Деловодна информация
00122
11-00-104 30/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00122-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Червен бряг 000414154
ул. Антим I №1
Червен бряг BG314 5980 България
инж.Евгения Николова - ст.експерт ОППП +359 065992340
evgeniq_nikolova17@abv.bg +359 065992351

Интернет адрес/и

www.chervenbryag.bg

https://chervenbryag.bg/bg2/2020/02/12/57410/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://chervenbryag.bg/bg2/2020/02/12/57410/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни общински сгради-кметства, с цел подобряване на тяхната енерг. ефективност, на територията на общ. Червен бряг” по 3 ОП
45200000      
Строителство

предвижда се извършването на реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общински административни сгради на територията на Община Червен бряг по три обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Реселец в УПИ VIII, кв. 41 по плана на с. Реселец, общ. Червен бряг; Обособена позиция 2: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Сухаче в УПИ VIII, кв. 19 по плана на с. Сухаче, общ. Червен бряг; Обособена позиция 3: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Ракита в УПИ II-723, кв. 70, по плана на с. Ракита, общ. Червен бряг. Необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации,съдържащи се в документацията за общ. поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
530177.53      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Реселец в УПИ VIII, кв. 41 по плана на с. Реселец, общ. Червен бряг 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

с. Реселец, общ. Червен бряг

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 обхваща Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Реселец в УПИ VIII, кв. 41 по плана на с. Реселец, общ. Червен бряг. Съгласно предписанията по мерките от извършеното енергийно обследване, анализа на състоянието на сградата и с цел привеждането и в съответствие действащите норми, се предвиждат следните мероприятия и ремонтни дейности както следва: топлоизолиране на външни стени, покрив, подмяна на дограма.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
125581.52      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането по настоящата обществена поръчка е със средства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, подмярка 7.2. „Инвестиции в

II.2) Описание 1

Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Сухаче в УПИ VIII, кв. 19 по плана на с. Сухаче, общ. Червен бряг; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

с. Сухаче, общ. Червен бряг

Обособена позиция 2 обхваща реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Сухаче в УПИ VIII, кв. 19 по плана на с. Сухаче, общ. Червен бряг. Съгласно предписанията по мерките от извършеното енергийно обследване, анализа на състоянието на сградата и с цел привеждането и в съответствие действащите норми, се предвиждат следните мероприятия и ремонтни дейности както следва: топлоизолиране на външни стени, покрив, подмяна на дограма.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
198535.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането по настоящата обществена поръчка е със средства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички

II.2) Описание 1

Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Ракита в УПИ II-723, кв. 70, по плана на с. Ракита, общ. Червен бряг. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

с. Ракита, общ. Червен бряг

Обособена позиция № 3 обхваща реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Ракита в УПИ II-723, кв. 70, по плана на с. Ракита, общ. Червен бряг.Съгласно предписанията по мерките от извършеното енергийно обследване, анализа на състоянието на сградата и с цел привеждането и в съответствие действащите норми, се предвиждат следните мероприятия и ремонтни дейности както следва: топлоизолиране на външни стени, покрив, подмяна на дограма.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
206060.16      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането по настоящата обществена поръчка е със средства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Важи за всички обособени позиции: Всеки участник в процедурата трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи Първа група - Пета категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.5. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС (ПРВВЦПРС) или за по-висока категория строежи от същата група, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще извършва отделни части или видове СМР, то този подизпълнител също трябва да бъде вписан в ЦПРС или аналогичен регистър за дейността, която ще изпълнява.
Доказване: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП (Образец), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел А – Годност
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, а именно: Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 60, ал.1 от ЗОП – заверено от участника копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България. За чуждестранните лица, които попадат в обхвата на чл.25а от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) се представя документа по чл.25а, ал.2, т.1 от ЗКС, в случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП. В случая на чл.67, ал.6 от ЗОП се представя документа по чл.25а, ал.4 от ЗКС.
В случай че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавата членка, Възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.
За повече информация: http://register.ksb.bg/.
ВАЖНО! На основание чл.3, ал. 3 от Закона за Камарата на строителите, при участие на обединение поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват СМР.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с клауза „Строител” , покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, произтичаща от нормативен акт.
Доказване: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП (Образец № 2), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б: икономическо и финансово състояние, т.5);
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност".
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.62, ал.1, т. 2 от ЗОП – Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност".
Чуждестранните участници представят еквивалентни доказателства, съобразно националния си закон.
Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, за дейност строителство с минимална застрахователна сума в съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 5 (строежи пета категория) от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. При участие на обединения, които не са юридически, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР/СРР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнена най-малко 1 (една) дейност, идентична или сходна с тази на поръчката.
Доказване:
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната част- Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, от ЕЕДОП.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
2. Всеки участник следва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти: ЕN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП;
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
Доказване:
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната част-Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Заверено копие от валиден сертификат ЕN ISO 9001:2015.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.64, ал.1, т. 10 от ЗОП.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
3. Участникът следва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда в съответствие със стандарт ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват строителство.
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
Доказване:
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната част-Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП, като по отношение на притежавания от него Сертификат за прилагане на горепосочения стандарт впише информация относно: (1) наименование на стандарта, който прилага, (2) неговия обхват, (3) дата на издаване, срокът му на валидност и (5) публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на този сертификат (в случай на приложимост).
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Заверено копие от валиден сертификат ISO 9001 и ISO 14001.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.64, ал.1, т. 10 от ЗОП - сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти - ISO 9001 и/или еквивалентно – за управление на качеството и ISO 14001 за опазване на околната среда и/или еквивален .


1. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнена най-малко 1 (една) дейност, идентична или сходна с тази на поръчката.
Под дейности идентични или сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбира строителство, при което е изпълнявано изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване и/или текущ ремонт на сгради за обществено обслужване.
2. Всеки участник следва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти: ЕN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП;
3. Участникът следва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда в съответствие със стандарт ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват строителство.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства е равна на размера на авансово плащане, а именно: 20 % от стойността на договора с ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.
Гаранциите може да се представят под формата на:- банкова гаранция; - парична сума;- застраховка. Участникът сам избира формата на гаранциите.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/04/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала - ет. 6 на Община Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. Антим І, № 1

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва