Деловодна информация
00016
483 23/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00016-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Априлци 000291627
ул.Васил Левски № 109
Априлци BG315 5641 България
Марко Пенов - Гл.експерт ООСПТ и Красимир Колев - Гл.специалист Програми и проекти +359 69582222
apriltsi1976@abv.bg +359 69582285

Интернет адрес/и

http://apriltsi.acstre.com/home.html

http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-630-content.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-630-content.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Извършване на СМР - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на
45214220      
Строителство

Предметът на поръчката обхваща извършване на СМР, включително доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски“, гр. Априлци. Като резултат от изпълнението на дейността се предвижда качествено обновяване на общинско образователна струткура с местно значение в гр. Априлци. Предметът на поръчката обхваща един обект:
Обект 1 – Средно училище "Васил Левски“, в ПИ 52218.530.231, УПИ IX, кв. 46, по РП на гр. Априлци, Община Априлци.
Инвестиционният проект предвижда да се извършат следните строително-монтажни работи в СУ "Васил Левски", гр. Априлци:
- Рехабилитация на дворното пространство (Вертикална планировка) по частите: "Архитектура", "Конструкции" и "Електро";
- Ремонт на сградата по частите: "Архитектура" и "Електро";
- Доставка и монтаж на външно оборудване/обзавеждане;
- Съобразяване на извършените СМР с изискванията за достъпна среда за хора в неравностойно положение.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
817390.55      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45214220      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

територията на гр. Априлци

Предметът на поръчката обхваща извършване на СМР, включително доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски“, гр. Априлци.. Като резултат от изпълнението на дейността се предвижда качествено обновяване на общинско образователна структура с местно значение в гр. Априлци. Предметът на поръчката обхваща един обект:
Обект 1 – Средно училище "Васил Левски“, в ПИ 52218.530.231, УПИ IX, кв. 46, по РП на гр. Априлци, Община Априлци.
Инвестиционният проект предвижда да се извършат следните строително-монтажни работи в СУ "Васил Левски", гр. Априлци:
- Рехабилитация на дворното пространство (Вертикална планировка) по частите: "Архитектура", "Конструкции" и "Електро";
- Ремонт на сградата по частите: "Архитектура" и "Електро";
- Доставка и монтаж на външно оборудване/обзавеждане;
- Съобразяване на извършените СМР с изискванията за достъпна среда за хора в неравностойно положение.
Критериите по-долу
 
ДА Програма за управление на дейностите – П1    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
817390.55      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
730

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Предметът на поръчката обхваща извършване на СМР, включително доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски“, гр. Априлци.. Като резултат от изпълнението на дейността с

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за първа група, четвърта категория строежи, в съответствие с ПРВВЦПРС (Правилник за реда на вписване и водене на централния професионален регистър на строителя) или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителство.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т.1 в част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, т.1 от ЕЕДОП, като посочва данни относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, с точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация.
Доказване на посочените изисквания За доказване на посочените изисквания, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
1.Заверено от участника копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от първа група, четвърта категория и талон към него или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица, или съответен валиден аналогичен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участниците в обществената поръчка следва да са реализирали минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 1. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ т. 2 от ЕЕДОП.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания по т. 1, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
-заверено копие от годишните финансови отчети за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква;
-справка по години за реализирания общ оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2.Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от ЗУТ.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 2. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ т. 5 от ЕЕДОП.
Доказване на посочените изисквания За доказване на посочените изисквания, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
1.Заверено копие от валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от ЗУТ, с лимит на отговорността съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е първа група, четвърта категория строежи)


1. Участниците в обществената поръчка следва да са реализирали минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер равен или по-голям от двукратния размер на прогнозната стойност на обществената поръчка без включено ДДС.
2. Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от ЗУТ, с лимит на отговорността съгласно чл. 5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е първа група, четвърта категория строежи).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Участникът следва да предостави изискуемата информация по т.1. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а) от ЕЕДОП за строителството с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, изпълнени за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания по т. 1 участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
1. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Участникът трябва да притежава валиден сертификат, който удостоверява наличието на: система за управление на качеството по стандарт ISO EN 9001:2015 или еквивалент.
Участникът следва да предостави информация по т. 2. за сертификатите в част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, като посочва минимум следните данни: вид и номер на сертификатите, обхват на сертификация, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа и срок на неговата валидност.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания по т. 2 участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
1.Заверено копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO EN 9001:2015 или еквивалент, включващо в обхвата си изпълнение на дейности по строителство или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
3.Участникът следва да разполага с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 3. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП. Посочва се пълната информация, необходима за доказване на въведените към всеки от експертите минимални изисквания, в това число: номер, дата и учебно заведение, издало дипломата за висше образоване; описание на общия професионален опит; описание на идентичното или сходно строителство, с посочване на конкретни обекти.
За доказване на посочените изисквания по т. 3 участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
1. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.


1.Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се има предвид едно изпълнено СМР по изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на сгради за обществено ползване, в обем минимум една сграда.
2.Участникът трябва да притежава валидни сертификати, които удостоверяват наличието на: система за управление на качеството по стандарт ISO EN 9001:2015 или еквивалент. В обхвата на сертификация следва да се включва изпълнение на дейности по строителство.
3.Екип за изпълнение в състав:
–Ръководител на екипа – да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, „Промишлено и гражданско строителство“ или еквивалентна.
–Технически ръководител – с висше образование с минимална образователно -квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, с професионална квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или средно образование с четиригодишен курс на обучение, със специалност „строителен техник“, или еквивалентна специалност, съгласно чл. 163а ЗУТ.
–Специалист за контрол на качеството/отговорник по качеството – да притежава валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
–Експерт по безопасност и здраве в строителството - да притежава удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве“ съгласно Наредба №РД -07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
Всеки от експертите в екипа следва да е взел участие в съответното експертно качество, за което е предложен, в изпълнението на строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „строителство с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се има предвид СМР по изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на сгради за обществено ползване, в обем минимум една сграда.
Възложителят приема еквивалентни образователни степени и специалности от лица, придобили образованието си в чужбина, или получили специалност с друго наименование, но еквивалентна на изискуемата. Тежестта за доказване на еквивалентността е на участника. Участникът трябва да посочи отделни лица за всяка от позициите от експертния състав.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора.
Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:
1. под формата на банкова гаранция – в оригинал;
2. парична сума (платежно нареждане в копие);
3. застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи гаранция, която да обезпечи авансово предоставените средства по договора. Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция или парична сума или застраховка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Размерът на гаранцията, обезпечаваща авансовото плащане е равен на 100 % от размера на аванса съгласно ценовото предложение на участника и сключения договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/04/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/04/2020 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

сградата на Община Априлци

Получените оферти се отварят на публично заседание на комисията по чл.103, ал. 1 от ЗОП, на което имат право да присъстват участниците, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участниците, за които са налице условията по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и участници, за които са налице следните условия:
1. Ако Свързани лица са самостоятелни участници в процедурата.
2.Ако за участника или лицата, които го представляват са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), съгласно който дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица не могат пряко или косвено да участват в публичното състезание, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
3. Ако за участника и за лицата, които го представляват са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва