Деловодна информация
00373Тракийски университет
1350 09/03/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
09/03/2020 (дд/мм/гггг)
00373-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, Деловодство - стая 335
Стара Загора BG344 6000 България
П. Дечева +359 42699270
petya.decheva@uni-sz.bg +359 042672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200309pSTg2626497
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на апартура/консумативи/пособия и артикули в изпълнение на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот
33140000      
Доставки

„Доставка на апартура/консумативи/пособия и артикули в изпълнение на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот “. Поръчката е обособена в позиции, както следва: ОП №1 „Китове и консумативи“; ОП №2 „Химикали и хранителни среди“; ОП №3 „Компютърна и периферна техника“; ОП №4 „Поставка за петри – Petriturn-E petri-dish turbtable with sensor, electrically driven“; ОП №5 „Вортекс“; ОП №6 „Електромагнитна бъркалка с нагряване“; ОП №7 „Филтрираща система от борсиликатно стъкло“; ОП №8 „Вакуум помпа без масло“; ОП №9 „Дестилатор, стенен“. Възложителят подробно е описал в т. 6 от настоящите указания техническите спецификации по отделните обособени позиции, необходими в изпълнението на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ с посочване на минималните и задължителни характеристики ии параметри на същите. Доставката ще се извърши франко склада на Ректорат при Тракийски университет гр. Ст. Загора съгл. адресите посочени в Приложение № 3.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
25780.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Китове и консумативи 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е франко склада на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора

Възложителят подробно е описал в Техническата си спецификация видовете, количеството, харастеристиките и изисквания към техниката, включена в тази обособена позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2824.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Химикали и хранителни среди 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е франко склада на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора

Възложителят подробно е описал в Техническата си спецификация видовете, количеството, харастеристиките и изисквания към техниката, включена в тази обособена позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14140.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Компютърна и периферна техника 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е франко склада на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора

Възложителят подробно е описал в Техническата си спецификация видовете, количеството, харастеристиките и изисквания към техниката, включена в тази обособена позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8816.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. - ОП № 1 Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински и лабораторни консумативи, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта; - ОП № 2 Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински и лабораторни химикали и хранителни среди, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта; - ОП № 3 Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира: дейности по доставка на компютърна и периферна техника, включени в предмета на обособената позиция.
Възложителят не поставя изискване за обем на доставката и по трите обособени позиции.
В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта.
Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка по съответната обособена позиция.
При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи: списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените дейности по доставка.


Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ за оп № 1 следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински и лабораторни консумативи, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта; Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ за оп № 2 следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински и лабораторни химикали и хранителни среди, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта; Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ за оп № 3 следва да се разбира: дейности по доставка на компютърна и периферна техника, включени в предмета на обособената позиция.
Възложителят не поставя изискване за обем на доставката и по трите обособени позиции.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/04/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/04/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет, Ректорат, Тракийски унивреситет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП. 2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП. 3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС на обособената позиция, за която се сключва договор. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 4. Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура/консумативи/пособия и артикули в изпълнение на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, както следва: ОП №1 „Китове и консумативи“; ОП №2 „Химикали и хранителни среди“; ОП №3 „Компютърна и периферна техника“; ОП №4 „Поставка за петри – Petriturn-E petri-dish turbtable with sensor, electrically driven“; ОП №5 „Вортекс“; ОП №6 „Електромагнитна бъркалка с нагряване“; ОП №7 „Филтрираща система от борсиликатно стъкло“; ОП №8 „Вакуум помпа без масло“; ОП №9 „Дестилатор, стенен“. Общата прогнозна стойност на поръчката по 9-те обособени позиции е в размер от 30 390,00 лв. без ДДС, от които:- за ОП №1–2824,00 лв. без ДДС, която представлява 9,396% от общата стойност на поръчката;- за ОП №2–14140,00 лв. без ДДС, която представлява 46,528% от общата стойност на поръчката;- за ОП №3–8816,00 лв. без ДДС, която представлява 29,010% от общата стойност на поръчката;- за ОП №4–900,00 лв. без ДДС, която представлява 2,962 % от общата стойност на поръчката;- за ОП №5–470,00 лв. без ДДС, която представлява 1,547 % от общата стойност на поръчката;- за ОП №6–840,00 лв. без ДДС, която представлява 2,764 % от общата стойност на поръчката;- за ОП №7–420,00 лв. без ДДС, която представлява 1,382 % от общата стойност на поръчката;- за ОП №8–460,00 лв. без ДДС, която представлява 1,514 % от общата стойност на поръчката;- за ОП №9–1520,00 лв. без ДДС, която представлява 5,002 % от общата стойност на поръчката. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата прогнозна стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата прогнозна стойност на поръчката. В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата прогнозна стойност на цялата поръчка. Прогнозните стойности на обособени позиции № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 са под 156 464 лв. и тяхната обща прознозна стойност не надвишава 20 % от общата прогнозна стойност на поръчката – в размер от 6011,18 лв. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 е под прага от 30 000 лв., същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва