Деловодна информация
5207
ОП-02-2 13/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
5207-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна опера Пловдив 115314988
ул. Гладстон 15
Пловдив BG421 4000 България
Михаил Бураджиев +359 879626474
office@operaplovdiv.bg +359 879626474

Интернет адрес/и

https://operaplovdiv.bg/

https://operaplovdiv.bg/publicprocurement/read


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://operaplovdiv.bg/publicprocurement/details/id/14
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Отдих, култура и вероизповедание

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изработка и доставка на сценично облекло за постановки на Държавна опера – Пловдив по три обособени позиции
98393000      
Услуги

Настоящата процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на сценично облекло за постановки на Държавна опера – Пловдив по три обособени позиции“, както следва:
Обособена позиция 1: „Изработка и доставка на мъжки костюми за сценични постановки на Държавна опера - Пловдив“;
Обособена позиция 2: „Изработка и доставка на дамски костюми за сценични постановки на Държавна опера - Пловдив“;
Обособена позиция 3: „Изработка и доставка на балетни костюми за сценични постановки на Държавна опера - Пловдив“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
199900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изработка и доставка на мъжки костюми за сценични постановки на Държавна опера - Пловдив 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
98393000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Изработка на мъжки костюми за сценични постановки на Държавна опера – Пловдив, включително доставка до посочен от Възложителя адрес. Мъжките костюми, които следва да бъдат изработени за всяка конкретна постановка, включват облекла, чиито параметри и количества са съобразени с конкретната постановка. Ориентировъчните видове мъжки облекла са посочени в Раздел II от Документацията за участие.
Приблизителни количества мъжки облекла, изработени за сценични постановки на Държавна опера – Пловдив през предходните 12 календарни месеца – 150 мъжки облекла. Обхватът, основните параметри и условията, при които ще се изпълняват дейностите, включени в обществената поръчка по Обособена позиция 1, ще се определят при всяко конкретно възлагане - вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
84900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изработка и доставка на дамски костюми за сценични постановки на Държавна опера - Пловдив 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
98393000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Изработка на дамски костюми за сценични постановки на Държавна опера – Пловдив, включително доставка до посочен от Възложителя адрес. Дамските костюми, които следва да бъдат изработени за всяка конкретна постановка, включват облекла, чиито параметри и количества са съобразени с конкретната постановка. Ориентировъчните видове дамски облекла са посочени в Раздел II от Документацията за участие.
Приблизителни количества дамски облекла, изработени за сценични постановки на Държавна опера – Пловдив през предходните 12 календарни месеца – 150 дамски облекла. Обхватът, основните параметри и условията, при които ще се изпълняват дейностите, включени в обществената поръчка по Обособена позиция 2, ще се определят при всяко конкретно възлагане - вътрешно конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
90000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изработка и доставка на балетни костюми за сценични постановки на Държавна опера - Пловдив 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
98393000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Изработка на балетни костюми за сценични постановки на Държавна опера – Пловдив, включително доставка до посочен от Възложителя адрес. Балетните костюми, които следва да бъдат изработени за всяка конкретна постановка, включват облекла, чиито параметри и количества са съобразени с конкретната постановка. Ориентировъчните видове балетни облекла са посочени в Раздел II от Документацията за участие. Приблизителни количества балетни облекла, изработени за сценични постановки на Държавна опера – Пловдив през предходните 12 календарни месеца – 150 балетни облекла. Обхватът, основните параметри и условията, при които ще се изпълняват дейностите, включени в обществената поръчка по Обособена позиция 3, ще се определят при всяко конкретно възлагане - вътрешно конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност към участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците и по трите обособени позиции трябва да имат опит при изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, включително да са изпълнили една или няколко дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
По Обособена позиция 1, под „услуги, идентични или сходни“ с предмета на поръчката следва да се разбират услуги по „изработка и доставка на мъжко сценично облекло/костюми за сценични постановки в областта на музикалното и/или танцовото и/или театралното изкуство и/или за филмови продукции и/или за телевизионни продукции“.
По Обособена позиция 2, под „услуги, идентични или сходни“ с предмета на поръчката следва да се разбират услуги по „изработка и доставка на дамско сценично облекло/костюми за сценични постановки в областта на музикалното и/или танцовото и/или театралното изкуство и/или за филмови продукции и/или за телевизионни продукции“.
По Обособена позиция 3, под „услуги, идентични или сходни“ с предмета на поръчката следва да се разбират услуги по „изработка и доставка на балетно сценично облекло/костюми за сценични постановки в областта на музикалното и/или танцовото и/или театралното изкуство и/или за филмови продукции и/или за телевизионни продукции“.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В. Технически и професионални способности с посочване и описание на услугата, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, както и лице, за което е изпълнена услугата.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване: При сключване на рамковото споразумение по съответната обособена позиция, участникът избран за изпълнител, следва да представи Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка /по Образец № 7 към документацията за участие/, заедно с документи, които доказват извършените услуги.
2. Участниците и по трите обособени позиции трябва да разполагат с не по-малко от 3 /три/ лица, отговорни за извършването на услугата, притежаващи следната професионална компетентност:
- да имат опит в изработката на сценично облекло за сценична/и постановка/и. Изисква се да са работили минимум по един проект/по една поръчка за изработка на сценично облекло за сценична постановка.
Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в съответната част от еЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата: посочва се организацията на възложителя или работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на конкретна поръчка.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване: При сключване на рамковото споразумение по съответната обособена позиция участникът, избран за изпълнител, следва да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, съобразно декларираните в еЕЕДОП обстоятелства /по Образец № 8 към документацията за участие/.
Забележка: когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, е достатъчно да удостовери наличието на 3 /три/ лица, отговорни за извършването на услугата, притежаващи изискуемата компетентност.


1. Участниците и по трите обособени позиции трябва да имат опит при изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, включително да са изпълнили една или няколко дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
По Обособена позиция 1, под „услуги, идентични или сходни“ с предмета на поръчката следва да се разбират услуги по „изработка и доставка на мъжко сценично облекло/костюми за сценични постановки в областта на музикалното и/или танцовото и/или театралното изкуство и/или за филмови продукции и/или за телевизионни продукции“.
По Обособена позиция 2, под „услуги, идентични или сходни“ с предмета на поръчката следва да се разбират услуги по „изработка и доставка на дамско сценично облекло/костюми за сценични постановки в областта на музикалното и/или танцовото и/или театралното изкуство и/или за филмови продукции и/или за телевизионни продукции“.
По Обособена позиция 3, под „услуги, идентични или сходни“ с предмета на поръчката следва да се разбират услуги по „изработка и доставка на балетно сценично облекло/костюми за сценични постановки в областта на музикалното и/или танцовото и/или театралното изкуство и/или за филмови продукции и/или за телевизионни продукции“.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В. Технически и професионални способности с посочване и описание на услугата, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, както и лице, за което е изпълнена услугата.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване: При сключване на рамковото споразумение по съответната обособена позиция, участникът избран за изпълнител, следва да представи Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка /по Образец № 7 към документацията за участие/, заедно с документи, които доказват извършените услуги.
2. Участниците и по трите обособени позиции трябва да разполагат с не по-малко от 3 /три/ лица, отговорни за извършването на услугата, притежаващи следната професионална компетентност:
- да имат опит в изработката на сценично облекло за сценична/и постановка/и. Изисква се да са работили минимум по един проект/по една поръчка за изработка на сценично облекло за сценична постановка.
Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в съответната част от еЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата: посочва се организацията на възложителя или работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на конкретна поръчка.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване: При сключване на рамковото споразумение по съответната обособена позиция участникът, избран за изпълнител, следва да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, съобразно декларираните в еЕЕДОП обстоятелства /по Образец № 8 към документацията за участие/.
Забележка: когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, е достатъчно да удостовери наличието на 3 /три/ лица, отговорни за извършването на услугата, притежаващи изискуемата компетентност.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с няколко оператора
  2
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/04/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, ул. "Гладстон" 15, в кабинета на директора на Държавна опера - Пловдив

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

При подаване на оферта за повече от една обособена позиция, участникът представя документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за всяка обособена позиция поотделно.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва