Деловодна информация
00045
321 13/03/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
13/03/2020 (дд/мм/гггг)
00045-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД 000463379
бул. Васил Априлов 15а
Пловдив BG421 4000 България
Екатерина Манчева, Мария Шишкова +359 32641536
onkodis_plovdiv@abv.bg +359 32644388

Интернет адрес/и

www.onkoplov.com

http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200312FoLd1871362
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

”Сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”
50400000      
Услуги

”Сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
54100.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Сервизно обслужване на апаратура за централизирано разтваряне на цитостатици 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

База I – бул. „Васил Априлов“ №15 А
База II - бул. "Александър Стамболийски" 2А

Сервизно обслужване на апаратура за централизирано разтваряне на цитостатици за срок от една година съгласно техническата спецификация на Възложителя неразделна част от документацията.
Критериите по-долу
 
ДА С1 = срока за идентифициране на проблема след подадена заявка    10
С2 = срока за отстраняване на възникнали повреди без необходимост от доставка на резервни части    10
С3 = срока за отстраняване на възникнали повреди при необходимост от доставка на резервни части    10
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
4800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия , за срок от 12 месеца, с обем и прогнозна стойност 100 % съгласно предвиденото условие в чл. 40, ал. 2 от проекта на договора.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 2400.00 лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (4800.00лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване.

II.2) Описание 1

Сервизно обслужване на апаратура за разтваряне на цитостатици 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

База I – бул. „Васил Априлов“ №15 А
База II - бул. "Александър Стамболийски" 2А

Сервизно обслужване на апаратура за разтваряне на цитостатици за срок от една година съгласно техническата спецификация на Възложителя неразделна част от документацията.
Критериите по-долу
 
ДА С1 = срока за идентифициране на проблема след подадена заявка    10
С2 = срока за отстраняване на възникнали повреди без необходимост от доставка на резервни части    10
С3 = срока за отстраняване на възникнали повреди при необходимост от доставка на резервни части    10
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
2000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия , за срок от 12 месеца, с обем и прогнозна стойност 100 % съгласно предвиденото условие в чл. 40, ал. 2 от проекта на договора.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 1000.00 лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (2000.00лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване.

II.2) Описание 1

Сервизно обслужване на Терапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

База I – бул. „Васил Априлов“ №15 А
База II - бул. "Александър Стамболийски" 2А

Сервизно обслужване на Терапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия за срок от една година съгласно техническата спецификация на Възложителя неразделна част от документацията.
Критериите по-долу
 
ДА С1 = срока за идентифициране на проблема след подадена заявка    10
С2 = срока за отстраняване на възникнали повреди без необходимост от доставка на резервни части    10
С3 = срока за отстраняване на възникнали повреди при необходимост от доставка на резервни части    10
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
6500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия , за срок от 12 месеца, с обем и прогнозна стойност 100 % съгласно предвиденото условие в чл. 40, ал. 2 от проекта на договора.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 3250.00 лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (6500.00лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване.

II.2) Описание 1

Сервизно обслужване на 32- компютърен томограф, модел SOMATOM Perspective, производител „Siemens” – Германия 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

База II – бул. „Ал. Стамболийски“ №2А

Сервизно обслужване на 32- компютърен томограф, модел SOMATOM Perspective, производител „Siemens” – Германия за срок от една година съгласно техническата спецификация на Възложителя неразделна част от документацията.
Критериите по-долу
 
ДА С1 - срока за идентифициране на проблема след подадена заявка    10
С2 = срока за отстраняване на възникнали повреди без необходимост от доставка на резервни части    10
С3 = срока за отстраняване на възникнали повреди при необходимост от доставка на резервни части    10
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
40800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия , за срок от 12 месеца, с обем и прогнозна стойност 100 % съгласно предвиденото условие в чл. 40, ал. 2 от проекта на договора.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 20400.00 лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (40800.00лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

- Участникът да разполага с разрешение за търговия на едро по Закона за медицинските изделия с медицински изделия, влагани като части и консумативи при изпълнение на предмета на обществената поръчка - критерия се прилага за всички обособени позиции;
- Участникът да разполага валиден лиценз за дейност с източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, издаден от Агенцията за ядрено регулиране или еквивалентно – когато се подава оферта за сервизно обслужване на техниката, представляваща източник на йонизиращи лъчения – критерия се прилага за обособени позиции №3 и №4.
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посочените критерии за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Критериите за подбор, които се отнасят до годността се декларират от участниците в ЕЕДОП Част IV Критерии за подбор, Раздел А Годност, точка 2. Участникът следва да декларира притежанието на документите, номер, дата и срок на валидност, а когато същите са на разположение в електронен формат със свободен достъп се посочва интернет адреса, на който могат да бъдат намерени.
Документи за доказване годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:
-Разрешение за търговия на едро по Закона за медицинските изделия с медицински изделия – представя се под формата на заверено от участника копие - прилага се за всички обособени позиции.
-Актуална лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, издадена от АЯР за участникът с приложенията към нея, касаещи медицинската апаратура – заверено копие - прилага се за обособени позиции №3 и №4.
Документите посочени по-горе се представят и за подизпълнителите, в случай, че участникът предвижда такива, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Документите описани по-горе за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.
Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни, или обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен регистър или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изискване за икономическо и финансово състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични с предмета на настоящата обществена поръчка.
Критериите за подбор, които се отнасят до техническите и професионални способности се декларират от участниците в ЕЕДОП Част IV Критерии за подбор, Раздел В, точка 1б). Участникът следва да декларира изпълнените услуги, които са идентични с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите.
2. Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, който ще изпълнява поръчката и ще отговаря за изпълнението и за обособените позиции, за които се изисква (посочени в Приложение №1 - Техническа спецификация от документацията за участие).
Критериите за подбор, които се отнасят до професионалните способности се декларират от участниците в ЕЕДОП Част IV Критерии за подбор, Раздел В, точка 6. Участникът следва да декларира списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението.


1.Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да е извършил минимум 1 (една) услуга за сервизно обслужване на медицинска техника, идентична с предмета на настоящата обществена поръчка, в рамките на 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
2.Минимално изискване, поставено от възложителя, е участника да разполага с минимум с 1 /един/ специалист, към момента на подаване на офертата.
За радиологичната апаратура, посочена в Техническата спецификация (Приложение №1), участникът трябва да разполага с лица, които отговарят на изискванията на Наредба №2 от 05.02.2018г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване.
Необходимият опит и квалификация за изпълнение на поръчката за обособена позиция №4 участникът трябва да удостовери с дипломи, удостоверения и/или сертификати на персонала, преминал обучение при производителя на апаратурата или придобил това право по друг ред преди не повече от 5 години, към момента на подаване на офертата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/04/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

21/08/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/04/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Пловдив, бул Васил Априлов 15А, - Администрация

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процендурата/обособената позиция участник: 1. За когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; 2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50000 лева. Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и третите лица. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на оферта той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателство за надеждност на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Предвижда се сключените договори да бъдат подновени при същите му условия, за срок от 12 месеца, с обем и същата прогнозна стойност, съгласно предвиденото условие в чл. 40, ал. 2 от проекта на договора. Във връзка с тази възможност и на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП посочената в настоящето обявление стойнст е с включено предвиденото подновяване.
Договор/ите сключени за възлагане на настоящата обществена порчъка, може/гат да бъде/ат еднократно подновен/и, по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ППЗОП, по инициатива на Възложителя, при наличие на финансов ресурс и необходимост от услугите, предмет на договора; подновяването може да бъде инициирано от Възложителя при възникване на обстоятелства с изтичане на уговорения срок или с достигане на общата прогнозна стойност на услугите; подновяването включва повторение на всички дейности по предмета на договора, при същите условия, за срок от 12 (дванадесет) месеца, обем и същата прогнозна стойност на обществената поръчка; подновяването се осъществява единствено при отправено възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя, в което е посочена началната дата на изпълнение. Възлагателното писмо за подновяване става неразделна част от договора.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Избраният за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение по чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
Оферти могат да бъдат подавани за една, няколко или всички обособени позиции на поръчката. На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, при участие за повече от една обособена позиция, възложителя изисква представяне на заявление за участие в опаковката за всяка от обособените позиции, за която участникът подава оферта.
Във връзка с прилагане на разпоредбата на чл.104, ал.2 от ЗОП в настоящата процедура ще бъде извършена оценка на ценовите предложения преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. На основание чл.47, ал.6 от ППЗОП при подаване на офертата участниците могат да не представят ценовите си предложения в запечатан плик.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва