Деловодна информация
01279
1000-58 10/03/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
10/03/2020 (дд/мм/гггг)
01279-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

РАЙОН ИЗТОЧЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ 0004715040046
бул. “6-ти Септември” № 274
Пловдив BG421 4000 България
Станислава Колева +359 32601097
iztochen_bg@abv.bg +359 32631610

Интернет адрес/и

https://iztochen-plovdiv.bg/

http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ремонтни дейности и ново изграждане на паважни, тротоарни, алейни и асфалтови настилки в Район "Източен", Община Пловдив“
45000000      
Строителство

Обект на настоящата обществена поръчка е извършване на ремонтни дейности и ново изграждане на паважни, тротоарни, алейни и асфалтови настилки в район "Източен". Примерни обекти при изпълнението ще бъдат: Паркинг и тротоари на ул. „Преспа“ и ул. „Удроу Уилсън“. С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели облагородяване на тротоарни и пешеходни зони на територията на район „Източен“, осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, изграждане на регламентирани зони за паркиране на МПС. Осигуряване на забрана за паркиране на МПС по тротоарни и пешеходни зони чрез поставяне на антипаркинг елементи, ремонт и изграждане на паркинги и велоалеи. Предвижда се подмяна на старата тротоарна настилка на места, на които е в лошо състояние с нова от висок клас, пренареждане на съществуващата тротоарна и паважна настилка; ремонт и изграждане на подземна и надземна инфраструктура /отводнителни и поливни системи, улично осветление и тръбна канална мрежа.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1666666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

територията на район "Източен"

Обект на настоящата обществена поръчка е извършване на ремонтни дейности и ново изграждане на паважни, тротоарни, алейни и асфалтови настилки в район "Източен", община Пловдив. Примерни обекти при изпълнението ще бъдат: Паркинг и тротоари на ул. „Преспа“ и ул. „Удроу Уилсън“.
С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели облагородяване на тротоарни и пешеходни зони на територията на град Пловдив, район „Източен“, осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, изграждане на регламентирани зони за паркиране на МПС. Осигуряване на забрана за паркиране на МПС по тротоарни и пешеходни зони чрез поставяне на антипаркинг елементи, ремонт и изграждане на паркинги и велоалеи. Предвижда се подмяна на старата тротоарна настилка на места, на които е в лошо състояние с нова от висок клас, пренареждане на съществуващата тротоарна и паважна настилка; ремонт и изграждане на подземна и надземна инфраструктура /отводнителни и поливни системи, улично осветление и тръбна канална мрежа. Цели се намаляване нивото на шумово натоварване и подобряване и опазване чистотата на въздуха.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1666666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерий за възлагане на постъпилите оферти за настоящата обществена поръчка е икономически най-изгодна оферта с критерий за възлагане „най-ниска цена“ по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Оценява се предложената от участника единична цена за всеки един вид СМР, отнесена към минималната предложена цена, умножена по относителната тежест за съответния вид работа – максимално възможна оценка 100
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – Втора група строежи, ІІІ - та категория или по-висока категория от същата група, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.
При подаване на оферта участниците попълват раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП участникът следва да представи заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката.
В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП: Преди сключване на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от посочената категория.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти (чл. 61, ал.1, т.1 от ЗОП);
2. Участниците трябва да имат застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт (чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП).


1. Възложителят изисква от участниците да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти равен на размера на стойността на обществената поръчка, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от дата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Данните се представят чрез попълване на информацията в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им не се изисква.
2. Участникът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за IІІ-та категория строеж или по-висока и в размер съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с поставения критерий за подбор в ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни, а за лице от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България – еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал.1, т. 1, б. „а“ от ЗОП);
2. Участникът следва да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката (чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП);
3. Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).


1. Участникът трябва да е изпълнил едно строителство, идентично или сходно с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под „строителство, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира строителни дейности, свързани с ремонтни работи по улици, тротоари, паркинги или други обекти на инженерната инфраструктура, свързани с рехабилитация, асфалтиране, преасфалтиране, реконструкция и изкърпване на асфалтови настилки или еквивалентни, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.При подаване на оферта в ЕЕДОП, участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на изпълненото от тях строителството, през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на изпълнените дейности, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания (чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
2.1. Технически ръководител по чл. 163а от ЗУТ - 1 човек, който следва да притежава диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер" или "инженер" или диплома за завършено средно образование и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство“, или аналогична специалност. Техническият ръководител следва да притежава професионален опит, съответстващ на предмета на обществената поръчка, минимум 3 години.
2.2. Специалист (отговорник) „Контрол по качеството“ – 1 човек. Следва да е преминал професионално обучение по "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност" или еквивалент. Специалистът/Отговорникът по „Контрол на качеството“ да притежава професионален опит като специалист Контрол по качеството при изпълнение на минимум 2 (два) завършени обекта, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.
2.3. Експерт (отговорник) по здравословни и безопасни условия на труд – 1 човек. Следва да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията. Експертът по здравословни и безопасни условия на труд следва да притежава професионален опит като такъв при изпълнение на минимум 2 (два) завършени обекта, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.
При подаване на оферта в ЕЕДОП, участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на професионална компетентност. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата.
3. Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, в чиито обхват е включен предмета на поръчката. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, в чиито обхват е включен предмета на поръчката. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен или със стандарта БДС EN ISO 9001:2015.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/04/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на район "Източен", гр. Пловдив, бул "6-ти септември" № 274, ет. 2, заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Процедурата е без осигурено финансиране по чл. 114 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва