Деловодна информация
00510
Изх.1500-37 13/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00510-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Девня 000096345
бул. Съединение № 165
Девня BG331 9162 България
инж. Галина Георгиева +359 51947011
kmet@devnya.bg +359 51947012

Интернет адрес/и

www.devnya.bg

http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/smr-mladejki-dom


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/smr-mladejki-dom
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на строително-монтажни работи по Проект "Въвеждане на енергоефективни мерки на сграда общинска собственост - Младежки дом в кв. Повеляново в гр. Девня“
45000000      
Строителство

Възложителят предвижда изпълнение на следните строително монтажни работи: Полагане на топлоизолация по стени, под и покрив, подмяна на външна дограма, подмяна покривно водоотвеждане.
Подробно описание на обхвата на поръчката, параметри и прогнозни количества се съдържа в Техническата спецификация към настоящата документация и в Количествената сметка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
444452.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на Република България, област Варна, община Девня, гр. Девня, кв. Повеляново, сградата на Младежки дом

Възложителят предвижда изпълнение на следните строително монтажни работи: Полагане на топлоизолация по стени, под и покрив, подмяна на външна дограма, подмяна покривно водоотвеждане.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на СМР    20
Технически персонал с професионална компетентност за изпълнение на поръчката    30
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
444452.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
300

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура: от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от прог

Показателят "Технически персонал с професионална компетентност за изпълнение на поръчката" е разделен на 4 подпоказателя, подробно посочени в указанията за участие в поръчката.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от групата и категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – първа група, минимум трета категория строежи или да има регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Деклариране - в ЕЕДОП. За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, посочва съответния публичен регистър, който съдържа тази информация или представя копие от Удостоверението за вписване в ЦПРС, придружен с валиден талон за 2020г., или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени, доказващ еквивалентното право (за чуждестранните участници).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да има валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи минимум трета категория, (или еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ). Деклариране - в ЕЕДОП. За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, представя копие от валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя.

Участникът следва да разполага с валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя в размер не по-нисък от определения в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за конкретната категория.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 (пет) години считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. Деклариране - в ЕЕДОП. За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, представя Списък в свободен текст на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Участникът следва да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 (пет) години считано от датата на подаване на заявлението или на офертата.
Под „дейности, с предмет и обем, сходни с тези на предмета на поръчката” следва да се разбира поне едно от следните: извършване на ново строителство, и/или преустройство, реконструкция и основен ремонт на съществуващи сгради трета категория, включващо и изпълнение на мерки за енергийна ефективност.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Изпълнителят на обществената поръчка е длъжен да спазва всички правила и норми по техника на безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, организация на движението и опазване на околната среда, описани в Правилници, Наредби и други нормативни документи, свързани с предмета на поръчката.
2. При изпълнение на видовете работи да спазва нормативната уредба за този вид дейност.
3. Строителят е длъжен да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при, или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ.
4. При започване на ремонтни работи Изпълнителят е длъжен да вземе всички необходими мерки за обезопасяване на обекта.
6. По време на изпълнение на строителните работи Изпълнителят е длъжен да осигури компетентно техническо лице, което да ги ръководи. Изпълнителят поема пълна отговорност за качествено и срочно изпълнение на възлож
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/04/2020 (дд/мм/гггг)   08:30 (чч:мм)

гр. Девня, бул. Съединение 78, сградата на Община Девня, етаж 3, заседателна зала

На основание чл. 181, ал. 2 ЗОП, при провеждане на процедурата комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Упълномощените лица, присъстващи на публичните заседания, следва да представят на комисията изрично писмено пълномощно за представителство по конкретната процедура.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Изискв. по отн. на личн. съст. на участниците:
За участн. в процед. следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 от ЗОП, което се удост. с попълв. на съотв. поле на ЕЕДОП. Участник, за когото са налице някои от осн. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да предст. доказ., че е предприел мерки, гарантиращи неговата надеждност, което се удост. с попълване на съотв. поле на ЕЕДОП. Възлож. отстр. от процедурата участник, за когото са налице обст. по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРСТЛДТС, наличието или липсата на които се удост. с попълване на съотв. поле на ЕЕДОП, както и с предст. на декл. по образец. Други осн. за отстр. - съгласно чл. 107 ЗОП.
Гаранции за изпълнение:
Разм. на гаранцията е 3 % от ст-стта на дог. Гаранцията за изпълн. се предст. в една от сл. форми: парична сума, банк.гаранция, застраховка. Услов. и срок. за задърж. или освоб. на гаранцията за изпълн. се урежд. в договора.
Настоящ. общ. поръчка е св. с изпълн. на Договор за предост. на безвъзм. фин. помощ на Община Девня с ДФ „Земеделие“ по Подмярка 7.2. от прогр. за разв. на селск. райони за 2014-2020 година, съфинанс. от Европ. земеделски фонд за разв. на селск. райони.
Заплащ. на дейностите ще се изв. само по банков път, в лв., след получ. на средства от операт. програма и изд. на фактура от изпълнителя, в съотв. с приетите от възл. работи. Подр. начин за разплащ. е посочен в проекта за дог. към докум. за участие.
Недопуст. е представ. на оферти, чието ценово предл. надхв. разм. на прогноз. стойност на поръчката.
Органите, от които участн. могат да получ. необх. инф. за прилож. правила и изисквания св. с данъци и осигуровки, опазв. на ок. среда, закр. на зает. и усл. на труд, които са в сила в Република България са: Министъра на финансите (http://www.minfin.bg/), Директорът на Национална агенция за приходите (http://www.nap.bg/), Директорът на Национален осигурителен институт (http://www.noi.bg/), министъра на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg/), министъра на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp), Директорът на Агенция по заетостта (http://www.az.government.bg/), Директорът на Главна инспекция по труда (http://www.gli.government.bg/).
Възлож. не поставя изискв. за създ. на юрид. лице, когато опр. изпълнител е неперсониф. обед. на физ. и/или юрид. лица.Когато опр. изпълнител е неперсониф. обед. на ФЛ и/или ЮЛ, догов. се скл. след представ. завер. копие от удост. за данъчна и/или БУЛСТАТ рег., или еквив. докум. съгл. законод. на страната, където е установ. обед.
Важно: Образецът на Количествено-стойностната сметка е във вид, одобрен от Държавен фонд „Земеделие“. Маркираните в жълт цвят позиции, за които необходимите количества са отразени като „0,00“ не са одобрени от ДФЗ и следователно не са включени в предмета на поръчката. Участниците не попълват никакви единични цени и стойности по тези позиции и същите не участват в образуването на крайната предложена цена за изпълнение на поръчката!

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 ал. 1 - срещу решението за откриване на процедурата и или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1 т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва