Деловодна информация
0074
81 10/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
0074-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Белфери ЕООД 103600001
ул. Цар Симеон Велики 23
Белослав BG33 9178 България
Иван Томов - управител Юлияна Рачева - юрисконсулт +359 885851932
belferi@abv.bg +359 51124070

Интернет адрес/и

www.belferi.com

https://sop.bg/belferi-504/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/belferi-504/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Белфери ЕООД 103600001
ул.Гебедже 8
Белослав BG33 9178 България
Иван Томов - управител Юлияна Рачева-юрисконсулт +359 885851932
belferi@abv.bg +359 51124070

Интернет адрес/и

www.belferi.com

https://sop.bg/belferi-504/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на резервни части и консумативи за дизилов двигател BF 4M 1013 EC "DEUTZ"
34913000      
Доставки

Резервните части ще се монтират на дизелов двигател BF 4M1013 EC "DEUTZ" морско изпълнение.
Необходимите резевни части и консумативи се явяват резервни части и консумативи, които са елементи от дизелов двигател и съгласно експлоатационната документация на производителя и документацията по качество, резервните части и консумативите трябва да бъдат същите или еквивалент на вложените. Доставените резервни части трябва да съответстват по предназначение, технически параметри и качество на резервни части.
4.Резервните части трябва да се придружават със сертификати (когато е приложимо) за качество, издадени от завода производител или оторизиран представител на производителя с оригинален подпис и печат или еквивалент. Всяка опаковка да е обозначена с етикет с фирмената марка на производителя и описание на стоката с посочени означения, съгласно спецификацията към договора. Посочените по артикули са прогнозни.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
160000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34913000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

гр.Белослав , ул."Гебедже" №8 , обл.Варна

І. Резервни части , дизелов двигател - BF 4M1013 EC "DEUTZ" морско изпълнение
1. Филтри маслени Брой 70
2. Филтри горивни финни Брой 20
3. Филтри горивни груби Брой 20
4. Цилиндрови втулки Брой 16
5. Бутала Брой 16
6. Помпа сладка вода Брой 7
7. Помпа морска вода Брой 5
8. Водоводен охладител Брой 4
9. Венец за маховика Брой 2
10. ГПВН-горивна помпа високо налягане Брой 16
11. Сегменти комплект Брой 5
12. Маслена помпа Брой 5
13. Горивна помпа ниско налягане Брой 16
14. Стоп бобина Брой 6
15. Кобилици за клапани брой 16
16. Дюза комплект брой 8
17. Разпръсквач за дюза брой 12
18. Термостат за вода брой 5
19. Помпа морска вода зъбно колело брой 4
20. Бутални болтове брой 16
21. Турбинка за помпа морска вода брой 15
22. Изпусквателен клапан Брой 16
23. Спукателен клапан брой 16
24. Водачи клапани брой 16
25. Биелни болтове Брой 12
26. Ролков повдигач Брой 8
27. Повдигачи клапани Брой 8
28. Повдигащи прътове Брой 8
29. Охлаждаща дюза бутало Брой 20
30. Уплътнения за горивни помпи високо налягане - комплект Брой 8
31. Помпа ръчна за източване на масло от двигателя Брой 1
32. Турбина за турбо надув Брой 4
33. Колянов вал Брой 3
34. Разпределителен вал Брой 2
35. Блок за главен двигател Брой 2
36. Маслен охладител Брой 4
37. Гарнитура за маслен охладител Брой 4
38. Гарнитура за картер Брой 4
39. Гарнитура за маслена помпа Брой 4
40. Гарнитура за глава Брой 4
41. Гарнитура за капака Брой 8
42. Гарнитура за капак маслен охладител Брой 5
43. Преден семеринг за колянов вал Брой 5
44. Заден семеринг за колянов вал Брой 5
45. Ремък за динамо Брой 8
46. Ремък основен Брой 8
47. Уплътнения за всмукателен колектор - комплект Брой 5
48. Уплътнения за изпусквателен колектор - комплект Брой 5
49. Масло за двигател Варел 209л. 6
50. Регулатор за обороти Брой 4
51. Въздушни филтри Брой 20
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да намали обема на доставките на обществената поръчка при евентуално отпадане на необходимостта от осигуряване на някои номенклатури по посочените в Технически спецификации - резервни части и консумативи или ги компенсира за сметка на други такива.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
160000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В настоящата обществена поръчка НЕ СЕ поставят изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

В настоящата обществена поръчка НЕ СЕ поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка. Обемът не е от значение.
Под „доставка, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира: доставка на резервни части и консумативи .


Участникът следва да предостави (декларира) в част ІV., буква „В“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.
В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП се представя:списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/03/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

27/09/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/04/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Белослав, обл.Варна, ул."Гебедже" №8, офис на Белфери ЕООД

Получените оферти се отварят на публично заседание на което може присъстват всички участници или техни упълномощени представители, както и преставители за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, жалби могат да се подават в 10 дневен срок от: изтичане срока по чл.179 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва