Деловодна информация
00580Община Самоков
12 00 - 53 30/03/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
30/03/2020 (дд/мм/гггг)
00580-2020-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самоков 000776491
ул. Македония № 34
Самоков BG412 2000 България
Красимира Костадинова - директор дирекция ТСУЕП +359 835840410
obsamop.nov1@mail.bg +359 73266650

Интернет адрес/и

http://samokov.bg/

https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРОТОАРИ, ВЕЛОАЛЕИ И ПАРКИНГИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА САМОКОВ, по пет обособени позиции”.
45000000      
Строителство

Описанието на обектите, видовете работи, които ще се изпълняват и начинът на изпълнение е направено в ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – описано подробно в отделно приложение.
Обособени позиции. Обществената поръчка е разделена на 5 /пет/ обособени позиции.
Обособена позиция 1. Основен ремонт на улици в населените места на община Самоков.
Обособена позиция 2. Изграждане на тротоари в населените места на община Самоков.
Обособена позиция 3. Изграждане на велоалеи в населените места на община Самоков.
Обособена позиция 4. Изграждане на паркинги в населените места на община Самоков.
Обособена позиция 5. Текущ ремонт на общинска пътна мрежа в населените места на община Самоков.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1779712.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

1. „Основен ремонт на улици в населените места на община Самоков”; 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на община Самоков, област Софийска.

Обособена позиция 1. „Основен ремонт на улици в населените места на община Самоков”, на обща стойност до 332 083.33 лева без ДДС. Описанието на обектите, видовете работи, които ще се изпълняват и начинът на изпълнение е направено в ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – описано подробно в отделно приложение.
Критериите по-долу
 
ДА Ниво на изпълнение, като измерител на качеството – П1    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
332083.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
9

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

2. „Изграждане на тротоари в населените места на община Самоков”; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територята на община Самоков.

Обособена позиция 2. „Изграждане на тротоари в населените места на община Самоков”, на обща стойност до 194 583,33 лева без ДДС. Описанието на обектите, видовете работи, които ще се изпълняват и начинът на изпълнение е направено в ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – описано подробно в отделно приложение.
Критериите по-долу
 
ДА Ниво на изпълнение, като измерител на качеството – П1    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
194583.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
9

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

3. „Изграждане на велоалеи в населените места на община Самоков”; 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на община Самоков.

Обособена позиция 3. „Изграждане на велоалеи в населените места на община Самоков”, на обща стойност до 122 629,17 лева без ДДС. Описанието на обектите, видовете работи, които ще се изпълняват и начинът на изпълнение е направено в ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – описано подробно в отделно приложение.
Критериите по-долу
 
ДА Ниво на изпълнение, като измерител на качеството – П1    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
122629.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
9

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

4. „Изграждане на паркинги в населените места на община Самоков” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на община Самоков.

Обособена позиция 4. „Изграждане на паркинги в населените места на община Самоков”, на обща стойност до 130 416,67 лева без ДДС. Описанието на обектите, видовете работи, които ще се изпълняват и начинът на изпълнение е направено в ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – описано подробно в отделно приложение.
Критериите по-долу
 
ДА Ниво на изпълнение, като измерител на качеството – П1    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
130416.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
9

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

5. „Текущ ремонт на общинска пътна мрежа в населените места на община Самоков”; 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на община Самоков.

Обособена позиция 5. „Текущ ремонт на общинска пътна мрежа в населените места на община Самоков”, на обща стойност до
1 000 000 лева без ДДС. Описанието на обектите, видовете работи, които ще се изпълняват и начинът на изпълнение е направено в ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – описано подробно в отделно приложение.
Критериите по-долу
 
ДА Ниво на изпълнение, като измерител на качеството – П1    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1000000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Посочените по-долу изисквания са еднакви за всяка една обособена позиция.
Изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:
1.Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя на Камарата на строителите в България за съответната категория строеж, в която попада обекта на поръчката – четвърта група, пета категория строежи съгласно чл. 137, ал. 1, т.4 от Закона за устройство на територията, а за чуждестранните лица - регистрация в аналогичен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която са установени.
В случай на обединение, изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с критерия за подбор чрез предоставяне на следната информация, в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност: издател, номер, дата, валидност, група и категория на стрежите, за които е издадено удостоверението.
Доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП,при поискване от комисията в хода на процедурата или при сключване на договора, участникът следва да представи документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на представянето му.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Посочените по-долу изисквания са еднакви за всяка една обособена позиция.
2.Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за участник – чуждестранно лице, съгласно законодателство на държавата в която е установен. Застрахователното покритие по застрахователната полица следва да е не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лева - минимален лимит на отговорност, предвиден в чл. 5, ал. 2, т. 5 (строежи от пета категория) и съобразно професионалната дейност на участника, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3 (строител) от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Обн. ДВ. бр.17 от 2 март 2004г.). Застраховките на чуждестранните лица следва да осигуряват най-малко посочените застрахователни покрития.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася до тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, ще изпълняват строителство. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с критерия за подбор чрез предоставяне на информация, като при подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б. Икономическо и финансово състояние, т. 5.
Участникът трябва да посочи следната информация в ЕЕДОП: издател, номер на полица, стойност, дата на валидност на застраховката.
Доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, при поискване от комисията в хода на процедурата или при сключване на договора, участникът следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора, избраният за изпълнител представя такава, покриваща целия срок на договора или поема ангажимент (чрез декларация), че ако бъде избран за изпълнител, ще поддържа застраховката валидна през целия срок на изпълнение на договора и представя заверено копие на новата застрахователна полица в тридневен срок от получаването и.


2.Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за участник – чуждестранно лице, съгласно законодателство на държавата в която е установен. Застрахователното покритие по застрахователната полица следва да е не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лева - минимален лимит на отговорност, предвиден в чл. 5, ал. 2, т. 5 (строежи от пета категория) и съобразно професионалната дейност на участника, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3 (строител) от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Обн. ДВ. бр.17 от 2 март 2004г.). Застраховките на чуждестранните лица следва да осигуряват най-малко посочените застрахователни покрития.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася до тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, ще изпълняват строителство. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с критерия за подбор чрез предоставяне на информация, като при подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б. Икономическо и финансово състояние, т. 5.
Участникът трябва да посочи следната информация в ЕЕДОП: издател, номер на полица, стойност, дата на валидност на застраховката.
Доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, при поискване от комисията в хода на процедурата или при сключване на договора, участникът следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора, избраният за изпълнител представя такава, покриваща целия срок на договора или поема ангажимент (чрез декларация), че ако бъде избран за изпълнител, ще поддържа застраховката валидна през целия срок на изпълнение на договора и представя заверено копие на новата застрахователна полица в тридневен срок от получаването и.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност предмет идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката, която следва да е с обем на стойност не по-малко от прогнозната стойност на обособената позиция за която се участва.
Под „Идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката“ да се разбира изпълнение на строителни и монтажни работи по извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или текущ ремонт на пътна и/или улична мрежа с асфалтова настилка – важи за обособени позиции 1, 3, 4, и 5.
Под „Идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката“ да се разбира изпълнение на строителни и монтажни работи по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на тротоари с асфалтова настилка и вибропресовани плочки – важи за обособена позиция 2.
Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с критерия за подбор чрез предоставяне на информация в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1а с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обем на изпълнените дейности.
Доказване:При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, при поискване от комисията в хода на процедурата или при сключване на договора, участникът следва да представи Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка съобразно декларираното в ЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема,както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да разполага със следния квалифициран персонал /експертен екип/ за изпълнение на поръчката:
а) Технически ръководител:
- Образование и квалификация: Строителен инженер /магистър/, специалност
„Пътно строителство” с професионален опит минимум 5 г. – 1 бр.;
Да е технически правоспособно лице, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ;
- Опит: Да има участие като технически ръководител в изпълнението на поне един обект идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката;
б) Геодезист:
- Образование и квалификация: Да има завършено висше образование, степен „бакалавър“ или „магистър“от професионална област „технически науки“, с професионална квалификация„инженер по геодезия, фотограметрия и картография или „маркшайдерство“ или еквивалентно;
- Опит: Да има участие като геодезист в изпълнението на поне един обект идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката;
в) Отговорник по качеството:
- Образование и квалификация: Строителен инженер /магистър/, специалност
„Пътно строителство” притежаващ познания и техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение на строителството;
Да е технически правоспособно лице, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ;
Чл.163, ал.2 ЗУТ (2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г.) Технически правоспособни са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника".
- Опит: Да има участие като отговорник по качеството в изпълнението на поне един обект идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката;
г) Координатор ЗБУТ:
- Образование и квалификация: Да има завършен курс за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“, съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Опит: Да има участие като координатор ЗБУТ в изпълнението на поне един обект идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката;
д) Квалифицирани работници по част „Пътна” - 8 бр.;


3. Описание на необходимата механизация и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка:
- Описание на необходимата механизация и техническо оборудване за изпълнение на поръчката:
- Асфалтополагаща машина – 2 бр.;
- Самоходен стоманобандажен вибрационен валяк – 1бр.;
- Самоходен пневматичен валяк - 1 бр.;
- Челен товарач – 2 бр.;
- Компресор – 2 бр.;
- Гудронатор - 1 бр.;
- Комбиниран багер – 2 бр.;
- Пътна фреза - 1 бр.;
- Машина за рязане на асфалт –3 бр.;
- Автогрейдер – 1 бр.;
- Механична трамбовка – 2 бр.;
- Водоноска – 1 бр.;
- Моторна духалка – 1 бр.;
- Автогудронатор за битумна емулсия – 1 бр.;
- Автосамосвали - 4 бр.;
- Ел. къртач – 1бр.
Забележка: Изискването за квалифициран персонал /експертен състав/ и механизация и техническо оборудване не е обвъзрано от броя обособени позиции, за които участникът е подал оферта. В случай, че участникът е подал оферта по две или повече обособени позиции, достатъчно е същият да разполага с минимално посочените по-горе по вид и брой кадри и оборудване.
4. Участниците следва да притежават следните валидни сертификати:
4.1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват строителство;
4.2. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, с обхват строителство.
Сертификатите следва да бъдат валидни към момента на сключване на договора и през целия период на изпълнението му.
Сертификатите по т. 4.1. и 4.2. трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с изискването по т. 4.1. и 4.2. в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП, като посочват, издадетел, номер на сертификат, дата на валидност.
За доказване на изискването по т. 4., при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участниците да представят копие на посочените в т. 4.1. и 4.2. сертификати, заверени „Вярно с оригинала“ и подпис на лице с представителни функции.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възнаграждението за извършените работи, предмет на настоящата обществена поръчка се заплаща при условията и по реда, определени в проекта на договор за обществената поръчка.
Изпълнението на възложените СМР се обезпечава с представена от Изпълнителя гаранция за изпълнение в размер на 3% от цената за изпълнение на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/05/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Самоков, ул. "Македония" № 34 , сградта на община Самоков, Заседателна зала - втори /или трети/ етаж.

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Основания за задължително отстраняване, ссъгласно чл. 54 от ЗОП
Чл. 54. (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
(2) Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
(3) В случаите по ал. 2, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.
(4) Възложителят може да не прилага изискванията по ал. 1 при поръчки, възлагани на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 182, ал. 1, т. 1 или чл. 191, ал. 1, т. 2 и 3, когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси. В тези случаи той е длъжен да посочи мотиви в обявлението за възлагане на поръчка, а при възлагане по чл. 191, ал. 1, т. 2 и 3 - в досието на поръчката.
(5) Алинея 1, т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
Прилагане на други основания за отстраняване /съгласно чл. 55 от ЗОП/:
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: /посочени в чл. 55 , ал. 1 от ЗОП /.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП:
Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва