Деловодна информация
3485Детска градина Мая– гр. Пловдив
131 20/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
3485-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Детска градина Мая– гр. Пловдив 000451099
ул. Иван Гарванов 28А
Пловдив BG421 4000 България
Стоил Семерджиев - Директор +359 32692162
maya@dg.plovdiv.bg +359 32692162

Интернет адрес/и

http://cdgmaq.com/site

http://cdgmaq.com/site/blog/2020/03/proceduri-po-zop-dosie1/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://cdgmaq.com/site/blog/2020/03/proceduri-po-zop-dosie1/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Мая“ – гр. Пловдив, по 5 обособени позиции
15000000      
Доставки

Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ Мая – гр. Пловдив, по 5 обособени позиции, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения за съответната обособена позиция – неразделна част от документацията за бществената поръчка. Обособените позиции са, както следва:
Обособена позиция № 1 „Доставки на хляб и тестени изделия“
Обособена позиция № 2 „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“
Обособена позиция № 3 „Доставки на консервирани и преработени плодове и зеленчуци, пакетирани хранителни продукти и варива“
Обособена позиция № 4 „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти“
Обособена позиция № 5 „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
181433.24      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставки на хляб и тестени изделия 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15810000      
15813000      
15811100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, район Южен, ул. „Иван Гарванов“ 28А

Периодични доставки на стоките в съответствие с техническата спецификация за ОП 1. Прогнозни к-ва за 1 година, както следва:
Бял хляб - 2500 бр.
Пълнозърнест хляб – 2500 бр.
Баница със сирене -160 бр.
Кифла с мармалад - 160 бр.
Козуначена кифла - 160 бр.
Кифла с локум - 160 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9511.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок, обем и обща прогнозна стойност, при условията на проекта на договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС. Първоначално договор ще бъде сключен със срок на действие 12 месеца. Прогнозната стойност за ОП 1, за 12 месеца, е 4 755,83 лева без ДДС. На основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП посочената в обявлението прогнозна стойност за позицията е с включено предвиденото подновяване.

II.2) Описание 1

Доставка на пресни плодове и зеленчуци 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03221000      
03222000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, район Южен, ул. „Иван Гарванов“ 28А

Периодични доставки на стоките в съответствие с техническата спецификация за ОП 2. Прогнозни к-ва за 1 година, както следва:
Банани -2200 кг.
Портокали - 800 кг.
Мандарини -300 кг.
Грейпфрут -50 кг.
Лимони - 50 кг.
Киви - 120 кг.
Ягоди - 100 кг.
Праскови/Нектарини-500 кг.
Кайсии -200 кг.
Череши -100 кг.
Круши -1200 кг.
Сливи- 100 кг.
Ябълки -2000 кг.
Грозде десертно-350 кг.
Диня -600 кг.
Пъпеш -400 кг.
Манго -20 кг.
Авокадо-20 кг.
Помело-20 кг.
Ананас -20 кг.
Тиква -50 кг.
Домати-1500 кг.
Краставици-2000 кг.
Зеле-200 кг.
Картофи-500 кг.
Гъби -10 кг.
Кромид лук -400 кг.
Моркови -400 кг.
Зелен фасул -30 кг.
Сладки пиперки-150 кг.
Тиквички-100 кг.
Патладжан-10 кг.
Кервиз -10 кг.
Магданоз-40 кг.
Копър -20 кг.
Маруля-20 кг.
Спанак -100 кг.
Броколи -20 кг.
Карфиол-20 кг.
Салата айсберг-20 кг.
Червено цвекло-20 кг.
Праз- 50 кг.
Чесън -10 кг.
Пресен лук- 20 кг.
Пресен чесън- 10 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
53292.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок, обем и обща прогнозна стойност, при условията на проекта на договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС. Първоначално договор ще бъде сключен със срок на действие 12 месеца. Прогнозната стойност за ОП 2, за 12 месеца, е 26 646,00 лева без ДДС. На основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП посочената в обявлението прогнозна стойност за позицията е с включено предвиденото подновяване.

II.2) Описание 1

Доставки на консервирани и преработени плодове и зеленчуци, пакетирани хранителни продукти и варива 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15600000      
15831000      
15851000      
15863000      
15872000      
03211300      
03212211      
03221210      
15411200      
15300000      
15331400      
15332400      
15332200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, район Южен, ул. „Иван Гарванов“ 28А

Периодични доставки на стоките в съответствие с техническата спецификация за ОП 3. Прогнозни к-ва за 1 година, както следва:
Захар кристална-200 кг.
Захар пудра-15 кг.
Брашно-250 кг
Нишесте-20 кг
Фасул зрял-120 кг
Леща -100 кг.
Нахут-10 кг.
Киноа-10 кг.
Булгур-10 кг.
Ориз-140 кг
Грис-35 кг
Сол-20 кг
Олио-200 л
Зехтин-10 л
Оцет-10 л
Макаронени изделия-80 кг
Пълнозърнести макарони-20 кг
Спагети-40 кг
Жито-50 кг.
Овесени ядки -80 кг.
Корнфлейкс-10 кг
Халва-50 кг
Елда-10 кг
Бисквити-80 кг
Червен пипер-5 кг.
Какао на прах-5 кг.
Галета-2 кг
Сода бикарбонат-700 бр
Джоджен-60 бр.
Целина/кервиз-240 бр.
Девиси-10 бр.
Чубрица трапезна-160 бр.
Шарена сол-20 бр.
Дафинов лист-20 бр.
Кимион-50 бр.
Канела -30 бр.
Ванилия-400 бр.
Бакпулвер-50 бр.
Чай-100 кут.
Мая-10 бр./кутия 0,500 кг.
Мед-70 кг.
Орехови ядки-10 кг.
Стафиди-10 кг.
Кори за баница-80 кг.
Домашна юфка -40 кг.
Грах-170 бр./ТО 720 ml
Гювеч -30 бр./ТО 720 ml
Домати-1000 бр./ТО 720 ml
Зелен фасул-400 бр./ТО 720 ml
Нахут -30 бр./ТО 580 ml
Лютеница-200 бр./ТО 580 ml
Кисели краставички-30 бр./ТО 720 ml
Паприкаш-24 бр./ТО 720 ml
Капия-100 бр./ТО 720 ml
Стерилизирани гъби-20 бр./ТО 580 ml
Конфитюр асорти екстра качество-20 бр./ТО 370 ml
Конфитюр ягоди екстра качество-100 бр./ТО 370 ml
Мармалад от плодове шипков-120 бр./ТО 370 ml
Мармалад от плодове -50 бр./ТО 370 ml
Сок ананас-200 л.
Сок портокал-200 л.
Нектар -100 л.
Замразени печени червени чушки-20 кг
Замразени броколи -20 кг.
Замразен спанак-20 кг.
Замразен зелен фасул-20 кг.
Замразен грах-100 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20726.90      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок, обем и обща прогнозна стойност, при условията на проекта на договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС. Първоначално договор ще бъде сключен със срок на действие 12 месеца. Прогнозната стойност за ОП 3, за 12 месеца, е 10 363,45 лева без ДДС. На основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП посочената в обявлението прогнозна стойност за позицията е с включено предвиденото подновяване.

II.2) Описание 1

Доставка на мляко и млечни хранителни продукти 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
15511100      
15551310      
15540000      
15530000      
15542100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, район Южен, ул. „Иван Гарванов“ 28А

Периодични доставки на стоките в съответствие с техническата спецификация за ОП 4. Прогнозни к-ва за 1 година, както следва:
Краве кисело мляко-1300/Кофичка 0,400 кг.
Краве кисело мляко-4000/Кофичка 0,400 кг.
Прясно краве мляко-400 л
Прясно краве мляко-2300 л
Сирене краве-600кг.
Сирене овче- 10кг.
Кашкавал-400кг.
Масло-300кг.
Извара -200кг.
Топено сирене -20кг.
Сирене Крема -20кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
53506.84      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок, обем и обща прогнозна стойност, при условията на проекта на договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС. Първоначално договор ще бъде сключен със срок на действие 12 месеца. Прогнозната стойност за ОП 4, за 12 месеца, е 26 753,42 лева без ДДС. На основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП посочената в обявлението прогнозна стойност за позицията е с включено предвиденото подновяване.

II.2) Описание 1

Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
15220000      
03142500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, район Южен, ул. „Иван Гарванов“ 28А

Периодични доставки на стоките в съответствие с техническата спецификация за ОП 5. Прогнозни к-ва за 1 година, както следва:
Пиле-700кг.
Пиле-50кг.
Пилешко филе -20кг.
Пилешко филе -10кг.
Пуешко филе -10кг.
Филе от риба скумрия -200кг.
Филе от риба скумрия -30кг.
Филе от бяла риба /хек, мерлуза/-350кг.
Филе от бяла риба /хек, мерлуза/-50кг.
Филе от риба сьомга -20кг.
Филе от риба сьомга -20кг.
Филе от риба пастърва-20кг.
Филе от риба пастърва-20кг.
Телешки шол -50кг.
Телешки шол -10кг.
Свински бут без кост -280кг.
Свински бут без кост -20кг.
Свинско филе- 20кг.
Свинско филе -20кг.
Агнешки бут /заден, преден/ -30кг.
Агнешки бут /заден, преден/- 30кг.
Заешко месо -20кг.
Мляно месо"Стара планина" - 350кг.
Мляно месо"Стара планина" -50кг.
Варена шунка свинска -40кг.
Варена шунка от птиче месо -40кг.
Варено пушено свинко филе -40кг.
Варено пушено филе от птиче месо -40кг.
Кокоши яйца -2000 бр.
Кокоши яйца- 9000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
44395.84      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок, обем и обща прогнозна стойност, при условията на проекта на договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС. Първоначално договор ще бъде сключен със срок на действие 12 месеца. Прогнозната стойност за ОП 5, за 12 месеца, е 22 197,92 лева без ДДС. На основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП посочената в обявлението прогнозна стойност за позицията е с включено предвиденото подновяване.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изпълнението предмета на поръчката следва да се осъществява от лице, което притежава Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните (ЗХ), за най-малко един обект за производство и/или за търговия с храните/групите храни, предмет на съответната обособена позиция, издадено от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта, съответно да е вписан в регистъра по чл. 14 от ЗХ.
Чуждестранните участници следва да притежават аналогичен документ, съответно вписване в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. 1.
Съответствието с поставения критерий се доказва със заверено копие на Удостоверение за регистрация по чл. 12 от ЗХ, а за чуждестранни участници – на аналогичния документ.
Преди сключване на договор, лицата - участник, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват дейности по предмета на поръчката/обособената позиция, трябва да предоставят актуални документи, удостоверяващ правото да изпълняват дейността по предмета на поръчката/обособената позиция в Република България - заверено копие на Удостоверение за регистрация по чл. 12 от ЗХ, издадено ОДБХ по местонахождението на обекта.
Документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, се представят при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставя

не се поставя
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изпълнението предмета на поръчката следва да се осъществява от лице, което е изпълнило една или повече дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на оферта за участие в поръчката.

Изпълнението предмета на поръчката следва да се осъществява от лице, което е изпълнило една или повече дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на оферта за участие в поръчката.
Под „сходен“ предмет следва да се разбира: доставка на хранителни продукти от групата/ите храни, предмет на съответната обособена позиция.
Под „сходен“ обем следва да се разбира доставка на видовете хранителни продукти от предмета на съответната обособена позиция.
Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, като се предоставя най-малко следната информация: описание на извършената доставка, сума, начална и крайна дата на изпълнение, обхват на доставката (видове храни), получател на услугата.
Съответствието с поставения критерий се доказва със списък на доставките, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената дейност (доставка).
Документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, се представят при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на всички доставки по предмета на поръчката ще се осъществява след предварителна писмена заявка от страна на възложителя. Доставките ще се извършват франко адреса на възложителя. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно: проекта на договор; техническата спецификация; техническото и ценовото предложения, за всяка обособена позиция.
Изпълнителят се задължава да осигурява за своя сметка и да представя на възложителя, актуален бюлетин за цените на едро за област Пловдив, издаден от САПИ ЕООД, за всички видове стоки, в сроковете, съгласно проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/04/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/09/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/04/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Пловдив 4004, район „Южен“, ул. „Иван Гарванов“ 28А

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Четири месеца преди изтичане срока на договора, с който ще бъде възложена настоящата обществена поръчка. Предвид предвиденото подновяване, максималният срок на договора е 24 месеца.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата/обособената позиция участник: 1. За когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като не се прилага възможността по чл. 55, ал. 4 ЗОП. 2. За когото са налице основания по чл. 107 от ЗОП; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен когато са налице условията по чл. 4 от закона. 4. За когото са налице ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, на основание ЗПКОНПИ. 5. За когото е налице свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 ЗОП.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са съгласно чл. 40 от ППЗОП. Основанията за отстраняване са прилагат за подизпълнителите и за третите лица, както и когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лева. Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
При разглеждане на офертите ще се прилага чл. 181, ал. 2 от ЗОП и в тази връзка, на ооснование чл. 47, ал. 6 от ППЗОП ценовите предложения могат да не се представят в отделен запечатан плик. Договорът, който ще бъде сключен с участника, определен за изпълнител на поръчката/обособената позиция, ще е със срок на действие 12 месеца. Предвижда се договорът да бъде еднократно подновен при същите условия, включително срок, обем и обща стойност, при условията, посочени проекта на договор. Предвид, че се предвижда подновяване на договора, на основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочените в обявлението прогнозни стойности са с включено предвиденото подновяване.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на: 4 % (четири на сто) от стойността на договора без ДДС. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
Оферти могат да бъдат подавани както за една, така и за всички обособени позиции на поръчката. На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, при участие за повече от една обособена позиция, възложителят допуска представяне на едно заявление за участие – документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва