Деловодна информация
02709Витиня
336 23/03/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
23/03/2020 (дд/мм/гггг)
02709-2020-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца 2016174760088
местност Витиня, п.к. № 7
Ботевград BG412 2140 България
Соня Митинска +359 884176847
ddsvitinia@abv.bg +359 884858496

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200323vwSr12422104


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200323vwSr12422104
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Дейности по чл. 165, ал. 1 от Закона за горите - дърводобив, лов, опазване на горски територии и други.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на дизелово гориво и смазочни материали за срок от 36 месеца
09134200      
Доставки

Доставка на дизелово гориво и смазочни материали (газьол за отопление, масло М 10 D, масло 15 W 40, масло 10 W 40 – 500 литра, масло двутактово, масло хидравлично, масло двигателно, масло диференциално ЕР 90, антифриз, спирачна течност, течност за чистачки, масло 75 W 90 и греси) за нуждите на всички МПС- собствени или ползвани от ТП ДЛС Витиня.
Забележка: Посочените количества са прогнозни и не задължават Възложителят да ги закупи в пълен обем.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
406500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09134200      
09210000      
09211900      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

В бензиностанция на Изпълнителя.

Прогнозни количества за целия срок на договора от 36 месеца:
Дизелово гориво – 195 000 литра; Газьол за отопление – 5 000 литра; Масло М 10 D – 4200 литра; Масло 15 W 40 – 600 литра; Масло 10 W 40 – 350 литра; Масло двутактово – 350 литра; Масло хидравлично – 2500 литра; Масло двигателно – 300 литра;
Масло диференциално ЕР 90 – 550 литра; Спирачна течност – 120 литра; Литиева грес – 100 кг; Масло 75 W 90 – 150 литра;
Греси – 125 кг; Масло LL 5W 30 – 40 литра; Трансмисионно масло – 300 литра.
Забележка: Посочените количества са прогнозни и не задължават Възложителят да ги закупи в пълен обем.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
406500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя такива изисквания.

Възложителят не поставя такива изисквания.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, като търговси обект (бензиностанция), на който е инсталирано устройство за разплащане чрез карти за безналично плащане.
Доставката на смазочните материали ще се извършва франко ДЛС Витиня.


Минимум една колонка за Дизелово гориво, снабдени с технически изправни средства за измерванена, на който е инсталирано устройство за разплащане чрез карти за безналично плащане.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/05/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/05/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

административната сграда на ТП ДЛС Витиня

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В обществената поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в Решението за откриване, Обявлението за поръчка и настоящата документация. До класиране в обществената поръчка се допуска само участник, чийто документи, свързани с участието в нея, отговарят в пълен обем на всички изисквания, посочени в Обявлението за поръчка и настоящата документация.
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице по време на процедурата основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП. При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за отстраняване чрез представяне на цифрово подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). ЕЕДОП следва да бъде приложен към офертата, като бъде записан на подходящ оптичен носител (СD, флаш памет и др.), като формата на записване да не позволява редактиране на съдържанието му.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до КЗК с копие до Възложителя.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва