Деловодна информация
00546
18-00-105 23/03/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
23/03/2020 (дд/мм/гггг)
00546-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД 000662776
ул. Пловдивско поле 6
гр. София BG411 1756 България
Теодора Трифонова-Найденова - юрисконсулт, Росица Христова - икономист +359 028076103
ttrifonova@sbaoncology.bg +359 028706321

Интернет адрес/и

www.sbaloncology.bg

http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200317dYNb1738943
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

по чл. 5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА СПЕЦИФИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА
33140000      
Доставки

Доставка чрез покупка на специфичен медицински консуматив за нуждите на УСБАЛО ЕАД за период от 24 месеца. Поръчката е разделена в 8 обособени позиции, както следва: ОП №1 Стерилни/нестерилни „мед. изделия-операционен блок”, номенклатури 1-36 от Техн. спецификация–Приложение № 1 от Документацията за участие; ОП№ 2 Мед. изделия "чиста стая", номенклатури 37-42 от Техн. спецификация; ОП№ 3 Мед. Изделия „химиотерапия“: номенклатури 43-68.3 от Техн. спецификация; ОП№4 Мед. изделия „електрохирургия“: номенклатури 69-110 от Техн. спецификация; ОП№5 Мед. изделия „лъчелечение“: номенклатури 111-125 от Техн. спецификация; ОП№ 6 Мед. изделия „нуклеарна медицина”: номенклатури 132-133 от Техн. спецификация; ОП№ 7 „Мед. изделия включени с определена пределна цена в списък с мед. изделия по групи, които НЗОК заплаща“, номенклатури 134-138 от Техн. спецификация; ОП№8 Мед. изделия „брахитерапия": номенклатури 126-131 от Техн. спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2140831.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Стерилни / нестерилни медицински изделия "операционен блок” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Болнична аптека на „УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Стерилни / нестерилни медицински изделия - операционен блок по номенклатури съгласно "Техническа спецификация" - Приложение №1 от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
236831.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са следните: 1.Възложителя с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. 2.Срокът на договора може да бъде удължен до 6 месеца.3. Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора и при наличие на неизчерпани количества.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 52 ал. 5 от ЗОП Възложителят изисква участниците да разполагат с мостри на всяко едно от оферираните от тях медицински изделия, съгласно т.2.9., ЧАСТ. V. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА от документацията за участие.

II.2) Описание 1

Медицински изделия - "чиста стая" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Болнична аптека на „УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Медицински изделия "чиста стая" по номенклатури съгласно "Техническа спецификация" - Приложение №1 от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
44940.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са следните: 1.Възложителя с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. 2.Срокът на договора може да бъде удължен до 6 месеца.3. Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора и при наличие на неизчерпани количества.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 52 ал. 5 от ЗОП Възложителят изисква участниците да разполагат с мостри на всяко едно от оферираните от тях медицински изделия, съгласно т.2.9., ЧАСТ. V. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА от документацията за участие.

II.2) Описание 1

Медицински изделия "химиотерапия" 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Болнична аптека на „УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Медицински изделия –химиотерапия по номенклатури съгласно "Техническа спецификация" - Приложение №1 от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
998834.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са следните: 1.Възложителя с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. 2.Срокът на договора може да бъде удължен до 6 месеца.3. Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора и при наличие на неизчерпани количества.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 52 ал. 5 от ЗОП Възложителят изисква участниците да разполагат с мостри на всяко едно от оферираните от тях медицински изделия, съгласно т.2.9., ЧАСТ. V. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА от документацията за участие.

II.2) Описание 1

Медицински изделия "електрохирургия" 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Болнична аптека на „УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Медицински изделия - електрохирургия по номенклатури съгласно "Техническа спецификация" - Приложение №1 от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
241525.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са следните: 1.Възложителя с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. 2.Срокът на договора може да бъде удължен до 6 месеца.3. Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора и при наличие на неизчерпани количества.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 52 ал. 5 от ЗОП Възложителят изисква участниците да разполагат с мостри на всяко едно от оферираните от тях медицински изделия, съгласно т.2.9., ЧАСТ. V. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА от документацията за участие.

II.2) Описание 1

Медицински изделия "лъчелечение" 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Болнична аптека на „УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Медицински изделия лъчелечение по номенклатури съгласно "Техническа спецификация" - Приложение №1 от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
100169.94      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са следните: 1.Възложителя с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. 2.Срокът на договора може да бъде удължен до 6 месеца.3. Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора и при наличие на неизчерпани количества.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 52 ал. 5 от ЗОП Възложителят изисква участниците да разполагат с мостри на всяко едно от оферираните от тях медицински изделия, съгласно т.2.9., ЧАСТ. V. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА от документацията за участие.

II.2) Описание 1

Медицински изделия "нуклеарна медицина" 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Болнична аптека на „УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Медицински изделия "нуклеарна медицина" по номенклатури съгласно "Техническа спецификация" - Приложение №1 от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
240000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са следните: 1.Възложителя с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. 2.Срокът на договора може да бъде удължен до 6 месеца.3. Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора и при наличие на неизчерпани количества.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 52 ал. 5 от ЗОП Възложителят изисква участниците да разполагат с мостри на всяко едно от оферираните от тях медицински изделия, съгласно т.2.9., ЧАСТ. V. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА от документацията за участие.

II.2) Описание 1

Медицински изделия включени с определена пределна цена в списък с медицински изделия по групи, които нзок заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която нзок заплаща 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Болнична аптека на „УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Медицински изделия включени с определена пределна цена в списък с медицински изделия по групи, които нзок заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която нзок заплаща по номенклатури съгласно "Техническа спецификация" - Приложение №1 от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
249000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са следните: 1.Възложителя с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. 2.Срокът на договора може да бъде удължен до 6 месеца.3. Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора и при наличие на неизчерпани количества.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 52 ал. 5 от ЗОП Възложителят изисква участниците да разполагат с мостри на всяко едно от оферираните от тях медицински изделия, съгласно т.2.9., ЧАСТ. V. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА от документацията за участие.

II.2) Описание 1

Медицински изделия "Брахитерапия" 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Болнична аптека на „УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Медицински изделия „Брахитерапия“по номенклатури съгласно "Техническа спецификация" - Приложение №1 от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29530.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията по предходната са следните: 1.Възложителя с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. 2.Срокът на договора може да бъде удължен до 6 месеца.3. Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора и при наличие на неизчерпани количества.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, доставките по Обособена позиция №8 Медицински изделия „Брахитерапия“ ще бъдат възложени по реда, валиден за индивидуалната им стойност – чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП (директно възлагане). Прогнозната стойност на тази обособена позиция не надхвърля 20 % от общата стойност на поръчката, както и сумата от 156 464 лв. без ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът в процедурата следва да отговаря на изискванията на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ) - да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ или друг еквивалентен документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария или да е производител, установен на територията на Република България.
За удостоверяване на съответствието с посоченото изискване се попълва част IV, буква „А“ поле 1) от еЕЕДОП, като се попълват данни за документа, удостоверяващ правото да извършва търговия на едро с медицински изделия - орган, който е издал документа, обхват на документа, дата на издаване, срок на валидност и посочване на националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическо и финансово състояние.

Не приложимо.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изиксвания по отношение на технически и професионални възможности.

Не приложимо.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Предлаганите медицински изделия следва да отговарят на минималните изисквания, посочени в Техническа спецификация - Приложение №1 от документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/04/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

24/10/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/04/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. София в сградата на „УСБАЛ по онкология” ЕАД, пк 1765, ул. „Пловдивско поле” № 6, 6 етаж, учебна зала.

Отварянето на получените оферти се извършва на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени предствители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Офертите трябва да бъдат валидни за срок от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите, определен в раздел IV.2.2 от обявлението за обществената поръчка. В раздел IV.2.6 от обявлението за обществената поръчка, срокът на валидност на офертите е изписан в месеци, поради липса на техническа възможност в утвърдения образец за изписването му в календарни дни.
2. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, доставките по Обособена позиция № 8 ще бъдат възложени по реда, валиден за индивидуалната им стойност – чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП (директно възлагане). Прогнозната стойност на тази обособена позиция не надхвърля 20 % от общата стойност на поръчката, както и сумата от 156 464 лв. без ДДС.
Във връзка с горното, оферти в настоящата процедура следва да бъдат подавани само по отношение на Обособени позиции от № 1 до № 7 включително.
3. Възложителят може да замени Изпълнителя с нов изпълнител, при условията на чл. 116 ал. 1 т. 4 от ЗОП, и при положение, че: а) Изпълнителят писмено декларира, че е изпаднал в невъзможност или писмено откаже да доставя договорените медицински изделия, предмет на договора; или б) Изпълнителят не достави повече от 3 пъти поредни заявки в договорения срок или се установи, че доставените от него медицински изделия не отговарят на изискванията на техническата спецификация; или в) След подадена заявка, Изпълнителят е изпаднал в забава повече от 30 (тридесет) календарни дни; или г) При неотстранени явни недостатъци на медицинските изделия в договорения срок и при договорените условия за отстраняването им; или д) При неотстранени скрити недостатъци в договорения срок след представяне на констативен протокол. В тези случаи, Възложителят може да сключи договор със следващ, по низходящ ред в Решението за избор на изпълнител, участник.
4. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице и някое от следните обстоятелства, посочени в обявлението, възникнали преди или по време на процедурата:
- обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
-лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
- сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
-доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от обстоятелството по чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва