Деловодна информация
02711ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово
1263 30/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
02711-2020-0093 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен 2016174120095
бул.Михаил Маджаров № 68
Попово BG334 7800 България
Ралица Тодорова +359 60842047
dls_cherni_lom@dpshumen.bg +359 60844105

Интернет адрес/и

http://dlschernilom.sidp.bg/

http://dlschernilom.sidp.bg/uslagro/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dlschernilom.sidp.bg/uslagro/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горско и ловно стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Агротехнически услуги - жътва на зърнени и маслодайни култури с включен транспорт и ТРО на територията на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово за 2020г."
77100000      
Услуги

“Агротехнически услуги - жътва на зърнени и маслодайни култури с включен транспорт и ТРО на територията на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово при "СИДП" ДП гр.Шумен за 2020г."
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
25000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

в посочените отдели в техническата спецификация в териториалният обхват на дейност на ТП ДЛС '"Черни Лом" гр.Попово

Извършване на агротехнически услуги-жътва на зърнени и маслодайни култури с включен транспорт-товарене и разтоварване (ТРО) на ожънатата продукция на територията на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово, а именно:
- жътва на пшеница на пределна площ до 286 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 120 т. пшеница зърно до база за съхранение на територията на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово, разпределена по землище, отдели и площ, посочени обстойно в техническата спецификация, и
-жътва на царевица на пределна площ до 575 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 300 т. царевица зърно до база за съхранение на територията на П ДЛС "Черни Лом" гр.Попово, разпределена по землище, отдели и площ, посочени в техническата спецификация на поръчката.
-жътва на овес на пределна площ до 40 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 10 т. овес зърно до база за съхранение на територията на П ДЛС "Черни Лом" гр.Попово, разпределена по землище, отдели и площ, посочени в техническата спецификация на поръчката.
-жътва на слънчоглед на пределна площ до 200 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 50 т. слънчогледови семки до база за съхранение на територията на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово, разпределена по землище, отдели и площ, посочени в техническата спецификация на поръчката.
Посочените количества са прогнозни и заплащането ще се извършва на база действително ожънато и транспортирано количество зърно/семки. Услугата, предмет на на обществената поръчка следва да се извърши при спазване на технически норми и стандарти, вкл. и техните срокове, с минимален процент загуба на зърно за декар.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се поставя такова изискване
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставя такова изискване

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За изпълнение на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка участниците трябва да разполагат с необходимия технически ресурс в съответствие с предмета на поръчката . Участниците трябва да разполагат със собствена/наета или предоставена за ползване специализирана селскостопанска техника“и/или еквивалентно/и“ с възможност за изпълнение предмета на обществената поръчка . Това обстоятелство се доказва с документ/и за собственост, договор за наем или друг аналогичен документ. Участниците да разполагат със следния необходим минимум включващ най-малко следните технически средства - инструменти, съоръжения и техническо оборудване. За удостоверяване на обстоятелството Икономическият оператор (участникът) следва да попълни информацията "Критерии за подбор“ от еЕЕДОП , приложен към документацията на обществената поръчка.

Предвид обстоятелството, че предметът на поръчката включва агротехнически услуги и транспорт – товарене и разтоварване (ТРО) на ожънатата продукция, изпълнителят трябва да разполага със следният необходим минимум 1(един) брой собствен/нает или предоставен за ползване комбайн за жътва с приспособление за прибиране и 1 брой собствена/наета или предоставена за ползване техника за транспорт и ТРО за прибиране на ожънатата продукция.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на обществената поръчка трябва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя, както и съгласно приложимото законодателство. Условията, при които ще се реализира предмета на настоящата поръчка, правата и задълженията на страните са подробно изброени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/04/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


01.04.2021г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва