Деловодна информация
03546
 
не
03546-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Детска градина Малина 000458713
ул. Кичево № 48, ул. Бугариево № 30
Пловдив BG421 4004 България
Дороея Боева - Директор +359 32207271
cdg_malina_pld@abv.bg +359 32207271

Интернет адрес/и

www.cdg-malina.com

http://cdg-malina.com/site/blog/category/profil_na_kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://cdg-malina.com/site/blog/category/profil_na_kupuvacha/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“ – гр. Пловдив, ул. „Бугариево“ № 30, по пет обособени позиции“
15800000      FA02
Доставки

С настоящата поръчка се възлагат периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“ на адрес: гр. Пловдив, ул. „Бугариево“ № 30, по следните обособени позиции: ОП № 1 "Доставка на хляб"; ОП № 2 "Доставка на пресни плодове и зеленчуци"; ОП № 3 "Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти"; ОП № 4 "Доставка на мляко и млечни хранителни продукти"; ОП № 5 "Доставка на месо и месни хранителни продукти, яйца и риба".
Доставките следва да се извършват при спазване на разпоредбите на Наредба № 6/10.08.11 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 год. в дет. заведения, издадена от МЗ, Наредба № 8/04.12.18 г. за специф. изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в дет. заведения, учил. столове и обектите за търг. на др. на терит. на училищата и на дет. заведения, както и към храни, предл. при организ. меропр. за деца и ученици, издадена от МЗХГ, както и вс. нормат. изисквания на национ. и евр. законодат.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
175308.34      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

"Доставка на хляб" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15811100      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, ул. "Бугариево" № 30.

Дейностите, предмет на поръчката, включват периодични доставки на хляб.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Доставка на пресни плодове и зеленчуци" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03222000      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, ул. "Бугариево" № 30.

Дейностите, предмет на поръчката, включват периодични доставки на пресни плодове и зеленчуци.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
49791.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти" 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03212211      FA02
15300000      
15600000      
15831600      
15831200      
03221210      
03212212      
03211300      
15625000      
15872400      
15411200      
15871110      
15851000      
15613100      
15820000      
15872100      
15841300      
15332410      
03222400      
15872200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, ул. "Бугариево" № 30.

Дейностите, предмет на поръчката, включват периодични доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22016.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Доставка на мляко и млечни хранителни продукти" 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15511000      FA02
15500000      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, ул. "Бугариево" № 30.

Дейностите, предмет на поръчката, включват периодични доставки на мляко и млечни хранителни продукти.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
51407.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Доставка на месо и месни хранителни продукти, яйца и риба" 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      FA02
03142500      
03311000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, ул. "Бугариево" № 30.

Дейностите, предмет на поръчката, включват периодични доставки месо и месни хранителни продукти, яйца и риба
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
43759.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изпълнението предмета на поръчката следва да се осъществява от лице, което притежава Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните (ЗХ), за най-малко един обект за производство и/или за търговия с храните/групите храни, предмет на съответната обособена позиция, издадено от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта, съответно да е вписан в регистъра по чл. 14 от ЗХ. Чуждестранните участници следва да притежават аналогичен документ, съответно вписване в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (попълва се изискуемата информация в Част ІV, Раздел А).
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя копие на Удостоверение за регистрация по чл. 12 от ЗХ, издадено ОДБХ по местонахождението на обекта, а за чуждестранни участници – аналогичен документ. Документи за доказване се предоставят от избрания изпълнител преди сключване на договор за възлагане на поръчката или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, т.е. при изискване от страна на възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Документи няма да бъдат изисквани, когато данните са налични в безплатен официален публичен регистър.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Не се поставят изисквания.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС по съответната обособена позиция.
Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:
а). депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б). банкова гаранция в полза на Възложителя.
в). застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/03/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/07/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/03/2020 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

Сградата на ДГ "Малина" на адрес: гр. Пловдив, ул. "Бугариево" № 30.

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Прогнозната стойност на отделните обособени позиции е и лимитна. Ценови предложение, което надвишава прогнозната стойност за съответната обособена позиция, ще бъде отстранено от участие.
Настоящата поръчка ще се провежда при условията на чл. 181, ал. 2 от ЗОП - оценката на предложенията на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Затова ценовите предложения не следва да бъдат запечатани в отделни пликове.
Участници, които участват за повече от една обособена позиция, могат да представят общ ЕЕДОП за всички позиции, за които участват, като в ЕЕДОП следва да отбележат позициите, за които подават оферта.
Възложителят отстранява от участие всеки участник за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Липсата или наличието на основанията се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), част III „Основания за изключване“.
Специфични национални основания за изключване, които следва да се декларират в Част III "Основания за изключване", раздел „Г“: "Специфични национални основания за изключване“ от ЕЕДОП:
A. Участникът, следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 255а и чл. 256 - 260 от НК.
Б. Участникът не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 ЗОП.
B. За участника не следва да е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
Г. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Д. Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Основанията за отстраняване са прилагат за подизпълнителите и за третите лица, както и когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 10-дневен срок.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва