Деловодна информация
00470Община Черноочене
05-00-54 23/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00470-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Черноочене 000236164
с.Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул.Шеста №9
с.Черноочене BG425 6701 България
инж.Николина Борисова - Началник отдел ТСУ +359 36916163
obs.chernoochene.zop@abv.bg +359 36916223

Интернет адрес/и

www.chernoochene.com

https://sop.bg/chernoochene-962/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/chernoochene-962/proceduri-20-2-zop/a2-0006161.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Общинска автогара - Черноочене”
45213311      
Строителство

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект “ОБЩИНСКА АВТОГАРА – ЧЕРНООЧЕНЕ” в УПИ VII-502.14 от кв.2 по плана на с. Черноочене /център/,общ.Черноочене, обл. Кърджали.
Предмет на настоящата обществена поръчка е : Изграждане на приемна/обслужваща сграда на два етажа, навес за пасажери с два сектора –за заминаващи автобуси и пристигащи автобуси, паркинг за изчакващи автобуси със зони за техническо обслужване и паркинг за автомобили.
Пълно и детайлно специфициране на конкретните видове работи предмет на строителна интервенция, в обхвата на поръчката, както и съответното, необходимо количество за изпълнението им, е отразено в изготвената и одобрена пълна техническа документация – Техническо задание, инвестиционни проекти, с приложени обяснителни записки и количествени сметки.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1487369.43      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45213311      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

на територията на с.Черноочене

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект “ОБЩИНСКА АВТОГАРА – ЧЕРНООЧЕНЕ” в УПИ VII-502.14 от кв.2 по плана на с. Черноочене /център/,общ.Черноочене, обл. Кърджали.
Предмет на настоящата обществена поръчка е : Изграждане на приемна/обслужваща сграда на два етажа, навес за пасажери с два сектора –за заминаващи автобуси и пристигащи автобуси, паркинг за изчакващи автобуси със зони за техническо обслужване и паркинг за автомобили.
Пълно и детайлно специфициране на конкретните видове работи предмет на строителна интервенция, в обхвата на поръчката, както и съответното, необходимо количество за изпълнението им, е отразено в изготвената и одобрена пълна техническа документация – Техническо задание, инвестиционни проекти, с приложени обяснителни записки и количествени сметки.
Критериите по-долу
 
ДА „Качество на техническото предложение“    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
1487369.43      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За доказване наличие на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност,Участникът трябва да има валидна регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя, поддържан от Камарата на строителите в Република България, а за чуждестранни лица - в аналогичен регистър, съгласно националното им законодателство и при условията на взаимно признаване, за изпълнение на строежи от ІІІ-та (трета) категория, съгласно чл.137, ал.1 ,точка 3, буква «в» от ЗУТ и чл.6, ал.3 ,точка 4 от Наредба №1 /30.07.2003 г. На МРРБ за номенклатурата на видовете строежи. Възложителят ще приеме и Участник, който е вписан за строежи от по-висока група и категория.Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с този критерий за подбор и поставените с него минимални изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, само като попълни изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А „Годност“) на представения от него Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), включително и предоставяйки информация, относно: (1) документа за регистрация (наименование на документа; номер на вписване на документа в съответния Регистър; срок на валидност на контролния талон, неразделна част от Удостоверението за вписване в Регистъра или друг еквивалентен документ; групата икатегорията/ите строеж/и), (2)професионален или търговски регистър (наименование на професионалния или търговски регистър; посочване на наименованието на органа или службата, извършила регистрацията и издала документа за упражняване на професионална дейност).
В случай, че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, съответствието с поставения критерий за подбор и посоченото минимално изискване се доказва от Обединението, а не от всяко от лицата, включени в него. Спазването на изискването може да бъде осигурено и следва да бъде доказано от този/тези член/ове на Обединението, който/които, според направеното разпределение на дейностите в договора за Обединение ще е/са ангажиран/и с изпълнението на конкретните СМР/СРР, според категорията на строежа, съобразена с разпоредбите на чл. 137 от ЗУТ.
Когато Участникът предвижда ползване на подизпълнител/и, изискването се доказва от този подизпълнител, който ще изпълнява строителни дейности, съобразно дела от поръчката, възложен му от Участника.
На основание и при условията на чл.67, ал.5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представя следния документ, чрез който се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: Заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с валиден талон по чл. 23, ал.1 от ПРВВЦПРС или валиден еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство – при чуждестранни лица) да изпълни предмета на поръчката на територията на Република България.
Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки Участник в процедурата трябва да докаже наличие на съответствие със следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
1.Реализирал е през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката , в размер на:
1.1.не по-малко от 1 500 000 лева. (един мил. петстотин хил. ).Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, ще се приема оборота от изпълнение на СМР или СРР – изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители;
Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с този критерий за подбор и поставените с него минимални изисквания за икономическо и финансово състояние,само като попълва изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“) на представяния от него ЕЕДОП, включваща данни за оборота на Участника в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съобразно изведената по-горе дефиниция. Данните за оборота трябва да обхващат последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която Участникът е създаден или е започнал дейността си.За Участник – чуждестранно лице, оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута, в лева към датата на подаване на офертата. На основание и при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представят документите по чл.62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП,чрез които се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: (1) Копия на годишните финансови отчети за последните 3 (три) приключени финансови години, или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен, както и (2) Справка за оборота от изпълнени СМР/СРР в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (с предметен обхват, дефиниран по-горе).
2. Всеки Участник, подаващ оферта в процедурата, трябва да е застрахован с валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (клауза „строител“), с покритие, съответстващо на категорията на строежа.За Участник или партньор в Обединение – Участник, който е установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/регистриран стопанския субект. Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с това от минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, само посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние ) на представяния от него ЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1) застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.На основание и при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представяследния документпо чл.62, ал. 1, т. 2 от ЗОП,чрез който се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За доказване наличие на изискуемата техническа и професионална способност,Участникът,трябва да покаже в офертата си съответствие със следните минимални изисквания:1.През предходните 5(пет) години,считано от датата на подаване на офертата,е изпълнил поне 1(една) строителна дейност,с предмет,идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.Възложителят не поставя изискване за изпълнени от Участниците дейности с конкретен обем на дейността,който да се приема като идентичен или сходен с обема на настоящата обществена поръчка.2.Участникът трябва да разполага за целия срок на изпълнение на договора с ръководен екип-инженерно-технически състав,с определена професионална компетентност,съответстваща на спецификата на възлагане,който да бъде пряко ангажиран с изпълнението на строителството,предмет на поръчката,състоящ се като минимум от следните експерти:2.1.Ръководител обект,който да отговаря на следните минимални изисквания:а)призната образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”,с придобита специалност „Строителство на сгради и съоръжения /ПГС/“ или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти,с придобита вчужбина специалност);б)опит като ръководител на обект или ръководител на екип на минимум 1(един) строителн бект за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на жилищни и смесени сгради с високо застрояване;сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители;2.2.Технически ръководител,който да отговаря на следните минимални изисквания:а)придобита професионална квалификация,отговаряща на изискванията на чл. 163а,ал. 2 от ЗУТ,или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти,с придобита в чужбина специалност);б)опит като технически ръководител на поне 1(един) строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на жилищни и смесени сгради с високо застрояване;сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители;2.3.Експерт-Пътно строителство,който да отговаря на следните минимални изисквания:а)призната образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”,с придобита специалност „Пътно строителство“ или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти,с придобита в чужбина специалност);б)придобил е минимум 3 г. професионален опит по признатата му специалност;2.4.Отговорник/специалист по контрола на качеството,който да отговаря на следните минимални изисквания:а) минимум 1(една) година опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-монтажни работи;б)да притежава валиден към датата на подаване на офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ.2.5.Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве,който да отговаря на следните минимални изисквания:а)минимум 1(една) година опит в областта на безопасността и здравето при работа в строителството.б)да притежава валиден към датата на подаване на офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по безопасност издраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.).3. Участниците, следва да имат разработена,внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по Стандарт EN ISO(9001:2015),или еквивалентен,с предметен обхват в областта на строителството.4.Участниците,следва да имат разработена,внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на околна среда по Стандарт EN ISO(14001:2015),или еквивалент,с предметен обхват в областта на строителството.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/05/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

02/08/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/05/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

с. Черноочене, ул. “Шеста“ №1 – Заседателната зала на Общински съвет – Черноочене

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата и техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно разпоредбата на чл.54, ал.2 от ППЗОП. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:
1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й.
Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без вкл. ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:
- Банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя);
- Парична сума, преведена по сметка на Община Черноочене: БАНКА: „Инвестбанк” АД, клон: гр.Кърджали, IBAN BG69IORT80313307000003, BIG IORTBGSF
- Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.
Когато участникът определен за изпълнител избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор.
Когато участникът определен за изпълнител избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс най-малко 30 (тридесет) календарни дни след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.
При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.
Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Когато участникът, определен за изпълнител избере да представи гаранция за изпълнение под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания:
- да е сключена от застраховател, отговарящ на изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Кодекс за застраховането (Обн., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.);
- застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС;
- застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на Община Черноочене;
- застрахователната премия трябва да е платима еднократно;
- да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс най-малко 30 (тридесет) календарни дни след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция и застраховката или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на самия договор.
Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка.
2. Условия и срокове за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва