Деловодна информация
00580Община Самоков
12 00 - 43 19/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00580-2020-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самоков 000776491
ул. Македония № 34
Самоков BG412 2000 България
Красимира Костадинова, директор на дирекция ТСУЕП +359 072266630
obsamop.nov1@mail.bg +359 072266650

Интернет адрес/и

http://samokov.bg/

https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Строителство на обект: „Подмяна на компроментирани водопроводи на територията на гр. Самоков, община Самоков” по пет обособени позиции.
45231300      
Строителство

Строителство на обект: „Подмяна на компроментирани водопроводи на територията на гр. Самоков, община Самоков” по пет обособени позиции:
Обособена позиция 1: “Подмяна на компроментиран водопровод на ул. „Христо Максимов”
Обособена позиция 2: “Подмяна на компроментиран водопровод на ул. “Луковица“
Обособена позиция 3: “Подмяна на компроментиран водопровод на ул. ”Мургаш”
Обособена позиция 4: “Подмяна на компроментиран водопровод на ул. ”Бузлуджа”
Обособена позиция 5: “Подмяна на компроментиран водопровод на ул. ”Асен Карастоянов”.
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификация и Количествената сметка предоставени от Възложителя и включени в документацията за обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
168777.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

1: “Подмяна на компроментиран водопровод на ул. „Христо Максимов” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

На територията на гр. Самоков, община Самоков, област Софийска.

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификация и Количествената сметка предоставени от Възложителя и включени в документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на обществената поръчка    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
26590.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

2: “Подмяна на компроментиран водопровод на ул. “Луковица“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

На територията на гр. Самоков, община Самоков, област Софийска.

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификация и Количествената сметка предоставени от Възложителя и включени в документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на обществената поръчка    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
19980.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

3: “Подмяна на компроментиран водопровод на ул. ”Мургаш” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

На територията на гр. Самоков, община Самоков, област Софийска.

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификация и Количествената сметка предоставени от Възложителя и включени в документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
58323.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

4: “Подмяна на компроментиран водопровод на ул. ”Бузлуджа” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

На територията на гр. Самоков, община Самоков, област Софийска.

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификация и Количествената сметка предоставени от Възложителя и включени в документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
21842.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

5: “Подмяна на компроментиран водопровод на ул. ”Асен Карастоянов”. 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

На територията на гр. Самоков, община Самоков, област Софийска.

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификация и Количествената сметка предоставени от Възложителя и включени в документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
42042.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник в процедурата трябва да е вписан задължително в Централния професионален регистър на строителя за четвърта група – трета категория строежи. Чуждестранните участници доказват съответствието си с вписване в еквивалентен регистър за еквивалентни строежи съобразно националното си законодателство. Изискването се отнася и за членовете на обединение, които ще изпълняват строително-монтажни работи.
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, раздел А, на ЕЕДОП, като се посочва, информация /издател, дата на издаване, номер, валидност/ относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държава-членка, в която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, изискването за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност се доказва с представянето на: Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
• да е реализирал минимален оборот от строителство в обхвата на поръчката, за последните три приключили финансови години или от датата на започване на дейността в размер равен или надвишаващ съответната стойност без включен ДДС за всяка ОП по която подава оферта. В случай, че участникът е подал оферти по няколко ОП, достатъчно е да е реализирал оборот в размер равен или надвишаващ стойността на позицията с най-висока прогнозна стойност.
При подаване на оферта, съответствието с изискването за икономическо и финансово състояние се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Участниците са длъжни да посочат конкретен изпълен строителен обект, неговата стойност и дата за завършване.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, изискването за икономическо и финансово състояние се доказва с представянето на:
1. удостоверения от банки или
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и
3. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст).
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Под строителство в обхвата на поръчката следва да се разбира строителство за изграждане, реконструкция и/или ремонт на водопроводна, канализационна или други еквивалентни или сходни строителни обекти.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималното изискване за икономическо и финансово състояние се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
• Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност” с покритие, не по-малко от 70 000 лева. Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
При подаване на оферта, съответствието с изискването за наличие на застраховка "Професионална отговорност" се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Участниците посочват номер на полица, издадел, дата на валидност и стойност.
Чуждестранните участници представят еквивалентни доказателства, съобразно националния си закон.
Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
• да е реализирал минимален оборот от строителство в обхвата на поръчката, за последните три приключили финансови години или от датата на започване на дейността в размер равен или надвишаващ съответната стойност без включен ДДС за всяка ОП по която подава оферта. В случай, че участникът е подал оферти по няколко ОП, достатъчно е да е реализирал оборот в размер равен или надвишаващ стойността на позицията с най-висока прогнозна стойност.
При подаване на оферта, съответствието с изискването за икономическо и финансово състояние се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Участниците са длъжни да посочат конкретен изпълен строителен обект, неговата стойност и дата за завършване.
• Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност” с покритие, не по-малко от 70 000 лева. Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
При подаване на оферта, съответствието с изискването за наличие на застраховка "Професионална отговорност" се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Участниците посочват номер на полица, издадел, дата на валидност и стойност.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП Възложителят определя следните минимални критерии, въз основа на които се установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:
1) Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнен най-малко 1 /един/ строителен обект, еднакъв или сходен с предмета на поръчката.
Под строителство в обхвата на поръчката следва да се разбира строителство за изграждане, реконструкция и/или ремонт на водопроводна и/или канализационна мрежа или други еквивалентни или сходни строителни обекти.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 1) се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Участниците посочват строителния обект, който е изпълнен, заедно с основните строителни дейности, които са извършени при изпълнението му.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването по т. 1) се доказва с представянето на:
Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
2) Изисква се участникът в процедурата да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, но не по-малко от:
• Багер – 2 бр.
• Самосвал – 2 бр.
• Мини челен товарач – 1 бр.
• Машина за челно заваряване на ПЕ тръби – 1 бр.
• Машина за заваряване на електро муфи – 1 бр.
• Валяк – 1 бр.
• Ръчна трамбовка – 2 бр.
• Фугорез – 1 бр.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 2) се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването по т. 2) се доказва с представянето на:
Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
3) Участникът трябва да има сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството с предметен обхват в областта на строителството:
- ISO 9001:2008 и/или еквивалентно;
- OHSAS 18001 и/или еквивалентно;
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3) се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Участниците посочват издадет, номер на сертификат и дата на валидност.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


1) Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнен най-малко 1 /един/ строителен обект, еднакъв или сходен с предмета на поръчката.
Под строителство в обхвата на поръчката следва да се разбира строителство за изграждане, реконструкция и/или ремонт на водопроводна и/или канализационна мрежа или други еквивалентни или сходни строителни обекти.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 1) се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Участниците посочват строителния обект, който е изпълнен, заедно с основните строителни дейности, които са извършени при изпълнението му.
2) Изисква се участникът в процедурата да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, но не по-малко от:
• Багер – 2 бр.
• Самосвал – 2 бр.
• Мини челен товарач – 1 бр.
• Машина за челно заваряване на ПЕ тръби – 1 бр.
• Машина за заваряване на електро муфи – 1 бр.
• Валяк – 1 бр.
• Ръчна трамбовка – 2 бр.
• Фугорез – 1 бр.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 2) се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
3) Участникът трябва да има сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството с предметен обхват в областта на строителството:
- ISO 9001:2008 и/или еквивалентно;
- OHSAS 18001 и/или еквивалентно;
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3) се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Участниците посочват издадет, номер на сертификат и дата на валидност.
4) Участникът трябва да разполага с инженерно-технически състав от технически правоспособни лица, които да бъдат ангажирани с изпълнението на строително-монтажните работи, включващ минимум следните позиции, както следва:
- Технически ръководител – лице, отговарящо на изискванията на чл.163а, ал.2 от ЗУТ, да притежава опит по специалността минимум 5 години; да е ръководил изпълнението на най-малко един обект сходен с предмета на поръчката;
Съгласно чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, технически правоспособни са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника".
- Строителен инженер ВиК - висше образование, инженер по специалност ВиК, ХТС, ХМС или еквивалентна, стаж по специалността минимум 3 години;
- Експерт – Контрол на Качеството - висше образование - технически профил или средно образование с четири годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в строителството; професионален опит в сферата на контрол на качеството минимум 3 /три/ години;
- Координатор по безопасност и здраве - притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. или еквивалентно.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнася общо (кумулативно) за обединението.
За доказване на горепосочените изисквания към персонала, в Част IV, раздел В от ЕЕДОП, участникът трябва да представи списък на инженерно-техническия състав, ангажиран за изпълнението на строителните дейности.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, в който са посочени данни за всеки от екипа.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Поръчката ще се изпълнява съгласно условията в проекта на договор.
При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от общата стойност на договора, за всяка обособена позиция отделно.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/04/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр.Самоков, ул.Македония № 34,заседателна зала - втори /или трети/ етаж.

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Основания за задължително отстраняване, съгласно чл. 54 от ЗОП:
Чл. 54. (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
(2) Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
(3) В случаите по ал. 2, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.
(4) Възложителят може да не прилага изискванията по ал. 1 при поръчки, възлагани на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 182, ал. 1, т. 1 или чл. 191, ал. 1, т. 2 и 3, когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси. В тези случаи той е длъжен да посочи мотиви в обявлението за възлагане на поръчка, а при възлагане по чл. 191, ал. 1, т. 2 и 3 - в досието на поръчката.
(5) Алинея 1, т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
В съответствие с чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка всеки участник, за когото са налице следните обстоятелства:
- обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; и др. съгласно чл. 55 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва