Деловодна информация
0074
113 31/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
0074-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Белфери ЕООД 103600001
ул.Цар Симеон Велики 23
Белослав BG33 9178 България
Иван Томов - управител Юлияна Рачева- юрисконсулт +359 885851932
belferi@abv.com +359 51124070

Интернет адрес/и

www.belferi.com

https://sop.bg/belferi-504/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/belferi-504/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ВИТОВО - РУЛЕВА КОЛОНА , ТИП SRP 60, SCHOTTEL ЗА МОТОРЕН ФЕРИБОТ "БЕЛОСЛАВ""
34913000      
Доставки

Техническото предложение на кандидатите трябва да отговаря на техническите и функционални характеристики в настоящата спецификация и да е съобразено с изискванията възложителя за максимални габаритни размери и техническа окомплектовка на резрвни части за винтово-рулева колона SRP 60, schottel. Технически предложения, които не отговарят на техническата спецификация и техническите изисквания не се допускат до участие в тръжната процедура.
Моторен ферибот "Белослав" е построен и пуснат в експлоатация 2001г.Корпусът на ферибота е метален, набран по правилата на Български корабен регистър.Ферибота е предназначен за транспортна връзка между двата бряга на канал №2 град Белослав. Фериботът е с открита платформа за превоз на автомобили и друга мобилна сухопътна техника , два апарела , снабдени с хидравлика за фиксиране към брега , изнесен команден мостик на единия борд и помещение за пътници със седящи места.
Има следните характеристики:
Бруто регистър тона: 299 регистрови тона
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
44000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр.Белослав, обл.Варна, Северен пристан, Ремонтна работилница

Моторен ферибот "Белослав" е построен и пуснат в експлоатация 2001г.Корпусът на ферибота е метален, набран по правилата на Български корабен регистър.Ферибота е предназначен за транспортна връзка между двата бряга на канал №2 град Белослав. Фериботът е с открита платформа за превоз на автомобили и друга мобилна сухопътна техника , два апарела , снабдени с хидравлика за фиксиране към брега , изнесен команден мостик на единия борд и помещение за пътници със седящи места.
Има следните характеристики:
Бруто регистър тона: 299 регистрови тона
Дължина: 57,34 метра
Ширина : 14,00 метра
Височина на борда : 2,49метра
Газене : 1,8 метра
Надводен борд : 0,69 метра
Дедуейт: 228 тона
Нето тона : 90 тона
Клак - корпус BR 100 A5 W CAR FERRY, механинизми BR MC.
Главни двигатели: дизел мотори BF 4M 1013 EC "DEUTZ" ,
с обща мощност 408 kW
Дизел генератори - АД -30 СМ , 40 КВт , 2 броя с мощност 38 кVА.
Устройства: - швартови;
- котвени;
- рулево- хидравлично тип "Shottel"
Техническото предложение на кандидатите трябва да отговаря на техническите и функционални характеристики в настоящата спецификация и да е съобразено с изискванията възложителя за максимални габаритни размери и техническа окомплектовка на резрвни части за винтово-рулева колона SRP 60, schottel. Технически предложения, които не отговарят на техническата спецификация и техническите изисквания не се допускат до участие в тръжната процедура.
Техническа спецификация, може да бъде разгледана и свалена от интернет страницата на "Белфери "ЕООД - профил на купувача: https://sop.bg/belferi-504/
ІІ.ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИ ЗА ВИТОВО - РУЛЕВА КОЛОНА , ТИП SRP 60, SCHOTTEL
Позиция Каталожен номер Наименование Количе
ство
Номер чертеж № 1128691
29 1088304 Долна предавателна кутия на ВРК 28:19(Lower gear box 28:19) 1
13 1088768 Вал за предаване на мощност (Power transmission shaft) 1
23 1000464 Болтове 16 по 55 ( Hexagan boil , M 16 x 55) 16
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
44000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя условия
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя условия

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците следва да са изпълнили най-малко (1) една доставка с предмет , идентичена или сходена, последните 3(три) години, считано от датата на подаване на офертата.
*Под услуга с предмет , сходен с този от обществената поръчка, следва да се разбира доставка на резевни части за "корабостроене, кораборемонт и/или преустройство на кораби.
Забележка: „изпълнена” е тази дейност, която е извършена в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането й.


При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ еЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: – Списък на доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и извършване, заедно с доказателство за извършената доставка. При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ еЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/04/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

23/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/04/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Офертите ще се отварят в офиса на Белфери ЕООД, на ходящ се в град Белослав, ул."Гебедже" №8, обл.Варна

Получените оферти се отварят на публично заседание на което може присъстват всички участници или техни упълномощени представители, както и преставители за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, жалби могат да се подават в 10 дневен срок от: изтичане срока по чл.179 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва