Деловодна информация
00022
10.00.134 19/03/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
19/03/2020 (дд/мм/гггг)
00022-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
пл. Акад. Николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
Дора Младенова - началник на отдел Екология и околна среда +359 33120328
obstina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

www.asenovgrad.bg

http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200319Vnji1932547


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200319Vnji1932547
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Събиране и транспортиране на битови отпадъци, включително и на битови отпадъци по чл.19, ал.3, т.9 и т.10 от ЗУО, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване
90500000      
Услуги

Предметът на настоящата обществена поръчка включва предоставяне на услуги за извършване на следните дейноси: Събиране и транспортиране на битови отпадъци, включително и на битови отпадъци по чл.19 ал.3 т.9 и т.10 от ЗУО в осигурени от изпълнителя съдове; Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – машинно и ръчно метене, машинно и ръчно миене, както и почистване на нерегламентирани струпвания на отпадъци; Дезинфекция на съдовете за събиране на битови отпадъци; Дейности по зимно поддържане и снегопочистване.
Изпълнението на всички дейности ще се извършва по маршрутни графици и кратност, зададени от Възложителя. Услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци обхващат ежедневни дейности по обслужване на съдове за битови отпадъци и превоз на събранитe отпадъци, включително съпътстващите дейности по товарене и разтоварване на отпадъците от територията на гр. Асеновград до посочена от възложителя площадка за предаване за обезвреждане/оползотворяване.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6824619      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90511000      
90511400      
90513000      
90611000      
90620000      
90630000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Асеновград, включително кв. Горни Воден и кв. Долни Воден.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва предоставяне на услуги за извършване на следните дейноси: Събиране и транспортиране на битови отпадъци, включително и на битови отпадъци по чл.19 ал.3 т.9 и т.10 от ЗУО в осигурени от изпълнителя съдове; Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – машинно и ръчно метене, машинно и ръчно миене, както и почистване на нерегламентирани струпвания на отпадъци; Дезинфекция на съдовете за събиране на битови отпадъци; Дейности по зимно поддържане и снегопочистване.
Изпълнението на всички дейности ще се извършва по маршрутни графици и кратност, зададени от Възложителя. Услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци обхващат ежедневни дейности по обслужване на съдове за битови отпадъци и превоз на събранитe отпадъци, включително съпътстващите дейности по товарене и разтоварване на отпадъците от територията на гр. Асеновград до посочена от възложителя площадка за предаване за обезвреждане/оползотворяване.
Събирането на битовите отпадъци ще се извършва в съдове на Изпълнителя
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6824619      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


758291 лв. без ДДС, предвидени като опция за извършване на дейностите, включени в предмета на договора, съгласно чл.21, ал.1 от ЗОП.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Общата прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 6 824 619 лв без ДДС, включваща: 6 066 328 лв. без ДДС, представляващи плащанията по поръчката, определени по реда на чл.21, ал.11, т.2 от ЗОП, както и 758291 лв. без ДДС, предвидени като опция за извършване на дейностите включени в предмета на договора, съгласно чл.21, ал.1 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава регистрация за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно чл.35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава-страна по споразумение за Европейско икономическо пространство.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират, както следва: При подаване на оферта участниците попълват част IV „Критерии за подбор“, буква „А”, т.2 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), където описва посочените обстоятелства и документи: посочва номер, дата на издаване и издател на регистрационния документ, сайт за достъп до публичен регистър на издателя на документа (ако е приложимо) или номер в аналогичен регистър в държавата, в която чуждестранният участник е установен.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното изискване се доказва със заверено от участника копие от валиден документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно чл.35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава-страна по споразумение за Европейско икономическо пространство.
* Съгласно чл.60, ал.1 от ЗОП, чуждестранните лица следва да докажат регистрацията си в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
* Съгласно чл.112, ал.1, т.4 от ЗОП, в случай, че участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, преди подписване на договор, следва да представи заверено копие от удостоверение за регистрация за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно чл.35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците трябва да имат опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират, както следва: При подаване на оферта участниците попълват раздел „В“ в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.
2.Участникът следва да разполага минимум с 40 работника за изпълнение на дейността ръчно метене.Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират, както следва: При подаване на оферта участниците попълват раздел „В“ в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.
3.Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката - Специализирана техника и съдове за отпадъци, съгласно техническата спецификация;Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират, както следва: При подаване на оферта Участникът попълва информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „В“ от ЕЕДОП, като за изискваната специализирана техника посочва технически параметри, стандарт за екологичност, както и правното основание, по силата на което участникът разполага с изискваната специализирана техника.За съдовете за отпадъци посочва вида и броя, които ще осигури;
4.Участниците трябва да разполагат със следните сертификати, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството - БДС EN ISO 9001:2015 – системи за управление на качеството (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират, както следва: При подаване на офертата, участникът попълва поле раздел „Г“ Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.;
5.Участниците трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират, както следва: При подаване на офертата, участникът попълва поле раздел „Г“ Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
6.Участникът следва да участва в схемата на Европейския съюз за управление по околна среда и одит /EMAS/ с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката, или еквивалентно/и.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират, както следва: При подаване на офертата, участникът попълва поле раздел „Г“ Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.


1.Участниците трябва да имат опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
За дейности „сходни“ с предмета на обществената поръчка се приемат: дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване. Под сходен обем на поръчката следва да се разбира извършване на дейности:- по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжение за третиране, с обем за последните три години, не по-малък от 17 500 тона/ годишно, както и по почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване в градска среда.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване съответствието с поставения критерий за подбор: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените услуги.
2.Участникът следва да разполага минимум с 40 работника за изпълнение на дейността ръчно метене.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират, както следва: При подаване на оферта участниците попълват раздел „В“ в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване съответствието с поставения критерий за подбор: Декларация, в която Изпълнителят посочва, че разполага с изискуемия от Възложителя брой работници.
3.Участникът следва да разполага минимум със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а именно:
A. Специализирана техника, разпределена по видове и брой, както следва:
Специализирани автомобили за събиране и транспортиране на битови отпадъци и почистване на територии за обществено ползване, общо 15 /петнадесет / броя, от които: Сметосъбирачни машини с варио или ротопреса – общо 7 /седем/ броя, от които 6 /шест/ броя основни със сертификат за съответствие със стандарт EURO 5 или еквивалент и 1 брой /една/ резервна; Специализирани автомобили с устройство за товарене на съдове тип „Лодка” /контейнеровоз/, снабдени с телескопична повдигателна уредба с товароподемност над 7 500 кг. и възможност за товарене/разтоварване на контейнери с обем 4 – 12 куб. метра. – общо 2 /два/ броя, от които 1 /един/ брой основен със сертификат за съответствие със стандарт EURO 5 или еквивалент и 1 брой /един/ резервен; Специализиран автомобил с краново устройство за товарене на съдове тип „Бобър” - 1 /един/ брой; Специализиран автомобил за машинно миене – 1 /един/ брой, оборудван и с маркуч за ръчно миене; Мотометачна машина със засмукващо устройство – общо 1 /един/ брой; Специализиран автомобил за миене и дезинфекция на съдове за отпадъци – 1/ един/ брой; Самосвали – 1 /един/ брой с обем не по-малък от 7 м3 и товароносимост не по-малка от 10 т.; Челни товарачи – 1 /един/ брой с обем на кофата не по-малък от 1,5 куб.м.;
Специализирани автомобили за зимно поддържане: Снегорини - общо 6 /шест/ броя, от които минимум 3 /три/ броя високо проходими; Пясъкоразпръсквачки - общо 5 /пет/ броя, от които минимум 3 /три/ броя високо проходими;
* Забележка: За изпълнението на това условие се допуска комбиниране на пясъкоразпръсквачките и снегорините на едно шаси.
Челни товарачи – общо 2 /два/ броя челни товарачи.
Б. За изпълнение на дейностите по поръчката, участникът следва да притежава в наличност или да докаже възможността да осигури съдове за отпадъци, както следва: тип „Бобър“ с обем 1,10 куб.м.– 900 броя, тип „Кука“ 0,20 куб.м. – 2 610 броя и тип „Лодка“ 4,00 куб.м. – 45 броя, за целия период на изпълнение на договора.
През всяка от първите три години на договора, Изпълнителя се задължава да подменя по 15% от съдовете тип „Бобър” и тип „Кука” с нови. Подмяната ще се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Продължава в Раздел VI 3. Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, включително машинно метене и миене, дезинфекция на съдове за събиране на битови отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване са съгласно условията на документацията за участие в поръчката.
договорът е със срок на действие 60 месеца.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

25/10/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/04/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Отварянето на офертите ще се извърши в зала 517 в административната сграда на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл.Акад. Николай Хайтов №9

Офертите се отварят на публично заседание от комисията, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от Раздел III.1.3 Технически и професионални възможностиСъответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират, както следва: При подаване на оферта Участникът попълва информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „В“ от ЕЕДОП, като за изискваната специализирана техника посочва технически параметри, стандарт за екологичност, както и правното основание, по силата на което участникът разполага с изискваната специализирана техника; за съдовете за отпадъци посочва вида и броя, които ще осигури; В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, поставения критерий за подбор се доказва със Списък с посочени:за изискваната специализирана техника - технически параметри, стандарт за екологичност, както и правното основание, по силата на което участникът разполага с изискваната специализирана техника;за изискваните съдове за отпадъци – вид и брой, както и декларация, че същите ще бъдат осигурени и ще бъдат налични за целия период на изпълнение на договора, както и, че през всяка от първите три години на договора, Изпълнителя се задължава да подменя по 15% от съдовете тип „Бобър” и тип „Кука” с нови;
4. Участниците трябва да разполагат със следните сертификати, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството - БДС EN ISO 9001:2015 – системи за управление на качеството с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, поставения критерий за подбор се доказва с Копие на валиден сертификат.
5. Участниците трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката.В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, поставения критерий за подбор се доказва с Копие на валиден сертификат.
6. Участникът следва да участва в схемата на Европейския съюз за управление по околна среда и одит /EMAS/ с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката, или еквивалентно/и.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, поставения критерий за подбор се доказва с Копие на валиден сертификат /удостоверение/, както и копие от заверена екологична декларация.
Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице основанията по чл.54,ал.1 и обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП, както и основанията по чл.107 от ЗОП. Основанията се прилагат и за подизпълнителите и третите лица.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 2% (две на сто) от прогнозната стойност на Договора без включената опция, а именно 6 066 328 лева без вкл. ДДС.Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл.111, ал.5 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва