Деловодна информация
01073
12-01-29 31/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
01073-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Мъглиж 000817867
пл.Трети март №32
гр.Мъглиж BG344 6180 България
З.Светославова +359 43213301
ob_maglizh@mail.bg +359 43212255

Интернет адрес/и

http://www.maglizh.com/

https://maglizh.com/page/1524/Profil-na-kupuvacha.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://maglizh.com/posts/2240/Obschestvena-porachka-2020-03-31_1.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор при изпълнението им по три обособени позиции
71320000      
Услуги

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на АН при изпълнението им по три обособени позиции:ОП №1: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на АН при изпълнението му за обект: „Надлез на общински път SZR 1081 /Тулово – Мъглиж/ при км. 3+100 и над републикански първокласен път I-6/Е871/ при км.328+100”.ОП №2: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на АН при изпълнението му за обект: "Аварийно възстановяване и укрепване на общински път SZR -1087 гр.Мъглиж - Манастир "Свети Николай", общ.Мъглиж, обл.Стара Загора".ОП №3: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на АН при изпълнението му за обект: „Ремонт и реконструкция на ограда на Детска Градина „Камбанка”, в ПИ с идентификатор 49494.701.894 по КККР, УПИ XXVIII -894, кв. 65 по плана на гр.Мъглиж, общ.Мъглиж”.
Изготвени са технически задания по всяка обособена позиция, приложени към документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
171800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на АН при изпълнението му за обект: „Надлез на общински път SZR 1081 /Тулово – Мъглиж/ при км. 3+100 и над реп.първокласен път I-6/Е871/ при км.328+100” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71322300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Надлез на общински път SZR 1081 /Тулово – Мъглиж/ при км. 3+100 и над републикански първокласен път I-6/Е871/ при км.328+100.

Основание за възлагане разработването на техническия проект е лошото технико-експлоатационно състояние на надлез над път път I-6/Е871/ при км.328+100 на база на направената Техническа експертиза за експлоатационното състояние на горепосоченото съоръжение през месеците януари – февруари 2019 г.Целта на заданието е да се изработи технически проект за изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни работи за подобряване на технико-експлоатационното състояние, носимоспособностга и дълготрайността на съоръжението, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на надлеза.За техническият проект е необходимо да бъдат представени следните проектни части:
1. Част „Геодезия”;
2. Част „Пътна”;
3. Част „Конструктивна”;
4. Част „Организация и безопасност на движението”;
5. Част „Временна организация и безопасност на движението”;
6. Част „Реконструкция и/или защита на засегнати мрежи и съоръжения, собственост на други ведомства и дружества” (при необходимост);
7. Част „План за безопасност и здраве”;
8. Част „Пожарна безопасност“;
9. Част „План за управление на строителните отпадъци”.
Повече информация се съдържа в техническото задание, достъпно в профила на купувача на община Мъглиж.
Критериите по-долу
 
ДА Оржанизация за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
60000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на АН при изпълнението му за обект: "Аварийно възстановяване и укрепване на общински път SZR -1087 гр.Мъглиж - Манастир "Св.Николай",общ. Мъглиж," 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

общински път SZR -1087 гр. Мъглиж - Манастир "Свети Николай", общ. Мъглиж, обл. Стара Загора

Целта на проекта е аварийно възстановяване, укрепване и обезопасяване на общински път SZR -1087 ГР.МЪГЛИЖ - МАНАСТИР "СВЕТИ НИКОЛАЙ“ общ.Мъглиж, и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя . Проектът да се разработи с технически елементи ,съответстващи на действащата нормативна уредба и техническото задание, при условието за максимално придържане към съществуващия терен. За участъка няма изработени изходни данни от обследване на пътната настилка. Предвидените СМР да обхванат целия път, с необходимост от ремонт и реконструкция, с цел осигуряване на условия за безопасност на движението, както и да се съобразят с възможностите на Община Мъглиж за осигуряване на финансиране на обекта.Проекта да се изработи и предаде в следните части:
- част „Геодезия”;
- част „Пътна”/ с Количественна и количественно стойностна сметка на предвидените СМР /;
- част „Строителни конструкции”;
- част „Организация на движението”;
- част „Временна организация на движението”;
- част „План за безопасност и здраве”;
- част „Пожарна безопасност”;
- част „Управление на строителните отпадъци” /при необходимост/.
Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР на обекта.
Повече информация се съдържа в заданието за проектиране, достъпно в профила на купувача на община Мъглиж.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
90800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изг.на инв.проект и упр.на АН при изпълнението му за обект:„Ремонт и реконструкция на ограда на ДГ„Камбанка”,в ПИ с идентификатор49494.701.894 по КККР,УПИ XXVIII -894, кв. 65 по плана на гр. Мъглиж" 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71221000      
71222000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

ограда на Детска Градина „Камбанка”, в ПИ с идентификатор 49494.701.894 по КККР, УПИ XXVIII -894, кв. 65 по плана на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж

Изготвяне на инвестиционен проект: „Ремонт и реконструкция на ограда на Детска Градина „Камбанка”, в ПИ с идентификатор 49494.701.894 по КККР, УПИ XXVIII -894, кв. 65 по плана на гр.Мъглиж, общ.Мъглиж”, включващ:
-Ремонт и реконструкция на оградата на детската градина, включително входни врати към имота;
-Осигуряване на подход и достъп до Детска Градина „Камбанка”, за лица с намалена подвижност;
-Реконструкция на настилката на тротоара, прилежащ към оградата.
Предмет на тази част от поръчка е изработването на технически проект, отговарящ в пълна степен на изискванията на Възложителя, както и всички изисквания на действащите и приложими нормативни актове.
С проекта следва:
- да се направи оценка на съществуващото състояние на оградата на детската градина;
- да се изготви инвестиционен проект, фаза Технически проект, с който да се предвиди цялостен ремонт и реконструкция на съществуващата ограда, като техническото решение се съгласува с Възложителя;
- да се предвиди изграждане на рампа за достъп за лица с намалена подвижност;
- да се изяснят конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР на обекта;
- да се осигури възможност за изпълнение на СМР;
- да се осигури съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Проекта следва да включва:
-Архитектурно и геодезическо заснемане на съществуващата ограда и прилешащ терен до оградата на Детската Градина
- Работни чертежи , по които ще се изпълняват отделните видове СМР;
- Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която да се приложи издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;
- Количествена и Количествено - стойностни сметки.
Проектът следва да съдържа следните части със съответното им съдържание:
1.част: „Архитектурна” придружена със Сметна документация-Количественна и количественно-стойностни сметка;
2.част:”Строителни конструкции / Конструктивно становище” ;
3.част:”Геодезия”;
4.част: „План за безопасност и здраве”;
5.част „План за управление на строителните отпадъци”.
Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР на обекта.
Повече информация се съдържа в техническото задание, достъпно в профила на купувача на община Мъглиж.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
21000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се поставят
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Доказва се със:Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Б”, „Икономическо и финансово състояние” от еЕЕДОП. * Разяснение: следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е специализирана – тя касае само „проектанта” /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/. Ако съдружник в обединение-участник, което не е ЮЛ, няма да извършва проектиране, то тогава по силата на текста на законовата норма той не може да застрахова отговорността си на основание на специална клауза, която като императивна, не подлежи на разширително тълкуване и приложение.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Заверено копие на валидна застраховка по чл. 171 ЗУТ „Професионална отговорност” в размер съгласно чл.5, ал.1, т.3 /за ОП 1 и ОП 2/ и в размер съгласно чл.5, ал.1, т.5 /за ОП 3/ от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят копие на застраховка по чл. 171 ЗУТ „Професионална отговорност в проектирането и строителството” в размер съгласно чл.5, ал.1, т.3 /за ОП 1 и ОП 2/ и в размер съгласно чл.5, ал.1, т.5 /за ОП 3/ от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществена поръчка, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран.


Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за проектиране по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл.5, ал.1, т.3 /за ОП 1 и ОП 2/ и в размер съгласно чл.5, ал.1, т.5 /за ОП 3/ от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника.
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани с проектиране.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква В „Технически и професионални способности“, “Технически лица или органи за контрол на качеството” от еЕЕДОП.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Определеният за изпълнител следва в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъкът” и документите, които доказват професионалната компетентност на лицата, се попълва и представят само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва, че отговаря на поставения критерий за подбор.


1. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката поръчката – проектиране и упражняване на авторски надзор, които ще извършат проектирането и ще участват при упражняването на авторския надзор. Предложените експерти трябва да притежават актуални документи за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.
Проектантите следва да бъдат по части, както следва:
По ОП 1:
1. Част „Геодезия”;
2. Част „Пътна”;
3. Част „Конструктивна”;
4. Част „Организация и безопасност на движението”;
5. Част „Временна организация и безопасност на движението”;
6. Част „Реконструкция и/или защита на засегнати мрежи и съоръжения, собственост на други ведомства и дружества” (при необходимост);
7. Част „План за безопасност и здраве”;
8. Част „Пожарна безопасност“;
9. Част „План за управление на строителните отпадъци”.
По ОП 2:
- част „Геодезия”;
- част „Пътна” /с Количествена и количествено стойностна сметка на предвидените СМР /;
- част „Строителни конструкции”;
- част „Организация на движението”;
- част „Временна организация на движението”;
- част „План за безопасност и здраве”;
- част „Пожарна безопасност”;
- част „Управление на строителните отпадъци” /при необходимост/.
По ОП 3:
1.част: „Архитектурна” придружена със Сметна документация-Количествена и количествено-стойностни сметка;
2.част: ”Строителни конструкции / Конструктивно становище” ;
3.част: ”Геодезия”;
4.част: „План за безопасност и здраве”;
5.част „План за управление на строителните отпадъци”.
Участникът трябва да посочи за всяка от частите на проекта лица (един експерт може да съвместява две или повече позиции от изискуемия експертен екип).
При използването на експерти – чуждестранни лица, възложителят приема еквивалентни документи за пълна проектантска правоспособност.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/04/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала в административната сграда на община Мъглиж, гр.Мъглиж, пл."Трети март" №32

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят предвижда гаранция за изпълнение в размер на 3 % /три на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция в лева без ДДС.Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
- парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Мъглиж:
Банка ДСК;
IBAN: BG82 STSA 9300 3300 3885 00;
BIC: STSA BGSF.
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Oпределеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
Условията за предоставяне на гаранцията за изпълнение, както и условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.
Специфични национални основания за отстраняване, които не произтичат от чл. 57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, а са предвидени само в националното законодателство и имат характер на национални основания за изключване:
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Основанията по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Основанията по чл.69, ал.1 от ЗПКОНПИ.Специфично национално основание за остраняване е и: който е осъден с влязла в сила присъда за престъпления, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които имат характер на национални /специфични/ основания за изключване.Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ.Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Възложителят прилага към участниците задължителните основания за отстраняване съгласно чл.54 от ЗОП. Офертите следва да се представят до срока за представяне, посочен в обявлението в деловодството на община Мъглиж на адрес: гр.Мъглиж, пл.Трети март №32.
Във връзка с възможността, която чл.114 от ЗОП предвижда, Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране за обществената поръчка. В този смисъл и изпълнението на договора по всяка от обособените позиции се отлага до датата на осигуряване на средства за изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка. Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора по съответната обособена позиция без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай на неосигурено финансиране.Поръчката е разделена на обособени позиции, но по всяка от обособените позиции възложителят не е поставил еднакви критерии за подбор и участниците не могат да представят едно заявление за участие. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд участниците могат да получат от следните институции:
-Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:НАП информационен телефон - 0700 18 700; Електронни адреси:
infocenter@nra.bg – обща информация;/nap@nra.bg -само за кореспонденция, подписана с електронен подпис
-Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: МОСВ, 1000 София, бул.“Мария Луиза“ № 22 – Централна сграда,Тел: 02/940 6000;Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/;
-Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика:
София 1051, ул. Триадица №2;Телефон: 02/ 8119 443;Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg;Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Мъглиж.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва