Деловодна информация
01256
РИВ20-ДИ05-49 10/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
01256-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община - район Изгрев 0006963270550
ул. Атанас Далчев 12
София BG411 1113 България
Мадлена Иванова +359 29701037
info@so-izgrev.bg +359 28710159

Интернет адрес/и

http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/

http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/index.php?option=com_content&view=category&id=124&Itemid=414


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/index.php?option=com_content&view=category&id=124&Itemid=414
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изготвяне на инвестиционен работен проект за пристройка за 4 яслени и 2 градински групи към Детска градина № 30 „Радецки“, находяща се в УПИ I - частна общинска собственост, за ОО, кв. 15, м. „Дианаб
71240000      
Услуги

Предмет на настоящата обществена поръчка са дейности по: „Изготвяне на инвестиционен работен проект за пристройка за 4 яслени и 2 градински групи към Детска градина № 30 „Радецки“, находяща се в УПИ I - частна общинска собственост, за ОО, кв. 15, м. „Дианабад“, сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26, район „Изгрев“, Столична община, включително извършване на Авторски надзор по време на изпълнението“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
100000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71240000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Ссъгласно документацията
„Изготвяне на инвестиционен работен проект за пристройка за 4 яслени и 2 градински групи към Детска градина № 30 „Радецки“, находяща се в УПИ I - частна общинска собственост, за ОО, кв. 15, м. „Дианабад“, сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26, район „Изгрев“, Столична община, включително извършване на Авторски надзор по време на изпълнението“
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка - ТО    50 %
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
100000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците в настоящата процедура.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да притежава валидна застраховка професионална отговорност за четвърта категория строежи, съгласно чл.171 и следващите от ЗУТ или еквивалентна застраховка за 2019 г. покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004г.).
Забележки: За участник регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171 – чл. 174 от ЗУТ.
За участник регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на изискуемата, но направена съгласно законодателството на държавата, където е регистриран участникът.
Чуждестранните участници следва да представят документ, доказващ наличието на еквивалентна застраховка или декларация, че чуждестранният участник притежава еквивалентна застраховка.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за затраховка „Професионална отговорност” се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва услугата съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отоговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Доказване:
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП (Образец № 2), попълнен в съответната част, а именно част IV Критерии за подбор, раздел Б, като в случай, че документът е наличен и в електронен вариант се посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност".
Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 120 000.00 (сто и двадесет хиляди лева), от които 60 % или 72 000.00 лв. (седемдесет и две хиляди лева) в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Доказване:
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП (Образец № 2), попълнен в съответната част, а именно част IV Критерии за подбор, раздел Б, като в случай, че документът е наличен и в електронен вариант се посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи – Справка за общия оборот, включително оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Забележка: Изискваният минимален общ оборот е съобразен със стойността, обема и срока за изпълнение на обществената поръчка и не надхвърля двукратният размер на нейната прогнозна стойност.
Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Съгласно документацията

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно IІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Лично състояние на участниците, т. 8
Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на изброените в т.8 специфични национални основания за изключване.
При сключване на договора изпълнителят предоставя гаранция. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдр. може да е наредител/титуляр на застр.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/03/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/03/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

административната сграда на СО - район "Изгрев", гр. София, ул. Атанас Далчев № 12, ет. 2, стая 27

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание на 31.03.2020 г. от 11:00 ч., на
което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:
1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
2. Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Административно обслужване на МОСВ:
Всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.
София 1000, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, телефон: 02/940 62 37
Интернет адрес: https://www.moew.government.bg/
3. Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
София 1051, ул. Триадица № 2, телефон: 02/8119 443
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва