям от средната цена на съответния вид гориво, към датата на откриване на процедурата, т. е., изпращане за публикуване на решението за откриване на процедурата в РОП на АОП. За справка: https://bg.fuelo.net/calendar/month/2020/03
Навсякъде в настоящето обявление и като цяло в документацията за участие, където се съдържат и са посочени, определени "Марка", "Тип", "Модел", "Производител" или "Стандарт", да се четат след наименованията, думите "или еквивалент"!!!

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/04/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва