Деловодна информация
00733
2046 31/03/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
31/03/2020 (дд/мм/гггг)
00733-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД 120503871
бул.България №2
Смолян BG424 4700 България
Недялка Стаевска, Мария Милковска +359 0301-62666
mbalsmolyan@mbalsmolyan.com +359 0301-62549

Интернет адрес/и

http://mbalsmolyan.com/

http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200331XFdU3541283
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД“
33100000      
Доставки

Предмет на поръчката:„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, включва изпълнението на следните дейности:
Закупуване на 1 бр. биохимичен анализатор за нуждите на МБАЛ„Д-р Братан Шукеров“АД, с подробно описани техн.характеристики в техн. спецификация-прил. №2 от документацията;-доставка на мед. апаратура;- монтаж/инсталация и пускане в експлоатация на доставената мед. апаратура;-обучение за работа с доставената мед.апаратура, с продължителност минимум 1 ден;-минимален гаранционен срок на апаратурата – 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.-минимален срок на гаранционно обслужване на апаратурата – 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.-Предложенията на участниците трябва да бъдат за фабрично нова мед. апаратура, да не е била демонстрационна, да не е рециклирана или демо оборудване. Всички части на устройствата трябва да бъдат нови, без дефекти и да не бъдат демооборудване.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
85000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

Медицинската апаратура се доставя и монтира в клинична лаборатория в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“АД, гр. Смолян.

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:
Закупуване на един брой биохимичен анализатор за нуждите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, с подробно описани технически характеристики в техническата спецификация - приложение №2;
- доставка на медицинска апаратура;
- монтаж/инсталация и пускане в експлоатация на доставената медицинска апаратура;
- обучение за работа с доставената медицинска апаратура, с продължителност минимум 1 (един) ден;
- минимален гаранционен срок на апаратурата – 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.
- минимален срок на гаранционно обслужване на апаратурата – 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.
- Предложенията на участниците трябва да бъдат за фабрично нова медицинска апаратура, да не е била демонстрационна, да не е рециклирана или демо оборудване. Всички части на устройствата трябва да бъдат нови, без дефекти и да не бъдат демооборудване.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
85000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срокът на договора изтича след изтичането на по-късния измежду срока на гаранцията и срока на гаранционното обслужване на медицинската апаратура, предмет на договора.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участниците следва да са вписани в търговския регистър, а за чуждестранни лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
2.Участниците следва да притежават валидно разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника от ИАЛ или еквивалентен документ – приложим за територията на Република България;
За доказване на съответствието с изискванията на т.1 и т.2, Участникът декларира обстоятелствата в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): Част IV „Критерии за подбор“, А: „Годност“, т.1
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се предвиждат.

Не се предвиждат.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил поне една дейност, която да е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите.
Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на обществената поръчка се разбира доставка и/или монтаж и/или инсталация и/или гаранционно поддържане на анализатор и/или провеждане на обучение на персонал за работа.
Списъкът се попълва по приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП Част IV „Критерии за подбор“, В: „ Технически и професионални способности“, т.1б).
В случаите по чл.112, ал.1, т.2 ЗОП за доказване на горепосочените изисквания участникът, определен за изпълнител представя описаните документи


Участникът следва да е изпълнил поне една дейност, която да е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите.
Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на обществената поръчка се разбира доставка и/или монтаж и/или инсталация и/или гаранционно поддържане на анализатор и/или провеждане на обучение на персонал за работа.
Списъкът се попълва по приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП Част IV „Критерии за подбор“, В: „ Технически и професионални способности“, т.1б).
В случаите по чл.112, ал.1, т.2 ЗОП за доказване на горепосочените изисквания участникът, определен за изпълнител представя описаните документи
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Лично състояние на участникът: Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП.
Основанията за отстраняване на участниците от процедурата са:
– наличието на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и чл. 107 от ЗОП;
– наличието на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
– наличието на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/05/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/05/2020 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

заседателната зала на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул."България" № 2

Съгласно чл.54,ал.1 от ППЗОП - Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Основанията за отстраняване на участниците от процедурата са:– наличието на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и чл. 107 от ЗОП;– наличието на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;– наличието на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Участникът, за когото са налице обстоятелствата по чл.54,ал.1 и чл.55, ал.1,т.1,3,4 и 5 може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП.За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП. Размер и условия на гаранцията за изпълнение: сума в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС, която Възложителят има право да задържи, при условие, че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение следва да бъде представена преди сключването на договора. Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, BG54FINV91501017423230, BIC: FINVBGSF, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Начин на плащане: по банков път, в лева. Необходимите средства са осигурени от Министерство на здравеопазването, НЗОК и собствени средства на лечебното заведение.Възложителят възлага доставка само при финансово обезпечение в срок до 6 месеца от подписването на договора и не носи отговорност в случай на неизпращане на възлагателно писмо (заявка) в посочения срок.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва