Деловодна информация
01958
И2-125 12/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
01958-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА АНТОН 000777255
ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 1
АНТОН BG412 2089 България
АНДРЕЙ СИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН +86 2300
obanton@abv.bg +86 2500

Интернет адрес/и

https://www.antonbg.com/

https://www.antonbg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=115


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.antonbg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=115
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малк 1
45000000      
Строителство

Предмет на обществената поръчка е „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“. Представеният проект предвижда изграждане на физкултурен салон с капацитет до 100души. В ситуационно отношение обемът на салона се предвижда да бъде в ортогоналната система на вече съществуващото училище. Между двете сгради се предвижда да се изгради топла връзка, като се отвори достъп през коридора на първия етаж при късата северозападна фасада на лявото тяло. Топлата връзка служи за предверие към салона и дава възможност за преминаване от едната част на двора към другата, а във вертикално отношение дава връзка посредством стълбище към долното ниво на топлата връзка и салона, като на долното ниво са развити четири съблекални с душове и тоалетни, фитнес зала за не повече от 15 души, малка канцелария, тоалетни с умивалници и технически помещения.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
601046      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

село Антон, Двора на ОУ "СВ. СВ. Кирил и Методий"

„Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г..Представеният проект предвижда изграждане на физкултурен салон в северозапад - ния край на имота на три метра отстояние от границите на имота и с капацитет до 100души. В ситуационно отношение обемът на салона се предвижда да бъде в ортогоналната система на вече съществуващото училище. Между двете сгради се предвижда да се изгради топла връзка, като се отвори достъп през коридора на първия етаж при късата северозападна фасада на лявото тяло. Топлата връзка служи за предверие към салона и дава възможност за преминаване от едната част на двора към другата, а във вертикално отношение дава връзка посредством стълбище към долното ниво на топлата връзка и салона, като на долното ниво са развити четири съблекални с душове и тоалетни, фитнес зала за не повече от 15 души, малка канцелария, тоалетни с умивалници и технически помещения. Новопроектираните врати ще бъдат с антипаник брави и система за гласово оповестяване.
Фундаментите на салона и топлата връзка са стоманобетонови, а основната конструкция е метална, покрита с метални панели с топлоизолация в тях от минерална вата. По фасадата на залата се предвиждат големи прозорци за естествено осветление по късите фасади на изток и запад на салона и по-малки прозорци за дифузно естествено осветление -по северната дълга фасада. Функционалното решение на залата с топлата връзка и местоположението й в имота дават възможност салонът да функционира самостоятелно извън времето на ползване от училището.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател (ТП)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
601046      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програм

Изпълнението на обществената поръчка се финансира частично с предоставена безвъзмездна финансова помощ по Административен Договор №BG06RDNP001-7.005-0007-C01 от 03.05.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г., а дофинансирането - заем от фонд ФЛАГ
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи, попадащи в обхвата на Първа група, минимум четвърта категория строежи по чл. 137, ал.1, т. 4, буква „б“ от ЗУТ, съгласно Правилника за реда и вписване и водене на ЦПРС. Чуждестранните участници доказват съответствието си с вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии за подбор”, Раздел А „Годност“, т. 1). Преди сключване на договора изискването се представя заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (за повече информация: http://register.ksb.bg/), освен ако необходимата информация не е достъпна в публичен регистър. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за минимум четвърта категория строеж, съгласно нормативните изисквания или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на категорията строеж, предмет на поръчката.
При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.


При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5). Преди сключване на договора изискването се доказва с представянето на доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците в процедурата през последните 5 / пет/ годин , считано от датата на подаване на офертата, следва да са изпълнили дейност (строителство) на минимум 1 /един/ обект, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за която се подава оферта.
*Под дейност (строителство), идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, следва да се разбира извършване на ново строителство и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или физкултурен салон и/или спортни зали.
2. Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
2.1. Лице, което ще бъде определено за технически ръководител на обекта и което следва да отговаря на следните изисквания:
- да отговаря на изискванията по чл. 163а, ал. 4, изр. 1 от Закона за устройство на територията, а именно: да е строителен инженер, архитект или строителен техник;
- да притежава опит в реализацията на минимум 2 (два) инвестиционни проекта в строителството на ръководна позиция – като ръководител екип и/или технически ръководител или еквивалентна позиция.
2.2. Лице, което ще бъде определено за Координатор по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ и което следва да отговаря на следните изисквания:
- да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ“ или еквивалентна;
- да притежава минимум 2 (две) години опит в реализацията на инвестиционни проекти в строителството.
2.3.Лице, което ще бъде определено за Специалист по контрол на качеството и което следва да отговаря на следните изисквания:
- да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ;
- да притежава минимум 2 (две) години опит в реализацията на инвестиционни проекти в строителството.
3. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват строителство.


1. При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 1 се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, т.1а). Преди сключване на договора изискването по т. 1 се доказва с представянето на Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. При подаване на оферта, съответствието с изискванията по т. 2. се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6). Преди сключване на договора изискването по т. 2 се доказва с представянето на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност и/или опит на лицата.
3. При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3 се декларира в ЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“). Преди сключване на договора изискването по т. 3 се доказва с представянето на заверено копие или оригинал на валиден сертификат. Съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП ще бъдат приемани и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Договорът за обществена поръчка се сключва при условие, че при подписването му определеният изпълнител представи определената гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора.Гаранцията за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от цената за изпълнение на договора без ДДС и служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора.Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:(а)парична сума, внесена на каса или по банковата сметка на Възложителя,при спазване на Закона за ограничаване на плащанията в брой;б)банкова гаранция; или(в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.2.При спазване на изискванията, посочени в раздел VI.3."Допълнителна информация" от настоящото обявление цената по договора за обществена поръчка се заплаща на два транша-авансово и окончателно плащане, при спазване на условията и сроковете за това, указани в проекта на договора.Условията са посочени в проекта на договора
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/07/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/04/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Място: Община Антон, Заседателна зала на Община Антон, намираща се в сградата на Общината, пл. Съединение 1, етаж 2

Място: Община Антон, Заседателна зала на Община Антон, намираща се в сградата на Общината, пл. Съединение 1, етаж 2
На публичното заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Изпълнението на обществената поръчка се финансира частично с предоставена безвъзмездна финансова помощ по Административен Договор №BG06RDNP001-7.005-0007-C01 от 03.05.2019 г. подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г. по проект: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към училище „Св. Св. Кирил и Методий“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Антон. По силата на цитирания административен договор осигурените към датата на откриване на настоящата обществена поръчка осигурените средства за финансиране на договора за възлагане на обществената поръчка възлиза в размера на 441 751,13 лева без ДДС. Остатъкът от сумата – до пълния размер на предложената от избрания изпълнител цена по договора за обществена поръчка без ДДС, следва да бъде осигурен (при наличие на възможност за това) чрез собствени средства на Възложителя и/или чрез предоставени му в заем средства от Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД или друга финансираща институция. С оглед на това настоящата поръчка се открива при условията на чл. 114 от ЗОП, а именно: под условие, че Възложителят ще осигури в пълен размер необходимите средства за финансиране изпълнението на договора /заплащане на предложената от избрания изпълнител, цена за изпълнение на поръчката без ДДС/. Договорът за обществена поръчка ще включва клауза за отложеното му изпълнение поради липса на осигурено в пълен размер финансиране. Отложеното изпълнение се състои в обуславяне на действието на договора, стартирането на изпълнението на строителството и възможността за получаване на авансово плащане по договора от осигуряване от възложителя на пълния размер на средствата, необходими за заплащане на цената по договора без ДДС, а не само и единствено на база сключването на договора, както и предвиждане на правна възможност при липса на осигурено финансиране всяка от страните да прекрати договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му, като в този случай страните не си дължат обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на Договора и неустойки.
2. В настоящата процедура не може да участва участник, по отношение на когото е налице обстоятелство по чл.54, ал.1 от ЗОП, както и обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП. По отношение на обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 2 участникът не следва да е лишен е от правото да упражнява професията "строител" или дейност "строителство", съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието. Възложителят отстранява от процедурата и участник, по отношение на когото са налице национални основания за отстраняване, а именно:
А) наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
Б) обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и при наличие на обстоятелство по чл. 107 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подаде мв 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179-срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва