Деловодна информация
00510
Изх.1500-33 11/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00510-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Девня 000096345
бул. Съединение № 165
Девня BG331 9162 България
инж. Нели Павлова +359 51947011
kmet@devnya.bg +359 51947012

Интернет адрес/и

www.devnya.bg

http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/zakrivane-depo


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/zakrivane-depo
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци – гр.Девня“ в имоти с идентификатори 20482.235.38 и 20482.235.39 по КК на гр.Девня по две обособени позиции
45112350      
Строителство

Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Закриване и техническа рекултивация на депо за ТБО
Обособена позиция 2: Биологична рекултивация на депо за ТБО
ВАЖНО! На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП възложителят ще възложи обособена позиция № 2 „Биологична рекултивация на депо за ТБО“ по реда, валиден за индивидуалната й стойност. По настоящата обществена поръчка участниците могат да подават оферти само за Обособена позиция № 1: „Закриване и техническа рекултивация на депо за ТБО“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
975570      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

:  1

II.2) Описание 1

Закриване и техническа рекултивация на депо за ТБО 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45112350      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на Република България, област Варна, община Девня, гр. Девня, депо за битови отпадъци в имоти с идентификатори 20482.235.38 и 20482.235.39 по КК

Техническата рекултивация ще бъде изпълнена съгласно одобрен проект за рекултивация по реда на ЗУТ. Заложени са строителни дейности, пряко свързани с реализацията на техническата рекултивация на депото, без които е невъзможно въвеждането на обекта в експлоатация, съгласно ЗУТ и издаване на протокол за приемане и съгласно раздел V от Наредба № 26/1996 г., както и почистване на замърсени терени, съседни на определените за рекултивация.
Предвиденият терен за рекултивация е с площ 20238 кв.м. /в това число замърсени територии/, като заета ортогонална площ е 20016 кв.м., а околната повърхнина на тялото на депото е 21120 кв.м.
Дейностите по проекта са разделени на две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Закриване и техническа рекултивация на депо за ТБО
- Първи етап: включва мерки за отстраняване (изгребване) и предепониране на разпилените твърди битови отпадъци от съседния терен и отпадъците с недопустим откос (над 220); подравняване на терена, предепониране и компактиране на отпадъците в тялото на депото; подравняване на откосите, полагане на подравнителен почвен слой над подравнените отпадъци, подравняване на почвения слой.
- Втори етап: изграждане на финалното покритие (горния изолиращ екран); полагане на слой за улавяне на евентуален сметищен газ (биогаз); защитен слой срещу проникване на повърхностни води, полагане на основен пласт почва с мощност 0,70м., полагане на хумусен пласт; контрол и отвеждане на повърхностните води и оформяне на излазите на газовите кладенци, направа на визьорни и реперни точки.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на СМР    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
927570      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020г.

II.2) Описание 1

Биологична рекултивация на депо за ТБО 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45112700      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на Република България, област Варна, община Девня, гр. Девня, депо за битови отпадъци в имоти с идентификатори 20482.235.38 и 20482.235.39 по КК

Обособената позиция включва мерки за възстановяване на ландшафта, обработване на почвата преди засяване и засаждане на многогодишни треви и включва три етапа:
- Първи етап: Подготвителни работи и затревяване – през първата година
- Втори етап: Отгледни грижи, състоящи се от поливане, торене и косене - през втората година.
- Трети етап: Отгледни грижи, състоящи се от поливане, торене и косене - през третата година.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
48000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП възложителят ще възложи обособена позиция № 2 „Биологична рекултивация на депо за ТБО“ по реда, валиден за индивидуалната й стойност. Настоящата обществена поръчка съдържа информация за обособена позиция № 2 само с оглед задълженията на възложителя по чл. 7, ал. 2 от ППЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора категория строежи съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, б. «г» от ЗУТ или да има регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Деклариране - в ЕЕДОП. За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, посочва съответния публичен регистър, който съдържа тази информация или представя копие от Удостоверението за вписване в ЦПРС, придружен с валиден талон за 2020г., или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени, доказващ еквивалентното право (за чуждестранните участници).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да има валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи минимум втора категория (или еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ). Деклариране - в ЕЕДОП. За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, представя копие от валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя.

Участникът следва да разполага с валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя в размер не по-нисък от определения в чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните години считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. Под „дейности, с предмет и обем, сходни с тези на предмета на поръчката” следва да се разбира поне едно от следните: извършване на строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметища и/или депа за отпадъци и/или други терени с обща площ минимум 20 (двадесет) дка.
2. Участникът следва да разполага с техническо оборудване и съоръжения за изпълнение на поръчката. Деклариране - в ЕЕДОП. За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, представя Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
3. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството. Деклариране - в ЕЕДОП. Доказване - участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора представя заверено за вярно с оригинала копие от съответния сертификат.
4. Участникът следва да прилага системи за опазване на околната среда. Деклариране - в ЕЕДОП. Доказване - участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора представя заверено за вярно с оригинала копие от съответния сертификат.


1. Участникът, самостоятелно или съвместно, следва да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 (пет) години считано от датата на подаване на заявлението или на офертата.
Участникът, самостоятелно или съвместно, следва да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 (пет) години считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. Деклариране - в ЕЕДОП. За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, представя Списък в свободен текст на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да разполага минимум със следната механизация за извършването на СМР: Еднокошов верижен багер - 1 бр.; Самосвал - 1 бр.; Булдозер - 1 бр.; Шиповиден вибрационен валяк - 1 бр.; Гладък вибрационен валяк - 1 бр.
3. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството, съгласно международен стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката.
4. Участникът следва да прилага системи за опазване на околната среда, съгласно международен стандарт EN ISO 14001:2015, или еквивалентен.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За обекта, предмет на настоящата обществена поръчка е изготвен и одобрен инвестиционен проект, фаза работен проект.
Дейностите следва да бъдат извършени въз основа на одобрения работен проект, ведно с количествената сметка към него, издаденото разрешение за строеж и изискванията на техническата спецификация. Изпълнението на строителните и монтажните работи трябва да бъде съобразено с цялата свързана с изпълнението на конкретните видове строителни работи законова и подзаконова база, технически правила и норми и приложими стандарти, в т.ч. Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи , отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. Изпълнителят трябва да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/04/2020 (дд/мм/гггг)   08:30 (чч:мм)

гр. Девня, бул. Съединение 78, сградата на Община Девня, етаж 3, заседателна зала

По отношение на упълномощените лица и процедурата на отваряне се прилагат разпоредбите на чл.54, ал. 1 от ППЗОП. Упълномощените лица, присъставащи на публичните заседания, следва да представят на комисията изрично писмено пълномощно за представителство на участника по конкретната процедура.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Изискв. по отн. на личн. съст. на участниците:
За участн. в процед. следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, което се удост. с попълв. на съотв. поле на ЕЕДОП. Участник, за когото са налице някои от осн. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да предст. доказ., че е предприел мерки, гарантиращи неговата надеждност, което се удост. с попълване на съотв. поле на ЕЕДОП. Възлож. отстр. от процедурата участник, за когото са налице обст. по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРСТЛДТС, наличието или липсата на които се удост. с попълване на съотв. поле на ЕЕДОП, както и с предст. на декл. по образец. Други осн. за отстр. - националните осн. по ЕЕДОП и тези по чл. 107 ЗОП.
Възлож. не изисква обедин. да имат опр. правна форма, за да могат да предст. оферта. Когато опр. изпълнител е неперсониф. обед. на ФЛ и/или ЮЛ, догов. се скл. след представ. завер. копие от удост. за данъчна и/или БУЛСТАТ рег., или еквив. докум. съгл. законод. на страната, където е установ. обед.
Разм. на гаранцията за изпълн. е 5 % от ст-стта на дог. Гаранцията за изпълн. се предст. в една от сл. форми: парична сума, банк.гаранция, застраховка. Услов. и срок. за задърж. или освоб. на гаранцията за изпълн. се урежд. в договора.
Заплащ. на дейностите ще се изв. само по банков път, в лв., след получ. на средства от операт. програма. Подр. начин за разплащ. е посочен в проекта за дог. към докум. за участие. Към момента на обяв. на процед. не е осиг. финансиране за изпълн. на Об. поз. № 1. Договорът с изпълнителя ще бъде сключен под условие че изпълн. на дейностите ще започне при осиг. финансиране.
Недопуст. е представ. на оферти, чието ценово предл. надхв. разм. на прогноз. стойност на поръчката.
На основание чл. 181, ал. 2 ЗОП при провеждане на процедурата комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, по реда на чл. 61 ППЗОП.
Органите, от които участн. могат да получ. необх. инф. за прилож. правила и изисквания св. с данъци и осигуровки, опазв. на ок. среда, закр. на зает. и усл. на труд, които са в сила в Република България са: Министъра на финансите (http://www.minfin.bg/), Директорът на Национална агенция за приходите (http://www.nap.bg/), Директорът на Национален осигурителен институт (http://www.noi.bg/), министъра на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg/), министъра на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp), Директорът на Агенция по заетостта (http://www.az.government.bg/), Директорът на Главна инспекция по труда (http://www.gli.government.bg/).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 ал. 1 - срещу решението за откриване на процедурата и или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1 т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва