Деловодна информация
00645
12-08-13 10/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00645-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ветово 000530504
ул. Трети март №2
Ветово BG323 7080 България
Ивелин Димитров +359 81612253
vetovo@abv.bg +359 81612253

Интернет адрес/и

www.vetovo.com

https://vetovo.nit.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vetovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/rexabilitacziya-i-rekonstrukcziya-na-ulichna-mrezha-i-vodoprovod-v-s.smirnenski/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод“ по две обособени позиции.
45000000      
Строителство

Обособена позиция 1: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод – улица „Плиска“ и част от улица „Преслав“, с. Смирненски, община Ветово“; Обособена позиция 2: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод – част от улица „Преслав“, с. Смирненски, община Ветово“. Подробно описание на дейностите по изпълнение на поръчката е изложено в техническите спецификации към всяка обособена позиция и изготвените инвестиционни проекти за обектите - част от документацията за учатие в процедурата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
798334.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод – улица „Плиска“ и част от улица „Преслав“, с. Смирненски, община Ветово“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

с. Смирненски, общ. Ветово

Подробно описание на дейностите по изпълнение на поръчката е изложено в техническата спецификация и изготвения инвестицонен проект - част от документацията за участие в процедурата.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълннение на поръчката    40
Анализ на основните рискове    20
Срок за изпълнение на поръчката    10
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
399167.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод – част от улица „Преслав“, с. Смирненски, община Ветово" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

с. Смирненски, общ. Ветово

Подробно описание на дейностите по изпълнение на поръчката е изложено в техническата спецификация и изготвения технически проект - част от документацията за участие в процедурата.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    40
Анализ на основните рискове    20
Срок за изпълнение на поръчката    10
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
399167.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група, III-та категория и от четвърта група, III-та категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за участник чуждестранно лице – аналогичен регистър или еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език.
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието на участника с посочения критерий за подбор се доказва съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Деклариране на съответствие:
Информацията за годност /правоспособност/ се попълва от участниците в Част IV, буква А от ЕЕДОП като участникът посочва данните за вписване в регистъра по чл. 16 от Закона за камарата на строителите /ЗКС/. Чуждестранните участници представят информация относно вписването им в аналогичен регистър в държава- членка на ЕС или на друга държава-страна по Споразумението за ЕИО, или на Конфедерация Швейцария, в която са установени. Информацията за вписването следва да посочва: уеб адрес; орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа; обхвата на регистрацията и периода на валидност.
Възложителят може по всяко време да изиска от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП за изискването по б. А, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
За доказване съответствието си с минималните изисквания относно годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност участниците представят заверени копия на документи, които не са служебно известни на Възложителя. Когато участникът е чуждестранно лице, той представя заверено копие на съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да притежава сключена валидна към датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за получаване на офертите, застраховка за професионална отговорност на Участниците в строителството съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка.
Всяко от лицата изпълняващо строителство трябва да има съответната застраховка.
Деклариране на съответствие:
За доказване на съответствието с определения от възложителя критерий за подбор се попълва от участниците Част IV, буква Б от ЕЕДОП като участникът посочва застраховател, застрахователна сума, ползвател, период на валидност на застраховката.
Възложителят може по всяко време да изиска от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП за изискването по б. Б, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
За доказване съответствието си с минималните изисквания относно икономическо и финансово състояние участниците представят заверени копия на документи, които не са служебно известни на Възложителя. Когато участникът е чуждестранно лице, той представя заверено копие на съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.


Застраховка за професионална отговорност на Участниците в строителството съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка.
Всяко от лицата изпълняващо строителство трябва да има съответната застраховка.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да разполага с технически и ръководен персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
2. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа и да притежава следните валидни сертификати: ISO 14001:2015; ISO 9001:2015 и OHSAS 18001:2007 или еквивалентни.


1. Участникът да разполага с технически и ръководен персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
- Ръководител екип - Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство”, или „Строителство на сгради и съоръжения“, или „Промишлено и гражданско строителство“, или еквивалент. Професионален опит: минимум 5 (пет) години професионален опит.
- Технически ръководител, по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ – технически правоспособно лице, което да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или аналогична квалификация (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Професионален опит: минимум 5 (пет) години професионален опит.
- Експерт по част „Пътна“ - Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство”, или еквивалент. Професионален опит: минимум 5 (пет) години професионален опит.
- Експерт по част „ВиК“ - Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Вик“, или еквивалент. Професионален опит: минимум 5 (пет) години професионален опит.
- Експерт по част „Геодезия“ - Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Геодезия” или „Маркшайдерство и геодезия”, или еквивалент. Професионален опит: минимум 5 (пет) години професионален опит.
- Специалист (отговорник) „Контрол по качеството“ - Професионална област (квалификация): завършено обучение по системи за управление на качеството, и/или отговорник по качеството, притежаващ Сертификат/Удостоверение за преминато професионално обучение по „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“ или еквивалентно за чуждестранни лица, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Професионален опит: минимум 3 (три) години като отговорник по контрола на качеството по време на строителството на строежи.
- Координатор по безопасност и здраве в строителството - Професионална област (квалификация): завършено обучение/курс за координатор по ЗБУТ, притежаващ актуално удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. Професионален опит: минимум 3 (три) години като координатор по безопасност и здраве в строителството по време на строителството на строежи.
2.1. Участникът трябва да има внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2015 или други стандарти за екологично управление, основани на съответните европейски или международни стандарти на акредитирани органи.
2.2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2015 или други стандарти за качествено управление, основани на съответните европейски или международни стандарти на акредитирани органи.
2.3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа по OHSAS 18001:2007 или други стандарти за управление на здраве и безопасност, основани на съответните европейски или международни стандарти на акредитирани органи.
Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката.
Продължава в раздел VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугите, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено, при условие че отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, посочени в обявлението и в настоящата документация, и на изискванията на ЗОП и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основанията по т.5.1 и т.5.2 от документацията
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/03/2020 (дд/мм/гггг)   16:55 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/03/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Сградата на Община Ветово, заседателна зала на втори етаж, ново крило, на адрес: град Ветово, ул. Трети март №2

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощените им представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Деклариране на съответствие:
За доказване на съответствието с определения от възложителя критерий за подбор се попълва от участниците т. 6 на Раздел В: Технически и професионални способности на част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП като участникът посочва професионалната компетентност на лицата, в това число:
- Експерт/специалист (трите имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);
- Образование (степен, специалност, година на дипломиране, номер на диплома, учебно заведение);
- Професионална квалификация (направление, година на придобиване, номер на издадения документ, издател);
- Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции);
- Придобити удостоверения/сертификати за обучения с посочване на издател, дата, период, вид обучение, придобити умения.
За доказване на минималните изисквания преди сключване на договора се представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата както и се представя копия от документи, удостоверяващи професионалната компетентност и опит на всички лица от екипа за изпълнение на поръчката.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, списъкът се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва, че отговаря на поставения критерий за подбор.
Деклариране на съответствие:
За доказване на съответствието с определения от възложителя критерий за подбор се попълва от участниците част IV, буква Г от ЕЕДОП като участникът посочва сертифициращ орган, вид внедрена система, период на сертифициране, обхват на сертифицирани дейности.
Възложителят може по всяко време да изиска от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП за изискванията по т. B.2.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор по т. В.2, с изключение на тези, които вече са му били предоставени или са му служебно известни. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва