Деловодна информация
00580Община Самоков
12 00 - 399 24/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00580-2020-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самоков 000776491
ул. Македония № 34
Самоков BG412 2000 България
Красимира Костадинова, директор на дирекция ТСУЕП +359 072266630
obsamop.nov1@mail.bg +359 072266650

Интернет адрес/и

http://samokov.bg/

https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Благоустройствени дребномащабни мерки в населените места на община Самоков” по 6 обособени позиции;
45211360      
Строителство

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Благоустрояване на градинката и изграждане на зона за отдих в северната част на с. Ковачевци (входно-изходното пространство на пътя за с. Ярлово), община Самоков”.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Изграждане на спортна площадка 31м./22м. в двора на училище „Кирил и Методий” в с. Марица, община Самоков”.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Изграждане на спортна площадка 25м./15м. западно от сградата на кметството в с. Долни Окол, община Самоков”.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Изграждане на детска площадка западно от блок 1 в кв. „Възраждане”, община Самоков.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Благоустрояване на междублоково пространство около бл. 2, бл. 4 и бл. 6, западно от ул. „Абаджийска” гр. Самоков”.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 „Благоустрояване на съществуваща писта за ролбан и стрелбище към нея в парк „Ридо”, гр. Самоков, обл. Софийска”.
Предметът на поръчката обхваща извършване на СМР по реализиране на строителството на обектите в съответствие с: Техническата спецификация към документацията.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
360188.64      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

№ 1 „Благоустрояване на градинката и изграждане на зона за отдих в северната част на с. Ковачевци (входно-изходното пространство на пътя за с. Ярлово), община Самоков”. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45211360      
45212172      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Северната част на с. Ковачевци (входно-изходното пространство на пътя за с. Ярлово), община Самоков;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Благоустрояване на градинката и изграждане на зона за отдих в северната част на с. Ковачевци (входно-изходното пространство на пътя за с. Ярлово), община Самоков”.
Прогнозната стойност по обособена позиция № 1 е в размер до 36 032,30 (тридесет и шест хиляди тридесет и два лева и тридесет стотинки) без ДДС.
Предметът на поръчката обхваща извършване на СМР по реализиране на строителството на обектите в съответствие с: Техническата спецификация към документацията.
Критериите по-долу
 
ДА „Срок за изпълнение“ (К2)    10
„Характеристики, свързани с опазване на околната среда    20
„Разпределение на ресурсите и организация на екипа” (К4)    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
36032.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№ 2 „Изграждане на спортна площадка 31м./22м. в двора на училище „Кирил и Методий” в с. Марица, община Самоков”. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45211360      
45212172      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

двора на училище „Кирил и Методий” в с. Марица, община Самоков;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Изграждане на спортна площадка 31м./22м. в двора на училище „Кирил и Методий” в с. Марица, община Самоков”.
Прогнозната стойност по обособена позиция № 2 е в размер до 32 570,33 (тридесет и две хиляди петстотин и седемдесет лева и тридесет и три стотинки) без ДДС.
Предметът на поръчката обхваща извършване на СМР по реализиране на строителството на обектите в съответствие с: Техническата спецификация към документацията.
Критериите по-долу
 
ДА „Срок за изпълнение“ (К2)    10
„Характеристики, свързани с опазване на околната среда    20
„Разпределение на ресурсите и организация на екипа” (К4)    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
32570.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№ 3 „Изграждане на спортна площадка 25м./15м. западно от сградата на кметството в с. Долни Окол, община Самоков”. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45211360      
45212172      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Западно от сградата на кметството в с. Долни Окол, община Самоков;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Изграждане на спортна площадка 25м./15м. западно от сградата на кметството в с. Долни Окол, община Самоков”.
Прогнозната стойност по обособена позиция № 3 е в размер до 32 329,50 (тридесет и две хиляди триста двадесет и девет лева и петдесет стотинки) без ДДС.
Предметът на поръчката обхваща извършване на СМР по реализиране на строителството на обектите в съответствие с: Техническата спецификация към документацията.
Критериите по-долу
 
ДА „Срок за изпълнение“ (К2)    10
„Характеристики, свързани с опазване на околната среда    20
„Разпределение на ресурсите и организация на екипа” (К4)    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
32329.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№ 4 „Изграждане на детска площадка западно от блок 1 в кв. „Възраждане”, община Самоков. 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45211360      
45212172      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Западно от блок 1 в кв. „Възраждане”, община Самоков;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Изграждане на детска площадка западно от блок 1 в кв. „Възраждане”, община Самоков.
Прогнозната стойност по обособена позиция № 4 е в размер до 21 761,48 (двадесет и една хиляди седемстотин шестдесет и един лева и четиридесет и осем стотинки) без ДДС.
Предметът на поръчката обхваща извършване на СМР по реализиране на строителството на обектите в съответствие с: Техническата спецификация към документацията.
Критериите по-долу
 
ДА „Срок за изпълнение“ (К2)    10
„Характеристики, свързани с опазване на околната среда    20
„Разпределение на ресурсите и организация на екипа” (К4)    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
21761.48      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№ 5 „Благоустрояване на междублоково пространство около бл. 2, бл. 4 и бл. 6, западно от ул. „Абаджийска” гр. Самоков”. 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45211360      
45212172      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Междублоково пространство около бл. 2, бл. 4 и бл. 6, западно от ул. „Абаджийска” гр. Самоков;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Благоустрояване на междублоково пространство около бл. 2, бл. 4 и бл. 6, западно от ул. „Абаджийска” гр. Самоков”.
Прогнозната стойност по обособена позиция № 5 е в размер до 79 161,70 (седемдесет и девет хиляди сто шестдесет и един лева и седемдесет стотинки) без ДДС.
Предметът на поръчката обхваща извършване на СМР по реализиране на строителството на обектите в съответствие с: Техническата спецификация към документацията.
Критериите по-долу
 
ДА „Срок за изпълнение“ (К2)    10
„Характеристики, свързани с опазване на околната среда    20
„Разпределение на ресурсите и организация на екипа” (К4)    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
79161.70      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№ 6 „Благоустрояване на съществуваща писта за ролбан и стрелбище към нея в парк „Ридо”, гр. Самоков, обл. Софийска”. 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45211360      
45212172      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Съществуваща писта за ролбан и стрелбище към нея в парк „Ридо”, гр. Самоков, обл. Софийска.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 „Благоустрояване на съществуваща писта за ролбан и стрелбище към нея в парк „Ридо”, гр. Самоков, обл. Софийска”.
Прогнозната стойност по обособена позиция № 6 e в размер на 158 333,33 (сто петдесет и осем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС.
Предметът на поръчката обхваща извършване на СМР по реализиране на строителството на обектите в съответствие с: Техническата спецификация към документацията.
Критериите по-долу
 
ДА „Срок за изпълнение“ (К2)    10
„Характеристики, свързани с опазване на околната среда    20
„Разпределение на ресурсите и организация на екипа” (К4)    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
158333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация в ЦПРС:
За обособени позиции 1, 2, 3 и 4 - минимум Четвърта група, четвърта категория;
За обособени позиции 5 и 6 – минимум Втора група, четвърта категория.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването по т. 11. се декларира в Част IV раздел А ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
За доказване на изискването по т. 11, при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
При подаване на офертата, участниците чуждестранни лица декларират на гореописаното място в ЕЕДОП, че отговарят на поставеното в т. 11 изискване в държавата, в която са установени.
При условията на чл. 67 ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участника чуждестранно лице да представи документи съобразно законодателството на държавата, в която е установен, с които да докаже съответствието си с поставеното в т.11 изискване. Документите на чужд език следва да бъдат придружени с превод на български език. В случай, че представените документи са копия, те следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника.
При условията на чл. 112 ал. 1 т. 2 от ЗОП възложителят изисква от участника чуждестранно лице да представи копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника.
11.1. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да имат съответната регистрация.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

12.1. За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентен документ, издаден от съответния национален орган в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, по силата на чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на 70 000 (седемдесет хиляди) лева, съгл. чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Във връзка с настоящата точка, при подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с изискването по т. 12.1. с попълване на съответната информация в част IV, раздел „Б“, т. 5 от ЕЕДОП.
За доказване на изискването по т. 12.1., при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да имат съответната застраховка.
12.2. Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, през последните три приключили финансови години, в размер на прогнозната стойност на отделните обособени позиции на настоящата поръчка, а именно:
По обособена позиция № 1 – 36 032,30 лв.;
По обособена позиция № 2 – 32 570,33 лв.;
По обособена позиция № 3 – 32 329,50 лв.;
По обособена позиция № 4 – 21 761,48 лв.;
По обособена позиция № 5 – 79 161,70 лв.;
По обособена позиция № 6 – 158 333,33 лв.
Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
За „минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се приема оборотът, реализиран от всякакъв вид строителство.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с изискването по т. 12.2 като попълват част IV, раздел ,,Б“, т.2а от ЕЕДОП.
За доказване на изискването по т. 12.2., при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т.12.2. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
12.3. Когато участникът използва подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.


12.1. За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентен документ, издаден от съответния национален орган в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, по силата на чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на 70 000 (седемдесет хиляди) лева, съгл. чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Във връзка с настоящата точка, при подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с изискването по т. 12.1. с попълване на съответната информация в част IV, раздел „Б“, т. 5 от ЕЕДОП.
За доказване на изискването по т. 12.1., при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да имат съответната застраховка.
12.2. Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, през последните три приключили финансови години, в размер на прогнозната стойност на отделните обособени позиции на настоящата поръчка, а именно:
По обособена позиция № 1 – 36 032,30 лв.;
По обособена позиция № 2 – 32 570,33 лв.;
По обособена позиция № 3 – 32 329,50 лв.;
По обособена позиция № 4 – 21 761,48 лв.;
По обособена позиция № 5 – 79 161,70 лв.;
По обособена позиция № 6 – 158 333,33 лв.
Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
За „минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се приема оборотът, реализиран от всякакъв вид строителство.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с изискването по т. 12.2 като попълват част IV, раздел ,,Б“, т.2а от ЕЕДОП.
За доказване на изискването по т. 12.2., при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т.12.2. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
12.3. Когато участникът използва подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

13.1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
По обособени позиции 1, 2, 3 и 4 под „дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката“ следва да се разбира изпълнението на строителство или инженеринг, свързани с благоустрояване, и/или изграждане на спортни зони, детски площадки или зони за отдих.
По обособени позиции 5 и 6 под „дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката“ следва да се разбира изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или текущ ремонт на пътища или улици с асфалтова настилка.
Възложителят не поставя условия за обема на извършените дейности.
13.1.1. При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с изискването по т. 13.1 като попълват част IV, раздел ,,В“, т.1а от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.
За доказване на изискването по т. 13.1., при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
13.1.2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т.13.1. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
13.2. Участниците следва да притежават следните валидни сертификати:
13.2.1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват строителство;
13.2.2. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, с обхват строителство.
Сертификатите следва да бъдат валидни към момента на сключване на договора и през целия период на изпълнението му.
Сертификатите по т. 13.2.1. и 13.2.2 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с изискването по т. 13.2.1 и т. 13.2.2. в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП.
За доказване на изискването по т. 13.2., при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство.


13.3. Участниците по всяка една от обособените позиции трябва да разполагат с екип от технически лица, които ще използват за извършване на строително-монтажни работи, а именно:
13.3.1.Технически ръководител – отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба - Строителен инженер „инженер” или „архитект”, както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство” и „Техника” (магистър), с професионален опит минимум 5 години.
13.3.2. Геодезист (магистър), с професионален опит минимум 5 години.
13.3.3. Отговорник по качеството - притежаващ познания и техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение на строителството;
13.3.4. Координатор по безопасност и здраве – отговарящ на изискванията съгласно чл. 5, от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с изискванията на т. 13.3 като попълват част IV, раздел ,,В“, т.6 от ЕЕДОП.
За доказване на изискването по т. 13.3., при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
Съгласно § 2, т.41 от ДР на ЗОП: „Професионална компетентност” е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.
13.3.3. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т.13.3. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
13.4. Участниците следва да разполагат с определени инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката по всяка от обособените позиции, а именно:
- Асфалтополагаща машина – 1 бр.;
- Самоходен бандажен вибрационен валяк до 3,5 тона – 1бр.;
- Мини валяк вибрационен - 1 бр.;
- Комбиниран багер – 1 бр.;
- Мини багер (Бобкат) – 1бр.;
- Електрически къртач – 1 бр.;
- Механична трамбовка – 1 бр.;
- Автосамосвали - 4 бр.;
- Водоноска – 1 бр.;
- Пътна фреза - 1 бр.;
- Моторна духалка – 1 бр.;
- Автогудронатор за битумна емулсия – 1 бр.;
- Храсторез – 1 бр.;
- Хидрочук – 1 бр.;
- Компресор– 1 бр.;
- Гудронатор - 1 бр.;
- Машина за рязане на асфалт – 1 бр.;
- Автогрейдер – 1 бр.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с изискванията на т. 13.3 като попълват част IV, раздел ,,В“ от ЕЕДОП.
За доказване на изискването по т. 13.3., при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Поръчката ще се изпълнява съгласно услаовията в проекта на договор. За всяка една позиция ще се сключва отделен договор.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/04/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр.Самоков, ул.Македония № 34,заседателна зала - втори /или трети/ етаж.

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

10. Изисквания към личното състояние на участниците в процедурата
10.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, когато:
10.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
10.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;;
10.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
10.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
10.1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
10.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
10.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
10.1.8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
10.1.9. е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
10.1.10. е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
10.1.11. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация,
или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
10.1.12. При подаване на офертата, липсата на обстоятелствата по т.10.1.1 (с изключение на посочените в т. 10.6.1), 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6 (с изключение на посочените в т. 10.6.2), 10.1.7, 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10. 10.1.11 се декларират в Част III раздели А, Б и В от ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срок за подаване на жалба е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП:
Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
4. изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва