Деловодна информация
00373
1605 23/03/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
23/03/2020 (дд/мм/гггг)
00373-2020-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, Ректора, ст. 335 - Деловодство
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
gergana.malamova@trakia-uni.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200323cfNX2650374
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора
33190000      
Доставки

„Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“.
Поръчката е обособена в позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Надграждане на видеолапароскопска система“ – 1 брой; - обособена позиция № 2 „Система за интраоперативна сонография“ – 1 брой; - обособена позиция № 3 „Артроскоп“ – 1 брой; - обособена позиция № 4 „Висок клас ехографска система за дерматология и диагностика на тумори“ - 1 брой; - обособена позиция № 5 „Системи за дистанционен трансфер на образ, видео и данни /оборудване за 2 зали/“; - обособена позиция № 6 „Спектрофотометър на отражение VIS“ – 1 брой; - обособена позиция № 7 „Софтуер за оценка на семенна течност“ – 1 брой.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
263506.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Надграждане на видеолапароскопска система“ – 1 брой 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Аспирационно-иригационна помпа за лапароскопия:-1; 1.1. Дебит поне 2 L/min; 1.2. Вградена вакуум помпа; 1.3. Наличие на визуална и акустична обратна връзка;1.4. Възмонжост за монтаж на тролей и на статив; 1.5. Ниво на генерирания шум при работа не по-високо от 80 dB; 1.6. Aспирационно-иригационна ръкохватка с управление с лостчета или бутони; 1.7. Радиочестотна идентификация (RFID) за проследяване на консумативите; 1.8. Аксесоари: комплекти стерилни еднократни маркучи за аспирация, иригация и вакуум с вграден филтър- мин. по 10 бр. 2.Мобилен ендоскопски тролей от медицински клас:- 1, 2.1.Поне три рафта за оборудване; 2.2. Артикулираща стойка за LCD монитор; 2.3. Спирачен механизъм на минимум две от четирите колела
2.4. Електрическо захранване. 3. Пациентна пластина, гумирана за многократна употреба.- 1, 4. Автоклавируем монополярен кабел за лапароскопски инструменти с 4 мм конектор.- 1; 5. Автоклавируем биполярен кабел за лапароскопски инструменти с 4 мм конектор. - 1; 6. Биполярен дисектор тип Мериленд 5х330-350 mm, челюсти 19-21 mm, автоклавируем, ротация на 360?. - 1; 7. Иглодържател- прав, автоклавируем, 5х330-350 mm. - 1; 8. Ултразвукова ножица 5x340 mm, за УЗ скалпел SonoSurg, извита, ВЧ съвместима, подравнена дръжка, автоклавируема. - 1; 9. Ултразвукова ножица 5x190 mm, за УЗ скалпел SonoSurg, закривена, ВЧ съвместима, подравнена дръжка, автоклавируема.- 1; 10. Щипка за биопсия - овална с шип, ротационна, диаметър на работния канал до 2.8mm, дължина на работния канал до 1950 mm, многократна.- 1; 11. Щипка за биопсия - овална с шип, диаметър на работния канал до 2.8мм, дължина на работния канал до 1950 мм, многократна.- 1; 12. Щипка за биопсия - овална с шип, диаметър на работния канал до 2.8мм, дължина на работния канал до 2300 мм, многократна.- 1; 13. Щипка за биопсия - кръгла, диаметър на работния канал до 2.8мм, дължина на работния канал до 1550 мм, многократна.- 1; 14. Щипка за биопсия - кръгла, диаметър на работния канал до 2.8мм, дължина на работния канал до 2300 мм, многократна.- 1; 15. Полипектомична примка - овална, дебелина на жицата до 0,47мм, диаметър на отваряне до 25мм, работна дължина до 2300 мм, многократна с включени дръжка и кожух.- 1;16. Полипектомична примка - овална, дебелина на жицата до 0,47 мм, диаметър на отваряне до 15 мм, работна дължина до 2300 мм, многократна. - 1;17. Двойно действащ нож с функция водна струя- тип топче, дължина на ножа до 1.5 мм, за диаметър на работния канал мин. 2.8мм, работна дължина до 2300мм, еднократен.- 1;18. Дистален накрайник със страничен отвор за ESD процедури.- 10; 19. Дистален накрайник за ESD процедури, мек, прав, външен диаметър поне 12,4 мм, еднократен- 10; 20. Комплект апликатор и предварително зареден многократно отварящ се ротационен клипс, дължина на рамото – поне 11мм, ъгъл на отваряне на челюстите мин. 135 градуса, диаметър на работния кaнал до 2.8 мм, работна дължина поне 2300мм, еднократен.- 5
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
39700.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Система за интраоперативна сонография – 1 брой 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Режими на работа и основни характеристикиВсички стандартни режими на изобразяване, включително: Спектрален - PW, HPRF PW доплер със скоростен обхват не по-малко от 7,5 м / сек; Спектрален - CW доплер със скоростен обхват не по-малко от 15 м / сек – да е възможно надграждане; Максимална скорост на анализ при спектрален доплер 40 КHz или повече; Цветен доплер с регистрация на максимални скорости не по-малко от 3,5 м/сек, цветен тъканен доплер; Да е налична функция за автоматична корекция на ъгъла в режим Доплер; Мощностен доплер с цветно кодиране на посоката на кръвотока; Друг вид доплер осигуряващ висока разделителна способност с дирекционална функция; Автоматичен Доплер анализ в реално време
Широколентово тъканно хармонично изобразяване от последно поколение; Широколентово контрастно хармонично изобразяване от последно поколение – да е възможно надграждане; Триплекс режим; Мултидирекционален М-режим в реално време с 3 или повече симултантни плана, цветен м-режим; Едновременно изобразяване на 2Д и 2Д+Цветен доплер в реално време
Сива скала - 4000 или повече нива; Честотен обхват на системата - до 16 MHz в хармоничен режим; Динамична аподизация при обработка на сигналите; 2. Характеристики на изобразяване: Максимална честота на кадрите да достига над 900 кадъра / сек
Дълбочината на изобразяване да може да достига 30 см; Да е възможна корекция на образа спрямо скоростта на ултразвука в изследваната тъкан; Да е възможно изобразяване едновременно на образ с нормална и образ с намалена скорост в реално време в 2Д и цветен доплер режими; Функция за премахване на зърнисти артефакти ( Speckle reduction ); Функция за изграждане на композитен образ от поне 3 образа получени при сканиране под различен ъгъл; Да е възможен избор на ъгъл на сканиране при изграждане на композитен образ; Функция панорамен / трапецовиден образ; Функция томографско изобразяване чрез продължително сканиране вкл. в режим цветен доплер; функция за автоматична оптимизация на образа с една команда
Функция за оптимизация видимостта на гранични структури с избор ниво на действие –поне 8 нива; 3D изобразяване, приложимо при работа с конвенционален конвексен и линеарен трансдюсер; Анализ на 3D образ - мултисрезови изображения - избор на брой срезове и разстояние между тях; Анализ на 3D образ - многопланови изображения в 3 равнини със свободно преместване на всеки план в пространството; Вертикално усилване на образа ( TGC ) в избрани сегменти с възможност за запаметяване на настройката; Апаратът да притежава големи възможности за оптимизиране на образите при сканиране на различни типове пациенти и различни дълбочини чрез адаптация на работната честота - поне 4 изборни работни честоти за всеки от режимите на работа - 2Д, цветен доплер, PW доплер; Избираеми от оператора минимум 4 работни честоти на трансдюсерите за хармонично сканиране; Възможност за промяна параметрите на образа след Freeze ( усилване, контраст и др ); Филтър за движение на съдовите стени при цветен доплер с поне 15 нива на действие. 3. Измервания и калкулации: Апаратът да съчетава оптимални възможности за интраоперативна ехография и разширени възможности за анализ и специализирани изследвания; Апаратът да разполага с пълен пакет стандартни и специализирани програми за изчисление в диагностиката на коремни органи, нефрология, урология, повърхностни структури, периферни съдове. Да е възможно автоматично измерване дебелина на комплекс интима/медия; Програма за изчисление обем на бъбрек,пикочен мехур,остатъчен обем на урина, кортикална дебелина, семенно мехурче, специализирани програми за ренални артерии,дебит на кръвоток, ПЗП, надбъбрек;Рапорт; Програма за контрастно усилена ехография, да е възможен тригерен режим и режим натрупване – да е възможно надграждане, вкл. софтуер за анализ на образи от КУЕ - криви време / интензитет, субтракция. 4. LCD Touch ( сензорен ) панел за контрол на работните менюта с диагонал над 25 см; Мониторт - LCD , размер не по-малко от 17 инча, променливи посок и др.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
41620.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Артроскоп - 1 брой 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. Ендокамерен блок с интегриран LED светлинен източник; Видеоендоскопски процесор с HDTV резолюция 1080p, формат на образа 16:9 или 16:10. TV система PAL; Автоматично регулиране нивото на осветеност в зависимост от повърхността на обекта и разстоянието до него; Избор за менюта с настройки и на български език; Възможност за управление на функциите и въвеждане на данните и от отделна клавиатура; Минимум един USB изход за преносима Флаш памет; Електронен ZOOM; управление на иригационна помпа; Управление на видео принтер; Управление на система за архив; Функция за структурно подобрение на образа; USB изход за преносима Флаш памет; Цветови филтър за визуализация на тъканни изменения и анализ на туморна прогресия; Съвместимост с хирургични глави за камери и флексибилни ендоскопи за интубация с висока резолюция (HD) на чипа в дисталния край; Поне един изход за SDTV сигнал и един изход за HDTV сигнал. 2. Монитор с диагонал поне 27 (двадесет и седем) инча и плосък екран: Резолюция: минимум 1920х1080. 3. Мобилен ендоскопски тролей: Поне три рафта за оборудване; Стойка за LCD монитор; Спирачен механизъм на минимум две от четирите колела; Електрическо захранване. 4. Олекотена глава за камера с Моаре филтър: Минимум 2 програмируеми бутона; Максимално тегло (без кабела): до 45 грама; Адаптер за бързо съчленяване с телескопи. 5. Автоклавируем телескоп с ъгъл на зрение 30° и размери макс. 4 x 160 мм. 6. Троакар, не по широк от 4 мм, 2 кранчета, ротационен, мандрен с тъп връх. 7. Адаптор към троакар. 8. Автоклавируем светловоден кабел с дължина поне 2,5 м. 9. Канюла за иригация с кранче. 10. Канюла за дренаж с диаметър до 3,2 мм.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
48460.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Висок клас ехографска система за дерматология и диагностика на тумори – 1 брой 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ: 1. Ехографът да е максимално ергономичен, пригоден за работа както в стационара така и при леглото на болния; 2.Да е лек и компактен, със собствено тегло не по-голямо от 6 kg; 3.Да има голям (най-малко 15.6”), широкоъгълен LCD монитор с FullHD резолюция; 4.Мониторът да е подвижен в четири посоки (включително странична ротация на ±90?); 5.Да има голям допълнителен екран със сензорно управление, тип „тъчскрийн”, за опериране с режим зависимите параметри; 6.Операторът да има възможност за програмиране на потребителски макроси (последователности от често използваните операции) и бутони по свое желание; 7.Да има възможност за показване на ехографския образ на цял екран; 8.В ехографа да са вградени съвременните интерфейси с за връзка с периферия и интеграция с болничната среда, включително USB, LAN, WI-FI, Bluetooth, HDMI; 9.Операционна система не по стара от Windows 10 (или еквивалент); 10.Да има възможност за дистанционно сервизно обслужване през Интернет.11.В ехографа да са вградени най-малко два активни конектора за едновременно включване на два образни трансдюсера без да се броят конекторите за едноразмерни писалкови трансдюсери;12.Да е предвидена опционална възможност за едновременно включване на четири образни трансдюсера;13.Да има не по-малко от 8 TGC регулатора на усилване;14.Да има възможност за заключване на ехографа срещу кражба;15.Консумация на електрическа енергия на оферирания ехограф в режим на работа: по-малка от 200 VA;16.Ехографът е максимално тих при работа с произведен шум от вентилаторите по-малък от 41 dB.ОБРАЗНИ ВЪЗМОЖНОСТИ: 17.Да притежава висока честота на кадрите в 2D, достигаща до най-малко 1400 Hz;18.Честотният диапазон на ехографа да не е по-малък от 1 – 22 MHz;19.Да притежава режим на тъканно хармонично изобразяване от най-последно поколение;20.Да има следните режими на работа: 2D режим, М режим, цветен и мощен доплер, спектрален доплер: PW, HPRF, CW;21.Да има друг вид доплер със свръх висока чувствителност към бавни потоци;22.Да има дуплекс и триплекс на основните режими в реално време;23.Операторът да има възможност за автоматична настройка на общото и позоновото усилване на 2D образа с натискане на един бутон;24.Операторът да може да избира из между най-малко 4 работни честоти (честотни диапазона). Изборът да е наличен както за двуразмерен образ, за двуразмерен образ с тъканно хармонично изобразяване така и за цветен и спектрален доплерови режими;25.Операторът да има възможност за най-малко 4 настройки на пространствената резолюция на цветния доплер;26.Операторът да има възможност за едновременна настройка на образните параметри на пулсовия доплер с натискане на един бутон: наклон на доплера, усилване, скала и базова линия;27.Да поддържа трапецовидно разширение на зрителното поле, включително за кардиологични трансдюсери;28.Да има технология за подобряване качеството на образа в реално време чрез редуциране на шумове и артефакти, със запазване на пълната клинична информация. Операторът да има възможност за детайлна настройка на параметрите на филтриране, включително промяна на баланса между суровия (RAW) и филтрирания ехографски образ. ИЗМЕРВАНИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА ОБРАЗИТЕ: 29.Ехографът да разполага с вградена база данни за пациентите с голям капацитет, най-малко 500 GB, за архивиране на образи, кинопримки, рапорти от изследването и данни на пациентите с възможност за последваща постобработка (RAW data management), измерване, анализ и генериране на нови рапорти; 30.Да има разширен калкулационен пакет за обща ехография с автоматично формиране на специализирани протоколи.31.Операторът да има възможност за детайлна настройка на резултатите от изследването включени в протокола;32.Пълна IHE съвместимост;33.Пациентска база данни в съответствие с изискванията на GDPR. ОКОМПЛЕКТОВКА: 34.Линеарен трансдюсер за ехография на повърхностни структури с минимален честотен обхват от 15 до 22 MHz;35.Специализирана количка с регулируема височина;36.Работна станция на външна компют
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
37000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Системи за дистанционен трансфер на образ, видео и данни /оборудване за 2 зали/ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1. За 8 места всяка зала. 2. Информационен дисплей- 2 бр.: -минимум 117 см. диагонал на екрана; -HD поне 1920х1080; -яркост минимум 350cd/m2; -минимум 2 USB порта за запис; -поддръжка на MPEG2,MPEG4; -енергиен клас минимум A++; -поне 200 Hz опресняване на картината; 3. Цифрова безжична камера- 2 бр.: -5 мегапиксела; -Вид на чипа: CMOS; -Размер на чипа: 1/1.8 inch; -Размер на пиксела: макс. 2.4 ?m x 2.4 ?m; -Макс.резолюция: 2592 x 1944 pixels; -АД конвертиране: 8 bit; -Интерфейс: HDMI, SD card, USB за мишка или WLAN адаптер или Ethernet адаптер, но не и за връзка с компютър; - Адаптор за свързване на камерата тип C-Mount с оптическо увеличение 0.5х; -При живо наблюдение и филм при режим на WLAN или LAN да поддържа резолюция поне 1920 x 1080 pixels, до 25 fps и време за експозиция от мин. задължително 1 ms - 918 s.; -При наблюдение в реално време при HDMI 16:9, мин.резолюция 1920 x 1080 pixels, 60 fps и време за експозиция от мин. Задължително 1 ms до макс. 918 s.; - При заснемане на филм чрез OSD software, мин.резолюция 16:9 1920 x 1080 pixels и 30 fps и време за експозиция от мин.; Задължително 1 ms до макс. 918 s; - При снимка резолюция 4:3 2592 x 1944 pixels, време за експозиция от мин. задължително 1 ms до макс. 918 s.; -Да се визуализира образ директно на HD екран, като управлението на образа се осъществява върху екрана без необходимост от компютър; -Настройките на WLAN да се осъществява чрез QR код.; -Цветови профил задължително sRGB. 4. Специализиран софтуер: -Да позволява наблюдение в реално време и заснемане на снимка и филм, нанасяне на анотации, измервания на дължини, паралелни линии, кръг /диаметър, периметър/, ъгъл, правоъгълник и полигон /зона и периметър/, точка, точкова група и скала. Настройка на осветеност, контраст и цветова гама; -Хистограма на изображението с възможност за ръчно скалиране от 0 до 255 нюанса при 8-bit цвят; -Записване на изображенията във формати TIF и VSI. 5.Оптична система за визуализация и трансфер на образи и данни- 2 бр.: -Увеличение от 40 до 1000 пъти; -Оптика коригирана за безкрайност, изработена от стъкло без съдържание на олово и със специално покритие против мухъл и плесени; -Вградено преминаващо осветление, с разход на енергия не по-голям от 30 W, центрирано по Кьолер, апертурна бленда; -Размер на зрителното поле мимимум FN=20; - Монитор минимум 10 инча с разделителна способност поне. 6. Оптична система за наблюдение и трансфер на образи и видео- 14 бр.: -увеличение от 40 до 1000 пъти; -оптика коригирана за безкрайност, изработена от стъкло без съдържание на олово и със специално покритие против мухъл и плесени; - Вградено преминаващо центрирано по Кьолер осветление с разход на енергия не по-голям от 1,8 W, апертурна бленда; - Размер на зрителното поле мимимум FN=20; - Вграден в гърба на статива специален жлеб за монтиране на стоманен заключващ кабел против кражба;-Вградено в тялото място за съхранение на захранващият кабел и адаптор;-Защитни и предпазни мерки: всички оптични елементи (обективи, окуляри и кондензор) да са фабрично фиксирани към тялото против изгубване или кражба. 7. Предложеното оборудване да е напълно съвместимо с изградените в ТУ МФ системи за дистанционно предаване на образ, видео и данни, 3Д обучение по анатомия, наблюдение и трансфер на образи и видео.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
64083.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Спектрофотометър на отражение VIS – 1 брой 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Факултет Техника и Технологии при Тракийски университет гр. Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38

1. Спектрофотометър, работещ на отражение в спектралния диапазон 600-1100nm, 100um стъпка, 400 Core/1cm с SMA 905 вход; размери 40mm x 42mm x 24mm; детектор ELIS1024; време за интегриране 10µs-10s; динамичен обхват 5x109 (система, 10s максимално интегриране), ~4600 еднократно заснемане; отношение сигнал/шум >1500:1 (при максимален сигнал); ток на тъмно ?3 отброявания – ефективна стойност; непрекъсната осветеност ?0,25% at 850nm. 2. Сонда SMA 905; 400 um работеща на отражение, VIS/NIR, с дължина на оптичните влакна 2m; 6 оптични влакна за осветление и 1 за приемане; защитна обвивка на влакната от стомана; 3. Източник на светлина с халогенна лампа; живот на лампата над 10000h; ефективна в диапазона 360-2000nm, с цветна температура 2800К; размери 6,2cm x 6cm x 15cm; време за загряване до 10min; консумирана мощност до 30W; стабилност на оптичния изход 0,15% от пик до пик; захранващо напражение 12V. 4. Софтуер (програмно осигуряване) към спектрофотометъра с графичен потребителски интерфейс
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7083.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Софтуер за оценка на семенна течност – 1 брой 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

Софтуерът да предоставя: - Стандартизиран, интерактивен анализ на семенна течност от различни видове мъжки разплодници. - Класически анализи на подвижността, концентрацията и морфологията, както и оценки на функционалността на семенната течност въз основа на флуоресценция. - Анализ в реално време на изображения и видео файлове. - Наблюдение и оценка на достатъчен брой сперматозоиди на поле (до 1000). - Високоефективен филтър за частици с точно диференциране на сперматозоидите. - Прецизна оценка на подвижност и концентрация на семенната течност. - Възможности за съвременни анализи на изключително чувствителни показатели като мембрана и акрозомна цялост, митохондриална активност и ДНК цялост. - Възможности за надграждане със специализирани модули. - Висока производителност над 20 яекулата за час. - Вграден светломер за контрол на осветеността. - Регулируеми параметри за анализ, гъвкаво показване на резултатите и индивидуални отчети за анализ с изображения. - Експорт на данни към MS Excel и други програми. - Съвместим с мрежа, позволяваща интегриране със система за съхранение на информацията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25560.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарат/лабораторно оборудване. Възложителят не поставя изискване обем на дейностите по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарат/лабораторно оборудване. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от еЕЕДОП. Съответствието с поставения критерий за подбор се доказва при сключване на договора за възлагане на поръчката със следните документи: - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарат/лабораторно оборудване. Възложителят не поставя изискване обем на дейностите по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарат/лабораторно оборудване.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/04/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

21/10/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/04/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ст. 340, ет. 3 - Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.
2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС на обособената позиция, за която се сключва договор.Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставения апарат/и, за сключения договор, съгласно уговорените условия и срокове. Частта от гаранцията, която служи като обезпечение е конкретизирана в проекта на договор.
4. До оценяване и разглеждане се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и настоящите Указания за участие.Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани предвид критерия за оценка „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва