Деловодна информация
00580Община Самоков
12 00 - 51 27/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00580-2020-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самоков 000776491
ул. Македония № 34
Самоков BG412 2000 България
Бранимира Бодурова директор дирекция ХДЕТТОС +359 72266630
obsamop.nov1@mail.bg +359 72266650

Интернет адрес/и

http://samokov.bg/

https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции;
79713000      
Услуги

Предметът на обществена поръчка "Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции” включва осигуряване на невъоръжена, физическа охрана / жива охрана/ и/или сигнално – охранителна техника / СОТ, видеонаблюдение, пожаро-известителни системи, поддръжка на система за контрол на достъп, в съответствие с техническата спецификация на Възложителя по 21 /двадесет и една/ обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
128827.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

№1: Охрана, чрез СОТ на обект - „Дневен център за стари хора” в IV – ти квартал, гр. Самоков, ул. „Цар Борис” №117; 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

„Дневен център за стари хора” в IV – ти квартал, гр. Самоков, ул. „Цар Борис” №117;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Охрана, чрез СОТ на обект - „Дневен център за стари хора” в IV – ти квартал, гр. Самоков, ул. „Цар Борис” №117; ще се извършва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
480.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№2: Охрана, чрез СОТ на обект - „Дневен център за стари хора” „Кутна хора” , гр. Самоков, бул. „България” № 30; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

„Дневен център за стари хора” „Кутна хора” , гр. Самоков, бул. „България” № 30;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Охрана, чрез СОТ на обект - „Дневен център за стари хора” „Кутна хора” , гр. Самоков, бул. „България” № 30; ще се извършва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
480.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№3: Охрана, чрез СОТ на обект - „Дневен център за стари хора” в с. Радуил, общ. Самоков; 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

„Дневен център за стари хора” в с. Радуил, общ. Самоков;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: Охрана, чрез СОТ на обект - „Дневен център за стари хора” в с. Радуил, общ. Самоков; ще се извършва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№4: Охрана, чрез СОТ на обект - „Дневен център за стари хора”в кв. Самоково, гр. Самоков, ул. „Цар Симеон” № 66; 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

„Дневен център за стари хора”в кв. Самоково, гр. Самоков, ул. „Цар Симеон” № 66;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: Охрана, чрез СОТ на обект - „Дневен център за стари хора”в кв. Самоково, гр. Самоков, ул. „Цар Симеон” № 66; ще се извършва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
360.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№5: Охрана на обект чрез пожароизвестителни системи и СОТ- „Спортна зала Арена Самоков”, гр. Самоков, вул.”Искър” № 4 „а”; 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

„Спортна зала Арена Самоков”, гр. Самоков, вул.”Искър” № 4 „а”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: Охрана на обект чрез пожароизвестителни системи и СОТ- „Спортна зала Арена Самоков”, гр. Самоков, вул.”Искър” № 4 „а”; ще се извършва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1680.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№6: Охрана на обект чрез пожароизвестителни системи и СОТ- т- „Хотел Арена”, гр. Самоков, бул.”Искър” № 4 „б”; 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

„Хотел Арена”, гр. Самоков, бул.”Искър” № 4 „б”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: Охрана на обект чрез пожароизвестителни системи и СОТ- т- „Хотел Арена”, гр. Самоков, бул.”Искър” № 4 „б”; ще се извършва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
960.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№7: Охрана, чрез СОТ на обект - „ Корпус за предоставяне на со-циялни услуги ”, гр. Самоков, ул. „Христо Максимов” № 40 „ а”; 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

„Корпус за предоставяне на со-циялни услуги ”, гр. Самоков, ул. „Христо Максимов” № 40 „ а”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7: Охрана, чрез СОТ на обект - „ Корпус за предоставяне на со-циялни услуги ”, гр. Самоков, ул. „Христо Максимов” № 40 „ а”;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№8: Охрана, чрез СОТ на обект- „Сух фонтан в центъра на гр. Са-моков” и „ Ледена пързалка – площад гр. Самоков”, площад „Захари Зограф”; 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

„Сух фонтан в центъра на гр. Са-моков” и „ Ледена пързалка – площад гр. Самоков”, площад „Захари Зограф”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8: Охрана, чрез СОТ на обект- „Сух фонтан в центъра на гр. Са-моков” и „ Ледена пързалка – площад гр. Самоков”, площад „Захари Зограф”; ще се извършва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1920.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№9: Охрана, чрез СОТ, на обект - „ Самокови – Мадан №”, гр. Самоков; 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

„ Самокови – Мадан №”, гр. Самоков;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9: Охрана, чрез СОТ, на обект - „ Самокови – Мадан №”, гр. Самоков;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
960.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№10: Охрана, чрез СОТ на обект- „Център за социална рехабили-тация и интеграция ”, гр. Самоков, ул. ”Отец Паисий” № 18; 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

„Център за социална рехабили-тация и интеграция ”, гр. Самоков, ул. ”Отец Паисий” № 18;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10: Охрана, чрез СОТ на обект- „Център за социална рехабили-тация и интеграция ”, гр. Самоков, ул. ”Отец Паисий” № 18; ще се извършва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
360.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№11: Охрана, чрез СОТ на обект – «Художествена галерия ''Проф.В.Захариев''» , гр. Самоков, ул. ”Македония” № 34; 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

«Художествена галерия ''Проф.В.Захариев''» , гр. Самоков, ул. ”Македония” № 34;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11: Охрана, чрез СОТ на обект – «Художествена галерия ''Проф.В.Захариев''» , гр. Самоков, ул. ”Македония” № 34; ще се извършва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
420.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№12: Охрана, чрез СОТ на обект - „Фондохранилище”, гр. Само-ков, ул.” Граф Игнатиев” № 2; 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

„Фондохранилище”, гр. Само-ков, ул.” Граф Игнатиев” № 2;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №12: Охрана, чрез СОТ на обект - „Фондохранилище”, гр. Само-ков, ул.” Граф Игнатиев” № 2; ще се извършва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
420.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№13: Охрана, чрез СОТ на обект - „Исторически музей”, гр. Са-моков, ул.” Васил Захариев” № 4; 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

„Исторически музей”, гр. Са-моков, ул.” Васил Захариев” № 4;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13: Охрана, чрез СОТ на обект - „Исторически музей”, гр. Са-моков, ул.” Васил Захариев” № 4; ще се извършва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
420.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№14: Охрана, чрез СОТ на обект - „Байракли джамия”, гр. Само-ков, ул. „Търговска” № 31; 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

„Байракли джамия”, гр. Само-ков, ул. „Търговска” № 31;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14: Охрана, чрез СОТ на обект - „Байракли джамия”, гр. Само-ков, ул. „Търговска” № 31; ще се извършва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
420.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№15 Охрана, чрез СОТ и един пост за наблюдение на видеокамери на обект - „Музеен комплекс Цари Мали град”, с. Белчин, общ. Самоков; 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

„Музеен комплекс Цари Мали град”, с. Белчин, общ. Самоков;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15 Охрана, чрез СОТ и един пост за наблюдение на видеокамери на обект - „Музеен комплекс Цари Мали град”, с. Белчин, общ. Самоков; ще се извършва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
33600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№16 Охрана, чрез жива охрана на обект -„Крайречна градска зона”, община Самоков; 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

"Крайречна градска зона”, община Самоков;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №16 Охрана, чрез жива охрана на обект -„Крайречна градска зона”, община Самоков; ще се извършва в
в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
36000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№17 Охрана, чрез жива охрана, която осигурява пропусквателен режим и видеонаблюдение; на обект – „Регионален център за управление на отпадъ-ците", в землището на с.Драгушиново, местност – Катранджия 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

„Регионален център за управление на отпадъ-ците", в землището на с.Драгушиново, местност – Катранджия;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №17 Охрана, чрез жива охрана, която осигурява пропусквателен режим и видеонаблюдение; Да се правят обходи един път дневно и три пъти през нощта, за които да се съставят обходни листове, на обект – „Регионален център за управление на отпадъ-ците", в землището на с.Драгушиново, местност – Катранджия; ще се извършва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
46000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№18- Охрана, чрез СОТ на обект –„Дом на покойника” в гроби-щен парк „Ридо”, гр. Самоков; 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

„Дом на покойника” в гроби-щен парк „Ридо”, гр. Самоков;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №18- Охрана, чрез СОТ на обект –„Дом на покойника” в гроби-щен парк „Ридо”, гр. Самоков; ще се извършва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№19 Охрана, чрез СОТ на обект – "Апартаментен комплекс ”Боровец гардънс”, курортен комплекс Боровец; 19
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

"Апартаментен комплекс ”Боровец гардънс”, курортен комплекс Боровец;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №19 Охрана, чрез СОТ на обект – "Апартаментен комплекс ”Боровец гардънс”, курортен комплекс Боровец; ще се извършва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
667.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№20 Охрана, чрез СОТ на обект – „Център за обществена подкрепа”, ул. „Бузлуджа” №2, гр.Самоков; 20
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

„Център за обществена подкрепа”, ул. „Бузлуджа” №2, гр.Самоков;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №20 Охрана, чрез СОТ на обект – „Център за обществена подкрепа”, ул. „Бузлуджа” №2, гр.Самоков;
ще се извършва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
960.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№21 Охрана, чрез СОТ на обект – „Есова къща”, гр.Самоков, ул.Захари Зограф №9; 21
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

„Есова къща”, гр.Самоков, ул.Захари Зограф №9;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №21 Охрана, чрез СОТ на обект – „Есова къща”, гр.Самоков, ул.Захари Зограф №9; ще се извършва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
420.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът в процедурата трябва да притежава валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно Закона за частна охранителна дейност /ЗЧОД/ на територията на цялата страна.
Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с критерия за подбор чрез предоставяне на следната информация, в съответната част от ЕЕДОП: Номер на лиценза, издател, дата на валидност и обхват на лиценза
Доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация- Заверено копие от лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно Закона за частна охранителна дейност /ЗЧОД/ на територията на цялата .
2. Участникът в процедурата трябва да притежава валиден лиценз за радиочестота с регионално покритие.
Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с критерия за подбор чрез предоставяне на следната информация, в съответната част от ЕЕДОП: Номер на лиценза, издател, дата на валидност и обхват на лиценза.
Доказване:При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска доку-менти, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация- Заверенио копие от ли-ценза за радиочестота с регионално покритие.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма такива.

Няма такива.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участнкът в процедурата трябва да има внедрена система за управление на ка-чеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват охранителна дейност.
Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с критерия за подбор чрез предоставяне на следната информация, в съответната част от ЕЕДОП: Номер на сертификат, издател и дата на валидност на сертификата.
Доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска доку-менти, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация- копие на валиден серти-фикат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват охранителна дейност.
2. Участникът да е изпълнил сходна дейност, с предмет и обем , индентичен или схо-ден с този на настоящата поръчка за последните 3 / три/ години, считано от датата на по-даване на офертата.
Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с критерия за подбор чрез предоставяне на следната информация, в съответната част от ЕЕДОП: стойност на услуга-та, получател, вид и обем на услугата.
Доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска доку-менти, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация- Списък на услугите , кой-то са индентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите,датите и получателите, заедно с доказателства- за извършена услуга.
Под « сходен предмет» следва да се разбира – осъществяване на сигнално охранителна дей-ност или осъществяване на охранителна дейност с пост жива охрана .
3. Участникът да разполага с персонал и/ или ръководен състав с определена компетен-тност за изпълнение на поръчката, който е преминал успешно курс за първоначално обучение, съгласно чл. 28 от Закона за частната охранителна дейност
Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с критерия за подбор чрез предоставяне на следната информация, в съответната част от ЕЕДОП: Списък на персона-ла, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководният състав, които ще отгова-рят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
Доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска доку-менти, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководният състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
Ще бъдат отстранявани от участие в тази процедура участници, които не отговарят на минимално определените изисквания за допустимост!


1. Участнкът в процедурата трябва да има внедрена система за управление на ка-чеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват охранителна дейност.
Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с критерия за подбор чрез предоставяне на следната информация, в съответната част от ЕЕДОП: Номер на сертификат, издател и дата на валидност на сертификата.
Доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска доку-менти, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация- копие на валиден серти-фикат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват охранителна дейност.
2. Участникът да е изпълнил сходна дейност, с предмет и обем , индентичен или схо-ден с този на настоящата поръчка за последните 3 / три/ години, считано от датата на по-даване на офертата.
Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с критерия за подбор чрез предоставяне на следната информация, в съответната част от ЕЕДОП: стойност на услуга-та, получател, вид и обем на услугата.
Доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска доку-менти, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация- Списък на услугите , кой-то са индентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите,датите и получателите, заедно с доказателства- за извършена услуга.
Под « сходен предмет» следва да се разбира – осъществяване на сигнално охранителна дей-ност или осъществяване на охранителна дейност с пост жива охрана .
3. Участникът да разполага с персонал и/ или ръководен състав с определена компетен-тност за изпълнение на поръчката, който е преминал успешно курс за първоначално обучение, съгласно чл. 28 от Закона за частната охранителна дейност
Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с критерия за подбор чрез предоставяне на следната информация, в съответната част от ЕЕДОП: Списък на персона-ла, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководният състав, които ще отгова-рят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
Доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска доку-менти, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководният състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
Ще бъдат отстранявани от участие в тази процедура участници, които не отговарят на минимално определените изисквания за допустимост!
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Поръчката ще се изпълнява съгласно условията в проекта на договор.
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора за следните обособени позиции:
- Обособена позиция №15
- Обособена позиция № 16
- Обособена позиция № 17
Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 ( три) % от стойността на договора за съот-вената обособена позиция без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/04/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Самоков, ул. "Македония" № 34 , сградта на община Самоков, Заседателна зала - трети /или втори/ етаж.

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Основания за задължително отстраняване
Чл. 54. (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
(2) Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
(3) В случаите по ал. 2, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.
(4) Възложителят може да не прилага изискванията по ал. 1 при поръчки, възлагани на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 182, ал. 1, т. 1 или чл. 191, ал. 1, т. 2 и 3, когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси. В тези случаи той е длъжен да посочи мотиви в обявлението за възлагане на поръчка, а при възлагане по чл. 191, ал. 1, т. 2 и 3 - в досието на поръчката.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Алинея 1, т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
В съответствие с чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка всеки участник, за когото са налице следните обстоятелства:
- обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процеду-ра по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срок за подаване на жалба сгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП:
Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
4. изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва