Деловодна информация
00122
11-00-70 04/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00122-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Червен бряг 000414154
ул. Антим I №1
Червен бряг BG314 5980 България
инж.Евгения Николова - ст.експерт ОППП +359 065992340
evgeniq_nikolova17@abv.bg +359 065992351

Интернет адрес/и

www.chervenbryag.bg

https://chervenbryag.bg/bg2/2020/02/12/57410/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://chervenbryag.bg/bg2/2020/02/12/57410/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на инженеринг (изготвяне на инвестиционен проект фаза "работен", авторски надзор и строителство на обект: “Рехабилитация на общински път PVN 1187 (Червен бряг – Чомаковци – Девенци -Телиш
45233140      
Строителство

За рехабилитацията на общински път PVN 1187 (Червен бряг - Чомаковци-Девенци-Телиш) от км 8+500 до км 16+500 има изготвен идеен проект. Проектът обхваща частта от пътя между с. Девенци и с. Телиш. Настоящата обществена поръчка предвижда изготвяне на инвестиционен проект фаза "работен" по части „Геодезия“, „Пътна“, „Конструктивна“, „Организация и безопасност на движението“, „План за безопасност и здраве“ и „Управление на строителните отпадъци“.
Изискванията за технически параметри на проекта са, както следва: Проектна скорост – Vпр. = 30 км/ч. Габарит Г 8.00, включващ: ленти за движение – 2 х 2.75 м; водещи ивици от асфалтобетон /за маркировката/ – 2 х 0.25 м; банкети – 2 х минимум 1.00 м. широчина.
Във връзка с точното спазване на инвестиционния проект, при изпълнението на СМР, изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4779342.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233140      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

общински път PVN 1187 (Червен бряг - Чомаковци-Девенци-Телиш) от км 8+500 до км 16+500, частта от пътя между с. Девенци и с. Телиш, Община Червен бряг

За рехабилитацията на общински път PVN 1187 (Червен бряг - Чомаковци-Девенци-Телиш) от км 8+500 до км 16+500 има изготвен идеен проект. Проектът обхваща частта от пътя между с. Девенци и с. Телиш. Настоящата обществена поръчка предвижда изготвяне на инвестиционен проект фаза "работен" по части „Геодезия“, „Пътна“, „Конструктивна“, „Организация и безопасност на движението“, „План за безопасност и здраве“ и „Управление на строителните отпадъци“.
Изискванията за технически параметри на проекта са, както следва: Проектна скорост – Vпр. = 30 км/ч. Габарит Г 8.00, включващ: ленти за движение – 2 х 2.75 м; водещи ивици от асфалтобетон /за маркировката/ – 2 х 0.25 м; банкети – 2 х минимум 1.00 м. широчина.
Във връзка с точното спазване на инвестиционния проект, при изпълнението на СМР, изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. Строително-монтажните работи се извършват съгласно техническите изисквания за изпълнение на земни, асфалтови и пътни работи
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
4779342.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
570

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект ,, По-добра връзка на Александрия и Червен бряг към ТЕН-Т мрежата”, Програма „Интеррег V-А” Румъния – България 2014-2020“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи на минимум втора група, трета категория, или да притежават еквивалентна такава регистрация в професионален, или търговски регистър в държавата, в която са установени, за участниците – чуждестранни лица.
Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии за подбор”, Раздел А „Годност“). Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи на минимум втора група, трета категория, в която попада обекта на поръчката (за повече информация: http://register.ksb.bg/).
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието се доказва от лицето което ще изпълнява строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП и чл. 3, ал. 3 от ЗКС.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В случай, че проектантите се явяват трети лица за участника, всеки от тях трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност“

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“за проектиране и строителство, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума/застрахователното покритие да съответства за обекти трета категория:
- в размер на 100 000 лв. (сто хиляди лева), съобразно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
-в размер на 200 000 лв. (двеста хиляди лева), съобразно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
Документи, с който се доказва изпълнението на тези изисквания: При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, в поле: Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ възлиза на: ……… /номер на полицата, застраховател, стойност, категория обекти/.
Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя копие на застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 3 години от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил услуга за проектиране с предмет и обем, идентична или сходна с тази на настоящата обществена поръчка. Ако дейностите по проектиране са изпълнени в рамките на инженеринг относимият период е 5 години.
2. През последните 5 години от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентично или сходно с настоящата обществена поръчка.
3.Участникът следва да разполага с ръководен, инженерно-технически състав с определена професионална компетентност за изпълнението на предмета на поръчката.


1.През последните 3години от датата на подаване на офертата,участникът да е изпълнил минимум една услуга за проектиране с предмет и обем,идентична или сходна с тази на настоящата обществена поръчка.Ако дейностите по проектиране са изпълнени в рамките на инженеринг относимият период е 5г.За „идентична или сходна услуга,с предмета и обема на поръчката“ се приема изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически или работен за изграждане/реконструкция/рехабилитация/основен ремонт на пътища.Документ,с който се доказва изпълнението на това изискване:При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV.„Критерии за подбор“,раздел В „Технически и професионални способности“,в поле:За поръчки за услуги:извършени услуги от конкретния вид.Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника,определен за изпълнител да предостави Списък на услугите,които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка,с посочване на стойностите,датите и получателите,заедно с доказателство за извършената услуга.2.През последните 5 години от датата на подаване на офертата,участникът да е изпълнил минимум едно строителство с предмет и обем,идентично или сходно с настоящата обществена поръчка.За „идентично или сходно строителство, с предмета и обема на поръчката“ се приема изпълнение на строителство и/или проектиране и изпълнение на строеж за изграждане/ реконструкция/рехабилитация/ основен ремонт на пътища.Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване:
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид. Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да предостави Списък на строителството, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
3.Участникът следва да разполага с ръководен, инженерно-технически състав с определена професионална компетентност за изпълнението на предмета на поръчката включващ най-малко:Проектантски екип:- Проектант по част „Геодезия“ - Да притежава висше образование по специалност "Геодезия" или еквивалентна; да притежава валидно удостоверение за ППП или еквивалент; да е участвал в разработването на поне един проект с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка по част „Геоедезия“.-Проектант по част „Пътна“ - Да притежава висше образование по специалност "Пътно строителство" или еквивалентна; да притежава валидно удостоверение за ППП или еквивалент; да е участвал в разработването на поне един проект с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка по част „Пътна“. -Проектант по част „Конструктивна“ -да притежава валидно удостоверение за ППП или еквивалент, да е участвал в разработването на поне един проект с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка по част „Конструктивна“. -Проектант по част „Организация на движението“ - Да притежава висше образование по специалност "Пътно строителство" или еквивалентна; да притежава валидно удостоверение за ППП или еквивалент; да е участвал в разработването на поне един проект с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка част „Организация на движението“. -Проектант по част „ПБЗ“ - да притежава валидно удостоверение за ППП или еквивалент; -Проектант по част „ПУСО“ - да притежава валидно удостоверение за ППП или еквивалент;За „сходна услуга, с предмета и обема на поръчката“ се приема изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически или работен за изграждане/реконстру
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


ПЛАЩАНИЯТА за дейностите в обхвата на поръчката, ще се извършват под формата на авансово (20%), междинни (до 80%) и окончателно плащане, съгласно документацията и проекта на договора.
Възложителят изисква от определеният за изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора e 5% (пет на сто) от стойността му. Гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства е в размер на 100 % от тези средства и се освобождава съгласно условията на договора.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1.парична сума, внесена по банкова сметка на възложителя:
2.банкова гаранция;
3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/03/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/03/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала - ет. 6 на Община Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. Антим І, № 1

На публичното отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

продължава от III.1.3.) Строителен екип: -Технически ръководител на обекта – правоспособно лице, притежаващ степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, да има опит като технически ръководител (по смисъла на чл. 163а, ал.4 от ЗУТ) на поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката; -Експерт „Контрол по качеството“ - да има опит като експерт „Контрол по качеството“ на поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката.-Експерт по безопасност и здраве в строителството - да има опит като експерт „БЗС“ на обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката.-Експерт по опазване на околна среда - да има опит като Експерт по опазване на околна среда на обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката. За „сходен обект“, с предмета и обема на поръчката“ се приема изпълнение на строителство за изграждане/реконструкция/рехабилитация/ основен ремонт на пътища. Забележка: *Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт. Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване:При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството. Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави Списък на ръководния, инженерно-технически състав, който ще отговарят за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата. 4. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството и система за опазване на околната среда.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, или еквивалентни мерки за качество, с обхват проектиране и строителство на пътища (улици) или еквивалентно.Участникът трябва да прилага система за опазване на околната среда, съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват проектиране и строителство на пътища (улици).При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“). Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави копия на сертификатите.
Възложителят отстранява участник при наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, при наличие на специфичните национални основания за отсраняване, както и при наличие на обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 179, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва