Деловодна информация
00580Община Самоков
12 00 - 50 25/03/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
25/03/2020 (дд/мм/гггг)
00580-2020-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самоков 000776491
ул. Македония № 34
Самоков BG412 2000 България
Бранимира Бодурова директор дирекция ХДЕТТОС +359 72266630
obsamop.nov1@mail.bg +359 72266650

Интернет адрес/и

http://samokov.bg/

https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА СТОЛОВО ХРАНЕНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ” с три обособени позиции;
55523000      
Услуги

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА СТОЛОВО ХРАНЕНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ” с три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Приготвяне и доставка на храна за непедагогическия персонал в детските градини на територията на община Самоков”;
Обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на храна за нуждите на Център за обществена подкрепа, гр. Самоков”;
Обособена позиция № 3: „Приготвяне и доставка на храна за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания, гр. Самоков”. Изискванията за изпълнението на обществената поръчка са съгласно техническата спецификация, част от Документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
91520.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

№ 1: „Приготвяне и доставка на храна за непедагогическия персонал в детските градини на територията на община Самоков”; 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55523000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

На територията на община Самоков.

Обособена позиция № 1: „Приготвяне и доставка на храна за непедагогическия персонал в детските градини на територията на община Самоков”; Прогнозната (максимална) стойност за Обособена позиция № 1 е до 45 727,50 (четиридесет и пет хиляди седемстотин двадесет и седем лева и петдесет стотинки) лв. без ДДС. Поръчката ще се изпълнява съгласно изискванията на техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
45727.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№ 2: „Приготвяне и доставка на храна за нуждите на Център за обществена подкрепа, гр. Самоков”; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55523000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

На територията на община Самоков.

Обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на храна за нуждите на Център за обществена подкрепа, гр. Самоков”;
Прогнозната (максимална) стойност за Обособена позиция № 2 е до 16 568 (шестнадесет хиляди петстотин шестдесет и осем лева) лв. без ДДС.
Поръчката ще се изпълнява съгласно изискванията на техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16568.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Продължаваща подкрепа на деца и семейства в риск в община Самоков по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура-BG05M9OP001-2.019

Проект „Продължаваща подкрепа на деца и семейства в риск в община Самоков по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура-BG05M9OP001-2.019 – „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства” - КОМПОНЕНТ 1”.

II.2) Описание 1

№ 3: „Приготвяне и доставка на храна за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания, гр. Самоков”. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55523000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

На територията на община Самоков.

Обособена позиция № 3: „Приготвяне и доставка на храна за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания, гр. Самоков”. Прогнозната (максимална) стойност за Обособена позиция № 3 е до 29 225 (двадесет и девет хиляди двеста двадесет и пет лева) лв. без ДДС. Поръчката ще се изпълнява съгласно изискванията на техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29225.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Финансирането на обособена позиция № 3 се осигурява от държавно делегирана дейност.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.1. Участникът следва да притежава Удостоверение за регистрация на обекта, в който ще се приготвя храната по чл. 12 от Закона за храните.
ДЕКЛАРИРАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част IV, б. „А” от ЕЕДОП, като посочи вида, номера и дата на валидност на документа, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП – копие на удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните на обекта, в който ще се приготвя храната или други еквивалентни документи.
1.2. Участникът следва да притежава валидни Разрешителни/Удостоверения за регистрация на транспортни средства за превоз на хранителни продукти, издадени от компетентни органи (съгласно Регламент (ЕО) 852/2004г. и Наредба №1 от 26.01.2016г.) или други еквивалентни документи.
ДЕКЛАРИРАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част ІV, б. „А” от ЕЕДОП, като посочи вида, номера и дата на валидност на документа, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ.
При условиятаначл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП – копие на валидни Разрешителни/Удостоверения за регистрация на транспортни средства за превоз на хранителни продукти, издадени от компетентни органи или други еквивалентни документи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма такива.

Няма такива.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

2.1. Участникът следва да прилага валиден сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен с обхват предмет, сходен с този на настоящата обществената поръчка.
*За предмет сходен с предмета на поръчката се счита приготвяне и доставка на храна за детските и социални заведения.
ДЕКЛАРИРАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част IV от ЕЕДОП, като посочи номера и датата на валидност на документа, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ.
При условиятана чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП – копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен с обхват предмет, сходен с този на настоящата обществената поръчка.
2.2.Участникът следва да притежава валиден сертификат ISO 14001:2004 на участника за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околната среда или еквивалентен.
ДЕКЛАРИРАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част IV от ЕЕДОП, като посочи номера и датата на валидност на документа, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП – копие на валиден сертификат ISO 14001:2004 на участника за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околната среда или еквивалентен.
2.3. Участникът следва да притежава валиден сертификат BS OHSAS 18001:2007 на участника за разработена и внедрена интегрирана система за безопасни условия на труд или еквивалентен.
ДЕКЛАРИРАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част IV от ЕЕДОП, като посочи номера и датата на валидност на документа, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ.
При условиятаначл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП – копие на валиден сертификат BS OHSAS 18001:2007 на участника за разработена и внедрена интегрирана система за безопасни условия на труд или еквивалентен.
2.4. Участникът следва да притежава валиден сертификат ISO 22000:2005 на участника за разработена и внедрена интегрирана система за управление на безопасността на храните или еквивалентен.
ДЕКЛАРИРАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част IV от ЕЕДОП, като посочи номера и датата на валидност на документа, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП – копие на валиден сертификат ISO 22000:2005 на участника за разработена и внедрена интегрирана система за управление на безопасността на храните или еквивалентен.
2.5. Участникът следва да е изпълнил 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните три години от датата на подаване на офертата.
*За предмет, сходен с предмета на поръчката се счита приготвяне и доставка на храна за детски и социални заведения.
ДЕКЛАРИРАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част IV от ЕЕДОП, с посочване на стойностите, датите и получателите , заедно с доказателство за извършената услуга.


2.6. Участникът следва да разполага със следния (минимален) състав на техническите лица, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които да бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката:
• Технолог хранене – 1 бр.
• Инструктор хранене – 1 бр.
• Майстор-готвач – 1 бр.
• Готвачи – 2 бр.
• Шофьори – 1 бр.
• Работници кухня – 1 бр.
ДЕКЛАРИРАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част IV от ЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – списък на техническите лица включени или не в структурата на участника, включително тези отговарящи за контрола на качеството.
2.7. Участникът следва да разполага с определени инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а именно:
• Хладилни камери – 1бр.
• Конвектомат – 1бр.
• Тестомесачка – 1бр.
• Пасатор – 2бр.
• Картофобелачка – 1бр.
• Електрически казан – 2бр.
• Везна 50кг. – 1бр.
• Зеленчукорезачка – 1бр.
• Съдомиялна машина за едра кухненска посуда – 1бр.
• Ниско температурен хладилник с диапазон от: -15 оС до -22 оС – 1бр.
• МПС с валидни Разрешителни/Удостоверения за регистрация на транспортни средства за превоз на храна, издадено от компетентни органи – 1 бр.
ДЕКЛАРИРАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част IV от ЕЕДОП.
При условиятаначл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация –декларация за инструменти, съоръженията и техническо оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Поръчката ще се изпълнява съгласно условията в проекта на договор.
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 (два) % от стойността на договора без ДДС по съответната обособена позиция.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/04/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Самоков, ул. "Македония" № 34 , сградта на община Самоков, Заседателна зала - трети /или втори/ етаж.

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Основания за задължително отстраняване - съгласно чл. 54 от ЗОП.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Забележка: „Конфликт на интереси” е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка..
При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Посочените основания за задължително отстраняване по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Участникът, за когото са налице обстоятелствата - основания за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл. 56 ал. 1 от ЗОП и във вр. с чл. 45 ал. 2 от ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срок за подаване на жалба, съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП:
Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва