Деловодна информация
3487Детска градина Светлина - гр. Пловдив
109 17/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
3487-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Детска градина Светлина - гр. Пловдив 000459021
район Южен, ул. Болград № 12, и втори адрес: район Южен, ул. Славееви гори № 41
Пловдив BG421 4000 България
Емилия Каменова - Директор +359 32693981
svetlina@dg.plovdiv.bg +359 32693981

Интернет адрес/и

http://svetlina-plovdiv.com%20

http://svetlina-plovdiv.com/site/blog/2020/03/proceduri-po-zop-dosie1/%20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://svetlina-plovdiv.com/site/blog/2020/03/proceduri-po-zop-dosie1/%20
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ Светлина – гр. Пловдив, по 5 обособени позиции.
15000000      
Доставки

Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ Светлина – гр. Пловдив, по 5 обособени позиции, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения за съответната обособена позиция – неразделна част от документацията за бществената поръчка. Обособените позиции са, както следва:
Обособена позиция № 1 „Доставки на хляб и тестени изделия“
Обособена позиция № 2 „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“
Обособена позиция № 3 „Доставки на консервирани и преработени плодове и зеленчуци, пакетирани хранителни продукти и варива“
Обособена позиция № 4 „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти“
Обособена позиция № 5 „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
138022.98      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставки на хляб и тестени изделия 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15810000      
15813000      
15811100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, район Южен, ул. Болград № 12 и ул. Славееви гори № 41

Периодични доставки на стоките в съответствие с техническата спецификация за ОП 1. Прогнозни к-ва за 1 година, както следва:
Бял хляб 4200 бр.
Пълнозърнест хляб 3000 бр.
Баница вита 250 бр.
Кифла с мармалад 250 бр.
Кифла с шоколад 100 бр.
Кифла козуначена 100 бр.
Кифла с крем 100 бр.
Кифла с локум 100 бр.
Кифла със сирене 100 бр.
Кифла с кашкавал 100 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6958.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС.

II.2) Описание 1

Доставка на пресни плодове и зеленчуци 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03221000      
03222000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, район Южен, ул. Болград № 12 и ул. Славееви гори № 41

Периодични доставки на стоките в съответствие с техническата спецификация за ОП 2. Прогнозни к-ва за 1 година, както следва:
Банани 4000 кг.
Портокали 900 кг.
Мандарини 700 кг.
Лимони 200 кг.
Киви 250 кг.
Праскови/Нектарини 400 кг.
Кайсии 150 кг.
Череши 200 кг.
Круши 1000 кг.
Ябълки 1600 кг.
Грозде десертно 500 кг.
Диня 650 кг.
Пъпеш 650 кг.
Тиква 100 кг.
Ягоди 200 кг.
Ананас 500 кг.
Сливи 70 кг.
Грейфрут 60 кг.
Домати 1800 кг.
Краставици 2000 кг.
Зеле 650 кг.
Картофи 1500 кг.
Кромид лук 600 кг.
Пресен кромид лук 20 кг.
Моркови 700 кг.
Сладки пиперки 150 кг.
Тиквички 200 кг.
Репички 20 кг.
Магданоз 60 кг.
Маруля 20 кг.
Спанак 80 кг.
Праз 50 кг.
Чесън 20 кг.
Пресен чесън 2 кг.
Копър пресен 5 кг.
Кервиз пресен 50 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
34431.53      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС.

II.2) Описание 1

Доставки на консервирани и преработени плодове и зеленчуци, пакетирани хранителни продукти и варива 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15600000      
15831000      
15851000      
15863000      
15872000      
03211300      
03212211      
03221210      
15411200      
15300000      
15331400      
15332400      
15332200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, район Южен, ул. Болград № 12 и ул. Славееви гори № 41

Периодични доставки на стоките в съответствие с техническата спецификация за ОП 3. Прогнозни к-ва за 1 година, както следва:
Захар кристална 550 кг.
Захар пудра 20 кг.
Брашно 450 кг
Нишесте 75 кг
Фасул зрял 220 кг
Леща 150 кг.
Нахут 50 кг.
Киноа 20 кг.
Ориз 250 кг
Грис 90 кг
Сол 50 кг
Олио 440 л
Оцет 45 л
Макаронени изделия 130 кг
Спагети 30 кг
Жито 80 кг.
Овесени ядки 110 кг.
Халва 100 кг
Елда 20 кг
Чия 10 кг.
Бисквити обикновенни с масло 110 кг
Червен пипер 10 кг.
Какао на прах 8 кг.
Сода бикарбонат 90 бр.
Сода амонячна 30 бр.
Копър 100 бр.
Шарена сол 100 бр.
Бахар 10 бр.
Джоджен 130 бр.
Целина/кервиз/ 5 бр.
Чубрица трапезна 300 бр.
Дафинов лист 25 бр.
Черен пипер 70 бр.
Кимион 100 бр.
Канела 100 бр.
Ванилия 950 бр.
Мая 220 бр.
Бакпулвер 100 бр.
Чай 220 кутия
Кори за баница 110 кг.
Мед 100 кг.
Домати 1300 Буркан 720 ml
Зелен фасул 350 Буркан 720 ml
Грах 450 Буркан 720 ml
Гювеч 80 Буркан 720 ml
Кисело зеле 150 Буркан 1,700 ml
Лютеница 500 Буркан 580 ml
Кисели краставички 160 Буркан 720 ml
Паприкаш 10 Буркан 720 ml
Капия 500 Буркан 720 ml
Стерилизирани гъби 10 Буркан 720 ml
Конфитюр череши 50 Буркан 370 ml
Конфитюр вишна 50 Буркан 370 ml
Конфитюр асорти 50 Буркан 370 ml
Конфитюр праскови 50 Буркан 370 ml
Конфитюр кайсии 50 Буркан 370 ml
Конфитюр ягоди 50 Буркан 370 ml
Мармалад шипков 250 Буркан 370 ml
Сок праскова 700 л.
Сок портокал 600 л.
Компот от праскова 50 Буркан 720 ml
Замразен спанак 20 кг.
Замразен грах 20 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18537.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС.

II.2) Описание 1

Доставка на мляко и млечни хранителни продукти 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
15511100      
15551310      
15540000      
15530000      
15542100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, район Южен, ул. Болград № 12 и ул. Славееви гори № 41

Периодични доставки на стоките в съответствие с техническата спецификация за ОП 4. Прогнозни к-ва за 1 година, както следва:
Краве кисело мляко 5000 Кофичка 0,400 кг.
Краве кисело мляко 10000 Кофичка 0,400 кг.
Прясно краве мляко 600 л.
Прясно краве мляко 5200 л.
Сирене 850 кг.
Кашкавал 400 кг.
Масло 500 кг.
Извара 200 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
44770.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС.

II.2) Описание 1

Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
15220000      
03142500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, район Южен, ул. Болград № 12 и ул. Славееви гори № 41

Периодични доставки на стоките в съответствие с техническата спецификация за ОП 5. Прогнозни к-ва за 1 година, както следва:
Пилешко филе 50 кг.
Пиле замразено 800 кг.
Пиле охладено 100 кг.
Пилешки бутчета замразени 100 кг.
Пуешко филе 20 кг.
Филе от риба скумрия 500 кг.
Филе от риба сьомга 50 кг.
Филе от риба пастърва 50 кг.
Филе от бяла риба /хек, пангасиус/ 200 кг.
Телешки шол 200 кг.
Свински бут без кост 500 кг.
Свинско филе 50 кг.
Мляно месо"Стара планина" 750 кг.
Варена шунка свинска 100 кг.
Варено пушено свинко филе 50 кг.
Варена шунка от птиче месо 100 кг.
Кокоши яйца 20000 брой
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
33325.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изпълнението предмета на поръчката следва да се осъществява от лице, което притежава Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните (ЗХ), за най-малко един обект за производство и/или за търговия с храните/групите храни, предмет на съответната обособена позиция, издадено от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта, съответно да е вписан в регистъра по чл. 14 от ЗХ.
Чуждестранните участници следва да притежават аналогичен документ, съответно вписване в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. 1.
Съответствието с поставения критерий се доказва със заверено копие на Удостоверение за регистрация по чл. 12 от ЗХ, а за чуждестранни участници – на аналогичния документ.
Преди сключване на договор, лицата - участник, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват дейности по предмета на поръчката/обособената позиция, трябва да предоставят актуални документи, удостоверяващ правото да изпълняват дейността по предмета на поръчката/обособената позиция в Република България - заверено копие на Удостоверение за регистрация по чл. 12 от ЗХ, издадено ОДБХ по местонахождението на обекта.
Документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, се представят при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставя

не се поставя
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изпълнението предмета на поръчката следва да се осъществява от лице, което е изпълнило една или повече дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на оферта за участие в поръчката.

Изпълнението предмета на поръчката следва да се осъществява от лице, което е изпълнило една или повече дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на оферта за участие в поръчката.
Под „сходен“ предмет следва да се разбира: доставка на хранителни продукти от групата/ите храни, предмет на съответната обособена позиция.
Под „сходен“ обем следва да се разбира доставка на видовете хранителни продукти от предмета на съответната обособена позиция.
Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, като се предоставя най-малко следната информация: описание на извършената доставка, сума, начална и крайна дата на изпълнение, обхват на доставката (видове храни), получател на услугата.
Съответствието с поставения критерий се доказва със списък на доставките, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената дейност (доставка).
Документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, се представят при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на всички доставки по предмета на поръчката ще се осъществява след предварителна писмена заявка от страна на възложителя. Доставките ще се извършват франко адреса на възложителя. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно: проекта на договор; техническата спецификация; техническото и ценовото предложения, за всяка обособена позиция.
Изпълнителят се задължава да осигурява за своя сметка и да представя на възложителя, актуален бюлетин за цените на едро за област Пловдив, издаден от САПИ ЕООД, за всички видове стоки, в сроковете, съгласно проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/04/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/04/2020 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

гр. Пловдив 4004, район „Южен”, ул. „Болград“ № 12

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Четири месеца преди изтичане срока на договора, с който ще бъде възложена настоящата обществена поръчка.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата/обособената позиция участник: 1. За когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като не се прилага възможността по чл. 55, ал. 4 ЗОП. 2. За когото са налице основания по чл. 107 от ЗОП; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен когато са налице условията по чл. 4 от закона. 4. За когото са налице ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, на основание ЗПКОНПИ. 5. За когото е налице свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 ЗОП.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са съгласно чл. 40 от ППЗОП. Основанията за отстраняване са прилагат за подизпълнителите и за третите лица, както и когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лева. Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
При разглеждане на офертите ще се прилага чл. 181, ал. 2 от ЗОП и в тази връзка, на ооснование чл. 47, ал. 6 от ППЗОП ценовите предложения могат да не се представят в отделен запечатан плик. Договорът, който ще бъде сключен с участника, определен за изпълнител на поръчката/обособената позиция, ще е със срок на действие 12 месеца. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на: 4 % (четири на сто) от стойността на договора без ДДС. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
Оферти могат да бъдат подавани както за една, така и за всички обособени позиции на поръчката. На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, при участие за повече от една обособена позиция, възложителят допуска представяне на едно заявление за участие – документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва