Деловодна информация
2709
470 05/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
2709-2020-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТПДГС/-Ботевград към Северозападно Държавно предприятие/СЗДП/гр. Враца 2016174760073
бул. Цар Освободител № 26
Ботевград BG41 2140 България
Ива Томовска; инж. Лазаринка Лютова +359 72360003
dgsbotevgrad@abv.bg +359 72360003

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200305woSd12363482


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200305woSd12363482
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Управление на горски територии-държавна собственост, охрана и контрол на гори и земи от горските територии-държавна собственост

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ГОРСКИ ПЪТИЩА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС БОТЕВГРАД
45233142      
Строителство

Отстраняване на малки повреди по земното платно пропадания, слягания, свличания, срутвания и др., чрез подравняване и профилиране, както и укрепване на отделни части от изкопни и насипни откоси. Почистване на паднали дървета, скали, камъни, земни маси и др. по съществуващи горски пътища, а също така и насипване, изкопаване и изравняване на появилите се ровини, коловози и отнесени непроходими участъци на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обекти включени в годишен план за ползване през 2020/2021 г.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG41

В горските територии стопанисвани от Териториално поделение държавно горско стопанство Ботевград, община Ботевград.

Отстраняване на малки повреди по земното платно пропадания, слягания, свличания, срутвания и др., чрез подравняване и профилиране, както и укрепване на отделни части от изкопни и насипни откоси. Почистване на паднали дървета, скали, камъни, земни маси и др. по съществуващи горски пътища, а също така и насипване, изкопаване и изравняване на появилите се ровини, коловози и отнесени непроходими участъци на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обекти включени в годишен план за ползване през 2020/2021 г. Прогнозно количество: ТП ДГС Ботевград- 14100 л.м.; превоз на булдозер- 300км. Пълното описание на обществената поръчка е описано в Техническата спецификация към обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

няма такова изискване от Възложителя
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма такова изискване от Възложителя

няма такова изискване от Възложителя
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изпълнителят трябва да осигури минимално необходимата техника- верижен трактор /булдозер/ с обръщателна дъска; машинист/водач на верижен трактор/булдозер/ с правоспособност за управление на верижентрактор.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


преди подписване на договора за изпълнение Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/04/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Ботевград, намираща се в гр. Ботевград, бул. "Цар Освободител" 26.

Офертите се отварят на публично заседание на които могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите се легитимират чрез представяне на документ за самоличност, пълномощно или служебна карта в приложимите случай.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят изисква от избрания за изпълнител да предостави гаранция в размер 2 /две/ на 100 /сто/ от стойността на договора без ДДС в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197, ал.1, т.4 ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлениеза изменение или допълнителна информация може да бъде подадена от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва