Деловодна информация
00045
430 31/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00045-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД 000463379
бул. Васил Априлов 15а
Пловдив BG421 4000 България
Екатерина Манчева, Мария Шишкова +359 32641536
onkodis_plovdiv@abv.bg +359 32644388

Интернет адрес/и

www.onkoplov.com

http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200330tsCg1883298
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на вакуумен елемент - фабрично нова рентгенова тръба към OBI, съвместима с Мултимодален линеен ускорител за фотонна и електронна терапия модел “Clinac iX”, производител „Вариан Медикал Систе
33100000      
Доставки

„Доставка на вакуумен елемент - фабрично нова рентгенова тръба към OBI, съвместима с Мултимодален линеен ускорител за фотонна и електронна терапия модел “Clinac iX”, производител „Вариан Медикал Систем“ – САЩ“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
84600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, База II находяща се в гр.Пловдив бул.”Александър Стамболийски” № 2А, Отделение по Лъчелечение

„Доставка на вакуумен елемент - фабрично нова рентгенова тръба към OBI, съвместима с Мултимодален линеен ускорител за фотонна и електронна терапия модел “Clinac iX”, производител „Вариан Медикал Систем“ – САЩ“
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
84600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

- Разрешение за търговия на едро по Закона за медицинските изделия с медицински изделия, влагани като части и консумативи при изпълнение на предмета на обществената поръчка.
- Валиден лиценз за дейност с източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, издаден от Агенцията за ядрено регулиране или еквивалентно.
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посочените критерии за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Критериите за подбор, които се отнасят до годността се декларират от участниците в ЕЕДОП Част IV Критерии за подбор, Раздел А Годност, точка 2. Участникът следва да декларира притежанието на документите, номер, дата и срок на валидност, а когато същите са на разположение в електронен формат със свободен достъп се посочва интернет адреса, на който могат да бъдат намерени.
Документи за доказване годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:
- Разрешение за търговия на едро по Закона за медицинските изделия с медицински изделия – представя се под формата на заверено от участника копие.
-Актуална лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, издадена от АЯР за участникът с приложенията към нея, касаещи медицинската апаратура – заверено копие.
Документите посочени по-горе се представят и за подизпълнителите, в случай, че участникът предвижда такива, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Документите описани по-горе за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.
Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни, или обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен регистър или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изискване за икономическо и финансово състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят изисква от участниците да са производители, вносители или търговци на едро, оторизирани от производителя или официалния вносител на медицинската апаратура.
Възложителят изисква от участниците да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични с предмета на настоящата обществена поръчка.
Възложителят изисква от участниците да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката в частта гаранционно обслужване.
Необходимият опит и квалификация за изпълнение на поръчката участникът трябва да удостовери с дипломи, удостоверения и/или сертификати на персонала, преминал обучение при производителя на апаратурата или придобил това право по друг ред преди не повече от 5 години, към момента на подаване на офертата.
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посочените критерии за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Критериите за подбор, които се отнасят до професионалните способности се декларират от участниците в ЕЕДОП Част IV Критерии за подбор, Раздел В, точка 6. Участникът следва да декларира списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението.


1.Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да е изпълнил 1 (една) доставка на резервна част/консуматив за медицинска техника, идентична с предмета на настоящата обществена поръчка, както е посочено по-горе, в рамките на 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да разполага с минимум 1 /един/ специалист с професионална компетентност – ремонт/поддръжка на медицинска апаратура, към момента на подаване на офертата.
За радиологичната апаратура, посочена в Техническата спецификация (Приложение №1), участникът трябва да разполага с лица, които отговарят на изискванията на Наредба №2 от 05.02.2018г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване.
Документи за доказване на технически и професионални способности:
- Документ удостоверяващ оторизацията от производителя - писмо, договор, сертификат, пълномощно или друг документ, за разпространение и продажба на резервни части и/или консумативи, издадена от производителя или от ексклузивен/официален представител на производителя за България.
- Списък на доставките, които са идентични с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват изпълнението.
-Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Документите посочени по-горе се представят и за подизпълнителите, в случай, че участникът предвижда такива, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Документите описани по-горе за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.
Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни, или обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен регистър или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/04/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

13/08/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/04/2020 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

Пловдив, бул Васил Априлов 15А, - Администрация

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:
1.За участника е налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 – т.7 от ЗОП;
Прилагането на т.3 е съобразно разпоредбите на чл. 54, ал. 5 от ЗОП.
Основанията по т. 1, т. 2 и т. 7 се отнасят за лицата по чл. 40 от ППЗОП.
Основанията за отстраняване се прилагат съобразно сроковете посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
2.За участника е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 ЗОП;
3.За участника е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл.107 от ЗОП;
4.По отношение на участника е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения е дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.
5.За участника е налице някое от обстоятелствата посочени в чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване от настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка и преди подаване на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателства се представят документите посочени в чл. 56 от ЗОП.
Във връзка с прилагане на разпоредбата на чл.181, ал.2 от ЗОП в настоящата процедура ще бъде извършена оценка на ценовите предложения преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, като при подаване на офертата участниците могат да не представят ценовите си предложения в запечатан плик.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва