Деловодна информация
01270
РПД20-РД93-7/1/ 04/03/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
04/03/2020 (дд/мм/гггг)
01270-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община - район Подуяне 0006963270530
Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница № 51
София BG411 1517 България
Ружа Асенова, Станислава Стоянова +359 28146162
raion@poduiane.info +359 28471871

Интернет адрес/и

www.poduiane.info

http://www.zop1.bg/organization/bid/1000542


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.zop1.bg/organization/bid/1000542
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Местно самоуправление

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти за две детски ясли на територията на Столична община – район “Подуяне”
15800000      
Доставки

Предметът на обществената поръчка включва доставка на хранителни продукти в две детски ясли. При изпълнение на поръчката следва да се извърши: периодична доставка на хранителни продукти по заявка с посочен асортимент, дата и час на доставката. Заявката се подава от директора на съответната детска ясла до изпълнителя и се изпълнява от него на следните административни адреси, намиращи се в гр. София - територията на СО – район „Подуяне”:
1. Детска ясла № 63, ж.к. „Суха река”, ул. „Иван Шонев” № 8;
2. Детска ясла № 58, ж.к. „Хаджи Димитър”, ул. „Баба Вида” № 18.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
240000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София - територията на СО – район „Подуяне”:
1. Детска ясла № 63, ж.к. „Суха река”, ул. „Иван Шонев” № 8;
2. Детска ясла №58 ж.к. „Хаджи Димитър” , ул. „Баба Вида” №18.

Предметът на обществената поръчка включва доставка на хранителни продукти в две детски ясли. При изпълнение на поръчката следва да се извърши: периодична доставка на хранителни продукти по заявка с посочен асортимент, дата и час на доставката. Заявката се подава от директора на съответната детска ясла до изпълнителя
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
240000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник трябва да разполага с обект, регистриран по чл. 12 от ЗХ за търговия на едро с храни от животински и от неживотински произход с обхват на регистрацията, включващ всички групи храни от предмета на поръчката, издадено от съответната ОДБХ.
При участник обединение на физически и/ или юридически лица всяко физическо/ юридическо лице, включено в обединението, което ще извършва дейност, за която е необходима посочената регистрация, следва да притежава удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, за търговия с храни от животински и от неживотински произход, включващо групите храни от предмета на поръчката, съобразно с извършваната от лицето дейност, издадено от съответната ОДБХ. Националните регистри на обектите за производство и търговия на храни са публични и се публикуват в Интернет (чл. 14, ал. 3 от Закона за храните).
При участник чуждестранно лице, същото следва да разполага с обект, регистриран съгласно законодателството на съответната държава.
При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, буква „А“, т.1 информацията за обекта за търговия на едро с хранителни продукти, с който разполага с посочване на адрес, номер и дата на регистрация на обекта съгласно чл.12 от Закона за храните (за чуждестранните лица, съгласно законодателството на съответната държава), както и групите храни за които е валидна регистрацията му.
Доказателства за изпълнение на изискванията - декларация-описание на обекта/обектите, регистрирани по чл. 12 ЗХ, от които се извършва дейността, както и удостоверение за регистрация по чл. 12 ЗХ за търговия с храни от животински и от неживотински произход, с обхват, съответстващ на предмета на поръчката, на името на участника.
Забележка: Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма

няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката;
2.Участникът следва да прилага Система за управление на безопасността на храните по актуален към датата на подаване на офертата стандарт ISO 22000 или еквивалентна, с обхват доставка на хранителни продукти.
3.Участникът следва да прилага Система за управление на качество по актуален към датата на подаване на офертата стандарт EN ISO 9001 или еквивалентна, с обхват доставка на хранителни продукти.
4. Участникът да разполага с транспортни средства за превоз на хранителните продукти, предмет на доставката.


1.Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката - през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност, с предмет идентичен или сходен с този на поръчката, като това обстоятелство се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
*Под дейност „сходна“ с предмета на поръчката следва да се разбира: доставка на хранителни продукти.
*Доказателства за изпълнение на изискванията за опит - Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.
Забележка: Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
2. Участникът следва да прилага Система за управление на безопасността на храните по актуален към датата на подаване на офертата стандарт ISO 22000 или еквивалентна, с обхват доставка на хранителни продукти.
При подаване на офертата участникът декларира сътоветствието с изискванията в ЕЕДОП част IV, раздел Г. *Доказателства за изпълнение на изискванията - Заверено копие от валиден сертификат по актуален към датата на подаване на офертата стандарт EN ISO 22000 или еквивалентен, с обхват – доставка на хранителни продукти. Забележка: Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Системата следва да е внедрена в обекта, от който ще се извършват доставките.
3. Участникът следва да прилага Система за управление на качество по актуален към датата на подаване на офертата стандарт EN ISO 9001 или еквивалентна, с обхват доставка на хранителни продукти.
*Доказателства за изпълнение на изискванията – Заверено копие от валиден сертификат по актуален към датата на подаване на офертата стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват – доставка на хранителни продукти. Забележка: Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
4. Участникът да разполага с транспортни средства за превоз на хранителните продукти, предмет на доставката:
-1 (един) брой хладилно транспортно средство;
-1 (един) брой транспортно средство за превоз на храни от неживотински произход
Транспортните средства за превоз на храни от животински произход следва да разполагат с валидни удостоверения за регистрация на специализирани транспортни средства, издадени от ОДБХ. Специализираните транспортни средства трябва да осигуряват съответните температурни параметри и условия за превоз на различни групи храни от животински произход. Удостоверенията за регистрация за транспортиране на хранителни продукти следва да са издадени след 01.01.2007 г.
При подаване на офертата участникът декларира сътоветствието с изискванията в ЕЕДОП частIV,разделВ, т. 9.
*Доказателства за изпълнение на изискванията – Декларация за транспортните средства, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, в която следва да се опишат транспортните средства, както и номерата на удостоверенията за регистрация, издадени от ОДБХ, когато е приложимо. В случай, че транспортните средства не са собствени, при условията на чл. 67, ал. 5 ЗОП се представя доказателство, че участникът ще разполага с тях за срока на договора за обществена поръчка.
Забележка: Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Преди сключване на договора участникът избран за изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС, съгласно проекта на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/10/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/04/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Плакалница № 51, ет. 3, зала 321

Офертите се отварят на публично заседание, на което могата да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Финансовите средства за изпълнение на поръчката се осигуряват от бюджета на СО-Район "Подуяне".
Гаранцията за изпълнение на поръчката е в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Начинът на плащане на доставките е посочен в образеца на договор към документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва